TT 2019:84

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 34/19
Antopäivä: 30.8.2019

Työtaistelun syynä oli ollut yhtiön päätös kahdeksannen koneen käyttöönotosta ja siitä aiheutunut työntekijöiden kokema liian kova työtahti. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Vastauksessa myönnettiin ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon. Hyvityssakkoa korot­tavana tekijänä otettiin huomioon, että työehtosopimuksen osapuolina olevat liitot olivat yhteisesti todenneet työtaistelun työehtosopimuslain vastaiseksi.

KANTAJA

Lasikeraaminen teollisuus LT ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Hyvinkään Lasivillatyöntekijäin Ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n Hyvinkään tehtaalla (jäljempänä myös yhtiö tai työnantaja) on järjestetty työnseisaus 31.10.2018 kello 13.40 ja 1.11.2018 kello 06.00 välisenä aikana. Työnseisaus on käsittänyt aamuvuoron loppuosan sekä koko ilta- ja yövuoron. Siihen on osallistunut yhteensä 30 tuotannon ja kunnossapidon työntekijää, mutta 15 työntekijän osalta se on kestänyt vain 30 minuuttia – kaksi tuntia.

Työntekijät olivat 31.10.2018 pitäneet työmaakokouksen, jonka jälkeen noin kello 13.30 Hyvinkään Lasivillatyöntekijäin Ammattiosasto ry:hyn (jäljempänä ammattiosasto) kuuluvia jäseniä edustanut pääluottamusmies oli ilmoittanut työnantajalle heti alkavasta lakosta, joka päättyisi seuraavana aamuna kello 06.00. Lakon syyksi oli ilmoitettu kahdeksannen koneen käyttöönotto ja siihen liittyvä työntekijöiden näkemysten ja mielipiteiden huomioimatta jääminen.

Saatuaan tiedon työrauhahäiriöstä Lasikeraaminen teollisuus LT ry ja Teollisuusliitto ry olivat käyneet työehtosopimuksen 1.4.5 kohdan mukaiset neuvottelut sekä todenneet työtaistelun työehtosopimuslain vastaiseksi. Liittojen kanta oli saatettu ammattiosaston puheenjohtajan, pääluottamusmiehen ja työnantajan tietoon 31.10.2018 noin kello 14.00. Työtaistelu oli tästä huolimatta toteutettu alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti.

Ammattiosastoon kuului 80 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Lasikeraaminen teollisuus LT ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Hyvinkään Lasivillatyöntekijäin Ammattiosasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä sekä

- velvoittaa Hyvinkään Lasivillatyöntekijäin Ammattiosasto ry:n suorittamaan Lasikeraaminen teollisuus LT ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Perusteet

Ammattiosasto oli vastuussa työtaistelusta ja oli näin rikkonut työrauhavelvollisuuttaan. Ammattiosasto oli ollut päättämässä lakosta sekä toimeenpanemassa sitä. Ammattiosaston puheenjohtaja oli ollut läsnä työmaakokouksessa, jossa päätös lakosta oli tehty. Kokouksen loppupuolella myös pääluottamusmies oli ollut paikalla.

Ammattiosasto oli joka tapauksessa laiminlyönyt sille kuuluvan valvontavelvollisuuden, sillä se ei ollut ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin työrauhan säilyttämiseksi. Lakko oli alkanut ja päättynyt pääluottamusmiehen ilmoittamalla tavalla siitä huolimatta, että työehtosopimuksen solmineet liitot olivat todenneet sen työehtosopimuslain vastaiseksi ja vaatineet työrauhan palauttamista välittömästi.

Työtaistelu oli kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen 2 luvun 4 kohdan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Lisäksi se oli kohdistunut työehtosopimuksen 4 lukuun ja sen liitteisiin kirjattuun palkkausjärjestelmään. Hyvinkään tehtaalla oli suunniteltu kahdeksannen koneen käyttöönottoa, mihin liittyen työntekijät olivat vaatineet lisää työvoimaa tai palkankorotusta taikka ylimääräistä lisää. Työnantaja ei ollut suostunut vaatimuksiin. Työtaistelun tarkoituksena oli siten ollut painostaa työnantajaa työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvassa asiassa, jollaiseksi esimerkiksi koneiden käyttöönotto työpaikalla oli katsottava. Lisäksi tarkoituksena oli ollut painostaa työnantajaa suorittamaan työntekijöille ylimääräistä palkanlisää. Työehtosopimuksen mukainen palkkausjärjestelmä ei sisältänyt uuden koneen käyttöön ottamiseen liittyvää lisää.

Hyvityssakkoa tuomittaessa oli otettava huomioon muun muassa vahingon suuruus ja syyllisyyden määrä. Työtaistelulla oli aiheutettu työnantajalle noin 120.000 euron suuruinen vahinko, koska melkein koko tuotanto oli ajettu alas. Työtaistelun kesto oli niin ikään ollut merkittävä, koska se oli käsittänyt useamman työvuoron. Työtaisteluun oli osallistunut myös kunnossapidon työntekijöitä. Tämä osasto oli tärkeä ja merkittävä arvioitaessa aiheutuneen vahingon määrää.

Lisäksi lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimuksen mukaan ammattiosaston maksettavaksi tuomittavaa hyvityssakkoa tuli huomattavasti korottaa, mikäli ammattiosasto ryhtyi työtaisteluun tietoisena siitä, että sopimuksen solmineet liitot pitivät työtaistelua työehtosopimuslain vastaisena ja kehottivat ylläpitämään työrauhaa. Työehtosopimukseen 1.12.2017 tulleiden 1.4. kohdan uusien alakohtien 4 – 6 tarkoituksena oli ollut luoda menettely, jolla vähennettiin työrauhahäiriöitä ja korostettiin ammattiosaston vastuuta työrauhan ylläpitämisessä. Liitot olivat olleet sitä mieltä, että niillä tulisi olla paremmat mahdollisuudet ehkäistä laittomiksi katsomiaan paikallisia työrauhahäiriöitä.

Liitot olivat pitäneet nyt kysymyksessä olevaa työtaistelua laittomana ja olivat ilmoittaneet sen pääluottamusmiehelle ja ammattiosaston puheenjohtajalle. Teollisuusliiton sopimusasiantuntija oli lisäksi ennen valvontakirjeen toimittamista ollut puhelimitse yhteydessä pääluottamusmieheen ja ilmoittanut työtaistelun olevan laiton sekä vaatinut pidättäytymään työtaistelutoimista. Ammattiosasto oli tästä huolimatta ryhtynyt lakkoon, mikä tuli ottaa huomioon hyvityssakkoa korottavasti. Liittojen yhteinen kanta oli joka tapauksessa tullut ammattiosaston edustajien tietoon työtaistelun alkamisajankohdan välittömässä läheisyydessä, joten työtaistelun aloittaminen olisi ollut estettävissä tai ainakin sen kestoa olisi voitu merkittävästi lyhentää. Asiassa oli otettava huomioon myös se, että työehtosopimuksen 1.4. kohdan alakohta 4 velvoitti ylipäätään pidättäytymään työtaistelutoimista siihen saakka, kunnes liitot olivat käsitelleet asian. Tätä määräystä ei ollut noudatettu.

VASTAUS

Teollisuusliitto ry on myöntänyt ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan. Teollisuusliitto ry on lisäksi myöntänyt Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n oikeudenkäyntikulut perusteeltaan ja määrältään oikeaksi.

Mielenilmauksen syynä oli ollut liian kova työtahti ja huoli työntekijöiden jaksamisesta. Tehtaalla oli aikaisemmin siirrytty kahdeksan koneen tuotannosta kuuden koneen tuotantoon ja samalla oli irtisanottu useita työntekijöitä. Työntekijämäärä oli jo tuolloin kiristetty äärimmilleen ja huoli työntekijöiden jaksamisesta ja työkyvystä oli tuotu työnantajan tietoon. Nyt oli palattu takaisin kahdeksan koneen tuotantoon, mutta työntekijöitä ei ollut kuitenkaan palkattu lisää. Mielenilmauksella oli haluttu saada työnantaja ymmärtämään, että työntekijöiden huoli terveydestään oli aito. Mielenilmauksella ei ollut pyritty saamaan palkankorotuksia.

Hyvityssakon korottamiselle ei ollut perusteita. Pääluottamusmies ja ammattiosaston puheenjohtaja eivät olleet osallistuneet mielenilmauksesta päättämiseen, vaan he olivat kieltäneet mielenilmauksen aloittamisen vedoten työehtosopimuslain mukaiseen työrauhavelvollisuuteen. Ammattiosaston puheenjohtaja ja pääluottamusmies eivät olleet myöskään laiminlyöneet valvontavelvollisuutta, vaan he olivat aktiivisesti pyrkineet säilyttämään ja sen jälkeen palauttamaan työrauhan työpaikalla. Tapahtumat olivat sijoittuneet poikkeuksellisen lyhyelle ajanjaksolle. Mikäli pääluottamusmies olisi tapahtuma-aikaan yrittänyt saada yhteyden Teollisuusliitto ry:hyn, työrauhan säilyttäminen olisi jäänyt hoitamatta.

Pääluottamusmies oli ollut vielä kotona, kun työpaikalta oli ilmoitettu, että työntekijät aikoivat järjestää työmaakokouksen. Ammattiosaston puheenjohtajalla oli ollut vapaapäivä. Pääluottamusmies ja ammattiosaston puheenjohtajan olivat saapuneet työpaikalle puolen tunnin kuluessa siitä, kun he olivat saaneet tiedon työtaistelun uhasta. He olivat tulleet paikalle kello 13.30 tarkoituksenaan estää mahdollinen mielenilmaus. Mielenilmaus oli kuitenkin alkanut pääluottamusmiehen ja ammattiosaston puheenjohtajan vastustuksesta huolimatta kello 13.40, jolloin tuotannon työntekijät olivat poistuneet työpaikalta. Myös lähettämön työntekijät olivat olleet aloittamassa mielenilmausta, mutta pääluottamusmies oli saanut sen estettyä. Työrauha oli säilynyt myös lasinsulatusuunilla sekä osittain myös kunnossapidossa. Päivystävät kunnossapidon työntekijät eivät olleet osallistuneet mielenilmaukseen, joten kunnossapitotyöt olivat jatkuneet koko työtaistelun ajan. Mielenilmauksen alkamisen jälkeen pääluottamusmies ja ammattiosaston puheenjohtaja olivat vielä yrittäneet tavoittaa tuotannon työntekijöitä palauttaakseen työrauhan.

Ammattiosaston puheenjohtajan ja pääluottamusmiehen toimet työrauhan ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi tulisikin huomioida hyvityssakon määrää alentavana seikkana. Lisäksi hyvityssakon määrää arvioitaessa tulisi ottaa huomioon mielenilmauksen aiheuttanut inhimillinen syy sekä mielenilmauksen lyhyt kesto. Edelleen Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n ilmoittama vahingon määrä vaikutti liioitellulta, koska mielenilmaus oli kestänyt vain noin kahden työvuoron ajan.

Asiassa ei ollut myöskään rikottu työehtosopimuksen 1.4. kohdan alakohtia 4 ja 5, koska mielenilmaus oli alkanut jo ennen kuin liittojen näkemys oli tullut pääluottamusmiehen ja ammattiosaston puheenjohtajan tietoon. Näin ollen myöskään sanotun kohdan alakohta 6 ei soveltunut kysymyksessä olevassa tilanteessa. Työehtosopimuksessa ei ylipäätään ollut sellaista määräystä, jonka mukaan tilanteessa, jossa liitot olivat todenneet lakon laittomaksi ja ammattiosasto siitä huolimatta toimeenpanisi lakon, hyvityssakkoa olisi huomattavasti korotettava. Uuden sopimuskohdan tarkoituksena ei ole ollut se, että hyvityssakkoa automaattisesti korotettaisiin, vaan että ammattiosaston liittojen yhteisen kannan vastainen menettely voitaisiin ottaa yhtenä seikkana huomioon hyvityssakon määrää harkittaessa.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Teollisuusliitto ry:n valvontakirje 1.11.2018

2. Sähköpostiviesti 1.11.2018

Vastaajan kirjallinen todiste

1. Kemianteollisuus KT ry:n ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n neuvottelumuistio 20.9.2018

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Hyvinkään tehtaalla on edellä kuvatuin tavoin järjestetty työtaistelu, joka on alkanut 31.10.2018 kello 13.40 ja päättynyt 1.11.2018 kello 06.00. Työtaisteluun on osallistunut 30 työntekijää, joista 15 enintään kahden tunnin ajan.

Työtaistelun syynä on ollut kahdeksannen koneen käyttöönotto ja tähän liittyvä työntekijöiden kokema liian kova työtahti. Työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen 2 luvun 4 kohdan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat. Hyvityssakkoa korot­tavana tekijänä on otettu huomioon se, että työehtosopimuksen osapuolina olevat liitot ovat yhteisesti todenneet työtaistelun työehtosopimuslain vastaiseksi.

Oikeudenkäyntikulut

Hyvinkään Lasivillatyöntekijäin Ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Lasikeraaminen teollisuus LT ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on myönnetty määrältään oikeaksi.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Hyvinkään Lasivillatyöntekijäin Ammattiosasto ry:n maksamaan Lasikeraaminen teollisuus LT ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa.

Hyvinkään Lasivillatyöntekijäin Ammattiosasto ry velvoitetaan suorittamaan Lasikeraaminen teollisuus LT ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.000 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Liukkunen, Aarto, Tuliara, Vettainen ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Willstedt.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 30.8.2019