TT 2019:52

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 22/19
Antopäivä: 26.4.2019

Työntekijöiden lakon syynä olivat työnantajan ilmoittamat yhteistoimintaneuvottelut työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Vastauksessa myönnettiin, että ammattiliitto oli laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja että ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa, minkä johdosta ne tuomittiin hyvityssakkoihin.

KANTAJA

Metsäteollisuus ry

VASTAAJA

Paperiliitto ry

KUULTAVA

Paperiliiton Oulun osasto n:o 43 ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Metsäteollisuus ry:n jäsen X Oy oli ilmoittanut maanantaina 18.3.2019 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat yhtiön suunnitelmaa muuttaa Oulun tehdas hienopaperitehtaasta kartonkitehtaaksi ja sulkea paperikone. Mahdollisten vähentämistoimenpiteiden kohteeksi yhtiö ennakoi joutuvan enintään noin 400 henkilöä. X Oy:n Oulun tehtaalla työskenteli noin 600 työntekijää paperiteollisuuden työehtosopimuksen mukaisissa töissä.

Paperiliiton Oulun osasto n:o 43 ry:n (jäljempänä ammattiosasto) hallitus päätti järjestää mielenilmauksen X Oy:n ilmoittamien yhteistoimintaneuvotteluiden johdosta. Ammattiosaston puheenjohtaja A:n ja pääluottamusmies B:n 18.3.2019 allekirjoittaman tiedotteen mukaan mielenilmaus aloitettaisiin ja tehtaan alasajotoimenpiteet tehtäisiin siten, että tuotannollinen toiminta päättyisi tiistaina 19.3.2019 kello 6 ja työpaikoille palattaisiin torstaina 21.3.2019 klo 6 alkaen omien työvuorojen mukaisesti. Tiedotteen mukaan päivätyöntekijät olisivat poissa työpaikoiltaan 19.3.2019 kello 7 alkaen ja palaisivat työpaikoilleen 21.3.2019 kello 7 alkaen. Lisäksi mielenilmauksen aikana huolehdittaisiin ympäristön ja laitteiston valvonnasta sekä kunnossapidosta aikaisempien käytäntöjen mukaisesti.

Työtaistelu alkoi tiedotteessa ilmoitetusti tiistaina 19.3.2019 kello 6 ja päättyi torstaina 21.3.2019 kello 7. Työtaisteluun Y Oyj:n tytäryhtiöiden X Oy:n Oulun tehtaalla ja Z Oy:n Oulun toimipaikassa osallistui yhteensä noin 389 kyseiseen ammattiosastoon kuuluvaa työntekijää, mukaan lukien osastojen luottamusmiehet. Pääluottamusmies ei osallistunut työtaisteluun. Ammattiosastossa oli 711 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Metsäteollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Paperiliitto ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee Paperiliiton Oulun osasto n:o 43 ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä, ja

- velvoittaa Paperiliitto ry:n ja Paperiliiton Oulun osasto n:o 43 ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.650 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työtaistelun syynä olivat olleet työnantajan ilmoittamat yhteistoimintaneuvottelut työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi. Työtaistelu oli kohdistunut paperiteollisuuden työehtosopimuksen (10.11.2017–30.11.2019) 5 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

Saatuaan tietää lakon uhasta työnantajan edustaja työsuhdepäällikkö C oli esittänyt luottamusmiehelle vaatimuksen ryhtyä toimenpiteisiin lakon estämiseksi. Metsäteollisuus ry oli vaatinut 18.3.2019 Paperiliitto ry:ltä työtaistelun estämistä.

Ammattiliitto ja ammattiosasto eivät olleet ryhtyneet mihinkään tai ainakaan riittäviin toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi tai työrauhan palauttamiseksi niille esitetystä vaatimuksesta huolimatta. Siten ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja ammattiliitto laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan

6 kohdan mukaan mikäli työrauhavelvoitetta on rikottu eikä työrauhaa palauteta olosuhteet huomioon ottaen nopeasti sen jälkeen, kun se on tullut liiton tietoon tai mikäli työehtosopimusta ei ole sovellettu oikein eikä virhettä olosuhteet huomioon ottaen nopeasti korjata, kun se on tullut liiton tietoon, katsotaan liiton laiminlyöneen sille kuuluvan valvontavelvollisuutensa. Ammattiliitolla oli näin ollen ollut korostettu velvollisuus työrauhan ylläpitämiseksi, mikä oli otettava huomioon asian ratkaisussa.

Y Oyj:lle oli aiheutunut työtaistelusta työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattiryhmien osalta yhteensä 1,35 miljoonan euron suuruinen vahinko.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Paperiliitto ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden. Paperiliiton Oulun osasto n:o 43 ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutta.

Paperiliitto ry ja Paperiliiton Oulun osasto n:o 43 ry ovat hyväksyneet Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään.

Perusteet

Ilmoitus mielenilmauksesta oli tullut Paperiliitto ry:n tietoon 18.3.2019 kello 18 jälkeen. Paperiliitto ry:n liittosihteeri D oli välittömästi yrittänyt tavoittaa tehtaan pääluottamusmiehen B:n puhelimitse. Kun tämä ei ollut onnistunut, D oli lähettänyt pääluottamusmiehelle tekstiviestin asiasta. Mielenilmaus oli alkanut siitä huolimatta.

Oulun tehtaalla paperikone 7:n henkilöstö oli ollut lomautettuna ajalla 14.–17.3.2019 ja paperikone 6:n ja arkittamon henkilöstö ajalla 27.–31.3.2019. Lisäksi 25.3.2019 tulleen ilmoituksen mukaan paperikone 7 pysähtyisi jälleen ajanjaksoksi 18.–23.4.2019 ja paperikone 6 ja arkittamo 19.–25.4.2019. Näin ollen mielenilmauksesta ei ollut voinut aiheutua työnantajalle minkäänlaista vahinkoa mainituilla linjoilla, arkittamo mukaan lukien. Ilmoitettu vahingon määrä oli varsin suuri myös siihen nähden, että tehtaan tuotantoa aiottiin supistaa kannattamattomana.

Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 6 kohdan määräyksen oli tulkittu tiukentavan ammattiliitolle kuuluvaa valvontavelvollisuutta siitä, mitä työehtosopimuslaissa on säädetty. Sen sijaan määräystä ei ollut pidetty hyvityssakon määrään vaikuttavana seikkana. Tässä asiassa allekirjoituspöytäkirjan 6 kohdalla ei ollut merkitystä ammattiliiton myönnettyä valvontavelvollisuuden laiminlyönnin.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Paperiliiton Oulun osasto n:o 43 ry:n kotisivuilla 18.3.2019 julkaistu tiedote työtaistelun järjestämisestä

2. Metsäteollisuus ry:n vaatimus Paperiliitto ry:lle 18.3.2019 toimenpiteisiin ryhtymiseksi

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Y Oyj:n tytäryhtiöissä X Oy:ssä ja Z Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi tiistaina 19.3.2019 kello 6 ja päättyi torstaina 21.3.2019 kello 7. Työtaisteluun osallistui yhteensä noin 389 työntekijää.

Työtaistelun syynä olivat työnantajan ilmoittamat yhteistoimintaneuvottelut työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

Ammattiliiton ja ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiliitto on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää harkitessaan työtuomioistuin on ottanut huomioon työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat. Työtuomioistuin katsoo, että työtaistelusta yleensä aiheutuu vahinkoa. Vahingon määrästä ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä.

Paperiteollisuuden työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 6 kohdan mukaan liiton katsotaan laiminlyöneen sille kuuluvan valvontavelvollisuutensa, jos työrauhavelvoitetta on rikottu eikä työrauhaa palauteta olosuhteet huomioon ottaen nopeasti sen jälkeen, kun rikkominen on tullut liiton tietoon. Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä määräyksen on tul­kittu tiukentavan liitolle kuuluvaa valvontavelvollisuutta siitä, mitä työehtosopimuslaissa on säädetty. Sen sijaan määräystä ei ole pidetty hyvityssakon määrään vaikuttavana seikkana. (Ks. esimerkiksi TT 2010:105 ja TT 2014:170.) Työtuomioistuimella ei tässä jutussa esitetyn perusteella ole perusteita arvioida asiaa muulla tavalla.

Oikeudenkäyntikulut

Asian hävitessään Paperiliitto ry ja Paperiliiton Oulun osasto n:o 43 ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla

- Paperiliitto ry:n maksamaan Metsäteollisuus ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 4.200 euroa, ja

- Paperiliiton Oulun osasto n:o 43 ry:n maksamaan Metsäteollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 4.000 euroa.

Paperiliitto ry ja Paperiliiton Oulun osasto n:o 43 ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.650 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Liukkunen, Tuliara, Teerimäki, Lehto ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 26.4.2019