TT 2019:51

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 2/19
Antopäivä: 26.4.2019

Työntekijöiden lakon syynä olivat yhtiössä päättyneet yhteistoimintaneuvottelut ja työnantajan toteuttamat henkilöstövähennykset. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Vastauksessa myönnettiin, että ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuuttaan, minkä johdosta se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Elintarviketeollisuusliitto ry

VASTAAJA

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

KUULTAVA

Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oyj oli ilmoittanut 10.10.2018 pörssitiedotteella yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä ja henkilöstömäärän vähentämisestä yhteensä 165 henkilöllä, mistä 55 henkilön vähennys kohdistui yhtiön tytäryhtiön Y Oy:n Forssan tehtaaseen.

Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsenyrityksen Y Oy:n Forssan tehtaan teurastamon 69 työntekijää keskeyttivät työn tekemisen ja olivat poissa työpisteiltään 22.10.2018 kello 9.50–10.17 pitämässä kokousta neuvottelutilassa sopimatta siitä työnantajan kanssa tai ilmoittamatta siitä etukäteen työnantajalle. Pääluottamusmies ilmoitti työntekijöiden poistumisesta työpisteiltä yhtiön henkilöstöpäällikölle vasta samana aamuna kello 9.54. Henkilöstöpäällikkö vaati tuolloin välittömiä toimia työrauhan palauttamiseksi.

Samana päivänä Forssan tehtaan leikkaamon 197 työntekijää keskeyttivät työn tekemisen ja olivat poissa työpisteiltään kello 10.37–11.17 pitämässä kokousta neuvottelutilassa sopimatta siitä työnantajan kanssa tai ilmoittamatta siitä etukäteen työnantajalle. Tehtaan tuotantopäällikkö havaitsi kello 10.37, että leikkaamon työntekijät olivat poistuneet työpisteiltään ja olivat matkalla neuvotteluhuoneeseen. Työnantaja vaati tilanteen havaittuaan välittömiä toimia työrauhan palauttamiseksi.

Työtaisteluihin osallistuneet työtekijät kuuluivat Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry:een. Mainittuun ammattiosastoon kuului noin 760 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Elintarviketeollisuusliitto ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä ja

- velvoittaa Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry:n korvaamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut 2.750 eurolla korkoineen.

Perusteet

Y Oy:n Forssan tehtaan teurastamon ja leikkaamon työntekijöiden työajalla pitämät kokoukset olivat luvattomia. Ne oli siten katsottava laittomiksi työtaistelutoimenpiteiksi.

Työtaistelutoimenpiteiden syynä olivat yhtiössä päättyneet yhteistoimintaneuvottelut sekä työnantajan toteuttamat henkilöstövähennykset erityisesti erään samassa taloudessa asuvan pariskunnan osalta. Ammattiosasto pyrki laittomilla lakoilla vaikuttamaan työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvien päätösten tekemiseen. Työtaistelutoimenpiteet kohdistuivat siten Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n välisen liha-alan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen (1.2.2017–31.1.2021) 4 §:n määräykseen työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työt sekä ottaa toimeen, irtisanoa ja erottaa työntekijöitä.

Työtaistelut toteutettiin järjestäytyneesti, mikä osoitti, että ammattiosaston edustajat olivat olleet mukana järjestämässä niitä tai ammattiosasto oli ainakin laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Pääluottamusmies ilmoitti teurastamon lakon osalta työnantajalle työntekijöiden poistumisesta työpisteiltä. Pääluottamusmies ja teurastamon osastoluottamusmies, joka oli myös varapääluottamusmies ja ammattiosaston puheenjohtaja, sekä leikkaamon pakkaamon osastoluottamusmies osallistuivat työntekijöiden laittomiin kokouksiin. Ammattiosasto vastasi luottamusmiestensä toiminnasta, joten ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Ammattiosaston vastuun ja hyvityssakon määrän osalta oli otettava huomioon Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry:n edustajien ja työntekijöiden toistuva työhuonekokousten pitäminen työajalla ilman työnantajan lupaa (katso esimerkiksi työtuomioistuimen ratkaisut TT 2018:7 ja TT 2018:111).

Lisäksi hyvityssakon määrässä oli otettava huomioon työtaistelutoimenpiteiden laajuus sekä työnantajalle aiheutunut taloudellinen vahinko, joka oli vähintään 87.500 euroa. Yhtiö menetti teurastamon osalta yhteensä 34,5 työtuntia ja leikkaamon osalta yhteensä 131,3 työtuntia.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry ovat myöntäneet Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry ovat myöntäneet Elintarviketeollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään oikeaksi.

Perusteet

Hyvityssakon määrän osalta tuli ottaa huomioon ammattiosastoon kuuluvien maksavien jäsenten määrä.

TODISTELU

Asianosaiset eivät ole nimenneet todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Y Oy:n Forssan tehtaalla järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu teurastamon osalta 22.10.2018 kello 9.50–10.17 ja leikkaamon osalta samana päivänä kello 10.37–11.17. Työtaisteluun osallistui teurastamon osalta 69 työntekijää ja leikkaamon osalta 197 työntekijää eli yhteensä 266 työntekijää.

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä päättyneet yhteistoimintaneuvottelut sekä työnantajan toteuttamat henkilöstövähennykset. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen määräykseen työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työt sekä ottaa toimeen, irtisanoa ja erottaa työntekijöitä.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuuttaan.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään riidaton.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry:n maksamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa.

Forssan Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut 2.750 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain

4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Liukkunen, Tuliara, Teerimäki, Lehto ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 26.4.2019