TT 2019:49

Lausuntoasia
Työsopimus

Diaarinumero: L 10/18
Antopäivä: 26.4.2019

Työtuomioistuimella ei ollut perusteita poiketa yksityistä opetusalaa koskevaan työehtosopimukseen osallisten liittojen yksimielisestä kannasta. Työtuomioistuin katsoi näin ollen lausuntonaan, että 1) työehtosopimuksen 3 §:n 2 kohdan ilmaisulla "ottaen huomioon työsopimuslain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 4 §:n määräykset" oli haluttu kiinnittää huomiota työsopimuslain määräyksiin määräaikaisen työsopimuksen käytöstä sekä työnantajan velvollisuuteen antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, 2) mainitulla määräyksellä ei ollut tarkoitettu poikettavan työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti, ja 3) mainitulla määräyksellä ei ollut rajoitettu työnantajan ja työntekijän mahdollisuutta tehdä muutoksia työntekijän kirjalliseen työsopimukseen työsuhteen kestäessä.

KUULTAVAT

Sivistystyönantajat ry

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

ASIA

Helsingin käräjäoikeuden lausuntopyyntö työehtosopimuksen tulkintaa koskevassa asiassa

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Sivistystyönantajat ry:n, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välisessä yksityistä opetusalaa koskevassa työehtosopimuksessa (1.4.2014 – 31.1.2017) oli muun ohella seuraava määräys.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

3 § Työsuhteen alkaminen

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2. Työsopimus tulee tehdä kirjallisena ottaen huomioon työsopimuslain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 4 §:n määräykset.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KÄSITTELY HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

ASIAN TAUSTA

A on työskennellyt X Oy:n palveluksessa opettajana 12.1.1987 lähtien yhtäjaksoisesti. Yhtiö on irtisanonut A:n työsopimuksen 14.11.2014 taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Työsuhde on päättynyt 21.5.2015. A on koulutukseltaan ekonomi ja hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys. A on Suomen Ekonomit ry:n jäsen. A:n työsuhteeseen on sovellettu yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta mainitun työehtosopimuksen 1 §:n mukaisesti.

KANNE

Vaatimukset

A on vaatinut, että X Oy velvoitetaan suorittamaan hänelle työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaista korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä korkoineen.

Perusteet

Yhtiöllä ei ole ollut työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaista taloudellista ja tuotannollista perustetta A:n työsopimuksen irtisanomiseen. Ensisijaisesti asiaa tuli tarkastella A:n ja yhtiön välillä toukokuussa 2014 suullisesti sovitun ja syksystä 2014 noudatetun uuden työtehtävän eli taloushallinnon opettajan tehtävän mukaisesti. Työsopimuslain 1 luvun 3 §:n mukaan työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti. Säännös on pakottava eikä siitä voitu sopia työehtosopimuksella toisin työntekijän vahingoksi. Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen 3 §:n 2 kohdalla ei siten ollut merkitystä ratkaistaessa sitä, olivatko A ja yhtiö sopineet suullisesti A:n siirtymisestä taloushallinnon opettajan tehtävään.

VASTAUS

Vaatimukset

Yhtiö on vaatinut, että kanne hylätään.

Perusteet

Yhtiöllä oli ollut työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaiset perusteet A:n työsopimuksen irtisanomiseen. Yhtiön ja A:n välillä ei ollut tehty uutta työsopimusta taloushallinnon opettajan tehtävästä vuonna 2014. A:n työsuhteessa noudatetun yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen 3 §:n 2 kohdan mukaan työsopimus tuli tehdä kirjallisesti. A ei ollut tehnyt kirjallista työsopimusta taloushallinnon opettajan tehtävästä. Mainitulla työehtosopimuksen määräyksellä ei ollut heikennetty työntekijän etuja.

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

Helsingin käräjäoikeus on pyytänyt työtuomioistuimelta lausuntoa seuraavista seikoista.

1. Yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen 3 §:n 2 kohdan mukaan työsopimus tulee tehdä kirjallisena ottaen huomioon työsopimuslain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 4 §:n määräykset. Mitä ilmaisulla "ottaen huomioon työsopimuslain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 4 §:n määräykset" on tarkoitettu?

2. Onko mainitulla työehtosopimuksen määräyksellä tarkoitettu poikettavan työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan myös suullisesti tehty työsopimus on pätevä? Mikäli vastaus tähän on myönteinen, ovatko työehtosopimusosapuolet voineet sopia pätevästi tällaisesta kirjallisesta työsopimuksen muotovaatimuksesta ottaen huomioon työsopimuslain pakottavat säännökset?

3. Mikä merkitys asian arvioinnissa tulee antaa sille, että edellä yksilöity määräys on sijoitettu työehtosopimuksen kohtaan "Työsuhteen alkaminen"? Onko määräys tarkoitettu sovellettavaksi myös tilanteissa, joissa työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen aikana muutoksista työntekijän kirjallisessa työsopimuksessa määriteltyyn työnkuvaan ja hänen työtehtäviinsä?

ASIAN KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

LAUSUMAPYYNNÖT

Työtuomioistuin on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 39 §:n nojalla varannut Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:lle, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:lle, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:lle ja Sivistystyönantajat ry:lle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi.

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N, JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY:N JA OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY:N YHTEINEN LAUSUMA

1. Työehtosopimuksen 3 §:n 2 kohdan ilmaisulla "ottaen huomioon työsopimuslain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 4 §:n määräykset" on haluttu kiinnittää huomiota työsopimuslain määräyksiin määräaikaisen työsopimuksen käytöstä sekä työnantajan velvollisuuteen antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, mikäli edellä mainitut seikat eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

2. Työehtosopimuksen mukaan työnantajan on tehtävä työntekijän kanssa kirjallinen työsopimus. Kysymyksessä olevalla työehtosopimusmääräyksellä ei kuitenkaan ole tarkoitettu poikettavan työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan myös suullisesti tehty työsopimus on pätevä.

3. Työehtosopimusmääräyksellä ei ole rajoitettu työnantajan ja työntekijän mahdollisuutta tehdä muutoksia työntekijän kirjalliseen työsopimukseen työsuhteen kestäessä.

SIVISTYSTYÖNANTAJAT RY:N LAUSUMA

Sivistystyönantajat ry:n käsityksen mukaan työehtosopimusosapuolten tulkinnat kyseisen työehtosopimuskohdan sisällöstä ovat yhtenevät.

1. Työehtosopimuksen 3 §:n 2 kohdan ilmaisulla "ottaen huomioon työsopimuslain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 4 §:n määräykset" sopijajärjestöt ovat pyrkineet ohjaamaan työsopimuksen tekemiseen kirjallisessa muodossa. Työehtosopimusmääräyksellä ei ole rajoitettu mahdollisuutta tehdä työsopimus myös muilla työsopimuslain mukaisilla tavoilla. Ilmaisulla on haluttu myös kiinnittää huomiota työsopimuslain määräyksiin määräaikaisen työsopimuksen käytöstä sekä työnantajan velvollisuuteen antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

2. Kysymyksessä olevalla työehtosopimusmääräyksellä ei ole tarkoitettu poikettavan työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan myös suullisesti tehty työsopimus on pätevä.

3. Työehtosopimusmääräyksellä ei ole rajoitettu työnantajan ja työntekijän mahdollisuutta tehdä muutoksia työntekijän kirjalliseen työsopimukseen työsuhteen kestäessä.

TYÖTUOMIOISTUIMEN LAUSUNTO

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat lausumissaan yhdenmukaisesti katsoneet seuraavaa.

1. Työehtosopimuksen 3 §:n 2 kohdan ilmaisulla "ottaen huomioon työsopimuslain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 4 §:n määräykset" on haluttu kiinnittää huomiota työsopimuslain määräyksiin määräaikaisen työsopimuksen käytöstä sekä työnantajan velvollisuuteen antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

2. Mainitulla työehtosopimusmääräyksellä ei ole tarkoitettu poikettavan työsopimuslain

1 luvun 3 §:n 1 momentin säännöksestä, jonka mukaan työsopimus voidaan tehdä myös suullisesti.

3. Mainitulla työehtosopimusmääräyksellä ei ole rajoitettu työnantajan ja työntekijän mahdollisuutta tehdä muutoksia työntekijän kirjalliseen työsopimukseen työsuhteen kestäessä.

Työtuomioistuimella ei ole perusteita poiketa edellä selostetuista työehtosopimukseen osallisten liittojen yksimielisestä kannasta. Näin ollen työtuomioistuin katsoo lausuntonaan, että työehtosopimuksen 3 §:n 2 kohtaa on tulkittava edellä kerrotulla tavalla.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Liukkunen, Tuliara, Teerimäki, Lehto ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Lausunto on yksimielinen.

 
Julkaistu 26.4.2019