TT 2019:98

Lakko
Työrauha
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 40/19
Antopäivä: 21.10.2019

Työtaistelun syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan menettelyyn lomarahojen ja järjestelyvaraerän maksamisessa sekä työnantajan työnjohto-oikeuden nojalla tekemiä muutoksia kohtaan. Työtaistelu kohdistui siten ainakin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työnantajan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosastot olivat myöntäneet rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja ammattiliitot laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa, ja ne tuomittiin hyvityssakkoihin.

KANTAJA

X Oy

VASTAAJAT

Tehy ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

KUULTAVAT

Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry

Tehyn Kemin ammattiosasto ry

Tehyn Tornion ammattiosasto ry

SuPerin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ao ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä (jäljempänä myös kantaja tai työnantaja) järjestettiin ulosmarssi 11.4.2019 kello 14.45–15.15. Ulosmarssiin osallistui kantajan mukaan 40–100 työntekijää. Vastaajat ja kuultavat ovat myöntäneet 40 työntekijän osallistuneen ulosmarssiin työaikanaan.

Kantajan mukaan ulosmarssiin osallistuneista työntekijöistä vähintään 80 prosenttia kuului Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry:hyn, minkä arvion ammattiosasto on myöntänyt oikeaksi. Näin ollen noin 32 ulosmarssiin osallistunutta työntekijää kuului edellä mainittuun ammattiosastoon. SuPerin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ao ry on myöntänyt, että ulosmarssiin osallistui alle kymmenen sen jäsentä, joista osa osallistui siihen vapaa-aikanaan. Asianosaisilla ei ole ollut tietoa siitä, kuinka monta Tehyn Kemin ammattiosasto ry:n ja Tehyn Tornion ammattiosasto ry:n jäsentä osallistui ulosmarssiin, mutta näiden ammattiosastojen jäsenten osallistumista ulosmarssiin ei ole kiistetty.

Ulosmarssin syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan menettelyyn lomarahojen ja järjestelyvaraerän maksamisessa sekä työnantajan tekemiä muutoksia kohtaan.

Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry:ssä oli 603 maksavaa jäsentä, Tehyn Kemin ammattiosasto ry:ssä 361 maksavaa jäsentä, Tehyn Tornion ammattiosasto ry:ssä 342 maksavaa jäsentä ja SuPerin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ao ry:ssä 89 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

X Oy on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvoitteen rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä

- tuomitsee Tehyn Kemin ammattiosasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvoitteen rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä

- tuomitsee Tehy Tornion ammattiosasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvoitteen rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä

- tuomitsee SuPerin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ao ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvoitteen rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä

- tuomitsee Tehy ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä

- tuomitsee Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa vastaajat ja kuultavat yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 6.370 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työtaistelu ja sen kohdistuminen työehtosopimukseen

Kuultavat rikkoivat työrauhavelvoitettaan ja valvontavelvollisuuttaan sekä vastaajat valvontavelvollisuuttaan järjestämällä työehtosopimuslain ja työehtosopimuksen vastaisen työtaistelun. Ulosmarssiin osallistui 40–100 työntekijää. Työvuorossa oli ulosmarssin aikaan noin 351 työntekijää.

Työtaistelu oli vastalause X Oy:n työnjohto-oikeuden nojalla tekemiin ratkaisuihin, kuten työn organisointiin, työn organisoinnissa tapahtuneisiin muutoksiin, riittävän henkilöstön määrän arviointiin sekä toiminnan tehostamisratkaisuihin. Lisäksi ulosmarssi oli vastalause sille, että työnantaja oli noudattanut laista ja työehtosopimuksista johtuvia velvoitteitaan lomarahojen maksamisessa liikkeenluovutuksen yhteydessä eikä ollut ryhtynyt työnjohto-oikeuden nojalla kompensoimaan myöhemmin siirtyneiden työntekijöiden lomarahaleikkausta vastaajien vaatimalla tavalla ja vastaajien vaatimassa aikataulussa. Työtaistelulla pyrittiin siten vaikuttamaan voimassa olevaan työehtosopimusosapuolten väliseen lomarahaleikkauksen soveltamista koskevaan sopimukseen ja voimassa olevaan kantajan ja luottamusmiesten väliseen sopimukseen järjestelyerän maksamisesta sekä näitä sopimuksia koskevien riitojen ratkaisuun. Työtaistelu kohdistui kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (jäljempänä KVTES) I luvun 5 §:n työnantajan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa, sekä työehtosopimuksen oikean sisällön tulkintaan.

Saatuaan sattumalta 10.4.2019 kello 19.14 tiedon ulosmarssista työnantaja oli laatinut välittömästi vastineen, jossa suunniteltu ulosmarssi oli todettu työrauhavelvoitteen vastaiseksi. Lisäksi samassa dokumentissa oli esitetty liittojen edustajille kutsu neuvotteluun seuraavana aamupäivänä, jotta suunniteltu työtaistelutoimi olisi saatu peruttua ja esiin nostetuista asioista olisi voitu keskustella. Kutsu neuvottelutapaamiseen oli lähetetty Tehyn luottamusmiehille ja ammattiosaston puheenjohtajalle sekä SuPerin pääluottamusmiehelle 11.4.2019 kello 8.03.

Tapaamiseen saapuivat Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry:n puheenjohtaja A ja jäsen B. SuPerin pääluottamusmies C ilmoitti sähköpostitse, ettei hän pääse tapaamiseen.

Työnantaja toisti tapaamisessa näkemyksensä siitä, että suunniteltu työtaistelutoimenpide oli laiton, ja vaati osapuolia olemaan rikkomatta työrauhavelvoitetta sekä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi. Samoin työnantaja ilmaisi tahtonsa neuvotella toimenpiteistä työtaistelun välttämiseksi. A ja B totesivat, ettei heillä ole valtuuksia perua ulosmarssia tai neuvotella ulosmarssin perusteena esitettyjen asioiden osalta muutenkaan. Neuvottelu päättyi tuloksettomana, ja ulosmarssi toteutui.

Ammattiosastojen vastuu

Tehyn 10.4.2019 päivätyn jäsentiedotteen mukaan Tehyn Länsi-Pohjan alueella toimivat

ammattiosastot olivat yhdessä SuPerin kanssa päättäneet järjestää ulosmarssin. Tiedotteessa todettiin, ettei ulosmarssiin osallistuvaan työntekijään kohdistu sanktioita, vaan ammattiosastot kantavat vastuun ulosmarssista.

Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosaston puheenjohtaja ja ammattiosastoa 11.4.2019 neuvottelussa edustanut jäsen eivät vaatineet työntekijöitä peruuttamaan työtaistelutoimenpidettä ja palauttamaan työrauhaa tai kehottaneet luottamusmiehiä tai emojärjestöjään ryhtymästä näihin toimenpiteisiin huolimatta siitä, että työnantaja oli nimenomaisesti todennut toimenpiteen työrauhavelvoitteen vastaiseksi.

SuPerin ammattiosaston hallituksen jäsen oli kommentoinut 11.4.2019 kello 10.54 julkaistussa Ylen artikkelissa tulevaa ulosmarssia käyden läpi sen perusteita. SuPerin pääluottamusmies oli ollut järjestämässä ulosmarssia ja osallistunut siihen itse.

SuPerin pääluottamusmies kieltäytyi tapaamisesta 11.4.2019 työnantajan kanssa. Hän ei myöskään ryhtynyt aktiivisiin toimiin työtaistelutoimenpiteen peruuttamiseksi ja työrauhan palauttamiseksi, mitä ulosmarssin toteutuminen osoitti.

Ammattiosastojen syyllistymistä työrauhavelvoitteen rikkomiseen tuki myös SuPerin internetsivuillaan 11.4.2019 julkaisema tiedote, jonka mukaan "ulosmarssi järjestettiin SuPerin ja Tehyn paikallisten ammattiosastojen päätöksellä X Oy:ssä, Y Oy:ssä ja Z Oy:ssä". Myös Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosaston sivuilla ajankohtaisissa tapahtumissa oli tiedotettu järjestettävästä ulosmarssista.

Ammattiliittojen vastuu

Tehyn 10.4.2019 päivätyssä jäsentiedotteessa tiedotettiin ulosmarssista ja sen syistä sekä annettiin ohjeita ulosmarssin toteuttamisesta. Tiedotteessa todettiin, että ulosmarssi toteutetaan yhdessä SuPerin kanssa.

Ylen artikkeli 11.4.2019 kello 10.54 uutisoi tulevasta ulosmarssista. Lähteenä artikkelissa mainittiin SuPerin ja Tehyn tiedote. Artikkeliin oli haastateltu SuPerin edustajaa.

Tehy ja SuPer julkaisivat internetsivuillaan 11.4.2019 alle tunti ulosmarssin päättymisen jälkeen täsmälleen samansisältöiset tiedotteet. Tiedotetta jaettiin myös muun muassa Twitterissä Tehyn ja SuPerin tileillä. Tiedotteiden lopussa oli nimetty Tehyn ja SuPerin puheenjohtajat lisätietojen antajiksi. Tiedotteiden sisällön, yhdenmukaisuuden ja julkaisuajankohdan perusteella oli selvää, että tiedote oli valmisteltu yhdessä etukäteen. Tehyllä ja SuPerilla oli aktiivinen rooli työtaistelun toteuttamisessa, ja ne olivat hyväksyneet työtaistelun.

Tehyn jäsenlehti Tehy julkaisi vain noin kymmenen minuuttia ulosmarssin päättymisen jälkeen artikkelin ulosmarssista. Artikkelissa oli haastateltu useampia henkilöitä, mukaan lukien työnantajan edustajaa. On selvää, ettei haastatteluja ollut ehditty tehdä ulosmarssin aikana tai sen jälkeen, vaan Tehyllä oli ollut tieto ulosmarssista jo etukäteen. Artikkelia jaettiin muun muassa Tehyn puheenjohtajan ja Tehyn virallisten Twitter-tilien kautta. Kumpikaan taho ei millään lailla tuominnut työtaistelutoimenpidettä viesteissään. Sen sijaan viesteissä toistettiin työtaistelun syitä ja syytettiin työnantajaa, mikä osoitti järjestön ja sen puheenjohtajan hyväksyneen työtaistelun. Myöskään SuPer ei tuominnut työtaistelua Twitter-viesteissään, vaan sen sijaan muun muassa viittasi työntekijöiden olevan väsyneitä ulosmarssin kohteena oleviin asioihin.

Tehyn internetsivuilla tehy.fi-domainin alla oli julkaistu tieto ulosmarssista Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry:n tapahtumakalenterissa.

Tehy ja SuPer olivat mukana työtaistelun järjestämisessä tai vähintäänkin tiesivät alkavasta työtaistelusta etukäteen. Tehy ja SuPer olivat joka tapauksessa vähintäänkin hyväksyneet laittoman työtaistelun, osoittaneet tukevansa sitä ja edistäneet sen kulkua tiedottaessaan siitä muun muassa internetsivuillaan ja Twitter-tilillään. Tehy ja SuPer olivat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Työnantajalle aiheutui työtaistelutoimenpiteestä vahinkoa muun muassa ylitöistä, asian selvittelyyn käytetystä työajasta ja imagohaitasta yhteensä 13.600 euroa. Aiheutuneen vahingon määrä tuli ottaa huomioon hyvityssakkoa korottavana seikkana.

Työnantaja oli saanut vain sattumalta tietää työrauhavelvoitteen vastaisesta ulosmarssista etukäteen, mikä osoitti vastaajien täyttä piittaamattomuutta potilasturvallisuudesta ja korosti menettelyn moitittavuutta sekä tuli ottaa huomioon hyvityssakkoa korottavana seikkana.

Ammattiosastot ja -liitot eivät edes yrittäneet ratkaista työtaistelun kohteena olleita kysymyksiä työehtosopimuksen mukaista erimielisyyksien ratkaisemismenettelyä noudattaen, mikä osaltaan lisäsi menettelyn moitittavuutta.

SuPerin ja sen ammattiosaston osalta hyvityssakkoa korottavana tekijänä tuli ottaa huomioon se, että ammattiosaston pääluottamusmies ei ollut pyytänyt toisia luottamusmiehiä tai ammattiosaston hallituksen jäseniä osallistumaan neuvottelutapaamiseen hänen itsensä oltua estyneenä. Tämä osoitti ilmeistä piittaamattomuutta työrauhavelvoitteesta ja haluttomuutta edes pyrkiä asian sovinnolliseen ratkaisemiseen ja työtaistelutoimenpiteen välttämiseen.

Tehyn ja sen ammattiosastojen osalta hyvityssakkoa korottavana seikkana tuli ottaa huomioon se, että ammattiosastojen edustajat olivat työtaistelua edeltäneessä neuvottelutapaamisessa työnantajan kanssa kieltäytyneet ryhtymästä mihinkään toimenpiteisiin työtaistelun perumiseksi.

Työnantaja ei ollut rikkonut toimillaan lakia tai voimassa olevia sopimuksia, joten se ei ollut antanut aihetta työtaisteluun. Järjestelyerän maksamisen viivästyminen oli johtunut siitä, että asiasta oli saatu sovittua yhdestä työntekijäliitosta johtuvasta syystä niin viime tingassa, ettei erän maksaminen ollut käytännössä enää mitenkään mahdollista maaliskuun palkan yhteydessä. Lomarahojen osalta ulosmarssilla oli kritisoitu lähinnä sitä, että liikkeen luovuttaja oli maksanut lomarahat KVTES:n pääsäännöstä poiketen jo kesäkuussa vain muutama päivä ennen luovutuspäivää, jolloin lomarahaleikkaus oli kohdistunut yksittäisiin työntekijöihin. Ulosmarssilla oli pyritty painostamaan työnantajaa ryhtymään korjaaviin toimiin, vaikkei tilanteen aiheutuminen ollut ollut millään lailla riippuvainen työnantajasta.

Kyse oli suunnitelmallisesta ja tietoisesta lain ja työehtosopimuksen rikkomisesta. Tahallinen työrauhasäännösten rikkominen osoitti vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan. Hyvityssakkojen tuomitsematta jättämiseen ei ollut perustetta.

Oikeudenkäyntikulut

Kantaja ei voinut tietää kannetta laatiessaan, tulevatko vastaajat myöntämään vaatimukset oikeiksi ja jos tulevat, miltä osin. Kanne oli siten valmisteltava ja oikeusprosessiin valmistauduttava siitä oletuksesta, että kanteen perusteet kiistetään joiltain osin. Tavanomaista suurempia kustannuksia oli aiheutunut muun muassa kuultavien nimien ja erityisesti täsmällisten osoitetietojen hankkimisesta sekä suostumuksen hankkimisesta kanteen ajamiseen työehtosopimuksen solmineelta yhdistykseltä. Tämä oli välttämätön edellytys työrauhakanteen nostamiselle, joten siitä aiheutunut kulu tuli korvata osana oikeudenkäyntikuluja. Hyvityssakon tuomitsematta jättäminen oli harvinaista, ja näin ollen oikeuskäytäntöön oli tarvetta tutustua tätä koskevan vaatimuksen johdosta. Oikeuskäytäntöön tutustumiseen oli käytetty aikaa enintään puoli tuntia. Kanteen laatimiseen käytetty tuntimäärä ei poikennut tavanomaisesta ainakaan ylöspäin. Tuntihinta perustui Hyvinvointiala HALI ry:n jäseniltä jäsenpalveluiden ulkopuolelle jäävien oikeudellisten palveluiden suorittamisesta perittävään tuntihintaan. Tuntihinta oli markkinahinnan mukainen, eikä kohtuuttoman korkea (ks. TT 2019:76).

VASTAUKSET

Tehy ry:n vastaus kannevaatimuksiin

Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry, Tehyn Kemin ammattiosasto ry ja Tehyn Tornion ammattiosasto ry ovat myöntäneet rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa.

Tehy ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry, Tehyn Kemin ammattiosasto ry, Tehyn Tornion ammattiosasto ry ja Tehy ry ovat paljoksuneet kantajan oikeudenkäyntikuluja siltä osin kuin niiden määrä ylittää oikeudenkäyntimaksun lisäksi 1.000 euroa ja tuntiveloitusperustetta 200 euron ylittävältä osin.

Perusteet

Työtaistelu

Kanteen perustelut pitivät pääosin paikkansa.

Ammattiosastot ja liitto pyrkivät ratkaisemaan ulosmarssin syynä ollutta kanteessa mainittua seikkaa ja lisäksi järjestelyvaraeränä jaettavaa osuutta koskevaa asiaa paikallisesti ja sopimalla. Järjestelyvaraerän suorittaminen viivästyi kantajasta johtuvista syistä.

Tehy ei ollut ollut toimeenpanemassa työtaistelua, eikä se ollut vastuussa kuin tietoonsa tulleen asian valvomatta jättämisestä. Kantaja ei ollut edes vaatinut työrauhaa valvottavan.

Hyvityssakko

Työtaisteluun osallistui kaikkiaan vain noin 40 kuultavina olevien jäsenmäärältään pienten ammattiosastojen jäsentä. Työtaistelu kesti vain 30 minuuttia. Osalla ulosmarssiin osallistuneista työpäivä päättyi kello 15.00 eli he poistuivat työstään 15 minuuttia ennen työvuoron loppumista. Ulosmarssiin osallistui henkilöitä myös vapaapäivältään. Ulosmarssiin osallistuneet merkitsivät työnantajan ohjeistuksen mukaan ulosmarssiin käytetyn ajan työvuorojen toteumaan, joten siihen ei käytetty palkallista työaikaa.

Ulosmarssiin osallistuneet oli ohjeistettu siten, että potilasturvallisuus ei saa vaarantua, eikä potilasturvallisuus vaarantunut. Potilasturvallisuuden vaarantumisesta ei ollut esitetty mitään selvitystä tai kirjallista näyttöä. Osallisten tietoon ei ollut tullut, että yhtään asiakasaikaa olisi jouduttu työtaistelun vuoksi peruuttamaan.

Kantajan selvitys työntekijöiden ulosmarssin taloudellisista vaikutuksista oli tätä oikeudenkäyntiä varten laadittu asiakirja, eikä sillä ollut asiassa todistusarvoa. Selvitys osoitti kuitenkin, että ulosmarssin taloudelliset vahingot olivat mitättömät. Kantajayrityksen johto oli saanut varmasti johtajasopimuksessaan sovitun korvauksen myös 10.–11.4.2019, eikä heille ollut selvitetty maksetun mitään ylimääräistä. Huomioon ottaen työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosastojen koot, vahingon määrä ja muut seikat, kuten mielenilmaisun kantajasta johtuva syy, Tehy ja sen ammattiosastot oli jätettävä hyvityssakkoihin tuomitsematta.

Oikeudenkäyntikulut

Oman kanneoikeuden selvittämisestä tai haastehakemuksen täydentämisestä aiheutuneita kuluja ei voinut laskuttaa vastapuolilta. Oikeudenkäyntikuluvaatimus oli selvästi ylimitoitettu. Perusteiltaan selvässä työrauhavelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa kohtuulliset oikeudenkäyntikulut olivat korkeintaan 1.000 euroa oikeudenkäyntimaksun lisäksi, eikä asiassa ollut perusteita vakiintuneesta oikeuskäytännöstä poikkeaviin oikeudenkäyntikuluihin. Kohtuullisena tuntiveloitushintana ei voitu pitää 200 euron ylittävää vaatimusta. Tarpeellisiksi toimenpiteiksi hyväksyttiin yhteensä viisi tuntia.

SuPer ry:n vastaus kannevaatimuksiin

SuPerin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ao ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

SuPerin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ao ry ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry ovat paljoksuneet kantajan oikeudenkäyntikuluja siltä osin kuin niiden määrä ylittää oikeudenkäyntimaksun lisäksi 1.000 euroa ja tuntiveloitusperustetta 200 euron ylittävältä osin.

Perusteet

Työtaistelu

Kanteen perusteeksi esitetty tapahtumainkulku piti pääpiirteittäin paikkansa.

Mielenilmauksen taustalla oli ennen kaikkea työntekijöiden kokema eriarvoisuus sekä tyytymättömyys työnantajan suhtautumiseen niin työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia kuin potilasturvallisuuttakin kohtaan. Lisäksi oli kyse työehtosopimukseen perustuvasta järjestelyvaraerästä, jonka maksaminen viivästyi yksinomaan kantajan vastuulle kuuluvista syistä. Koettujen epäkohtien ja työpaikan tulehtuneen tilanteen korjaamiseksi työnantajalta oli pyydetty tapaamista useasti kevättalvella 2019. Ennen ulosmarssiin ryhtymistä työnantaja ei kuitenkaan ollut osoittanut halukkuutta työntekijöiden kokemista epäkohdista keskustelemiseen. Työnantajan suhtautuminen henkilöstöönsä oli koettu työntekijöiden taholta työnantajan yleisvelvoitteen sekä tasapuolisen kohtelun vaatimuksen vastaiseksi.

Ulosmarssiin osallistui yhteensä noin 40 eri ammattiliittoihin järjestäytynyttä työntekijää. SuPerin ammattiosaston jäsenistä työtaisteluun osallistui alle kymmenen henkilöä, heistäkin osa vapaa-aikanaan. Ammattiosaston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jotka toimivat myös SuPerin pää- ja varapääluottamusmiehinä, eivät olleet paikalla ulosmarssissa.

SuPerin ammattiosaston varapuheenjohtaja ja pääluottamusmies ei päässyt ulosmarssia edeltäneeseen neuvottelutapaamiseen 11.4.2019, koska hän oli toisella puolella Suomea. Kysymys ei siten ollut tapaamisesta kieltäytymisestä, vaan osallistumisen esteestä.

SuPer ei ollut toiminut työtaistelun toimeenpanijana. SuPer oli saanut tiedon ulosmarssista vasta aamupäivällä 11.4.2019. Työnantaja tai työnantajaliitto eivät olleet olleet ulosmarssiin liittyen yhteydessä SuPeriin, vaan ainoastaan ammattiosaston edustajaan. Ulosmarssin päättymisen jälkeen SuPer oli tiedottanut ulosmarssista verkkosivuillaan. Jälkikäteinen tiedottaminen ammattiosaston ulosmarssista ei voinut synnyttää SuPerille järjestämis- tai toimeenpanovastuuta jo tapahtuneesta työtaistelusta. Tehyn ammattiosaston jäsentiedotteessa termillä Super oli viitattu SuPerin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ao ry:hyn. SuPerilla oli ollut asiassa ainoastaan valvontavastuu.

Hyvityssakko

Ulosmarssi toteutettiin varmistaen, ettei riski potilasturvallisuuden vaarantumisesta pääse realisoitumaan. Ulosmarssiin osallistuneet olivat merkinneet ulosmarssiin käytetyn ajan työvuorototeutumaan, joten ulosmarssiin ei käytetty palkallista työaikaa. Asiakasaikoja ei jouduttu perumaan ulosmarssin takia. Työnantajan laatima selvitys ulosmarssin taloudellisista vaikutuksista oli laadittu yksinomaan tätä oikeudenkäyntiä varten, joten sen näyttöarvo tosiasiassa aiheutuneen vahingon määrän selvittämisessä oli vähäinen. Sillä seikalla, että ammattiosaston edustaja ei päässyt paikalle neuvottelutapaamiseen, ei voinut olla ainakaan raskauttavaa merkitystä hyvityssakon tuomitsemisen edellytyksiä tai määrää harkittaessa.

Kyseessä olleen työtaistelutoimenpiteen laajuus ja lyhyt kesto, työtaisteluun osallistuneen yhdistyksen pieni koko, yhdistyksestä työtaisteluun osallistuneiden jäsenten vähäinen määrä, työnantajan itsensä työtaisteluun antama aihe, työtaistelusta aiheutunut vähäinen haitta, mikä kävi ilmi työnantajan selvityksestä, sekä muut esiin tuodut seikat huomioiden SuPer ja sen ammattiosasto oli jätettävä hyvityssakkoihin tuomitsematta. SuPerin ja sen ammattiosaston menettelyn kokonaisuutena arvioiden vähäinen moitittavuus oli joka tapauksessa otettava huomioon hyvityssakon määrää alentavana tekijänä, ja hyvityssakon määrän tuli olla vähäinen.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntivaltuutuksen hankkimisesta, puutteellisen haastehakemuksen täydentämisestä tai perustason juridiikkaan perehtymisestä syntyneet kulut eivät olleet sellaisia tarpeellisista toimenpiteistä johtuvia kohtuullisia kuluja, jotka oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta koskevien säännösten mukaan kuuluivat vastapuolen kuluvastuun piiriin.

Kyse oli yksinkertaisesta, kantajankin näkemyksen mukaan selvästä työrauha-asiasta. Asian laatuun ja laajuuteen nähden oikeudenkäyntikulujen kohtuullinen määrä oli oikeudenkäyntimaksun lisäksi 1.000 euroa. Joka tapauksessa vastapuolten korvattavaksi ei tullut tuomita enempää kuin 10 tuntia vastaava korvaus. Kohtuullinen tuntiveloitusperuste oli korkeintaan 200 euroa.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja niiden kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu 11.4.2019 kello 14.45–15.15. Muun selvityksen puuttuessa työtuomioistuin katsoo ammattiosastojen ja -liittojen myöntämisten perusteella, että työtaisteluun osallistui 40 työntekijää työajallaan. Työtaisteluun osallistuneista noin 32 kuului Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry:hyn ja alle kymmenen SuPerin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ao ry:hyn. Asiassa ei ole saatu selvitystä siitä, kuinka monta jäsentä muista ammattiosastoista on osallistunut työtaisteluun. Työtuomioistuin katsoo, että työtaisteluun on osallistunut Tehyn Kemin ammattiosasto ry:n ja Tehyn Tornion ammattiosasto ry:n jäsenistä enintään muutama kummastakin.

Työtaistelun syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan menettelyyn lomarahojen ja järjestelyvaraerän maksamisessa sekä työnantajan työnjohto-oikeuden nojalla tekemiä muutoksia kohtaan. Työtaistelu kohdistui siten ainakin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen I luvun 5 §:n työnantajan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosastojen ja ammattiliittojen vastuu

Vastauksissa on myönnetty, että ammattiosastot ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutensa ja että ammattiliitot ovat laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa. Kantaja on vastausten antamisen jälkeen luopunut vaatimasta ammattiliittojen tuomitsemista hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisen perusteella.

Hyvityssakko

Työehtosopimuslain 10 §:n mukaan hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huomioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuo­len rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jättää tuomitsematta. Työtuomioistuin katsoo, että erityinen syy jättää hyvityssakko tuomitsematta voi olla käsillä esimerkiksi silloin, jos vastapuoli on antanut aiheen lainvastaisen työtaistelutoimenpiteeseen käyttäytymällä selvästi epäasiallisesti, kuten rikkomalla lakia (HE 248/1985 vp s. 8). Työtuomioistuimen oikeuskäytännössä hyvityssakko on jätetty tuomitsematta erityisestä syystä varsin harvoin.

Ammattiosastot ja -liitot ovat vedonneet muun ohella siihen, että työnantaja oli antanut aiheen työtaisteluun ryhtymiseen. Työnantaja on lausunut, että se ei ollut rikkonut toimillaan lakia tai voimassa olevia sopimuksia, joten se ei ollut antanut aihetta työtaisteluun. Työtuomioistuin katsoo, että asiassa ei ole esitetty sellaista erityistä syytä, jonka johdosta hyvitys­sakot voitaisiin jättää kokonaan tuomitsematta. Myöskään sellaisia seikkoja ei ole, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen.

Oikeudenkäyntikulut

Ammattiosastot ja -liitot ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut. Ammattiosastot ja -liitot ovat paljoksuneet oikeudenkäyntikuluvaatimusta siltä osin kuin se ylittää oikeudenkäyntimaksun lisäksi 1.000 euroa ja tuntiveloitusperustetta 200 euron ylittävältä osin. Tehy ammattiosastoineen on hyväksynyt tarpeellisiksi toimenpiteiksi enintään viisi tuntia. SuPer ja sen ammattiosasto ovat todenneet, että joka tapauksessa vastapuolten korvattavaksi ei tule tuomita enempää kuin 10 tuntia vastaava korvaus.

Ottaen huomioon asian laatu ja se, että asia on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin harkitsee kantajan asiamiehen kohtuulliseksi ajankäytöksi asian vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhteensä kahdeksan työtuntia. Vaadittu tuntiveloitusperuste 240 euroa on työtuomioistuimen käytännössä kohtuulliseksi katsottu. Vastaajat ja kuultavat on siten velvoitettava suorittamaan yhteisvastuullisesti kantajalle oikeudenkäyntikulujen korvauksena 3.970 euroa, mikä määrä sisältää 2.050 euron suuruisen oikeudenkäyntimaksun. Kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylättävä enemmälti.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla

- Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry:n maksamaan X Oy:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 500 euroa,

- Tehyn Kemin ammattiosasto ry:n maksamaan X Oy:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 150 euroa,

- Tehyn Tornion ammattiosasto ry:n maksamaan X Oy:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 150 euroa,

- SuPerin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ao ry:n maksamaan X Oy:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 100 euroa,

- Tehy ry:n maksamaan X Oy:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 800 euroa ja

- Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n maksamaan X Oy:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 200 euroa.

Tehyn Meri-Lapin erikoissairaanhoidon ammattiosasto ry, Tehyn Kemin ammattiosasto ry, Tehyn Tornion ammattiosasto ry, SuPerin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ao ry, Tehy ry ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan X Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.970 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Aaltonen, Äimälä, Teerimäki, Lehto ja Fremer jäseninä. Esittelijä on ollut Kalske.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 21.10.2019