TT 2019:53

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 23/19
Antopäivä: 26.4.2019

Työntekijöiden lakon syynä olivat yhtiössä päättyneet yhteistoimintaneuvottelut ja työnantajan toteuttamat henkilöstövähennykset. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Vastauksessa myönnettiin, että ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuuttaan, minkä johdosta se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Metsäteollisuus ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVA

Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Metsäteollisuus ry:n jäsen X Oy oli ilmoittanut maanantaina 18.3.2019 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat yhtiön suunnitelmaa muuttaa Oulun tehdas hienopaperitehtaasta kartonkitehtaaksi ja sulkea paperikone. Mahdollisten vähentämistoimenpiteiden kohteeksi yhtiö ennakoi joutuvan enintään noin 400 henkilöä. X Oy:n tehtaalla työskenteli noin 65 toimihenkilöä Paperiteollisuuden toimihenkilösopimuksen mukaisissa töissä.

Ammattiliitto Pro ry:n kotisivuilla olleiden tietojen mukaan Y Oyj:n ja yhtiön tytäryhtiö Z Oy:n toimihenkilöt vastustivat työnantajan suunnitelmia ja aikoivat marssia ulos Oulun tehtailta 48 tunniksi tiistaina 19.3.2019 kello 6. Toimihenkilöiden luottamusmies A ilmoitti lakosta puhelimitse työnantajan edustajalle B:lle 18.3.2019 noin kello 17. B vaati puhelinkeskustelussa A:lta toimenpiteitä lakon estämiseksi. Metsäteollisuus ry vaati 18.3.2019 Ammattiliitto Pro ry:ltä työtaistelun estämistä.

Työtaistelu alkoi tiedotteessa ilmoitetusti 19.3.2019 kello 6 ja päättyi 21.3.2019 kello 6. Työtaisteluun X Oy:n tehtaalla ja Y Oyj:n tytäryhtiön Z:n Oulun toimipaikassa osallistui yhteensä noin 40 kyseiseen ammattiosastoon kuuluvaa toimihenkilöä, mukaan lukien luottamusmiehet. Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry:ssä oli 128 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Metsäteollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ammattiliitto Pro ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä, ja

- velvoittaa Ammattiliitto Pro ry:n ja Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.650 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työtaistelun syynä olivat olleet työnantajan ilmoittamat yhteistoimintaneuvottelut työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi. Työtaistelu oli kohdistunut ajalla 15.1.2018–30.11.2019 voimassa olevan paperiteollisuuden toimihenkilösopimuksen 5 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa toimihenkilö.

Ammattiliitto ja ammattiosasto eivät olleet ryhtyneet mihinkään tai ainakaan riittäviin toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi tai työrauhan palauttamiseksi niille esitetystä vaatimuksesta huolimatta. Siten ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja ammattiliitto laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan kohdan 13 mukaan mikäli työrauhavelvoitetta on rikottu eikä työrauhaa palauteta olosuhteet huomioon ottaen nopeasti sen jälkeen, kun se on tullut liiton tietoon tai mikäli työehtosopimusta ei ole sovellettu oikein eikä virhettä olosuhteet huomioon ottaen nopeasti korjata, kun se on tullut liiton tietoon, katsotaan liiton laiminlyöneen sille kuuluvan valvontavelvollisuutensa. Ammattiliitolla oli näin ollen ollut korostettu velvollisuus työrauhan ylläpitämiseksi, mikä oli otettava huomioon asian ratkaisussa.

Y Oyj:lle oli aiheutunut työtaistelusta työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattiryhmien osalta yhteensä 1,35 miljoonan euron suuruinen vahinko.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Ammattiliitto Pro ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden. Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutta.

Ammattiliitto Pro ry ja Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry ovat hyväksyneet Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään.

Perusteet

Mielenilmauksen syynä oli ollut yhtiön ilmoitus työvoiman käytön vähentämisestä.

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 13 kohdassa oli tiukennettu liitolle kuuluvaa valvontavelvollisuutta. Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä oli katsottu, että mainitulla määräyksellä ei ollut vaikutusta hyvityssakon määrään.

Ammattiliiton ja ammattiosaston osalta hyvityssakon määrää arvioitaessa oli otettava huomioon, että ulosmarssiin oli osallistunut pienehkö määrä toimihenkilöitä, lakkoavustuksia ei ollut vielä maksettu ja lyhyestä mielenilmauksesta ei ollut aiheutunut yhtiölle vahinkoa. Joka tapauksessa vahingon osalta oli otettava huomioon, että kysymyksessä oli ainoastaan työnantajan arvio sen määrästä ja että ulosmarssiin oli osallistunut toimihenkilöiden lisäksi työntekijöitä. Lisäksi ammattiosaston osalta hyvityssakon määrää alentavana seikkana oli otettava huomioon yhdistyksen pieni jäsenmäärä.

TODISTELU

Kantajan kirjallinen todiste

1. Metsäteollisuus ry:n vaatimus Ammattiliitto Pro ry:lle 18.3.2019 toimenpiteisiin ryhtymiseksi

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n tehtaalla ja Y Oyj:n tytäryhtiön Z Oy:n Oulun toimipaikassa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 19.3.2019 kello 6 ja päättyi 21.3.2019 kello 6. Työtaisteluun osallistui noin 40 toimihenkilöä.

Työtaistelun syynä oli yhtiön ilmoitus työvoiman käytön vähentämisestä. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa toimihenkilö.

Ammattiliiton ja ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiliitto on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää harkitessaan työtuomioistuin on ottanut huomioon työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat. Työtuomioistuin katsoo, että työtaistelusta yleensä aiheutuu vahinkoa. Vahingon määrästä ei kuitenkaan ole esitetty selvitystä.

Paperiteollisuuden toimihenkilösopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 13 kohdan mukaan liiton katsotaan laiminlyöneen sille kuuluvan valvontavelvollisuutensa, jos työrauhavelvoitetta on rikottu eikä työrauhaa palauteta olosuhteet huomioon ottaen nopeasti sen jälkeen, kun rikkominen on tullut liiton tietoon. Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä vastaavan määräyksen on tul­kittu tiukentavan liitolle kuuluvaa valvontavelvollisuutta siitä, mitä työehtosopimuslaissa on säädetty. Sen sijaan määräystä ei ole pidetty hyvityssakon määrään vaikuttavana seikkana. (Ks. esimerkiksi TT 2010:105 ja TT 2014:170.) Työtuomioistuimella ei tässä jutussa esitetyn perusteella ole perusteita arvioida asiaa muulla tavalla.

Oikeudenkäyntikulut

Asian hävitessään Ammattiliitto Pro ry ja Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla

- Ammattiliitto Pro ry:n maksamaan Metsäteollisuus ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.500 euroa, ja

- Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry:n maksamaan Metsäteollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.300 euroa.

Ammattiliitto Pro ry ja Oulun Metsäteollisuuden Toimihenkilöt Pro ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.650 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Liukkunen, Tuliara, Teerimäki, Lehto ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 26.4.2019