TT 2019:28

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 103/18
Antopäivä: 20.2.2019

Toimihenkilöiden lakon syynä oli yhtiön käynnistämät työvoiman vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Asiassa ei tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella ammattiliiton olisi voitu katsoa rikkoneen työrauhavelvollisuutensa. Vastauksessa myönnettiin, että ammattiliitto oli laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja että ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa, minkä johdosta ne tuomittiin hyvityssakkoihin.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVA

Porvoonseudun Toimihenkilöt Pro ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksen X Oy:n (jäljempänä yhtiö tai työnantaja) Porvoon toimipaikassa 105 tapahtumahetkellä työssä olleesta toimihenkilöstä 33 on ollut lakossa torstaina 12.4.2018 kello 12.30 ja 16.00 välisen ajan.

Yhtiö on perjantaina 6.4.2018 ilmoittanut aloittavansa torstaina 12.4.2018 yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämiseksi, mikä saattaisi tarkoittaa useiden henkilöiden irtisanomista. Lakon alettua työnantaja on todennut sen laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja vaatinut luottamusmiestä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta sekä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi.

Kaikki lakkoon osallistuneet toimihenkilöt kuuluvat Ammattiliitto Pro ry:een ja Porvoonseudun Toimihenkilöt Pro ry -nimiseen ammattiosastoon, joka on valinnut työpaikalle luottamusmiehen. Kyseisessä ammattiosastossa on 318 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ammattiliitto Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä,

- tuomitsee Porvoonseudun Toimihenkilöt Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä, ja

- velvoittaa Ammattiliitto Pro ry:n ja Porvoonseudun Toimihenkilöt Pro ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla korkoineen.

Perusteet

Ammattiliitto ja ammattiosasto ovat rikkoneet niille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman työtaistelun. Työtaistelu on kohdistunut 2.11.2017–31.10.2020 voimassa olevan teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen 3 §:n 1 kohdan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja siitä erottaa toimihenkilö. Lakolla on pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Ammattiliitto Pro ry:n paikallisyhdistystä Porvoonseudun Toimihenkilöt Pro ry:tä edustava luottamusmies on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä työtaistelua. Ammattiosasto tai sen edustajat eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Vaikka työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne ovat joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi.

Yhtiö on menettänyt lakon vuoksi toimihenkilöiden henkilöstöryhmän osalta yhteensä

115,5 työtuntia. Lakosta on aiheutunut yhtiölle kaikkien henkilöstöryhmien osalta yhteensä arviolta 11.000 euron taloudellinen vahinko.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Ammattiliitto Pro ry on kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan mutta myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

Porvoonseudun Toimihenkilöt Pro ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan.

Perusteet

Lakon syynä ovat olleet yhtiön käynnistämät työvoiman vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Ammattiliitto Pro ry ei ole toimeenpannut toimihenkilöiden järjestämää lakkoa eikä muullakaan tavalla myötävaikuttanut sen järjestämiseen.

Ammattiliiton ja ammattiosaston osalta hyvityssakon määrää harkittaessa tulee ottaa huomioon työtaistelutoimenpiteen lyhyt kesto, lakkoon osallistuneiden määrä ja se, että työtaistelutoimenpiteet eivät ole aiheuttaneet yhtiölle merkittävää haittaa tai vahinkoa. Kantajalla on näyttötakka vetoamastaan vahingon aiheutumisesta ja sen määrästä.

TODISTELU

Ei nimettyä todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Porvoon toimipaikassa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi torstaina 12.4.2018 kello 12.30 ja päättyi samana päivänä kello 16.00. Työtaisteluun osallistui 33 toimihenkilöä.

Työtaistelun syynä olivat yhtiön käynnistämät työvoiman vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiliiton ja ammattiosaston vastuu

Asiassa ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella ammattiliiton voitaisiin katsoa rikkoneen työrauhavelvollisuutensa. Vastauksessa on myönnetty, että ammattiliitto on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat. Työtuomioistuin katsoo, että työtaistelusta yleensä aiheutuu vahinkoa. Vahingon määrästä ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä.

Oikeudenkäyntikulut

Ammattiliitto Pro ry ja Porvoonseudun Toimihenkilöt Pro ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Ammattiliitto Pro ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 1.800 euroa ja Porvoonseudun Toimihenkilöt Pro ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.500 euroa.

Ammattiliitto Pro ry ja Porvoonseudun Toimihenkilöt Pro ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Saarensola, Lindström, Teerimäki, Vettainen ja Zaerens jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 20.2.2019