TT 2019:63

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Valvontavelvollisuuden laiminlyönti

Diaarinumero: R 12/19
Antopäivä: 4.6.2019

Työtaistelujen syynä oli työnantajan tekemä alihankintapäätös. Työtaistelut kohdistuivat siten voimassa olevan työehtosopimuksen määräyksiin työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa työhön ja erottaa työntekijöitä. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa. Ammattiliiton sitä vastoin ei katsottu ryhtyneen sellaisiin toimenpiteisiin, joiden perusteella se olisi rikkonut työrauhavelvollisuutensa. Ammattiliitto myönsi kuitenkin laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. Sekä ammattiosasto että ammattiliitto tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

KUULTAVA

Pau:n Pasilan osasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Noin puolet X Oy:n Helsingin postikeskuksen lajittelutyöntekijöistä on ryhtynyt työtaisteluun marssimalla ulos työpaikoiltaan 13.2.2019 kello 19.40. Työtaisteluun on osallistunut 110 työntekijää.

Noin puolet Helsingin postikeskuksen yövuoron lajittelutyöntekijöistä sekä Vantaan logistiikkakeskuksen yövuoron työntekijöistä on ryhtynyt työtaisteluun marssimalla ulos työpaikoiltaan 14.2.2019 kello 00.15. Vantaan logistiikkakeskuksessa työtaisteluun on osallistunut 20 työntekijää ja Helsingin postikeskuksessa 62 työntekijää.

Noin puolet Helsingin postikeskuksen päivävuoron lajittelutyöntekijöistä on ryhtynyt työtaisteluun marssimalla ulos työpaikoiltaan 14.2.2019 kello 11.00. Työtaisteluun on osallistunut 120 työntekijää.

Suurin osa työtaisteluihin osallistuneista työntekijöistä on ollut Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja Pau:n Pasilan osasto ry:n jäseniä.

Ennen jokaista ulosmarssia Pau:n Pasilan osasto ry:n pääluottamusmies tai luottamusmiehet ovat tiedotustilaisuudessa tai muuten kehottaneet työntekijöitä osallistumaan ulosmarssiin. Mielenilmauksen syyksi on ilmoitettu kunkin työvuoron esimiehille X Oy:n päätös siirtyä käyttämään alihankintaa Helsingin postikeskuksessa.

X Oy on ottanut ulosmarssien lopettamiseksi välittömästi yhteyttä Palvelualojen työnantajat PALTA ry:hyn, joka on lähettänyt 13.2.2019 kello 20.51 sekä 14.2.2019 kello 11.37 Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:lle työrauhan palauttamista ja ylläpitämistä koskevat kehotukset sekä selvityspyynnöt siitä, mihin toimenpiteisiin kehotusten johdosta on ryhdytty.

Ammattiosaston maksavien jäsenten määrä on noin 1.270.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin tuomitsee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja Pau:n Pasilan osasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä sekä velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja Pau:n Pasilan osasto ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 3.570 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Pau:n Pasilan osasto ry olivat ryhtyneet laittomaan työtaistelutoimenpiteeseen tai vähintäänkin laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ei ollut ryhtynyt aktiivisiin toimenpiteisiin ulosmarssien estämiseksi, vaikka niiden uhka oli ollut sen tiedossa jo 30.1.2019 lukien. Pau:n Pasilan osasto ry:n puheenjohtaja oli tuolloin lähettänyt X Oy:n johdolle sähköpostin, jossa oli uhattu työtaistelutoimenpiteillä. Palvelualojen työnantajat PALTA ry oli lähettänyt Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:lle samana päivänä valvontapyynnön, jossa oli kehotettu työrauhan säilyttämiseen.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ei ollut myöskään ryhtynyt aktiivisiin toimenpiteisiin ulosmarssien keskeyttämiseksi tai työrauhan palauttamiseksi ja säilyttämiseksi. Sen sijaan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli aktiivisesti tiedottanut työtaistelutoimenpiteistä, perustellut niiden syitä ja hyväksynyt ne. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli viestinnällään kannustanut uusiin työtaisteluihin sekä edistänyt käynnissä olevia työtaistelutoimenpiteitä.

Pau:n Pasilan osasto ry:n luottamusmiehet olivat olleet toimeenpanemassa ulosmarsseja edellä mainituin tavoin. Pau:n Pasilan osasto ry ei ollut tehnyt mitään ulosmarssien lopettamiseksi.

Työtaisteluiden kohdistuminen työehtosopimukseen

Työtaisteluiden syynä oli ollut X Oy:n tekemä alihankintapäätös. Työtaistelut olivat siten kohdistuneet voimassa olevan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentin määräyksiin työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa työhön ja erottaa työntekijöitä.

Hyvityssakon määrä

Hyvityssakon määrää harkittaessa tuli ottaa huomioon, että työtaistelut olivat kestäneet kunkin työvuoron ajan ja niihin oli osallistunut yhteensä 312 työntekijää. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ei ollut aktiivisesti pyrkinyt estämään työtaistelutoimenpiteitä, vaan oli edellä mainituin tavoin edistänyt niitä. Pau:n Pasilan osasto ry oli vastuussa laittoman työtaistelutoimenpiteen järjestämisestä. Kyse oli ollut suunnitelmallisesta ja tietoisesta lain rikkomisesta. Tahallinen työrauhasäännösten rikkominen osoitti vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan.

Hyvityssakon määrää alentavana tekijänä ei tullut ottaa huomioon X Oy:n päätöstä alihankintaan siirtymisestä. Kyseessä oli työnantajan työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentin mukaiseen työnjohtovaltaan kuuluva päätös. X Oy ei ollut myöskään vaatinut, että alihankintatyötä tekeviin työntekijöihin tulisi noudattaa Medialiitto ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välistä jakelua koskevaa työehtosopimusta.

VASTAUS

Vaatimukset

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan, mutta on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuttaan. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Pau:n Pasilan osasto ry ovat myöntäneet Pau:n Pasilan osasto ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan.

Perusteet

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ei ollut rikkonut työrauhavelvollisuuttaan. Se ei ollut tehnyt päätöstä ulosmarsseista eikä ollut osallistunut tai myötävaikuttanut niiden toimeenpanoon. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli saanut tiedon ulosmarsseista vasta sen jälkeen, kun mielenilmaukset olivat jo alkaneet. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ei ollut kannustanut viestinnällään uusiin työtaisteluihin tai muutenkaan edistänyt niitä, vaan oli vain tiedottanut jo tapahtuneista ulosmarsseista.

Hyvityssakon määrä

Hyvityssakon määrää harkittaessa tuli ottaa huomioon, että ulosmarssien ajankohdat olivat rajoittuneet vain yhteen vuorokauteen ja kahteen toimipaikkaan. Työntekijät olivat olleet poissa vain osan työvuoroistaan.

Iltavuorot alkoivat Helsingin postikeskuksessa noin kello 15 ja päättyivät noin kello 23. Ensimmäinen ulosmarssi oli tapahtunut 13.2.2019 kello 19.40, joten iltavuoron työntekijät olivat olleet töissä yli puolet työvuorostaan. Yövuorot postikeskuksessa ja logistiikkakeskuksessa alkoivat noin kello 22.30 ja päättyivät noin kello 6.00 – 6.30. Toinen ulosmarssi oli tapahtunut 14.2.2019 kello 0.15, joten työntekijät olivat olleet töissä noin kaksi tuntia. Aamuvuorot postikeskuksessa alkoivat noin kello 6.30 ja päättyivät noin kello 14.30. Kolmas ulosmarssi oli tapahtunut 14.2.2019 kello 11.00, joten aamuvuoron työntekijät olivat olleet töissä yli puolet työvuorostaan. Seuraaviin työvuoroihin työntekijät olivat saapuneet normaalisti.

Hyvityssakon määrää alentavana tekijänä tuli ottaa huomioon työnantajan antama aihe ulosmarsseille. Ulosmarssien taustalla oli ollut työnantajan päätös ulkoistaa yhden Helsingin postikeskuksen yksikön työ Z Oy:lle. Yksikön työntekijöihin oli X Oy:n vaatimuksesta sovellettu perusteettomasti 18.2.2019 alkaen Medialiitto ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välistä jakelua koskevaa työehtosopimusta ja heille oli maksettu tämän johdosta pienempää palkkaa kuin mitä työhön soveltuva viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus edellyttäisi. Z Oy oli sittemmin ryhtynyt noudattamaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta takautuvasti kyseisen yksikön töissä.

Lisäksi oli otettava huomioon, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ei edellä todetuin tavoin ollut edistänyt ulosmarsseja tiedottamisellaan.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. PALTA ry:n valvontapyyntö, sähköposti 13.2.2019 kello 20.51

2. PALTA ry:n valvontapyyntö, sähköposti 14.2.2019 kello 11.37

3. Sähköposti 30.1.2019 kello 13.36 / A

4. PALTA ry:n valvontapyyntö, sähköposti 30.1.2019 kello 17.09

5. Sähköposti 13.2.2019 kello 22.22 / B

6. Ote PAU ry:n verkkosivujen uutisesta 13.2.2019

7. Ote Ylen verkkosivujen uutisesta 14.2.2019

8. Ote Helsingin Sanomien verkkosivujen uutisesta 14.2.2019

9. Puheenjohtajalta -artikkeli Reitti-lehdessä 2/2019

Vastaajan ja kuultavan kirjalliset todisteet

1. PALTA ry:n vastaus valvontapyyntöön 8.4.2019

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Helsingin postikeskuksessa ja Vantaan logistiikkakeskuksessa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelut 13. ja 14.2.2019. Työtaisteluihin osallistui 312 työntekijää, joista suurin osa oli ollut Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja Pau:n Pasilan osasto ry:n jäseniä.

Työtaistelujen syynä oli ollut X Oy:n tekemä alihankintapäätös. Työtaistelut olivat siten kohdistuneet voimassa olevan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentin määräyksiin työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa työhön ja erottaa työntekijöitä.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Pau:n Pasilan osasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Asiassa on selvitetty, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on tiedottanut ensimmäisestä ulosmarssista internetsivuillaan 13.2.2019 (kantajan todiste 6) ulosmarssin alkamisen jälkeen. Myös muissa tiedotusvälineissä julkaistut uutiset Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n työtaistelua koskevista kannanotoista ovat liittyneet jo alkaneisiin ulosmarsseihin ja niiden taustalla olevaan syyhyn (kantajan todisteet 7 ja 8). Työtuomioistuimen ratkaisu-

käytännössä ulosmarsseja koskevan tiedottamisen ei sellaisenaan ole katsottu johtavan vastuuseen työrauhavelvollisuuden rikkomisesta, kun tiedottaminen on tapahtunut vasta työtaistelun alkamisen jälkeen (TT 2016:98, TT 2019:31). Kysymyksessä olevassa asiassa tiedonantojen sisältö tai muukaan asiassa esitetty selvitys ei osoita, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry olisi ryhtynyt sellaisiin toimenpiteisiin, joiden perusteella sen voitaisiin katsoa rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan. Sen vuoksi Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:tä vastaan ajettu ensisijainen vaatimus työrauhavelvollisuuden rikkomisesta on hylättävä.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteiden kesto, niihin osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Pau:n Pasilan osasto ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään riidaton.

Tuomiolauselma

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:tä vastaan ajettu ensisijainen vaatimus työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hylätään.

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Pau:n Pasilan osasto ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.500 euroa ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 4.500 euroa.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Pau:n Pasilan osasto ry:n velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeuden- käyntikuluista 3.570 euroa, mihin määrään ei sisälly arvonlisäveroa. Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Saarensola, Nyyssölä, Teerimäki, Lehto ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 4.6.2019