TT 2019:25

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 90/18
Antopäivä: 20.2.2019

Työtaistelu oli vastalause yhtiön organisaatiouudistusta ja paikallisen sopimuksen irtisanomista kohtaan. Työtaistelu kohdistui työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Kaksi ammattiosastoa myönsi työrauhavelvollisuuden rikkomisen ja yksi ammattiosasto valvontavelvollisuuden laiminlyömisen. Ammattiliiton katsottiin rikkoneen työrauhavelvollisuutensa, kun se oli tiedottanut työtaistelusta jo sitä edeltäneenä päivänä.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVAT

Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry

Joensuun Tietoliikenne Pro ry

Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oyj on 16.1.2017 aloittanut yhteistoimintaneuvottelut, jotka on saatu päätökseen 30.3.2017. Uusi organisaatio on aloittanut 1.5.2017. Uudessa organisaatiossa 24 tietoliikenneasiantuntijaa on yhdistetty osaksi muita asiakaspalvelutiimejä. Yhtiö on syksyllä 2017 irtisanonut tietoliikenneasiantuntijoiden työaikoja koskeneen paikallisen sopimuksen päättymään 18.12.2017.

Työnantaja- ja työntekijäpuoli ovat jatkaneet keskusteluja työajoista syksyllä 2017. Henkilöasiakasyksikön neuvotteleva luottamusmies A on ilmoittanut 19.12.2017 erään keskustelutilaisuuden päätteeksi, että keskusteluja ei kannattanut enää jatkaa. A on ilmoittanut henkilöasiakasyksikön johtoryhmässä 20.12.2017, että Ammattiliitto Pro ry järjestää ulosmarssin 21.12.2017. Lakko on alkanut 21.12.2017 ja kestänyt 18 tuntia.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin:

- tuomitsee Ammattiliitto Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee Joensuun Tietoliikenne Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä, ja

- velvoittaa Ammattiliitto Pro ry:n, Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry:n,

Joensuun Tietoliikenne Pro ry:n ja Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry:n korvaamaan yhteisvastuullisesti Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.914,88 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Yhtiön henkilöasiakasyksikön asiakaspalvelun 17 tietoliikenneasiantuntijaa, joilla on ollut torstaina 21.12.2017 suunniteltu työvuoro, eivät ole tulleet mainittuna päivänä työpaikalle. Työtaisteluun on osallistunut Helsingissä yksitoista henkilöä, Joensuussa kolme henkilöä ja Tampereella kolme henkilöä.

Työtaistelu on ollut vastalause yhtiön organisaatiouudistukselle sekä paikallisen sopimuksen irtisanomiselle. Työtaistelu on kohdistunut muun ohella voimassa olevan ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen 3 §:n 1 momentin määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa työsuhteeseen ja päättää työsuhde työlainsäädännön mukaisesti sekä määrätä työn johtamisesta. Työtaistelu on ollut joukkoluonteinen ja sillä on pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka liittyvät työnantajan oikeuteen määrätä työn johtamisesta.

Ammattiliiton ja ammattiosastojen vastuu

Ammattiliitto Pro ry

Ammattiliitto Pro ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa. Ammattiliitto Pro ry on julkaissut internet-sivuillaan laitonta työtaistelua koskevan uutisen työtaistelua edeltävänä päivänä 20.12.2017 kello 14. Uutisessa on haastateltu yhtiön pääluottamusmiestä B:tä, joka on myös Ammattiliitto Pro ry:n hallituksen jäsen sekä toinen varapuheenjohtaja. Ammattiliitto on myös twitter-tilillään uutisoinut asiasta. Työntekijöiden ulosmarssi on uutisoitu 20.12.2017 myös tiedotusvälineissä kuten Talouselämässä, Kauppalehdessä ja Kansan Uutisissa. Näin ollen ammattiliitto on tiennyt laittomasta työtaistelusta hyvissä ajoin etukäteen tai jopa ollut aloitteellinen sen järjestämisessä. Joka tapauksessa ammattiliitto on vähintäänkin hyväksynyt laittoman työtaistelun, osoittanut tukevansa sitä ja edistänyt sen kulkua tiedottaessaan siitä muun muassa internet-sivuillaan ja twitter-tilillään. Ammattiliitto on hyväksynyt työntekijöiden poissaolon työpaikalta, koska se ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin laittoman työtaistelun lopettamiseksi.

Joka tapauksessa Ammattiliitto Pro ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Palvelualojen työnantajat PALTA ry on saatuaan tiedon laittomasta työtaistelusta lähettänyt kirjallisen valvontakirjeen vastaajalle 21.12.2017. Ammattiliitto ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi, ja työtaistelu on kestänyt etukäteen ilmoitetun ajan.

Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry

Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa. Ammattiosastoon kuuluvaa pääluottamusmies B:tä on haastateltu Ammattiliitto Pro ry:n internet-sivuilla 20.12.2017 kello 14 julkaistussa uutisessa. Ottaen huomioon B:n aseman Ammattiliitto Pro ry:ssä, on selvää, että myös ammattiosasto on tiennyt alkavasta laittomasta työtaistelusta hyvissä ajoin etukäteen tai jopa ollut aloitteellinen sen järjestämisessä. Ammattiosasto on joka tapauksessa vähintäänkin hyväksynyt laittoman työtaistelun ja osoittanut tukevansa sitä. Ammattiosasto on hyväksynyt työntekijöiden poissaolon työpaikalta, koska se ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin laittoman työtaistelun lopettamiseksi.

Joka tapauksessa Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Ammattiosasto ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin laittoman työtaistelun päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi, vaan se on päinvastoin ollut aktiivisesti järjestämässä ja tukemassa laitonta työtaistelua.

Joensuun Tietoliikenne Pro ry

Joensuun Tietoliikenne Pro ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa. Ammattiosaston puheenjohtaja, luottamusmies A on ilmoittanut laittomasta työtaistelusta. Lisäksi hän on kommentoinut yhtiön yhteistoimintaneuvotteluja Ammattiliitto Pro ry:n internet-sivuilla 20.12.2017 kello 14 julkaistussa uutisessa. On selvää, että ammattiosasto on tiennyt alkavasta laittomasta työtaistelusta hyvissä ajoin etukäteen tai jopa ollut aloitteellinen sen järjestämisessä. Ammattiosasto on joka tapauksessa vähintäänkin hyväksynyt laittoman työtaistelun ja osoittanut tukevansa sitä. Ammattiosasto on hyväksynyt työntekijöiden poissaolon työpaikalta, koska ammattiosasto ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin laittoman työtaistelun lopettamiseksi.

Joensuun Tietoliikenne Pro ry on joka tapauksessa laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Ammattiosasto ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin jäsentensä laittoman työtaistelun päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi, vaan se on päinvastoin ollut aktiivisesti järjestämässä ja tukemassa laitonta työtaistelua.

Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry

Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Laittomaan työtaisteluun on osallistunut kolme tietoliikenneasiantuntijaa Tampereen toimipisteessä. On selvää, että ammattiosasto on tiennyt laittomasta työtaistelusta etukäteen. Ammattiosasto ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin jäsentensä laittoman työtaistelun päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi.

Hyvityssakko

Ammattiliitolle ja ammattiosastoille tuomittavien hyvityssakkojen määrää harkittaessa on otettava huomioon, että työtaistelu on kestänyt 18 tuntia. Ammattiliitto ja ammattiosastot ovat rikkoneet lakia tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Tahallinen työrauhasäännösten rikkominen osoittaa vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan. Työtaistelu on aiheuttanut haittaa yhtiön toiminnalle. Työtaistelut ovat olleet esillä julkisuudessa, mikä on ollut omiaan vahingoittamaan yhtiön mainetta.

VASTAUKSET

Vastaukset kannevaatimuksiin

Ammattiliitto Pro ry on kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan mutta myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden.

Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry ja Joensuun Tietoliikenne Pro ry ovat myöntäneet rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan. Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden.

Ammattiliitto Pro ry, Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry, Joensuun Tietoliikenne Pro ry ja Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry ovat myöntäneet oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan oikeaksi, mutta paljoksuneet oikeudenkäyntikulujen määrää siltä osin kuin se ylittää kuuden tunnin työmäärän ja vaaditut kulut, eli yhteensä 3.154,88 euroa ylittäviltä osin.

Perusteet

Ammattiliitto Pro ry ei ole toimeenpannut toimihenkilöiden järjestämää lakkoa eikä muutoinkaan myötävaikuttanut siihen. Ammattiliitto Pro ry on saanut tiedon työtaistelusta ennen sen alkamista, minkä johdosta ammattiliitto on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry ja Joensuun Tietoliikenne Pro ry ovat myöntäneet rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan. Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

Lakkoon on osallistunut kuultavien jäsenistä yhteensä kymmenen henkilöä. Lakkoon on osallistunut kuusi Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry:n jäsentä, yksi Joensuun Tietoliikenne Pro ry:n jäsen ja kolme Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry:n jäsentä.

Hyvityssakkojen määrän osalta on otettava huomioon, että lakko on kestänyt vain vähän aikaa ja että siihen on osallistunut vain pieni määrä jäseniä. Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry:ssä on 1.515 jäsentä, Joensuun Tietoliikenne Pro ry:ssä 428 jäsentä ja Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry:ssä 658 jäsentä.

Oikeudenkäyntikulujen määrän osalta on otettava huomioon, että kantajan asiamies on vaihtunut kesken käsittelyn, eivätkä tästä aiheutuneet mahdolliset ajanhukka ja lisäkustannukset kuulu vastaajan ja kuultavien vastattaviksi. Joka tapauksessa asian laatu huomioon ottaen oikeudenkäyntikulujen kohtuullisena määränä on palkkion osalta pidettävä kuuden tunnin työmäärää vastaavaa määrää.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Ammattiliitto Pro ry:n uutinen 20.12.2017 "X:n tietoliikenneasiantuntijoiden mielenilmaus torstaina pysäyttää vikojen korjaukset"

2. Ammattiliitto Pro ry:n twitter-päivitys 21.12.2017

3. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirje 21.12.2017

4. Talouselämän uutisartikkeli 20.12.2017 "X:llä torstaina ulosmarssi - voi haitata viankorjausta"

5. Kauppalehden uutisartikkeli 20.12.2017 "Ulosmarssi pysäyttää X:n vian korjaukset torstaina"

6. Kansan Uutisten uutisartikkeli 20.12.2017 "Rahoitusala ja X:n asiantuntijat: toimihenkilöiltä lakkovaroituksia"

Ei muuta nimettyä todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oyj:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin lakko, joka alkoi 21.12.2017 ja kesti 18 tuntia. Muun selvityksen puuttuessa työtaisteluun on katsottava osallistuneen vastaajan ja kuultavien myöntämän perusteella kuusi Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry:een, yksi Joensuun Tietoliikenne Pro ry:een ja kolme Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry:een kuuluvaa toimihenkilöä.

Työtaistelu on ollut vastalause yhtiön organisaatiouudistusta sekä paikallisen sopimuksen irtisanomista kohtaan. Työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiliiton ja ammattiosastojen vastuu

Ammattiliitto Pro ry:n osalta työrauhavelvollisuuden rikkominen on kiistetty, mutta valvontavelvollisuuden laiminlyönti on myönnetty.

Vastauksessa on myönnetty, että Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry ja Joensuun Tietoliikenne Pro ry ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutensa ja että Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Kantajan kirjallisesta todisteesta nro 1 ilmenee, että Ammattiliitto Pro ry on julkaissut internet-sivuillaan työtaistelua koskevan tiedotteen työtaistelua edeltävänä päivänä 20.12.2017, mitä tukevat myös kantajan kirjalliset todisteet nrot 4–6. Ammattiliitto Pro ry:n tiedotteessa on muun ohella mainittu X Oyj:n henkilöasiakasyksikön tietoliikenneasiantuntijoiden poistuvan työpaikoiltaan seuraavana päivänä. Ammattiliitto on siten rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määriä tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määriä arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Ammattiliitto Pro ry, Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry, Joensuun Tietoliikenne Pro ry ja Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin kuin se ylittää kuuden tunnin työmäärän ja vaaditut kulut eli yhteensä 3.154,88 euroa ylittäviltä osin. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet sekä se, että asia on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi vastaajan ja kuultavien myöntämät 3.154,88 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla

- Ammattiliitto Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.000 euroa,

- Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.000 euroa,

- Joensuun Tietoliikenne Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 800 euroa, ja

- Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 700 euroa.

Ammattiliitto Pro ry, Pääkaupunkiseudun ICT-alan Toimihenkilöt Pro ry, Joensuun Tietoliikenne Pro ry ja Tampereen ICT - toimihenkilöt Pro ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.154,88 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Saarensola, Lindström, Teerimäki, Vettainen ja Zaerens jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 20.2.2019