TT 2019:103

Lakko
Työrauha
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 66/19
Antopäivä: 5.11.2019

Työtaistelun syynä oli yhteistoimintaneuvotteluiden aloittaminen ja työnantajan esitys työvoiman vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja ammattiliitto laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden. Ammattiosasto ja ammattiliitto tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Elintarviketeollisuusliitto ry

VASTAAJA

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

KUULTAVA

Huittisten Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy ilmoitti 6.3.2019 aloittavansa Huittisten tuotantolaitoksella työvoiman vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Työnantajan annettua neuvotteluesityksen työntekijät pitivät ammattiosaston alaisen työhuonekunnan kokouksen samana päivänä alkaen klo 12. Työhuonekunnan kokouksessa päätettiin aloittaa kaikkia tuotantolaitoksen työntekijöitä koskeva lakko keskiviikosta 6.3.2019 klo 22 alkaen perjantaihin 8.3.2019 klo 22 saakka. Lakko toteutui ilmoitetun mukaisesti ja siihen osallistui 85 työntekijää tuotantolaitoksen 112 työntekijästä. Kiinteistön päivystys- ja varallaolotoimintoja tekevät työntekijät eivät osallistuneet työnseisaukseen. Työtaistelutoimenpiteet aloitettiin 6.3.2019 iltavuorossa siten, että tuotannon alasajo toteutettiin iltavuoron aikana. Jo aloitettujen tuotteiden valmistus sekä pesut tehtiin vuoron aikana loppuun mutta uusia sarjoja tai tuotantopanoksia ei aloitettu. Osin tuotanto loppui siten jo iltavuoron aikana ennen kello 22:ta.

Tehtaan työntekijöitä edustava luottamusmies oli järjestämässä työhuonekunnan kokousta ja ilmoitti työnantajan edustajalle työhuonekunnan päätöksestä. Lakon syynä oli ilmoituksen mukaan työnantajan esittämä kutsu yhteistoimintaneuvotteluun ja esitys työntekijöiden vähentämisestä 17 henkilöllä. Ilmoituksen mukaan työntekijät vastustivat työnantajan esittämiä vähennyksiä ja pitivät niitä liioiteltuina. Työnantaja ilmoitti luottamusmiehelle lakon olevan laiton työrauhavelvoitteen voimassa ollessa ja pyysi työhuonekuntaa perumaan päätöksensä työtaistelutoimien aloittamisesta.

Kuultavana olevaan yhdistykseen kuuluu noin 405 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Elintarviketeollisuusliitto ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Huittisten Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry:n työehtosopimuslain 8 §:n 1 momentin mukaisen työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoon,

- tuomitsee Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n työehtosopimuslain 8 §:n 1 momentin mukaisen valvontavelvollisuutensa laiminlyömisestä hyvityssakkoon ja

- velvoittaa vastaajan ja kuultavan yhteisvastuullisesti korvaamaan Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n oikeudenkäyntikulut 2.850 eurolla korkoineen.

Perusteet

Elintarviketeollisuusliitto ry:n (ETL) ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n välillä on 1.2.2017–31.1.2021 voimassa elintarvikealojen työehtosopimus 2017–2021.

Työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työt sekä irtisanoa ja erottaa työntekijät määrätään työehtosopimuksen 4 ja 5 §:ssä, ja työehtosopimuksen työrauhavelvoitteesta 48 §:ssä.

Lakon syynä oli pääluottamusmiehen ilmoituksen mukaan yhteistoimintaneuvotteluiden aloittaminen ja työnantajan esitys työvoiman vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan 4 §:n määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen työntekijät, johtaa ja jakaa työt sekä irtisanoa ja erottaa työntekijät, sekä 5 §:n määräykseen työntekijän velvollisuudesta noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Työtaistelu kohdistui myös työehtosopimuksen 48 §:n työrauhavelvoitemääräykseen.

Pääluottamusmies oli järjestämässä ja mukana työhuonekunnan kokouksessa, jossa työtaistelutoimenpiteestä päätettiin, ilmoitti työtaistelutoimenpiteestä työnantajan edustajalle ja oli mukana lakossa. Ammattiosasto vastaa luottamusmiestensä toiminnasta, joten ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

SEL on ollut tietoinen alkavasta työtaistelusta jo 6.3.2019 iltapäivällä kun ETL:stä soitettiin valvontasoitto SEL:iin sopimuspäällikkö :A:lle. Puhelun jälkeen samana päivänä asiasta lähetettiin sähköpostitse valvontakirje klo 16.31. SEL ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi. SEL on näin laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan. Tuotannollisen toiminnan keskeytys lähes kolmeksi työpäiväksi aiheutti yritykselle merkittävää tappiota, mikä on otettava huomioon hyvityssakon suuruutta määrättäessä. Menetetyn myynnin arvo on ollut noin 50.000 euroa.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Huittisten Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry ovat myöntäneet ensimmäisen ja toisen kannevaatimuksen.

Oikeudenkäyntikuluvaatimuksen peruste on myönnetty. Määrällisesti on myönnetty 2.600 euroa.

Perusteet

Työnseisauksen kesto on ollut tasan kaksi vuorokautta (6.3.2019 klo 22 – 8.3.2019 klo 22) lisättynä työnseisausta edeltävillä muutaman tunnin kestävillä tuotannon alasajoon liittyvillä toimenpiteillä eli linjastojen pesulla 6.3.2019 ennen klo 22. Työtaistelutoimenpiteet eivät kestäneet kantajan väittämin tavoin lähes kolme päivää.

Vastaaja ja kuultava kiistävät kantajan väitteet työnseisauksen aikana menetetyn myynnin arvosta. Työnseisauksesta aiheutuvaa vahinkoa ei muutoinkaan ole myynti (myynnin euromääräinen määrä, eli myynnistä muodostuva liikevaihto) vaan sitä voisi edes teoriassa olla korkeintaan se käyttökatteen määrä, joka myynnistä yhtiölle olisi tullut. Tästä kantaja ei ole esittänyt selvitystä. Siten kantajan ilmoitusta vahingon määrästä ei ole pidettävä oikeana ja kantajan väitteitä aiheutuneen vahingon määrästä ei voida katsoa hyvityssakon määrää korottavaksi seikaksi.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Luottamusmiehen ilmoitus työtaistelutoimenpiteiden aloittamisesta 6.3.2019

2. Työhuonekunnan ilmoitus lakosta 6.3.2019

3. ETL:n lähettämä valvontakirje 6.3.2019

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi keskiviikkona 6.3.2019 iltavuoron aikana ja päättyi perjantaina 8.3.2019 kello 22. Työtaisteluun osallistui 85 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli yhteistoimintaneuvotteluiden aloittaminen ja työnantajan esitys työvoiman vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan elintarvikealojen työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan 4 §:n määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen työntekijät, johtaa ja jakaa työt sekä irtisanoa ja erottaa työntekijät.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Huittisten Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja että Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Huittisten Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin, kuin se ylittää 2.600 euroa. Kun otetaan huomioon asian laatu ja sen vaatimat toimenpiteet jutussa, joka on käsitelty kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin katsoo kantajan oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi 2.600 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Huittisten Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry:n maksamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n maksamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.500 euroa.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Huittisten Elintarviketyöläisten ammattiosasto ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Elintarviketeollisuusliitto ry:n oikeudenkäyntikulut 2.600 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Kiiski, Lindström, Kaskiaro, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 5.11.2019