TT 2019:27

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 102/18
Antopäivä: 20.2.2019

Ylempien toimihenkilöiden lakon syynä oli yhtiön ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta työvoiman vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työvoiman vähentämistä koskeviin määräyksiin. Toimihenkilöliitto vastaa lakkoon osallistuneen edustajansa eli luottamushenkilön menettelystä, joten yhdistyksen katsottiin rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksen X Oy:n (jäljempänä yhtiö tai työnantaja) Porvoon toimipaikassa 41:stä tapahtumahetkellä työssä olleesta ylemmästä toimihenkilöstä kahdeksan on ollut lakossa torstaina 12.4.2018 kello 12.30 ja 16.00 välisen ajan.

Yhtiö oli perjantaina 6.4.2018 ilmoittanut aloittavansa torstaina 12.4.2018 yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämiseksi, mikä saattaisi tarkoittaa useiden henkilöiden irtisanomista. Lakon alettua työnantaja on todennut sen laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja vaatinut luottamushenkilöä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta sekä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi.

Kaikki lakkoon osallistuneet ylemmät toimihenkilöt kuuluivat Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:een, joka on valinnut työpaikalle luottamushenkilön. Mainittu luottamushenkilö on osallistunut työtaisteluun.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä, sekä

- velvoittaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla korkoineen.

Perusteet

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on rikkonut sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman työtaistelun. Työtaistelu on kohdistunut 15.11.2017–31.10.2020 voimassa olevan teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen liitteenä olevan irtisanomissuojasopimuksen työvoiman vähentämistä koskeviin 1 §:n ja 10–12 §:ien määräyksiin.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:tä edustava työpaikan luottamushenkilö on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä työtaistelua ja myös osallistunut siihen. Luottamushenkilö edustaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:tä työpaikalla, joten se, että hän rikkoo työrauhaa ja laiminlyö valvontavelvollisuuden, on riittävä peruste hyvityssakon tuomitsemiselle. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry tai sen edustajat eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Vaikka työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne ovat joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi.

Yhtiö on menettänyt lakon vuoksi ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmän osalta yhteensä 28 työtuntia. Lakosta on aiheutunut yhtiölle kaikkien henkilöstöryhmien osalta yhteensä arviolta 11.000 euron taloudellinen vahinko.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan ja laiminlyöneensä valvontavelvollisuuttaan.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on vaatinut, että Teknologiateollisuus ry velvoitetaan korvaamaan Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n oikeudenkäyntikulut 500 eurolla korkoineen.

Perusteet

Tapahtumatiedot ovat riidattomat lukuun ottamatta kanteessa esitettyä väitettä, että vastaaja ei ole pyrkinyt estämään alkaneita työtaistelutoimenpiteitä.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n asiamies A on 10.4.2018 kehottanut ylempiä toimihenkilöitä olemaan osallistumatta mielenilmaukseen. Spontaani ulosmarssi on tullut Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n tietoon vasta Teknologiateollisuus ry:n sähköpostilla ja valvontakirjeellä. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on ollut välittömästi työtaistelutoimenpiteestä tiedon saatuaan A:n kautta yhteydessä luottamushenkilöönsä yhtiössä ja vaatinut työnseisauksen keskeyttämistä vedoten voimassa olevaan työehtosopimukseen ja sen määräyksiin. Nämä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n toimet on katsottava riittäväksi ryhtymiseksi työrauhavelvollisuuden turvaamiseen työpaikalla.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on pyrkinyt kaikin keinoin estämään jo aloitetun työtaistelutoimenpiteen jatkumisen työpaikalla. Hyvityssakko tulisi ensisijaisesti jättää kokonaan tuomitsematta tai toissijaisesti tuomita määrältään vähäisenä. Kanteessa esitetty vahingon määrä on liiallinen. Työnantajalla ei ole ollut palkanmaksuvelvollisuutta kyseiseltä ulosmarssipäivältä, mikä vähentää työnantajan mahdollisesti kärsimää vahinkoa merkittävästi.

TODISTELU

Vastaajan kirjallinen todiste

l. Teknologiateollisuus ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välinen sähköpostikirjeenvaihto 10.4.2018, 12.4.2018 ja 20.4.2018

Ei muuta nimettyä todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Porvoon toimipaikassa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi torstaina 12.4.2018 kello 12.30 ja päättyi samana päivänä kello 16.00. Työtaisteluun osallistui kahdeksan ylempää toimihenkilöä, joista yksi oli Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n luottamushenkilö.

Työtaistelun syynä oli yhtiön ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta työvoiman vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työvoiman vähentämistä koskeviin määräyksiin.

Toimihenkilöliiton vastuu

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry vastaa lakkoon osallistuneen edustajansa eli luottamushenkilön menettelystä, joten yhdistys on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat. Työtuomioistuin katsoo, että työtaistelusta yleensä aiheutuu vahinkoa. Vahingon määrästä ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä.

Oikeudenkäyntikulut

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain

33 a §:n 1 momentin nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Saarensola, Lindström, Teerimäki, Vettainen ja Zaerens jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 20.2.2019