TT 2019:32

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen

Diaarinumero: R 116/18
Antopäivä: 4.3.2019

Työtaistelun syyksi ilmoitettiin se, että työnantaja oli teettänyt ylitöitä Teollisuusliitto ry:n julistaman poliittisen ylityökiellon aikana. Lakolla pyrittiin painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluivat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin ja jotka koskivat työnantajan oikeutta sopia säännöllisestä työajasta ja sen ylittämisestä. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta sekä säännöllistä työaikaa ja säännöllisen työajan ylittämistä ja sunnuntaityötä koskeviin määräyksiin. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Oulun Kaapelityöväen Ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n (jäljempänä yhtiö tai työnantaja) Oulun toimipaikassa on järjestetty työtaistelu 25.10.2018 kello 22 ja 26.10.2018 kello 21.59 välisenä aikana, jolloin työntekijät ovat olleet poissa työstä. Lakon aikana on ollut voimassa Teollisuusliitto ry:n poliittisena työtaisteluna 17.9.2018 aloittama ylityökielto.

Oulun Kaapelityöväen Ammattiosasto ry:n (jäljempänä ammattiosasto) yhtiön Oulun toimipaikalla toimiva työhuonekunta on 22.10.2018 pääluottamusmiehen kutsun perusteella järjestänyt kokouksen. Kokouksen aiheena on ollut muun ohella ylitöiden teettäminen ja tekeminen ylityökiellon aikana. Pääluottamusmies ja muut luottamusmiehet ovat poistuneet kokouksesta ennen työtaisteluasian käsittelemistä.

Pääluottamusmies on 25.10.2018 kello 15 ilmoittanut suullisesti tuotantopäällikölle samana iltana alkavasta työtaistelusta. Työnantaja on ennen lakon alkamista todennut sen laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja vaatinut pääluottamusmiestä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta sekä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi.

Yhtiössä on ollut sanottuna aikana 170 työntekijöiden henkilöstöryhmään kuulunutta työntekijää ja heistä 96 on osallistunut työtaisteluun. Lakkoon osallistuneista työntekijöistä 88 on ollut kuultavan ammattiosaston jäseniä. Pääluottamusmies ja muut luottamusmiehet eivät ole osallistuneet lakkoon.

Ammattiosastoon kuuluu 855 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että Oulun Kaapelityöväen Ammattiosasto ry

- tuomitaan ensisijaisesti työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta hyvityssakkoon,

- tuomitaan toissijaisesti työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon ja

- velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.450 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen ratkaisun antopäivästä lukien.

Perusteet

Ammattiosasto on rikkonut sille työehtosopimuslain nojalla kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä edellä mainitun laittoman työtaistelun.

Työtaistelun taustalla oli ollut kolmen työntekijän työskentely Teollisuusliiton julistaman poliittisen ylityökiellon aikana. Työntekijät eivät olleet pitäneet siitä, että työnantaja oli tarjonnut ylityötä tai suostunut työntekijän omaan ehdotukseen työskennellä säännöllisen työajan ylittävällä ajalla. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen I luvun 6 kohdan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen sekä III luvun 19 ja 20 kohdan säännöllistä työaikaa ja säännöllisen työajan ylittämistä ja sunnuntaityötä koskeviin määräyksiin. Näin ollen lakolla oli pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin ja jotka koskevat työnantajan oikeutta sopia säännöllisestä työajasta ja sen ylittämisestä.

Lakon vuoksi yhtiö oli menettänyt työntekijöiden henkilöstöryhmän osalta yhteensä 768 työtuntia ja siitä oli aiheutunut kaikkien henkilöstöryhmien osalta liikevaihdon menetystä noin 400.000 euroa ja tuloksen menetystä Oulun lakkopäivänä 84.865 euroa. Pikkalan tehtaan toiminta ei ollut korvannut Oulun tehtaan toimintaa. Tuotantoa oli menetetty 80.000 tonnia. Lisäksi yhtiö oli joutunut maksamaan aiheettomia kuljetuskuluja noin 3.000 euroa.

Ammattiosastoa edustava pääluottamusmies oli ollut mukana järjestämässä työtaistelua tai ainakaan hän ei ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin estääkseen työtaistelun. Yhtiön edustajat olivat 25.10.2018 olleet useaan otteeseen yhteydessä pääluottamusmieheen ja vaatineet tätä ryhtymään toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi. Pääluottamusmies oli ilmoittanut, ettei hän voinut tehdä mitään työtaistelun estämiseksi, koska työhuonekunta oli päättänyt ryhtyä työtaisteluun. Pääluottamusmies oli vasta työantajan useiden vaatimusten jälkeen 26.10.2018 kello 12.33 lähettänyt viestin työpaikan Intranetiin ja vaatinut lakon lopettamista ja työrauhan palauttamista.

Pääluottamusmies tai muut luottamusmiehet eivät olleet ennen edellä mainittua viestiä vaatineet työntekijöitä lopettamaan lakkoa ja palauttamaan työrauhaa. He eivät olleet ryhtyneet muihinkaan toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Mikäli joihinkin työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne olivat joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi.

VASTAUS

Teollisuusliitto ry on myöntänyt, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuuttaan.

Teollisuusliitto ry on myöntänyt kantajan oikeudenkäyntikulut oikeaksi sekä perusteeltaan että määrältään.

Työnseisauksella työntekijät olivat osoittaneet mieltään sitä vastaan, että työnantaja oli pyrkinyt estämään laillisesti järjestetyn poliittisen työtaistelun toteutumisen. Työnantaja oli Teollisuusliitto ry:n julistamasta ylityökiellosta huolimatta teettänyt ylitöitä.

Työtaistelusta oli päätetty työhuonekunnan kokouksen jälkeen eikä pääluottamusmies ollut tiennyt asiasta mitään ennen kuin päätös oli jo tehty. Pääluottamusmies oli asiasta tiedon saatuaan muistuttanut työntekijöitä useaan kertaan työrauhavelvollisuudesta, mutta työntekijät eivät olleet enää muuttaneet mieltään. Näin ollen pääluottamusmies oli ilmoittanut työnantajalle mielenilmauksen alkamisesta. Hän oli kuitenkin vielä tämän jälkeenkin jatkanut yrityksiään työrauhan säilyttämiseksi.

Hyvityssakon määrässä tulee huomioida työtaistelun lyhyt kesto, pääluottamusmiehen toimet työrauhan säilyttämiseksi sekä työnantajan itsensä antama aihe mielenilmaukselle.

Yhtiön tulos vuonna 2017 oli Oulun ja Pikkalan tehtailta ollut yhteensä 20,1 miljoonaa euroa eli alle 80.000 euroa työpäivää kohden. Näin ollen oli liioiteltua väittää, että pelkästään Oulun tehtaalla järjestetty vuorokauden mittainen työtaistelu olisi aiheuttanut tulon menetystä noin 80.000 euroa.

TODISTELU

Asiassa ei ole esitetty todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä on järjestetty edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka on alkanut 25.10.2018 kello 22 ja päättynyt 26.10.2018 kello 21.59. Työtaisteluun on osallistunut 96 työntekijää, joista 88 on ollut kuultavan ammattiosaston jäseniä.

Työtaistelun syyksi on ilmoitettu se, että työnantaja oli teettänyt ylitöitä Teollisuusliitto ry:n julistaman poliittisen ylityökiellon aikana. Lakolla on pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin ja jotka koskevat työnantajan oikeutta sopia säännöllisestä työajasta ja sen ylittämisestä. Työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen I luvun 6 kohdan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen sekä III luvun 19 ja 20 kohdan säännöllistä työaikaa ja säännöllisen työajan ylittämistä ja sunnuntaityötä koskeviin määräyksiin.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Oulun Kaapelityöväen Ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on lisäksi myönnetty sekä perusteeltaan että määrältään.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Oulun Kaapelityöväen Ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa.

Oulun Kaapelityöväen Ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.450 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarensola, Nyyssölä, Teerimäki, Vettainen ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Willstedt.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 4.3.2019