TT 2019:12

Hyvityssakon määrä
Lakko
Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus
Työrauha

Diaarinumero: R 83/18
Antopäivä: 16.1.2019

Työtaistelun syynä oli työnantajan yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen tekemä ilmoitus tulevista irtisanomisista ja lomautuksista. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. Vastaaja myönsi ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan. Hyvityssakkoa määrättäessä otettiin huomioon työtuomioistuimen ammattiosastolle aikaisemmin jo tuomitsema hyvityssakko työtaistelu-uhkaa koskeneessa asiassa. Ammattiosastoa ei velvoitettu maksamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n (jäljempänä yhtiö) Hallin toimipaikassa on järjestetty työtaistelu 19.4.2018 kello 6.00 ja 21.4.2018 kello 6.00 välisenä aikana, jolloin yhtiössä työskennelleet työntekijöiden henkilöstöryhmään kuuluneet työntekijät ovat olleet poissa työstä.

Yhtiö oli 17.4.2018 ilmoittanut yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen toteutettavista toimenpiteistä, joilla oli tarkoitettu useisiin työntekijöihin ja toimihenkilöihin kohdistuvia irtisanomisia ja lomautuksia. Seuraavana päivänä 18.4.2018 työntekijöitä edustanut pääluottamusmies oli ilmoittanut yhtiön edustajalle, että työntekijät olivat päättäneet ryhtyä lakkoon 19.4.2018. Lakko oli myös toteutettu. Yhtiön edustaja oli todennut lakon laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja oli vaatinut pääluottamusmiestä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta.

Yhtiössä oli ollut sanottuna aikana 61 työntekijöiden henkilöstöryhmään kuulunutta työntekijää ja heistä 50 oli osallistunut työtaisteluun. Kaikki työtaisteluun osallistuneet työntekijät olivat kuuluneet Teollisuusliitto ry:hyn ja Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry -nimiseen ammattiosastoon.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry

- tuomitaan ensisijaisesti työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta hyvityssakkoon,

- tuomitaan toissijaisesti työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon ja

- velvoitetaan suorittamaan Teknologiateollisuus ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.720 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen ratkaisun antopäivästä lukien.

Perusteet

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry (jäljempänä ammattiosasto) oli rikkonut sille työehtosopimuslain nojalla kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä edellä mainitun laittoman työtaistelun.

Työtaistelu oli kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. Näin ollen lakolla oli pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Lakon vuoksi yhtiö oli menettänyt työntekijöiden henkilöstöryhmän osalta yhteensä 712 työtuntia ja siitä oli aiheutunut kaikkien henkilöstöryhmien osalta arviolta yhteensä 110 000 euron vahinko.

Ammattiosasto tai sen edustajat eivät olleet ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Ammattiosastoa edustanut pääluottamusmies oli ollut aktiivisesti mukana järjestämässä suunniteltua lakkoa. Mikäli joihinkin työantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne olivat joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi työpaikalla.

Työtuomioistuimen vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan työtaistelulla uhkaaminen ja toteutunut työtaistelu on voitu käsitellä kahtena erillisenä asiana. Myös oikeudenkäyntikulut on siten voitu määrätä maksettavaksi erikseen molemmissa asioissa.

VASTAUS

Vaatimukset

Teollisuusliitto ry on myöntänyt, että ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuutta järjestämällä kanteessa mainitun työnseisauksen.

Teollisuusliitto ry on vaatinut, että kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimus hylätään ja että Teknologiateollisuus ry velvoitetaan suorittamaan Teollisuusliitto ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 810,84 euroa.

Perusteet

Ammattiosasto oli päätöksellään järjestänyt kysymyksessä olevan työnseisauksen 19. - 21.4.2018. Ammattiosastossa on 381 jäsentä.

Kantajalla ei kuitenkaan ole ollut perustetta jakaa samaa asiaa koskevia työtaistelutoimenpiteen eri osia useammaksi eri kanteeksi, vaan koko asiakokonaisuus olisi tullut ratkaista yhdellä kertaa. Työtaistelu-uhkaa koskeva asia R 35/18, varsinaista työnseisausta koskeva asia R 83/18 ja vielä saman ammattiosaston järjestämää niin sanottua myötätuntolakkoa koskeva asia R 85/18 olisi voitu tutkia ja ratkaista samalla kertaa. Kantaja pyrkii kiertämään hyvityssakkojen enimmäismäärää pilkkoessaan asian useampaan erilliseen kanteeseen ja esittäessään useita oikeudenkäyntikuluvaatimuksia.

Työtuomioistuin on asiassa R 35/18 19.6.2018 antamassaan tuomiossa TT 2018:62 katsonut ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuutta, koska yhtiö oli pääluottamusmiehen 18.4.2018 tekemän ilmoituksen johdosta voinut perustellusti ymmärtää, että kysymys oli ollut todelliseksi tarkoitetusta työtaistelu-uhasta. Työtuomioistuin on tuominnut ammattiosaston 2.500 euron suuruiseen hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta sekä korvaamaan työnantajan oikeudenkäyntikulut 2.720 euroa.

Asia R 35/18 oli pantu vireille 19.4.2018. Vastaajalta oli pyydetty vastausta 19.4.2018 ja samalla oli ilmoitettu, että asian mahdollinen suullinen käsittely toimitettaisiin 25.4.2018. Asian käsittelyä oli kuitenkin vastauksen antamisen jälkeen jatkettu kirjallisessa valmistelussa ja työtuomioistuin oli kehottanut kantajaa esittämään mahdollisen lisälausumansa ja kommentoimaan yhteenvetoa viimeistään 14.5.2018.

Asiassa R 35/18 oli ollut kysymys siitä, oliko pääluottamusmiehen 18.4.2018 antama ennakkoilmoitus ollut uhkaus työtaistelutoimenpiteestä. Työtuomioistuin oli asiaa käsitellessään varannut edellä selostetuin tavoin kantajalle mahdollisuuden lisälausuman toimittamiseen sen jälkeen, kun varsinainen työnseisaus oli jo päättynyt. Kantajalla olisi siten ollut mahdollisuus esittää uusi vaatimus ja laajentaa kanneperusteitaan vielä työtaistelun päättymisen jälkeen eli kantaja olisi voinut saattaa työtaistelu-uhkaa (R 35/18) ja varsinaista työnseisausta (R 83/18) koskevat asiat samalla kertaa työtuomioistuimen tutkittavaksi.

Nyt kysymyksessä olevan asian kanssa samaan aikaan vireille tullut asia R 85/18 olisi myös voitu käsitellä yhdessä työtaistelu-uhkaa koskevan asian R 35/18 kanssa. Asiassa R 85/18 oli kysymys X Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvan Y Oy:n Hallin toimipaikalla järjestetystä työtaistelusta 20.4.2018 kello 06.00 - 24.00, jolloin työntekijöiden henkilöstöryhmään kuuluneet työntekijät olivat olleet poissa työstä. Työnseisauksen syynä oli ollut X Oy:n päätös henkilöstön vähentämisestä. Y Oy:n lakkoon osallistuneet työntekijät olivat kuuluneet samaan ammattiosastoon kuin lakkoon X Oy:ssä osallistuneet työntekijät. Kaikki kolme asiaa R 35/18, R 83/18 ja R 85/18 olivat johtuneet olennaisesti samasta perusteesta ja lisäksi niissä oli sama kantaja, vastaaja ja kuultava.

Hyvityssakkona ei voida tuomita enempää kuin mitä olisi tuomittu, jos asiat R 35/18, R 83/18 ja R 85/18 olisi käsitelty samalla kertaa. Lisäksi työtaistelutoimenpiteissä oli työntekijöiden puolelta ollut kysymys puhtaasta mielenilmauksesta, jolta oli puuttunut painostustarkoitus. Edelleen huomioon oli otettava se, että pääluottamusmies oli tehnyt ennakkoilmoituksen työnseisauksesta sitä varten, että yhtiö pystyisi varautumaan siihen ja ajamaan tuotantoa alas hallitusti. Varsinaisen työnseisauksen laittomuuden arvioinnissa oli vielä huomioitava se, että työtuomioistuimen tuomiota TT 2018:62 ei ollut vielä annettu, kun työntekijät olivat järjestäneet mielenilmauksensa 19. - 21.4.2018.

Kantajan esittämää vahingon määrää ei ole myöskään selvitetty.

Vaadittuihin oikeudenkäyntikuluihin sisältyvää oikeudenkäyntimaksua ei voida tuomita kuultavan maksettavaksi asioissa R 83/18 ja R 85/18, koska asiat olisi tullut edellä kerrotuin tavoin käsitellä yhdellä kertaa asian R 35/18 kanssa. Kantaja on jakamalla samaa asiaa koskevan työtaistelutoimenpiteen eri osat eri kanteiksi aiheuttanut moninkertaisen käsittelymaksun. Muiden oikeudenkäyntikulujen osalta oikeana määränä voitiin pitää 150 euroa.

TODISTELU

Asiassa ei ole esitetty todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Hallin toimipaikassa on edellä kuvatuin tavoin järjestetty työtaistelu, joka on alkanut 19.4.2018 kello 6.00 ja päättynyt 21.4.2018 kello 6.00. Työtaisteluun on osallistunut 50 työntekijää.

Työtaistelun syynä on ollut yhtiön 17.4.2018 antama ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen toteutettavista toimenpiteistä, joilla oli tarkoitettu useisiin työntekijöihin ja toimihenkilöihin kohdistuvia irtisanomisia ja lomautuksia. Työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. Näin ollen lakolla on pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Työehtosopimuslain 10 §:n 1 momentin mukaan hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huomioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jättää tuomitsematta.

Työtuomioistuin on 19.6.2018 antamassaan tuomiossa TT 2018:62 (asia R 35/18) katsonut ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan, koska yhtiö oli pääluottamusmiehen 18.4.2018 tekemän ilmoituksen johdosta voinut perustellusti ymmärtää, että kysymys oli ollut todelliseksi tarkoitetusta työtaistelu-uhasta. Työtuomioistuin on tuominnut ammattiosaston 2.500 euron suuruiseen hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Nyt kysymyksessä oleva työnseisaus on alkanut samana päivänä, kun työtaistelu-uhkaa koskeva asia on tullut vireille työtuomioistuimessa. Työtaistelu-uhkaa koskeva työtuomioistuimen ratkaisu on annettu lähes kaksi kuukautta työnseisauksen päättymisen jälkeen. Tähän nähden työtuomioistuin katsoo, että työtaistelu-uhkaa ja työnseisausta koskevat asiat ovat olleet samaa työtaistelutoimenpiteiden kokonaisuutta, jotka olisi voitu käsitellä yhdellä kertaa ja tuomita niistä yksi hyvityssakko.

Edellä olevan johdosta tuomiolla TT 2018:62 (asia R 35/18) Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n maksettavaksi tuomittu 2.500 euron hyvityssakko on otettava huomioon hyvityssakkoa määrättäessä.

Oikeudenkäyntikulut

Asianosainen, joka häviää asian, voidaan oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n 1 momentin nojalla velvoittaa korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi. Milloin asian epäselvyyden vuoksi asianosaisilla on ollut perusteltua aihetta oikeudenkäyntiin, voidaan kuitenkin saman pykälän 2 momentin mukaan määrätä, että he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa. Työtuomioistuin on kuitenkin edellä selostetuin tavoin katsonut, että työtaistelu-uhkaa ja itse työtaistelua koskevat asiat olisi voitu käsitellä yhdessä. Tästä syystä ammattiosastoa ei tule velvoittaa korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluja asiassa. Perustetta velvoittaa Teknologiateollisuus ry korvaamaan Teollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut ei myöskään ole.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 500 euroa.

Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluja sekä Teollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikuluja koskevat vaatimukset hylätään.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Kröger, Lallo, Lavikkala, Forsén ja Moilanen jäseninä. Esittelijä on ollut Willstedt.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 16.1.2019