TT 2019:88

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 52/19
Antopäivä: 10.9.2019

Työtaistelun syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys konsernin vuokratyötä koskevaan henkilöstöpolitiikkaan ja siihen liittyviin rekrytointikäytäntöihin. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuuden ja tuomittiin hyvityssakkoon.

Vastaaja ja kuultava olivat vaatineet, että kanne olisi tullut ensisijaisesti jättää tutkimatta tai toissijaisesti hylätä, sillä kyse oli samasta työrauhavelvollisuuden rikkomisesta kuin asiassa R 51/19. Nämä vaatimukset hylättiin, sillä asioissa oli eri vahingonkärsijät ja kyse oli siten eri asioista.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n Hallin toimipaikan 21 työntekijöiden henkilöstöryhmään kuulunutta työntekijää ovat olleet lakossa 7.8.2019 kello 6.00 alkaen. Lakko on päättynyt 9.8.2019 kello 22. Lakon alkamisaikaan työssä on ollut yhteensä 32 työntekijöiden henkilöstöryhmään kuulunutta työntekijää. Kaikki lakkoon osallistuneet työntekijät ovat olleet Teollisuusliitto ry:n ja Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n jäseniä.

Ammattiosaston maksavien jäsenten määrä on 373, joista noin 350 työskentelee Patria -konsernin eri yrityksissä ja noin 20 X Oy:ssä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.770 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antamisesta lukien.

Perusteet

Kanteen tutkimatta jättämistä ja hylkäämistä koskevat vaatimukset

Työtaistelu oli kohdistunut eri yhtiöön kuin asiassa R 51/19, joten asiat tulee käsitellä erillisinä (ks. esim. TT 2019:11).

Lakon syy

Lakon syynä oli ollut samaan konserniin ja saman työehtosopimuksen piiriin kuuluvassa Z Oy:ssä tapahtuva työehtosopimuksen mukainen vuokratyövoiman käyttö sekä siihen liittyvät yhtiön rekrytointikäytännöt. Työntekijät olivat painostaneet yhtiötä rekrytoimaan vuokratyösuhteessa olevia työntekijöitä.

Työtaistelun kohdistuminen työehtosopimukseen

Työtaistelu oli kohdistunut työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan yhtiöllä on oikeus ottaa toimeen työntekijät sekä määrätä työn johtamisesta. Lisäksi työtaistelu oli kohdistunut vuokratyövoiman käyttöä koskeviin määräyksiin, joiden mukaan vuokratyövoiman käyttö on sallittua.

Ammattiosaston vastuu

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry oli rikkonut sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman työtaistelun. X Oy oli todennut lakon laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja oli vaatinut pääluottamusmiestä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta.

Ammattiosasto oli ollut aktiivisesti mukana järjestämässä suunniteltua lakkoa. Yhtiön tiedossa ei ollut, että ammattiosasto tai sen edustajat olisivat ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Mikäli joihinkin yhtiölle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ne olivat joka tapauksessa olleet riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi tehtaalla.

Lakosta oli aiheutunut taloudellista vahinkoa 62.400 euroa.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulut ovat muodostuneet kolmesta työtunnista, joiden tuntiveloitusperuste on ollut 240 euroa, eli yhteensä 720 euroa, sekä 2.050 euron oikeudenkäyntimaksusta.

VASTAUS

Vaatimukset

Teollisuusliitto ry ja Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry ovat ensisijaisesti vaatineet, että kanne jätetään tutkimatta ja toissijaisesti hylätään. Mikäli kanne kuitenkin tutkitaan eikä sitä hylätä, Teollisuusliitto ry ja Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry ovat myöntäneet ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuuden.

Mikäli kanne jätetään tutkimatta tai toissijaisesti hylätään, Teollisuusliitto ry ja Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry ovat kiistänyt oikeudenkäyntikuluvaatimuksen kokonaan.

Mikäli kanne tutkitaan eikä sitä hylätä, Teollisuusliitto ry ja Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry ovat myöntäneet oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan, mutta ovat kiistäneet sen osaksi määrältään.

Perusteet

Kanteen tutkimatta jättäminen

Asiassa oli kyse samasta työrauhavelvollisuuden rikkomisesta, joka on työtuomioistuimen käsiteltävänä diaarinumerolla R 51/19. Sekä Z Oy:hyn että X Oy:hyn kohdistuneet työtaistelutoimet oli valmisteltu samaan ammattiosastoon kuuluvien saman paikkakunnan saman konsernin luottamusmiesten kesken yhteisesti sekä ne oli todettu samassa ammattiosaston hallituksen kokouksessa 6.8.2019 noin kello 15. Työtaistelutoimet olivat myös alkaneet samaan aikaan. Samaa asiaa ei voida ottaa käsiteltäväksi kahta kertaa.

Kanteen kiistäminen

Asiassa oli kyse samasta työrauhavelvollisuuden rikkomisesta, joka on työtuomioistuimen käsiteltävänä diaarinumerolla R 51/19. Samasta asiasta ei voida tuomita kahta kertaa.

Kanteen myöntäminen

Työntekijät olivat kokeneet koko konsernin vuokratyötä koskevan henkilöstöpolitiikan kohtuuttomaksi ja kokonaisuuden kannalta epätaloudelliseksi. Konsernin tapa käyttää vuokratyövoimaa oli johtanut siihen, että sisaryhtiö Z Oy:n omat työntekijät olivat joutuneet käyttämään huomattavasti resursseja uusien vuokratyöntekijöiden perehdyttämiseen, mutta näitä vuokratyöntekijöitä ei kuitenkaan ollut pidetty työssä työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta tai otettu yhtiön palvelukseen.

Konsernin luottamusmiehet, jotka kaikki kuuluivat Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:hyn, olivat yhteisesti valmistelleet osaston jäsenten toteuttaman työtaistelun. Ammatti-osaston puheenjohtaja oli pääluottamusmiehen esteen vuoksi ilmoittanut X Oy:lle työtaistelusta. Työtaistelu oli alkanut 7.8.2019 aamulla työntekijöiden jättäessä saapumatta työhön.

Hyvityssakon määrää arvioitaessa tuli ottaa huomioon ammattiosaston koko.

Oikeudenkäyntikulut

Mikäli kanne tutkitaan ja työtaistelut X Oy:ssä ja Z Oy:ssä todetaan erillisiksi, oikeudenkäyntikuluvaatimus oli liian korkea. Oikeudenkäyntikuluvaatimuksen työn osuus 720 euroa oli sama kuin asiassa R 51/19. Haastehakemusten sisältö oli molemmissa asioissa samanlainen pois lukien yhtiön nimi, työntekijöiden lukumäärä ja tapahtumien kellonajat. Oikeudenkäyntikulujen laskutusperusteeksi myönnetään työstä 10 minuuttia eli 40 tai 60 euroa. Oikeudenkäyntimaksu tulee jakaa tai määrätä kokonaan Teknologiateollisuus ry:n suoritettavaksi ottaen huomioon asia kokonaisuudessaan.

TODISTELU

Asiassa ei ole esitetty todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Kanteen tutkimatta jättämistä ja hylkäämistä koskevat vaatimukset

Teollisuusliitto ry ja Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry ovat vaatineet, että kanne tulee ensisijaisesti jättää tutkimatta ja toissijaisesti hylätä, sillä kyse oli samasta työrauhavelvollisuuden rikkomisesta, joka on työtuomioistuimen käsiteltävänä diaarinumerolla R 51/19.

Työtuomioistuin toteaa, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa lakko on järjestetty eri yhtiössä kuin asiassa R 51/19. Asioissa on siten ollut eri vahingonkärsijät, vaikka yhtiöt ovatkin kuuluneet samaan konserniin. Kyse on näin ollen eri asioista. Tämän vuoksi kanteen tutkimatta jättämistä ja hylkäämistä koskevat vaatimukset hylätään (ks. TT 2019:11).

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä on järjestetty edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka on alkanut 7.8.2019 kello 6 ja päättynyt 9.8.2019 kello 22. Työtaisteluun on osallistunut 21 työntekijää.

Työtaistelun syynä on ollut työntekijöiden tyytymättömyys konsernin vuokratyötä koskevaan henkilöstöpolitiikkaan ja siihen liittyviin rekrytointikäytäntöihin. Työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Edellä olevan johdosta Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on tuomittava maksamaan hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut.

Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin kuin se perustuu asian hoitamisen vaatiman työmäärän osalta yli 10 minuutin työhön eli ilmoitetulla 240 euron tuntiveloitusperusteella ylittää 40 euroa ja oikeudenkäyntimaksun osalta.

Asian hoitamisen vaatiman työmäärän osalta työtuomioistuin toteaa, että haastehakemus on ollut sisällöltään lähes samanlainen kuin asian R 51/19 haastehakemus. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet, työtuomioistuin katsoo, että kohtuullisena asian hoitamisen vaatimana työmääränä voidaan pitää kahden tunnin työmäärää. Näin ollen oikeudenkäyntikulut ovat tältä osin 480 euroa. Perustetta hylätä oikeudenkäyntikuluvaatimus oikeudenkäyntimaksun osalta osaksikaan ei ole. Kohtuullisena oikeudenkäyntikulujen määränä on näin ollen pidettävä 2.530 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.500 euroa.

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry velvoitetaan suorittamaan Teknologiateollisuus ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.530 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Liukkunen, Aarto, Tuliara, Vettainen ja Pohjola jäseninä. Esittelijä on ollut Kalske.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 10.9.2019