TT 2019:64

Lakko
Työrauha
Työtaistelun kesto

Diaarinumero: R 20/19
Antopäivä: 4.6.2019

Työtaistelun syynä oli työantajan yhtiössä sovellettavaan tulospalkkiojärjestelmään tekemät muutokset. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen sekä palkkamääräyksiin ja erityisesti tulos- ja voittopalkkioita koskevaan kohtaan. Asiassa myönnettiin ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan ja se tuomittiin hyvityssakkoon. Kysymys myös työtaistelun kestosta.

KANTAJA

Energiateollisuus ry

VASTAAJA

Sähköalojen ammattiliitto ry

KUULTAVA

Rauman Sähköalantyöntekijät ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oyj:ssä (jäljempänä yhtiö tai työnantaja) oli järjestetty 23.1.2019 kello 10.00 alkanut työtaistelu, jolloin yhtiön 88 päivätyössä ollutta työntekijää olivat poistuneet työpaikalta. Energiateollisuus ry:n mukaan työtaistelu oli päättynyt 24.1.2019 kello 07.30, kun työpaikalta poistuneet työntekijät olivat palanneet töihin seuraavan työvuorokauden alkaessa. Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Rauman Sähköalantyöntekijät ry:n mukaan työtaistelu oli päättynyt 23.1.2019 kello 16.00, kun työtaisteluun osallistuneiden työntekijöiden työvuoro oli päättynyt.

Yhtiössä oli syksyn 2018 aikana käyty kaikkien henkilöstöryhmien edustajien kanssa keskusteluja yhtiössä sovellettavaan tulospalkkiojärjestelmään suunnitelluista muutoksista. Yhtiö oli 31.12.2018 julkaissut konsernin uuden tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2019, johon oli sisällytetty aiemmin erillisenä maksettu revisiolisä eli vuosihuoltopalkkio. Työntekijät olivat olleet tyytymättömiä työnantajan tulospalkkiojärjestelmään tekemiin muutoksiin. Keskusteluja uudesta tulospalkkiojärjestelmästä oli jatkettu henkilöstön edustajien kanssa tammikuussa 2019. Viimeinen asiaa koskeva kokous oli järjestetty 22.1.2019. Seuraavana päivänä 23.1.2019 työntekijöitä edustava pääluottamusmies oli ilmoittanut yhtiön henkilöstöpäällikölle, että yhtiön työntekijät lukuun ottamatta käyttövuorojen henkilökuntaa poistuvat työpaikalta kello 10.00 alkaen. Yhtiön 114 ei käyttövuoron työntekijästä 88 oli poistunut työpaikalta.

Yhtiön henkilöstöpäällikkö oli soittanut ja lähettänyt sähköpostia pääluottamusmiehelle ilmoittaen, että yhtiö piti työtaistelua työrauhavelvollisuuden vastaisena toimenpiteenä. Pääluottamusmiestä oli kehotettu ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi ja vaadittu selvitystä näistä toimenpiteistä 23.1.2019 kello 12.30 mennessä. Pääluottamusmies oli ilmoittanut puhelimitse 23.1.2019 noin kello 13, että työtaistelu päättyisi 24.1.2019 aamulla. Työtaistelutoimista oli ilmoitettu myös Energiateollisuus ry:lle ja sitä kautta Sähköalojen ammattiliitto ry:lle, joka oli kehottanut Rauman Sähköalantyöntekijät ry:n (jäljempänä ammattiosasto) puheenjohtajaa ja pääluottamusmiestä ryhtymään toimiin työrauhan palauttamiseksi.

Ammattiosastossa oli 452 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Energiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Rauman Sähköalantyöntekijät ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä,

- velvoittaa Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Rauman Sähköalantyöntekijät ry:n yhteisvastuullisesti suorittamaan Energiateollisuus ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.800 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen ratkaisun antamispäivästä lukien.

Perusteet

Ammattiosasto oli rikkonut sille työehtosopimuslain nojalla kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä edellä mainitun laittoman työnseisauksen. Ammattiosasto oli joka tapauksessa laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Työtaistelu oli kohdistunut työehtosopimuksen 5.1. kohdan työnantajan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen sekä työehtosopimuksen palkkamääräykset sisältävään V lukuun ja erityisesti sen tulos- ja voittopalkkioita koskevaan 47. kohtaan. Työnantajalla oli oikeus määrätä työn johtamisesta ja tulospalkkiojärjestelmät ja niihin tehtävät muutokset kuuluivat tähän työnjohto-oikeuteen. Työtaistelulla oli lisäksi yritetty panostaa työantajaa maksamaan sellaista palkkaa, jonka maksamiseen sillä ei työehtosopimuksen mukaan ollut velvollisuutta.

Työtaistelu oli alkanut 23.1.2019 kello 10.00 ja päättynyt seuraavana päivänä työvuoron alkaessa kello 07.30. Työntekijöiden pääluottamusmies oli työtaistelun alkaessa ilmoittanut työnantajalle, että työntekijät palaavat töihin seuraavana päivänä työvuoron alkaessa. Pääluottamusmies oli vielä 24.1.2019 kello 08.36 erikseen ilmoittanut työnantajalle, että kaikki työntekijät olivat palanneet töihin. Työnantajalla oli vasta 24.1.2019 kello 07.30 ollut varmuus työtaistelun päättymisestä sekä käytettävissä olevien työntekijöiden määrästä.

Työtaistelun alettua luottamusmies tai kukaan muukaan ammattiosaston edustaja ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi. Mahdollisesti tehdyt toimet olivat joka tapauksessa olleet riittämättömiä ottaen huomioon työtaistelun kesto. Lisäksi pääluottamusmies, varaluottamusmies sekä kaikki osastoluottamusmiehet olivat osallistuneet työtaisteluun.

Työnantaja oli työtaistelun vuoksi joutunut selvittämään ja varmistamaan muun muassa kunnossapidon alihankkijoiden käytettävyyden työtaistelun aikana siltä varalta, että voimalaitoksessa olisi ilmennyt häiriöitä tai korjaustöiden tarvetta. Tästä oli aiheutunut ylimääräistä työtä.

VASTAUS

Vaatimukset

Sähköalojen ammattiliitto ry ja Rauman Sähköalantyöntekijät ry ovat myöntäneet ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuutta ja myöntäneet Energiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään oikeaksi.

Perusteet

Työnantaja oli ylittänyt työnjohto-oikeutensa, kun se oli yksipuolisesti poistanut työntekijöiltä vuosihuolto- eli revisiolisän, mikä oli merkinnyt yksipuolista heikennystä työntekijöiden työsuhteen olennaisiin ehtoihin eli palkkaan. Asian käsittely erimielisyysasiana oli edelleen kesken.

Revisiolisä ei ole ollut osa yhtiön tulospalkkiojärjestelmää, vaan se oli ollut tulospalkkiojärjestelmästä ja työehtosopimuksesta täysin erillinen lisä, jota oli maksettu jo kauan ennen tulospalkkiojärjestelmän käyttöönottoa. Lisää oli maksettu siltä ajalta, kun voimalaitos oli ollut poissa verkosta ja kun sitä oli huollettu. Kysymyksessä oli ollut työntekijöiden työsuhteiden ehto eikä mielenilmaus näin ollen ollut kohdistunut tulospalkkiojärjestelmään tai työehtosopimukseen. Mielenilmaus oli ollut vastalause työnantajan työnjohtovallan ylittämiselle. Revisiolisästä ei ollut määräyksiä työehtosopimuksessa. Lisä oli kuitenkin otettu huomioon työntekijöiden työehtosopimuksen mukaisia keskituntiansioita ja vuosilomakeskituntiansioita laskettaessa, mikä osaltaan osoitti, että kysymys ei ollut työehtosopimuksen V luvun 47. kohdassa tarkoitetusta järjestelmästä.

Työnantaja oli tulospalkkiojärjestelmästä käytyjen keskustelujen yhteydessä tuonut esille, että se aikoo poistaa tulospalkkiojärjestelmästä erillisen revisiolisän. Työntekijät olivat olleet tästä eri mieltä. Tulospalkkiojärjestelmästä oli keskusteltu 12., 20. ja 21.12.2018. Näiden keskustelujen yhteydessä työnantaja oli ilmoittanut poistavansa revisiolisän. Työntekijöiden edustajan kanssa oli keskusteltu vielä 8.1.2019. Kanteessa mainittu kokous 22.1.2019 ei ollut koskenut työntekijöitä. Pääluottamusmies oli 9.1.2019 ilmoittanut sähköpostitse työnantajalle, ettei työnantaja voinut yksipuolisesti poistaa revisiolisää, joka oli työsuhteen olennainen ehto. Pääluottamusmies oli vielä 16.1.2019 vaatinut työnantajalta kirjallisia perusteita revisiolisän yksipuoliselle poistamiselle. Työnantaja oli luvannut vastauksen 17.1.2019, mutta vastausta ei ollut saatu. Työnantaja oli luvannut palata asiaan 25.1.2019.

Työtaistelu oli alkanut 23.1.2019 kello 10.00 ja päättynyt samana päivänä kello 16.00. Työtaisteluun oli osallistunut vain päivätyössä olleita työntekijöitä, joiden työvuoro olisi joka tapauksessa päättynyt kello 16.00. Työntekijät olivat 24.1.2019 tulleet töihin normaalisti seuraavan työvuoron alkaessa. Työntekijöiden vapaa-aikaa työvuorojen välissä ei voitu lukea työtaistelun kestoon. Vuorotyötä tehneet työntekijät olivat olleet koko ajan työssä.

Hyvityssakon määrää alentavina seikkoina tuli ottaa huomioon työtaistelun lyhyt kesto ja työnantajan antama aihe työntekijöiden mielenilmaukselle. Työtaistelusta ei myöskään ollut aiheutunut työnantajalle vahinkoa tai haittaa. Läheskään kaikki kunnossapidon työntekijät eivät olleet osallistuneet ulosmarssiin. Voimalaitoksen käyttöhenkilöstö ei ollut osallistunut mielenilmaukseen, joten työtaistelulla ei ollut ollut työt pysäyttävää vaikutusta.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

K1. Henkilöstöpäällikkö A:n sähköposti 23.1.2019 pääluottamusmies B:lle ja B:n vastaus 24.1.2019.

K2. Sähköalojen ammattiliitto ry:n internet-sivuilla 23.1.2019 julkaistu työtaistelua koskeva uutinen

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oyj:ssä on edellä kuvatuin tavoin järjestetty työtaistelu, joka oli alkanut 23.1.2019 kello 10.00. Työtaisteluun oli osallistunut 88 työntekijää.

Asianosaiset ovat olleet erimielisiä työtaistelun kestosta. Energiateollisuus ry:n mukaan työtaistelu oli päättynyt 24.1.2019 kello 07.30 ja kestänyt näin ollen 11,5 tuntia. Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Rauman Sähköalantyöntekijät ry:n mukaan työtaistelu oli päättynyt 23.1.2019 kello 16.00 ja kestänyt näin ollen 6 tuntia.

Energiateollisuus ry:n mukaan pääluottamusmies oli 23.1.2019 ilmoittanut, että työntekijät palaavat töihin seuraavana aamuna työvuoron alkaessa kello 07.30. Työtuomioistuimen käsityksen mukaan työnantajalla on siten jo 23.1.2019 ollut tiedossaan se, milloin työntekijät ovat taas sen käytettävissä. Työtaisteluun on Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Rauman Sähköalantyöntekijät ry:n mukaan osallistunut vain päivätyössä olleita työntekijöitä, joiden työvuoro 23.1.2019 olisi joka tapauksessa päättynyt kello 16.00. Pääluottamusmiehen ilmoituksesta tai asiassa esitetyistä kirjallisista todisteista ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että työtaistelutoimet olisivat jatkuneet työtaisteluun osallistuneiden työntekijöiden työvuoron päättymisen jälkeen heidän vapaa-aikanaan. Näin ollen työtaistelun on katsottava päättyneen 23.1.2019 kello 16.00. Työtaistelu on siten kestänyt 6 tuntia.

Työtaistelun syynä on ollut työnantajan yhtiössä sovellettavaan tulospalkkiojärjestelmään tekemät muutokset. Työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen 5.1. kohdan työnantajan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen sekä työehtosopimuksen palkkamääräykset sisältävään V lukuun ja erityisesti sen tulos- ja voittopalkkioita koskevaan 47. kohtaan.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettava huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat. Asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen.

Oikeudenkäyntikulut

Sähköalojen ammattiliitto ry ja Rauman Sähköalantyöntekijät ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Energiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Rauman Sähköalantyöntekijät ry:n maksamaan Energiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa.

Sähköalojen ammattiliitto ry ja Rauman Sähköalantyöntekijät ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Energiateollisuus ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.800 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Saarensola, Nyyssölä, Teerimäki, Lehto ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Willstedt.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 4.6.2019