TT 2019:87

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 51/19
Antopäivä: 10.9.2019

Työtaistelun syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys yhtiön ja koko konsernin vuokratyötä koskevaan henkilöstöpolitiikkaan ja siihen liittyviin rekrytointikäytäntöihin. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuuden ja tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n Hallin toimipaikan Aviation -liiketoiminnan 151 työntekijää ja Systems -liiketoiminnan 19 työntekijää, eli yhteensä 170 työntekijää, ovat olleet lakossa. Lakko on alkanut 6.8.2019 noin kello 15 tai viimeistään 7.8.2019 kello 7 ja päättynyt 9.8.2019 kello 15. Lakon alkamisaikaan on ollut työssä yhteensä 216 työntekijöiden henkilöstöryhmään kuulunutta työntekijää. Kaikki lakkoon osallistuneet työntekijät ovat olleet Teollisuusliitto ry:n ja Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n jäseniä.

Ammattiosaston maksavien jäsenten määrä on 373, joista noin 350 työskentelee Patria -konsernin eri yrityksissä ja noin 200 X Oy:ssä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.770 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Lakon syynä oli ollut X Oy:ssä tapahtuva työehtosopimuksen mukainen vuokratyövoiman käyttö sekä siihen liittyvät yhtiön rekrytointikäytännöt. Työntekijät olivat painostaneet yhtiötä rekrytoimaan vuokratyösuhteessa olevia työntekijöitä.

Työtaistelun kohdistuminen työehtosopimukseen

Työtaistelu oli kohdistunut työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan yhtiöllä on oikeus ottaa toimeen työntekijät sekä määrätä työn johtamisesta. Lisäksi työtaistelu oli kohdistunut vuokratyövoiman käyttöä koskeviin määräyksiin, joiden mukaan vuokratyövoiman käyttö on sallittua.

Ammattiosaston vastuu

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry oli rikkonut sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman työtaistelun 6.8.2019 noin kello 15 alkaen, jolloin suurin osa työntekijöistä oli leimannut itsensä ulos työtaisteluleimauksella. Kaikki lakkoon osallistuneet työntekijät olivat olleet poissa työstä ainakin 7.8.2019 kello 7 alkaen 9.8.2019 kello 15 asti. Tiistaille 6.8.2019 ei ollut aiheutunut suuria työajan menetyksiä.

Yhtiö oli todennut lakon laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja oli vaatinut pääluottamusmiestä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta. Yhtiö oli myös muistuttanut työrauhasta välittömästi ennen lakon alkamista.

Ammattiosastoa edustava tehtaan pääluottamusmies oli ollut aktiivisesti mukana järjestämässä suunniteltua lakkoa. Yhtiön tiedossa ei ollut, että ammattiosasto tai sen edustajat olisivat ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Mikäli joihinkin yhtiölle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, olivat ne joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi tehtaalla.

Lakosta oli aiheutunut taloudellista vahinkoa yhteensä 310.098,40 euroa.

VASTAUS

Vaatimukset

Teollisuusliitto ry ja Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry ovat myöntäneet Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuuden. Lisäksi ne ovat myöntäneet Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään oikeaksi.

Perusteet

Työntekijät olivat kokeneet X Oy:n ja koko konsernin vuokratyötä koskevan henkilöstöpolitiikan kohtuuttomaksi ja kokonaisuuden kannalta epätaloudelliseksi. Yhtiön tapa käyttää vuokratyövoimaa oli johtanut siihen, että yhtiön omat työntekijät olivat joutuneet käyttämään huomattavasti resursseja uusien vuokratyöntekijöiden perehdyttämiseen, mutta näitä vuokratyöntekijöitä ei kuitenkaan ollut pidetty työssä työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta tai otettu yhtiön palvelukseen.

Konsernin luottamusmiehet, jotka kaikki kuuluivat Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:hyn, olivat yhteisesti valmistelleet osaston jäsenten toteuttaman työtaistelun. X Oy:n luottamusmies oli ilmoittanut yhtiölle työtaistelusta 6.8.2019 noin kello 14.30. Työntekijät olivat poistuneet työpaikalta 6.8.2019 työvuoronsa päättyessä liukumansa rajoissa eikä tuolle päivälle ollut aiheutunut minkäänlaista työpanoksen menettämistä. Lakko oli alkanut 7.8.2019 aamulla, kun työntekijät olivat jättäneet saapumatta työhönsä.

Pääluottamusmies oli ollut 7.8.2019 yhteydessä Teollisuusliitto ry:hyn ja oli pyytänyt, että paikallisen tilanteen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi aloitettaisiin työehtosopimusosapuolten väliset neuvottelut, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin jatkossa.

Hyvityssakon määrää arvioitaessa tuli ottaa huomioon pääluottamusmiehen sovitteleva toiminta sekä ammattiosaston koko.

TODISTELU

Asiassa ei ole esitetty todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä on järjestetty edellä kuvatuin tavoin työtaistelu. Asianosaiset ovat olleet eri mieltä työtaistelun tarkasta alkamisajankohdasta. Muun näytön puuttuessa työtuomioistuin katsoo Teollisuusliitto ry:n ja Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n myöntämisen perusteella, että työtaistelu on alkanut 7.8.2019 aamulla työntekijöiden jäädessä saapumatta työhönsä. Työtaistelu on päättynyt 9.8.2019 kello 15. Työtaisteluun on osallistunut 170 työntekijää.

Työtaistelun syynä on ollut työntekijöiden tyytymättömyys X Oy:n ja koko konsernin vuokratyötä koskevaan henkilöstöpolitiikkaan ja siihen liittyviin rekrytointikäytäntöihin. Työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on myönnetty määrältään oikeaksi.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.500 euroa.

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry velvoitetaan suorittamaan Teknologiateollisuus ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.770 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Liukkunen, Aarto, Tuliara, Vettainen ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Kalske.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 10.9.2019