TT 2019:26

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 101/18
Antopäivä: 20.2.2019

Työntekijöiden lakon syynä oli yhtiön ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta ja mahdollisista irtisanomisista sekä työn johtamiseen liittyvät seikat. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Borgå metallarbetar fackavdelning - Porvoon metallityöväen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksen X Oy:n (jäljempänä yhtiö tai työnantaja) Porvoon toimipaikassa 134 työntekijää 196:sta tapahtumahetkellä työssä olleista työntekijöiden henkilöstöryhmään kuuluneista työntekijöistä on ollut lakossa torstaina 12.4.2018 kello 12.30 ja 15.30 välisen ajan.

Yhtiö oli perjantaina 6.4.2018 ilmoittanut aloittavansa torstaina 12.4.2018 yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämiseksi, mikä saattaisi tarkoittaa useiden henkilöiden irtisanomista. Lakon alettua työnantaja on todennut sen laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja vaatinut pääluottamusmiestä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta sekä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi.

Kaikki lakkoon osallistuneet työntekijät kuuluivat Teollisuusliitto ry:een ja Borgå metallarbetar fackavdelning - Porvoon metallityöväen ammattiosasto ry -nimiseen ammattiosastoon (jäljempänä myös ammattiosasto), joka oli valinnut tehtaalle pääluottamusmiehen. Pääluottamusmies on itse osallistunut työtaisteluun. Kyseisessä ammattiosastossa on 668 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Borgå metallarbetar fackavdelning - Porvoon metallityöväen ammattiosasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä, sekä

- velvoittaa Borgå metallarbetar fackavdelning - Porvoon metallityöväen ammattiosasto ry:n korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Ammattiosasto on rikkonut sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman työtaistelun. Työtaistelu on kohdistunut 8.11.2017–31.10.2020 voimassa olevan teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 6 §:n työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. Lakolla on pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Ammattiosastoa edustava pääluottamusmies on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä työtaistelua ja myös osallistunut siihen. Ammattiosasto tai sen edustajat eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Vaikka työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne ovat joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi.

Yhtiö on menettänyt lakon vuoksi työntekijöiden henkilöstöryhmän osalta yhteensä 402 työtuntia. Lakosta on aiheutunut yhtiölle kaikkien henkilöstöryhmien osalta yhteensä arviolta 11.000 euron taloudellinen vahinko.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Teollisuusliitto ry on vastannut kanteeseen kuultavan puolesta oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 12 §:n 3 momentin perusteella.

Teollisuusliitto ry on myöntänyt Borgå metallarbetar fackavdelning - Porvoon metallityöväen ammattiosasto ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuutta.

Perusteet

Mielenilmauksen tarkoituksena on ollut osoittaa mieltä irtisanomisia ja toimitusjohtajan mielivaltaista johtamistapaa vastaan. Työntekijöitä oli turhauttanut jo pidemmän aikaa toimitusjohtajan saneleva johtamistapa, jossa työntekijöitä ei lainkaan kuultu. Turhautuminen on lopulta johtanut lyhyeen ulosmarssiin. Tapahtumatiedot ovat riidattomat.

Mahdollisen hyvityssakon määrää harkittaessa tulee ottaa huomioon mielenilmauksen lyhyt kesto ja sen inhimillinen syy.

TODISTELU

Ei nimettyä todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Porvoon toimipaikassa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 12.4.2018 kello 12.30 ja päättyi samana päivänä kello 15.30. Työtaisteluun osallistui 134 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli yhtiön ilmoitus yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamisesta ja mahdollisista irtisanomisista sekä työn johtamiseen liittyvät seikat. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Borgå metallarbetar fackavdelning - Porvoon metallityöväen ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n 2 momentin nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Borgå metallarbetar fackavdelning - Porvoon metallityöväen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa.

Borgå metallarbetar fackavdelning - Porvoon metallityöväen ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Saarensola, Lindström, Teerimäki, Vettainen ja Zaerens jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 20.2.2019