TT 2019:65

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 27/19
Antopäivä: 4.6.2019

Työtaistelun syynä olivat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvat seikat, joten työtaistelu kohdistui voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritys X Oy:n Raahen toimipaikassa satamatoimintojen työntekijät olivat poissa työstä torstain 21.3.2019 kello 14.00 ja perjantain 22.3.2019 kello 13.59 välisen ajan. Kaikki 38 työvuorossa ollutta satamatoimintojen työntekijää osallistuivat lakkoon. Kaikki heistä kuuluivat Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto ry:een, joka oli valinnut Raahen toimipaikalle pääluottamusmiehen. Pääluottamusmies, satamatoimintojen luottamusmies ja varapääluottamusmies eivät osallistuneet lakkoon. Ammattiosastossa on noin 1800 maksavaa jäsentä.

Satamatoimintojen työntekijät järjestivät 21.3.2019 iltavuoron alussa kokouksen. Yhtiöllä ei ollut tästä tietoa. Satamapäällikkö sai vuoropäälliköltä tiedon siitä, että työntekijät poistuivat työpaikalta. Satamatoimintojen luottamusmies poistui kokouksesta ennen sen päättymistä tarkoituksenaan keskustella asiasta satamapäällikön kanssa. Luottamusmies keskusteli satamapäällikön kanssa työtaistelun syistä.

Yhtiön henkilöstöhallinnon edustaja sai satamapäälliköltä tiedon, että lakko kestäisi yhden vuorokauden ja henkilöstö tulisi töihin 22.3.2019 iltavuoroon. Teknologiateollisuus ry ilmoitti työtaistelusta Teollisuusliitto ry:lle 22.3.2019 kello 14.25, jolloin mielenilmaus oli jo ohi.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä,

- velvoittaa Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto ry:n korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työntekijöiden kokouksen aiheena olivat työnantajan vuoronvaihtokäytännöt ja rekrytointipolitiikka. Luottamusmies ilmoitti keskustelussaan satamapäällikön kanssa työtaistelun syyksi nämä seikat. Satamapäällikkö totesi työnantajan edustajana, että vuoronvaihtokäytäntö vastasi yhteisesti aiemmin keskusteltua ja noudatettua toimintatapaa ja että rekrytointipolitiikassa seurattiin konsernin Suomen toiminnoissa noudatettavaa periaatetta, jonka mukaan määräaikaisuuden keston lisäksi tuli ottaa huomioon osaaminen ja soveltuvuus tehtävään.

Vuoronvaihtokäytännöistä, eli tavasta miten työntekijät pääsevät työstään tauoille työn keskeytymättä, on yhdessä satamatyöntekijöiden kanssa määritelty toimintatapa, jota on kyseisenä aikana kyseisissä toiminnoissa noudatettu. Yhtiö on myöskin seurannut konsernin Suomen toimipaikoissa, mukaan lukien Raahe, noudattamaansa linjaa rekrytoitaessa henkilöstöä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Lakko on kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta. Lakolla on pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Ammattiosasto on rikkonut sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman työtaistelun. Satamatoimintojen luottamusmies on ollut mukana järjestämässä työtaistelua tai ainakin toiminut tavalla, mikä ei ole työtaistelua estänyt, vaikka satamatoimintojen luottamusmies on ilmoittanut, ettei kokouksesta lähdettyään tiennyt työtaistelun aloittamisesta.

Lakon alettua työnantaja on todennut sen laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi. Yhtiön henkilöstöhallinnon edustaja on ilmoittanut työtaistelusta satamatoimintojen luottamusmiehelle ja pääluottamusmiehelle ja vaatinut näitä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta sekä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi. Työnantaja on vaatinut pääluottamusmieheltä työrauhan palauttamista puhelimitse käydyssä keskustelussa 21.3.2019 kello 15.44.

Pääluottamusmies on 22.3.2019 aamulla ilmoittanut työnantajan henkilöstöhallinnon edustajalle, että työntekijöitä hiertää vuoronvaihtokäytäntö, koska työntekijää oli käsketty siivoamaan tauolla, ja työnantajan rekrytointipolitiikka, koska työnantaja ei ole vakinaistanut työsuhteisiin määräaikaisia työntekijöitä, kuten se on aikaisemmin tehnyt. Työnantaja on uudelleen samassa keskustelussa vaatinut työrauhan palauttamista.

Työnantajan tiedossa ei ole, että pääluottamusmies tai satamatoimintojen luottamusmies olisivat aktiivisesti vaatineet työrauhan palauttamista ja lakon päättämistä. Työnantajan tiedossa ei ole, että ammattiosasto tai sen edustajat olisivat ryhtyneet muihinkaan toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Mikäli joihinkin työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne ovat joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi.

Yhtiö on menettänyt lakon vuoksi työntekijöiden henkilöstöryhmän osalta yhteensä 304 työtuntia. Työtaistelun johdosta satamassa odottavien laivojen lastaus viivästyi ja osa lastauksista siirtyi tehtäväksi seuraavalle viikolle. Lakon vuoksi 2050tn lastauksesta 1252tn lastaus viivästyi. Yhtiön arvion mukaan kustannusvaikutus toimitusvarmuudelle oli 125.000 euroa. Työtaistelun jälkeen laivoja jouduttiin purkamaan ja lastaamaan myös ylityönä, mistä aiheutui noin 8.800 euron lisäkustannus.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutta.

Työntekijöiden kokouksen ja mielenilmauksen syynä oli se, että työnantaja oli kehottanut erästä työntekijää työskentelemään siivoustöissä tauon aikana ja rikkonut siten paikallista sopimusta tauoista. Kun satamatoimintojen luottamusmies poistui kokouksesta, kenelläkään ei ollut tietoa mielenilmauksesta. Ennen satamapäällikön kanssa keskustelua pääluottamusmies sai työnjohtajalta kuulla, että työntekijät ovat järjestäneet mielenilmauksen. Luottamusmies arveli keskustelussaan satamapäällikön kanssa mielenilmauksen syyksi sen, että työnantaja oli määrännyt tekemään töitä tauon aikana.

Työnantaja ei ole vaatinut luottamusmiestä tai pääluottamusmiestä olemaan rikkomatta työrauhaa tai ryhtymään toimiin työrauhan palauttamiseksi. Pääluottamusmies ei ole ollut tietoinen mielenilmauksesta, koska hän on ollut lakon aikaan Helsingissä Teollisuusliitto ry:n hallituksen kokouksessa. Hän ei siten myöskään 22.3.2019 aamulla ole ollut yhteydessä yhtiön henkilöstöhallintoon mielenilmaukseen liittyen.

Varapääluottamusmies on toiminut lakon aikaan työpaikalla pääluottamusmiehen tehtävässä, eikä hänkään ole keskustellut asiasta työnantajan kanssa. Varapääluottamusmies on saanut tiedon mielenilmauksesta Teknologiateollisuus ry:n ilmoitettua mielenilmauksesta Teollisuusliitto ry:lle eli vasta mielenilmauksen jälkeen.

Hyvityssakon määrää harkittaessa on otettava huomioon työnantajan itsensä antama aihe mielenilmaukselle, mielenilmauksen lyhyt kesto, sekä se, että mielenilmaus on tullut varapääluottamusmiehen tietoon vasta mielenilmauksen päättymisen jälkeen, eikä tämä siten ole voinut tehdä mitään työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Ilmoitetun vahingon määrä vaikutti liioitellun suurelta. Työntekijöiden käsityksen mukaan ainakaan ylitöitä ei ole jouduttu tekemään mielenilmauksesta johtuen.

TODISTELU

Ei nimettyä todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Raahen toimipaikassa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi torstaina 21.3.2019 kello 14.00 ja päättyi perjantaina 22.3.2019 kello 13.59. Työtaisteluun osallistui 38 työntekijää.

Työtaistelun syynä olivat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvat seikat. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto ry on asian hävitessään oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa.

Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarensola, Nyyssölä, Teerimäki, Lehto ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 4.6.2019