TT 2019:66

Työehtosopimuksen irtisanominen

Diaarinumero: R 118/18
Antopäivä: 6.6.2019

Hiusalan työehtosopimuksen irtisanominen katsottiin työehtosopimuksen mukaiseksi.

KANTAJA

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

VASTAAJA

Suomen Hiusyrittäjät ry

ASIA

Työehtosopimuksen irtisanominen

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 15.4.2019

Pääkäsittely 20.5.2019

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n ja Suomen Hiusyrittäjät ry:n välillä solmitussa Hiusalan työehtosopimuksessa 1.5.2017 – 31.3.2021 ovat muun muassa seuraavat määräykset:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

2 § Voimassaoloaika

Sopimus on voimassa 1.5.2017 – 31.3.2021.

Sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen sen päättymistä.

Irtisanomisen yhteydessä muutosesitykset on jätettävä kirjallisesti otsikkotasolla.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa on todettu muun muassa seuraavaa:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Palkankorotukset

Henkilökohtaisia palkkoja, taulukkopalkkoja sekä provisiopalkkauksen takuupalkkoja korotetaan seuraavasti:

1.5.2017 0 %

1.11.2017 palkkaneuvottelut 30.10.2017 mennessä

1.11.2018 palkkaneuvottelut 30.10.2018 mennessä

1.11.2019 palkkaneuvottelut 30.10.2019 mennessä

1.11.2020 palkkaneuvottelut 30.10.2020 mennessä

Mikäli palkankorotuksista ei päästä neuvottelutulokseen, on työehtosopimus irtisanottavissa päättymään ko. päivinä.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ASIAN TAUSTA

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (PAM ry) ja Suomen Hiusyrittäjät ry (SHY ry) olivat syksyllä 2017 käyneet hiusalan työehtosopimuksen mukaiset palkankorotusneuvottelut, joiden jälkeen palkkoja oli korotettu 1,5 prosenttia.

Neuvottelut vuoden 2018 palkankorotusten osalta olivat käynnistyneet 5.9.2018.

SHY ry:n toiminnanjohtaja A oli irtisanonut työehtosopimuksen 30.10.2018 kello 17.57 PAM ry:n sopimusasiantuntija B:lle lähetetyllä sähköpostiviestillä.

Erimielisyys koskee sitä, onko työehtosopimuksen irtisanomiselle ollut sen allekirjoituspöytäkirjan mukainen peruste.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- vahvistaa, että Suomen Hiusyrittäjät ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välinen Hiusalan työehtosopimus 1.5.2017 – 31.3.2021 on irtisanottu vastoin työehtosopimuksen määräyksiä ja niiden tarkoitusta ja että työehtosopimus on tämän vuoksi voimassa irtisanomishetkeä edeltävän sisältöisenä ainakin 30.10.2019 saakka ja

- velvoittaa Suomen Hiusyrittäjät ry:n korvaamaan Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n oikeudenkäyntikulut 10.232,86 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Perusteet

Työehtosopimuksen irtisanominen ei ollut pätevä, koska sille ei ollut työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaista perustetta. Irtisanomisoikeuden käyttäminen olisi edellyttänyt osapuolten välistä lopullista erimielisyyttä palkankorotusten määrästä neuvotteluajan päättyessä 30.10. kello 23.59. Vuoden 2018 palkkaneuvottelut olivat kuitenkin olleet vielä kesken, kun SHY ry oli irtisanonut sopimuksen. SHY ry oli tarjonnut PAM ry:lle viimeisimpänä palkankorotustarjouksenaan nollalinjaa eikä PAM ry ollut vielä irtisanomishetkellä lausunut esitykseen lopullista kantaansa. PAM ry:n neuvottelija B oli pyytänyt sähköpostitse SHY ry:ltä lisäaikaa neuvotteluille 29.10.2018 ja PAM ry:n johtoryhmä oli aamukokouksessaan 30.10.2018 päättänyt, että PAM ry:llä olisi valmius hyväksyä tarvittaessa myös nollalinja. B oli yrittänyt iltapäivällä tuloksetta tavoittaa SHY ry:n toiminnanjohtaja A:ta neuvottelujen jatkamiseksi. A ei ollut vastannut soittopyyntöihin vaan seuraava yhteydenotto SHY ry:n taholta oli ollut kirjallinen irtisanomisilmoitus. PAM ry:n edunvalvontajohtaja C oli vielä illalla ennen neuvotteluille asetetun takarajan päättymistä soittanut A:lle ja ilmoittanut, että nollalinjaan suostutaan. SHY ry ei ollut tästä huolimatta peruuttanut irtisanomista.

Työehtosopimuksen irtisanomiseen olivat tosiasiassa vaikuttaneet muut syyt kuin erimielisyys palkkaratkaisusta. SHY ry:n irtisanomisilmoituksen saatteessa oli viitattu epäluottamukseen, joka oli johtunut sopimusalatoimikunnan yksittäisen jäsenen Facebook-kirjoituksesta. Lisäksi irtisanomisen taustalla oli vaikuttanut se, että huomattava määrä SHY ry:n jäseniä oli siirtynyt kesken sopimuskauden jäseneksi PALTA ry:hyn, joka oli tehnyt valituksen Hiusalan työehtosopimuksen yleissitovuudesta. SHY ry:n neuvottelumenettely oli ollut sopimussuhteisiin kuuluvan lojaliteettivelvoitteen vastaista. SHY ry ei ollut tosiasiassa pyrkinyt aidosti neuvottelemaan palkankorotusratkaisusta, vaan sen tavoitteena oli ollut työehtosopimuksen irtisanominen tai sisällöltään olennaisesti uuden työehtosopimuksen aikaan saaminen.

VASTAUS

Vaatimukset

Suomen Hiusyrittäjät ry on vaatinut, että kanne hylätään ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry velvoitetaan korvaamaan Suomen Hiusyrittäjät ry:n oikeudenkäyntikulut 5.870,40 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Perusteet

Työehtosopimuksen irtisanominen oli pätevä. Osapuolet eivät olleet päässeet sopimukseen palkankorotuksista.

SHY ry oli 29.10.2018 ilmoittanut PAM ry:lle tulevansa irtisanomaan työehtosopimuksen, ellei palkankorotuksissa noudateta nollalinjaa. PAM ry oli ilmoittanut SHY ry:lle samana päivänä, ettei se hyväksy nollalinjaa. PAM ry oli siten vastannut kieltävästi SHY ry:n tarjoukseen ja palkankorotusneuvottelut olivat tuolloin päättyneet tuloksettomina.

Irtisanomisuhan ilmoittamisen jälkeen PAM ry:llä oli ollut mahdollisuus ennen työehtosopimuksen irtisanomista ilmoittaa SHY ry:lle, että se hyväksyy nollalinjan. Kaikki PAM ry:n yhteydenotot irtisanomisuhan ilmoittamisen jälkeen olivat kuitenkin sisältäneet vain pyynnön jatkaa neuvotteluja eikä PAM ry ollut näissä yhteydenotoissaan ilmoittanut hyväksyvänsä nollalinjaa. Tällaista ilmoitusta ei ollut tehty työehtosopimuksen irtisanomisen jälkeenkään ennen palkkaneuvotteluille varatun määräajan päättymistä. Palkankorotuksista ei näin ollen ollut päästy määräajassa neuvottelutulokseen ja irtisanominen oli pätevä.

Lojaliteettivelvoitetta ei ollut rikottu kanteessa väitetyin tavoin. A oli ollut yhteydessä 30.10.2018 molempien PAM ry:n neuvottelijoiden B:n ja C:n kanssa puhelimitse. Asiassa oli pyritty aidosti neuvottelemaan palkankorotusratkaisusta.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Työehtosopimuksen 1.5.2017 – 31.3.2021 allekirjoituspöytäkirja

2. PAM ry/B:n sähköpostiviesti SHY ry:lle/A 29.10.2018 klo 15.04

3. PAM ry:n/B sähköpostiviestit 30.10.2018 klo 14.45 ja 14.48 SHY ry:lle/A

4. SHY ry:n/A:n viesti PAM ry:lle/B 30.10.2018 klo 17.57

Kantajan henkilötodistelu

1. PAM ry:n edunvalvontajohtaja C

2. PAM ry:n sopimusasiantuntija B

3. PAM ry:n sopimusasiantuntija D

Vastaajan henkilötodistelu

1. SHY ry:n toiminnanjohtaja A

2. SHY ry:n tuolloinen hallituksen puheenjohtaja E

3. SHY ry:n hallituksen jäsen F

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Hiusalan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaan työehtosopimus on ollut vuosittain irtisanottavissa päättymään 30.10. mikäli palkankorotuksista ei päästä neuvottelutulokseen.

Erimielisyys koskee sitä, onko työehtosopimuksen irtisanomiselle ollut sen allekirjoituspöytäkirjan mukainen peruste.

Sopimusneuvottelut

Asiassa on riidatonta, että Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n (PAM ry) ja Suomen Hiusyrittäjät ry:n (SHY ry) väliset vuoden 2018 palkankorotuksia koskevat neuvottelut ovat alkaneet 5.9.2018.

Asiassa esitetystä henkilötodistelusta on käynyt ilmi, että SHY ry on esittänyt ensimmäisen kerran palkankorotusten nollalinjaa neuvottelussa 16.10.2018. Seuraavassa neuvottelussa 29.10.2018 SHY ry on tehnyt PAM ry:lle viimeisimmän esityksensä, jossa se on edelleen tarjonnut nollalinjaa työehtosopimuksen irtisanomisen uhalla. Kumpikaan osapuoli ei ole vielä tässä vaiheessa päättänyt sopimusneuvotteluja. Vaikka SHY ry on samana päivänä laatinut työehtosopimuksen irtisanomisilmoituksen, se on jätetty odottamaan seuraavaa päivää ja PAM ry:n kantaa nollalinjaan.

PAM ry:n nimeämien todistajien kertomuksista on käynyt ilmi, että nollalinjan hyväksymiseen on tarvittu PAM ry:n johtoryhmän suostumus. Johtoryhmä on 30.10.2018 aamulla pitämässään kokouksessa hyväksynyt nollalinjan. Sopimusasiantuntija B:n tehtäväksi on annettu yhteydenottaminen SHY ry:hyn. Kirjallisina todisteina esitettyjen sähköpostiviestien 30.10.2018 klo 14.45 ja 14.48 mukaan B on yrittänyt olla puhelimitse yhteydessä SHY ry:n toiminnanjohtaja A:han ja pyytänyt sähköpostiviesteissään A:ta ottamaan yhteyttä häneen. B ei ole muistanut keskustelleensa A:n kanssa puhelimessa sähköpostiviestien jälkeen. Sen sijaan A on kertonut keskustelleensa B:n kanssa puhelimessa sähköpostiviestien jälkeen. B oli tuossa puhelinkeskustelussa pyytänyt edelleen lisäaikaa neuvotteluille. B ei ollut puhelinkeskustelussa ilmoittanut PAM:n ry:n hyväksyvän nollalinjan. Arvioitaessa B:n ja A:n kertomuksia asiassa on jäänyt epäselväksi, onko B:n ja A:n välinen puhelinkeskustelu käyty ja mitä puhelinkeskustelussa on mahdollisesti keskusteltu. Joka tapauksessa PAM ry ei ole edes väittänyt, että B olisi mahdollisessa puhelinkeskustelussa ilmoittanut A:lle PAM ry:n hyväksyvän nollalinjan.

A on irtisanonut työehtosopimuksen 30.10.2018 kello 17.57 B:lle lähetetyllä sähköpostiviestillä, koska A ei ollut kertomansa mukaan saanut PAM ry:ltä tuohon mennessä hyväksyvää vastausta nollalinjaan.

PAM ry:n edunvalvontajohtaja C:n ja A:n kertomuksista on käynyt ilmi, että C on ottanut irtisanomisilmoituksen johdosta A:han puhelimitse yhteyttä samana iltana 30.10.2018. C:n mukaan A:lle ei ollut puhelinkeskustelussa voinut jäädä epäselväksi, että PAM ry hyväksyy nollalinjan. A on puolestaan kiistänyt, että nollalinjan hyväksymisestä olisi tuolloin ollut puhetta.

Siitä, onko C ilmoittanut puhelinkeskustelussa nollalinjan hyväksymisestä määräaikaan mennessä, on pääasiallisena näyttönä C:n ja A:n keskenään ristiriitaiset kertomukset. Kummankaan kertomukselle ei löydy tukea muusta asiassa esitetystä todistelusta eikä kummankaan kertomusta voida pitää toista uskottavampana. Näin ollen asiassa on jäänyt näyttämättä, että PAM ry olisi hyväksynyt SHY ry:n tarjouksen nollalinjasta määräaikaan mennessä ja että palkankorotuksista olisi siten päästy neuvottelutulokseen. SHY ry:llä on tämän vuoksi ollut oikeus työehtosopimuksen irtisanomiseen 30.10.2018. Vaikka työehtosopimusneuvotteluja on riidattomasti käyty vielä seuraavana päivänä 31.10.2018, tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta edellisenä päivänä toimitettuun työehtosopimuksen irtisanomiseen.

PAM ry on vielä väittänyt, että SHY ry:n neuvottelumenettely olisi ollut sopimussuhteisiin kuuluvan lojaliteettivelvoitteen vastaista ja että SHY ry ei olisi tosiasiassa pyrkinyt aidosti neuvottelemaan palkankorotusratkaisusta, vaan sen tavoitteena olisi ollut työehtosopimuksen irtisanominen tai uuden työehtosopimuksen aikaan saaminen. Kuten edellä on todettu, palkankorotusneuvottelut ovat alkaneet 5.9.2018 ja jatkuneet ainakin 16. ja 29.10.2018. Asiassa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden johdosta voitaisiin päätyä siihen, että SHY ry olisi vältellyt PAM ry:n yhteydenottoja tai ei olisi pyrkinyt aidosti käymään työehtosopimusneuvotteluja PAM ry:n kanssa. SHY ry:n ei siten voida katsoa rikkoneen lojaliteettivelvoitettaan.

Edellä olevan johdosta SHY ry:n 30.10.2018 tekemä työehtosopimuksen irtisanominen on tapahtunut allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti. Työehtosopimuksen irtisanominen on pätevä. Tämän vuoksi PAM ry:n kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

PAM ry on hävinnyt asian. Sen vuoksi se on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n 1 momentin nojalla velvollinen korvaamaan SHY ry:n oikeudenkäyntikulut asiassa. Oikeudenkäyntikulujen määrä on riidaton.

Tuomiolauselma

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kanne hylätään.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry velvoitetaan suorittamaan Suomen Hiusyrittäjät ry:lle

korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 5.870,40 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Saarikoski, Lindström, Mänttäri, Tähkäpää ja Stenholm jäseninä. Valmistelija on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 6.6.2019