TT 2019:78

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuuden laiminlyönti

Diaarinumero: R 26/19
Antopäivä: 25.6.2019

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä käydyt yhteistoimintaneuvottelut ja työnantajan ilmoittama työvoiman vähennystarve. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Vaikka tehtaan luottamushenkilöt eivät osallistuneet lakkoon, pääluottamusmiehen katsottiin toimineen aktiivisesti sen toimeenpanossa. Ammattiosasto oli siten rikkonut työrauhavelvollisuutensa. Myös ammattiliitto tuomittiin hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä.

KANTAJA

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

VASTAAJA

Rakennusliitto ry

KUULTAVA

Rakennusliiton osasto n:o 57 ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n Kotkan tehtaalla on järjestetty työtaistelu, joka on alkanut torstaina 4.4.2019 kello 12 ja päättynyt perjantaina 5.4.2019 kello 22. Työtaisteluun on osallistunut torstaina päivävuorossa 43 työntekijää ja iltavuorossa 7 työntekijää sekä perjantaina yhteensä 50 työntekijää.

Ulosmarssin syynä ovat pääluottamusmiehen ilmoituksen mukaisesti olleet yrityksessä käynnissä olleet yhteistoimintaneuvottelut ja työnantajan ilmoittama työvoiman vähennystarve. Työntekijät ovat poistuneet työpaikalta viimeisen yhteistoimintalain mukaisen kokouksen päätyttyä.

Samoihin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen työntekijät olivat poistuneet työpaikalta 22.2.2019 (R 16/19).

Rakennusliiton osasto n:o 57 ry:ssä on 618 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Rakennustuoteteollisuus RTT ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Rakennusliiton osasto n:o 57 ry:n ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta tai toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon,

- tuomitsee Rakennusliitto ry:n valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon ja

- velvoittaa Rakennusliitto ry:n ja Rakennusliiton osasto n:o 57 ry:n korvaamaan yhteisvastuullisesti kantajan oikeudenkäyntikulut 3.042 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Perusteet

Lakko on kohdistunut rakennustuoteteollisuuden työehtosopimuksen osana noudatettavan yleissopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin ja niiden tulkintaan. Työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä ja määrätä työn johtamisesta.

Tehtaan luottamushenkilöt eivät osallistuneet lakkoon, mutta he olivat toimeenpanemassa sitä. X Oy:n Kotkan tehtaan luottamusmies soitti 4.4.2019 Rakennusliitto ry:hyn ennen työtaistelun alkamista, joten ei ole uskottavaa, ettei työtaistelu olisi liiton ja ammattiosaston toimeenpanema tai ettei liitolla olisi ollut ennakkotietoa työtaistelusta. Luottamusmies keräsi tämän jälkeen työntekijät kokoukseen tehtaalla. Työtaistelu alkoi välittömästi työntekijöiden kokouksen jälkeen. Työnantajan tietojen mukaan kaikki lakossa olleet työntekijät olivat Rakennusliitto ry:n jäseniä.

Koska ammattiosasto vastaa pääluottamusmiehen ja luottamusmiestensä toiminnasta, on ammattiosasto syyllistynyt työrauhavelvollisuuden rikkomiseen. Tehtaan pääluottamusmies on Rakennusliiton osasto n:o 57 ry:n hallituksen jäsen ja varaluottamusmies hallituksen varapuheenjohtaja.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n lakimies sai tiedon työtaistelusta sähköpostitse heti sen alettua ja oli välittömästi yhteydessä Rakennusliitto ry:n toimitsijaan vaatien liitolta välittömiä toimenpiteitä asiassa. Toimitsija ilmoitti soittaneensa tehtaalle ja lupasi, että työntekijät palaavat töihin perjantaiaamuna 5.4.2019. Lakko kesti kuitenkin perjantaihin kello 22 saakka. Työntekijät palasivat töihin vasta maanantaina 8.4.2019. Rakennusliitto ry ei ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin lakon lopettamiseksi, joten se on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Laiton työtaistelu aiheutti yritykselle 29.000 euron suuruisen tuotannonmenetyksen.

Hyvityssakon määrässä tulee ottaa huomioon, että kyseessä oli lyhyen ajan sisällä toinen laiton työtaistelutoimenpide samassa yrityksessä ja samalla tehtaalla.

VASTAUS

Vaatimukset

Rakennusliitto ry on vaatinut, että kanne hylätään ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien. Rakennusliitto ry on toissijaisesti vaatinut, että hyvityssakot jätetään asiassa tuomitsematta.

Perusteet

Ammattiosasto tai -liitto ei tiennyt ulosmarssista etukäteen eikä myötävaikuttanut siihen millään lailla. Vastaajan käsityksen mukaan suurin osa osallistujista oli Rakennusliitto ry:n ja kuultavan ammattiosaston jäseniä, mutta eivät kaikki.

Rakennusliitto ry ryhtyi heti asiasta tiedon saatuaan aktiivisiin toimenpiteisiin työtaistelun päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Pääluottamusmies soitti Rakennusliitto ry:n toimitsijalle vasta sen jälkeen kun ulosmarssi oli jo alkanut, eli oman työvuoronsa kello 14 jälkeen. Liiton toimitsija kehotti luottamusmiehen välityksellä työntekijöitä palaamaan töihin mahdollisimman pian. Työntekijät olivat niin järkyttyneitä kuultuaan, että 20 heistä tullaan irtisanomaan, ettei heitä yrityksistä huolimatta enää saatu palaamaan työpaikalle 5.4.2019.

Vahingon määrästä esitetty tuotannonmenetyksen suuruus on perustelematon eikä vastaa aiheutunutta vahingon määrää. Todellista vahinkoa ei liene aiheutunut lainkaan, koska tehtaalla oli ennakkoon tehty elementtejä varastoon eikä mielenilmaus vaikuttanut yhtiön tilauksiin tai muihin sitoumuksiin. Työnantaja on säästynyt palkanmaksuvelvoitteesta ulosmarssiin osallistuneiden osalta.

Aiempaa mielenilmausta (R 16/19) ei tule ottaa huomioon hyvityssakkoa korottavana tekijänä.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Kotkan tehtaalla järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi torstaina 4.4.2019 kello 12 ja päättyi perjantaina 5.4.2019 kello 22. Työtaisteluun osallistui torstaina päivävuorossa 43 työntekijää ja iltavuorossa 7 työntekijää sekä perjantaina yhteensä 50 työntekijää. Ainakin suurin osa osallistujista oli Rakennusliiton osasto n:o 57 ry:n jäseniä.

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä käydyt yhteistoimintaneuvottelut ja työnantajan ilmoittama työvoiman vähennystarve. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Tapahtumainkulusta esitetyn selvityksen perusteella tehtaalla pidetyn viimeisimmän yhteistoimintakokouksen jälkeen pääluottamusmies on kerännyt työntekijät koolle, minkä jälkeen työntekijät ovat poistuneet työpaikalta. Pääluottamusmies on ilmoittanut ulosmarssin syistä. Vaikka tehtaan luottamushenkilöt eivät ole osallistuneet lakkoon, on pääluottamusmiehen katsottava toimineen aktiivisesti sen toimeenpanossa. Ammattiosasto vastaa edustajiensa menettelystä, joten ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Ammattiliiton toimitsija on selvityksen perusteella pian työtaistelun alettua kehottanut luottamusmiehen välityksellä työntekijöitä palaamaan töihin. Kehotuksella ei ole ollut vaikutusta eikä liiton ole selvitetty ryhtyneen muihin toimenpiteisiin. Työtaistelun kesto huomioon ottaen ammattiliiton toimia ei voida pitää riittävinä sille kuuluvan valvontavelvollisuuden täyttämiseksi. Ammattiliitto on siten laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Rakennusliitto ry ja Rakennusliiton osasto n:o 57 ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Rakennusliiton osasto n:o 57 ry:n maksamaan Rakennustuoteteollisuus RTT ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.500 euroa ja Rakennusliitto ry:n maksamaan Rakennustuoteteollisuus RTT ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.000 euroa.

Rakennusliitto ry ja Rakennusliiton osasto n:o 57 ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n oikeudenkäyntikulut 3.042 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarensola, Äimälä, Lallo, Forsén ja Stenholm jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 25.6.2019