TT 2019:105

Lakko
Työrauha
Uhkaus työtaistelutoimenpiteenä

Diaarinumero: R 55/19 ja R 56/19
Antopäivä: 7.11.2019

Työtaistelulla uhkaamisen ja toteutuneen työtaistelun syynä oli työnantajan liikkeenluovutusta koskeva päätös. Lakon laajentamisen syynä oli lisäksi työnantajan päätös käyttää vuokratyövoimaa työtaistelun aikana. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosastojen pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet olivat toimeenpanemassa lakkoa, osallistuivat siihen ja toimivat lakkovahteina. Ammattiliitto oli ennen lakon alkamista ilmoittanut verkkosivuillaan sen toimeenpanemisesta, laajentamisesta, syistä ja kestosta. Lakko oli toteutunut ilmoituksen mukaisesti. Ammattiosastot ja ammattiliitto tuomittiin hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Vastaaja oli ensisijaisesti vaatinut joko työtaistelulla uhkaamista tai toteutettua työtaistelua koskevan kanteen jättämistä tutkimatta sillä perusteella, että molemmissa asioissa oli kysymys samasta työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Vaatimus hylättiin.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

KUULTAVAT (vain asiassa R 56/19)

PAU:n Pirkanmaan osasto ry

PAU:n Pasilan osasto ry

PAU:n Keski-Suomen osasto 114 ry

PAU:n Varsinais-Suomen osasto ry

PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry

PAU:n Lahden osasto ry

PAU:n Lappeenrannan osasto ry

PAU:n Kuopion osasto 126 ry

PAU:n Oulun alueen osasto ry

ASIA

Työrauha

ASIOIDEN KÄSITTELEMINEN SAMASSA OIKEUDENKÄYNNISSÄ

Oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 6 §:n nojalla työtuomioistuin on käsitellyt Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:tä (asioissa R 55/19 ja R 56/19) vastaan sekä kuultavina olevia ammattiosastoja (asiassa R 56/19) vastaan vireille panemat, työtaistelulla uhkaamista ja pian uhkauksen jälkeen toimeenpantua työtaistelua koskevat kanteet R 55/19 ja R 56/19 samassa oikeudenkäynnissä.

TAPAHTUMAT

R 55/19

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ilmoitti verkkosivuillaan 29.8.2019 ilmestyneessä tiedotteessa pysäyttävänsä Postin käsittely- ja lajittelutoiminnot ajaksi 2.-4.9.2019. Ilmoituksen mukaan työntekijät eivät saapuisi työvuoroihin, jotka alkoivat sunnuntaina 1.9.2019 kello 22 jälkeen, ja palaisivat töihin 5.9.2019 kello 00.00 alkaen. PAU ry kertoi ilmoittavansa myöhemmistä työtaisteluista erikseen. Työtaistelut olivat vastalause Posti Oy:n päätökseen siirtää Paketti- ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmänsä lajitteluhenkilöstö toista työehtosopimusta soveltavaan Posti Palvelut Oy:hyn. Posti Oy:ssä noudatetaan PALTA ry:n ja PAU ry:n välistä viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta.

PALTA ry lähetti 29.8.2019 kello 14.14 PAU ry:lle työtaistelu-uhkaa koskevan valvontakirjeen.

Posti Oy siirsi liikkeenluovutuksella Paketti- ja verkkokauppa -liiketoiminnan Posti Palvelut Oy:hyn 1.9.2019 kello 00.00 lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Tuolloin näissä toiminnoissa työskentelevät noin 700 työntekijää siirtyivät Posti Palvelut Oy:n palvelukseen. Työtaistelun alkaessa 1.9.2019 kello 22.00 he eivät enää olleet Posti Oy:n palveluksessa. Muut väitetysti työtaisteluun osallistuneet 1.500 työntekijää jäivät Posti Oy:n palvelukseen.

R 56/19

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ilmoitti verkkosivuillaan 1.9.2019 laajentavansa edellä mainitun työtaistelun koskemaan myös trukinkuljettajia. Ilmoituksen mukaan työntekijät eivät saapuisi työvuoroihin, jotka alkoivat sunnuntaina 1.9. kello 22 jälkeen, ja palaisivat töihin 5.9.2019 kello 00.00 alkaen.

Posti Oy:n ja Posti Oy:stä Posti Palvelut Oy:hyn liikkeenluovutuksen seurauksena 1.9.2019 siirtyneet käsittely- ja lajittelutyöntekijät sekä trukinkuljettajat poistuivat työvuoroista ilmoitetun mukaisesti kello 22. Työntekijät eivät saapuneet myöskään sitä seuraaviin työvuoroihin. Työtaistelut päättyivät 4.9.2019.

PALTA ry lähetti 29.8.2019 kello 14.14, 1.9.2019 kello 19.59 ja 2.9.2019 kello 13.40 PAU ry:lle kehotukset työrauhan ylläpitämisestä sekä pyynnöt antaa selvitykset niiden eteen tehdyistä toimenpiteistä.

Työtaistelujen piiriin kuuluivat käsittely- ja lajittelutyötekijät sekä trukinkuljettajat Ulkomaan Postissa, Vantaan logistiikkakeskuksessa, Liedon lajittelukeskuksessa, Seinäjoen lajittelukeskuksessa, Jyväskylän, Lahden ja Lappeenrannan lajittelutoiminnoissa sekä Helsingin, Kuopion, Tampereen ja Oulun postikeskuksissa.

Työtaistelut olivat vastalause edellä mainitulle Posti Oy:n liikkeenluovutusta koskevalle päätökselle. Lakon laajentamisen syyksi Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ilmoitti lisäksi Postin päätöksen käyttää vuokratyövoimaa työtaistelun aikana.

Ammattiosastoilla on maksavia jäseniä seuraavasti:

PAU:n Pirkanmaan osasto ry – noin 970

PAU:n Pasilan osasto ry – noin 1.300

PAU:n Keski-Suomen osasto 114 ry – noin 540

PAU:n Varsinais-Suomen osasto ry – noin 580

PAU:n Pohjanmaan osasto ry – noin 470

PAU:n Lahden osasto ry – noin 410

PAU:n Lappeenrannan osasto ry – noin 140

PAU:n Kuopion osasto 126 ry – noin 440

PAU:n Oulun alueen osasto ry – noin 650

PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry – noin 700

KANTEET

Vaatimukset

R 55/19

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin tuomitsee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 3.380 eurolla korkoineen.

R 56/19

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin tuomitsee

1 . Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä;

2. PAU:n Pirkanmaan osasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä;

3. PAU:n Pasilan osasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä;

4. PAU:n Keski-Suomen osasto 114 ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä;

5. PAU:n Varsinais-Suomen osasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä;

6. PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä;

7. PAU:n Lahden osasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä;

8. PAU:n Lappeenrannan osasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä;

9. PAU:n Kuopion osasto 126 ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden rikkomisesta;

10. PAU:n Oulun alueen osasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä;

11. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n, PAU:n Pirkanmaan osasto ry:n, PAU:n Pasilan osasto ry:n, PAU:n Keski-Suomen ammattiosasto 114 ry:n, PAU:n Varsinais-Suomen osasto ry:n, PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry:n, PAU:n Lahden osasto ry:n, PAU:n Lappeenrannan osasto ry:n, PAU:n Kuopion osasto 126 ry:n ja PAU:n Oulun alueen osasto ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 5.375 eurolla korkoineen.

Perusteet

R 55/19

PAU ry on 29.8.2019 antamallaan ilmoituksella uhannut käynnistää lakot 1.-4.9.2019 Posti Oy:ssä ja Posti Palvelut Oy:ssä. Työtaistelu-uhan piiriin kuuluvat työntekijät olivat PAU ry:n jäseniä, joihin noudatetaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jo työtaistelulla uhkaaminen on työtaistelutoimenpide, joka tulee erikseen arvioitavaksi työtaistelutoimenpiteenä riippumatta toteutuneesta työtaistelusta (TT 2018:62, TT 2018:19, TT 2015:99, TT 2014:155 ja TT 2014:137).

Kanne koskee koko Postia koskevaa lakon uhkaa, myös siltä osin kuin toiminnot ovat liikkeenluovutuksella siirtyneet Posti Palvelut Oy:hyn. Posti Palvelut Oy:hyn siirtyneet lakon piiriin kuuluvat työntekijät ovat olleet Posti Oy:n palveluksessa, kun Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on esittänyt työtaistelu-uhan 29.8.2019. Vaikka Posti Palvelut Oy ei ole PALTA ry:n jäsen, 1.9.2019 toteutetun liikkeenluovutuksen johdosta työntekijöihin noudatetaan sopimuskauden loppuun 31.10.2019 asti viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta. Näin ollen PALTA ry on oikeutettu ajamaan kannetta Posti Palvelut Oy:hyn kohdistuvissa asioissa (TT 2017:118).

PAU ry on rikkonut menettelyllään työehtosopimuslain 8 §:n mukaista velvollisuutta välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen.

Työtaistelu on kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentin määräyksiin työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa työhön ja erottaa työntekijöitä.

Posti Oy ryhtyi välittömiin toimenpiteisiin työtaistelutoimenpiteiden estämiseksi ottamalla yhteyttä työnantajaliittoon, joka lähetti 29.8.2019 kello 14.14 PAU ry:lle kehotuksen työrauhan ylläpitämisestä sekä pyynnöt antaa selvitykset niiden eteen tehdyistä toimenpiteistä.

Hyvityssakon määrää harkittaessa tulee työehtosopimuslain 10 §:n mukaan ottaa huomioon muun muassa työtaistelun kesto, laajuus, aiheutuneen vahingon suuruus ja syyllisyyden määrä.

Posti Oy:lle on aiheutunut vahinkoa pelkästään työtaistelun uhasta. Työtaistelu-uhan piirin kuului 2.200 työntekijää ja uhatun työtaistelun vahingot olivat noin 4 miljoonaa euroa.

Asiakkaat ovat joutuneet varautumaan työtaisteluun ja etsimään vaihtoehtoja Posti Oy:n ja Posti Palvelut Oy:n tarjoamille palveluille. Hyvityssakon määrää harkittaessa tulee lisäksi ottaa huomioon työtaisteluun osallistuneiden määrä. Mikäli kanne yhdistetään kantajan toiseen työtaistelua koskevaan kanteeseen, tulee jo työtaistelun uhkan aiheuttama vahinko ottaa huomioon hyvityssakon määrää korottavana seikkana.

Vastaaja on vastuussa laittomasta työtaistelutoimenpiteestä. Kyse on ollut suunnitelmallisesta, tietoisesta lain rikkomisesta. Tahallinen työrauhasäännösten rikkominen osoittaa vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksiä ja lainsäädäntöä kohtaan.

R 56/19

Oikeudenkäyntiväite

Vastaajan vaatimus kanteen R 55/19 tai R 56/19 tutkimatta jättämisestä tulee hylätä. Kanteessa R 56/19 ei ollut kysymys samasta asiasta kuin työtuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa R 55/19 eikä kannetta näin ollen tulisi jättää tutkimatta lis pendens -vaikutuksen takia. Asia R 55/19 koski työtaistelulla uhkaamista ja kanne R 56/19 toteutunutta työtaistelua. Työtuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan työtaisteluilla uhkaaminen on itsenäinen työtaistelutoimenpide (TT:2018:62, TT 2018:19, TT 2014:137, IT 2014:155 ja TT 2015:99). Työtaistelu-uhkaa koskevan asian vireillä ollessa on voitu panna vireille toteutunutta työtaistelua koskeva kanne, jotka molemmat on tutkittu.

Kanteessa R 56/19 esitetty työtaistelujen laajentuminen, kantajan esittämä toissijainen vaatimus valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä tai asiaan osallisten lisääminen ja hyvitysakkojen vaatiminen myös kuultavilta asiaan R 55/19 verrattuna korostaa, että kyseessä ei ole ollut sama asia.

Väite siitä, että hyvityssakkovaatimus kuultavia kohtaan olisi tullut esittää asiassa R 55/19, koska vastaaja tosiasiallisesti vastaa myös kuultavien puolesta, on perusteeton. Kuultavat on itsenäisinä osapuolina haastettava kukin erikseen. Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 14 §:n mukaan kuultavaksi kutsutulla on työtuomioistuimessa puhevalta sekä oikeus käyttää todistuskeinoja. Lisäksi kantajalla on asiaa R 55/19 koskevan kanteen vireille panemisen aikana ollut tiedossa ainoastaan PAU ry:n esittämä lakon uhka.

Lisäksi kantaja on todennut asiaa R 55/19 koskevassa lausumassa, että toteutuneesta työtaistelusta on tehty uusi haastehakemus ja että sitä koskevien vastaajan väitteiden käsittely ei asian R 55/19 yhteydessä ole tarpeellista.

Ratkaisussa TT 2019:12 on otettu kantaa siihen, että tapauksessa työtaistelu-uhkaa koskeva kanne ja työtaistelua koskeva kanne olisi voitu käsitellä yhdessä ja näin ollen tuomita yksi hyvityssakko. Vastaajan viittaamat kohdat koskevat ainoastaan hyvityssakon määrän perusteita, mutta sillä ei ole merkitystä vastaajan esittämän lis pendens -vaikutuksen arvioinnin kanssa. Tuomiossa käytetty termi "työtaistelutoimenpiteiden kokonaisuus" viittaa siihen, että tapauksessa on ollut kaksi tai useampi työtaistelutoimenpidettä. Lisäksi se, että asiassa on annettu erilliset tuomiot koskien työtaistelu-uhkaa ja toteutettua työtaistelutoimenpidettä, osoittaa kyseessä olleen erilliset työtaistelutoimenpiteet. Tuomiolla voi olla vaikutusta nyt käsiteltävänä olevaan asiaan ainoastaan sen suhteen, että kantajan nostamat kanteet voidaan käsitellä yhdessä.

Työrauhavelvollisuuden rikkominen ja valvontavelvollisuuden laiminlyönti

Vastaaja ja kuultavat ovat rikkoneet työehtosopimuslain 8 §:ssä säädettyä velvollisuutta välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen. Joka tapauksessa vastaaja ja kuultava ovat laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia siitä, että niihin järjestäytyneet työntekijät, joita sopimus koskee, välttävät sellaisia taistelutoimenpiteitä, jotka kohdistuvat työehtosopimukseen kokonaisuudessaan tai johonkin sen yksityiseen määräykseen, eivätkä muutoinkaan riko työehtosopimuksen määräyksiä.

Työtaistelu kohdistui voimassa olevan työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentin määräyksiin työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa työhön ja erottaa työntekijöitä.

Kuultavien ammattiosastojen pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet olivat toimeenpanemassa työtaistelua, osallistuivat siihen ja toimivat lakkovahteina. Työntekijät saivat muun muassa lisätietoa PAU ry:n työtaistelutoimista työpaikan luottamusmiehiltä ja alueen pääluottamusmiehiltä. Ammattiosastoilla on myös ollut valta päättää työntekijän ammattiosastosta tai -liitosta erottamisesta, mikäli tämä ei osallistu lakkoon.

Vastaaja ja kuultavat eivät ole tehneet mitään työtaistelujen estämiseksi tai lopettamiseksi.

Aiheutuneen vahingon määrä noin 4 miljoonaa euroa on johtunut myynnin menetyksistä, menetetyistä työpäivistä sekä lisäresurssien hankinnasta.

Työtaisteluun osallistuneiden määrä

Lakossa oli ajalle 1.-4.9.2019 sijoittuneista työvuoroista yhteensä 2.115 työntekijää. Lakossa olleiden työntekijöiden määrät olivat toimipaikoittain seuraavat:

- Ulkomaan Postissa 91 työntekijää

- Vantaan logistiikkakeskuksessa 290 työntekijää

- Liedon lajittelukeskuksessa 130 työntekijää

- Seinäjoen lajittelukeskuksessa 57 työntekijää

- Jyväskylän lajittelutoiminnoissa 68 työntekijää

- Lahden lajittelutoiminnoissa 32 työntekijää

- Lappeenrannan lajittelutoiminnoissa 19 työntekijää

- Helsingin postikeskuksessa 852 työntekijää

- Kuopion postikeskuksessa 175 työntekijää

- Tampereen postikeskuksessa 202 työntekijää

- Oulun postikeskuksessa 199 työntekijää

Työntekijämäärät on laskettu siten, että ajanjaksolle 1.-4.9.2019 sijoittuneista työvuoroista työtaisteluun osallistumisen takia pois jääneiden työntekijöiden määrät on laskettu yhteen. Koska työtaistelut ovat kestäneet useamman päivän, samat työntekijät ovat voineet olla pois useammasta työvuorosta.

Lakossa olleet työntekijät olivat järjestäytyneet Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:een ja sen ammattiosastoihin. Työntekijöihin on noudatettu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta.

PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry on edelleen yhdistysrekisterissä ja näin ollen oikeuskelpoinen ja oikeustoimikelpoinen, ja voidaan tuomita hyvityssakkoon. Osa työtaisteluun osallistuneista työntekijöistä on ollut PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto ry:n jäseniä. Asiaa R 56/19 koskevaa kannetta vireille pantaessa PAU ry:n verkkosivuilla olevassa PAU:n ammattiosastot sisältävässä listassa on ollut Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry sekä linkki osaston verkkosivuille, josta kuultavaa koskevat yhteystiedot on saatu. Vaikka osasto on sittemmin poistettu PAU:n ammattiosastojen listasta, PAU:n Pohjanmaan osasto ry:stä on linkki edelleen PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry:n verkkosivuille, jonka mukaan siihen kuuluu edelleen noin 700 posti- ja logistiikka-aloilla toimivaa jäsentä.

R 55 ja R 56/19

Oikeudenkäyntikulut

Työtaistelulla uhkaaminen ja työtaistelu ovat kaksi erillistä työtaistelutoimenpidettä, joista on ollut tarpeen laatia erilliset haastehakemukset. Lakon uhkaa koskeva haastehakemus on pantu vireille 29.8.2019 ennen työtaistelun alkamista, ja kantajan pyrkimyksenä oli saada lakon uhkaa koskeva kanne ratkaistua ennen työtaistelua, jotta työtaistelut olisi saatu estettyä. Työtaistelun alettua on pantu vireille uusi haastehakemus 3.9.2019, koska kyseessä oli erillinen työtaistelutoimenpide. Lisäksi asia oli muuttunut edellä esiin tuodun mukaisesti (ks. TT 2018:107).

Ottaen huomioon toteutuneen lakon laajuus, sen kesto sekä kuultavien suuri määrä on lakkoon liittyvien tietojen sekä kuultavien ja heidän yhteystietojensa selvittäminen vaatinut usean tunnin työn. Lisäksi vastaajan esittämien perusteettomien kanteen kiistämisten ja tutkimattajättämisväitteiden takia kantaja on joutunut normaaliin työrauhaprosessiin verrattuna tekemään enemmän selvitystyötä sekä laatimaan enemmän lausumia. Työtaistelutoimenpiteistä on tullut laatia omat haastehakemuksensa sekä lausumansa. Molempien asioiden vaatimien toimenpiteiden määrä huomioon ottaen kantajan käyttämä tuntimäärä on kohtuullinen. Asiassa R 55/19 vastaaja ja asiassa R 56/19 vastaaja ja kuultavat tulee tuomita korvamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

VASTAUKSET

Vastaukset kannevaatimuksiin

R 55/19

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on vaatinut, että kanne jätetään tutkimatta tai hylätään ja kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 1.500,40 eurolla korkoineen.

R 56/19

Vastaaja ja kuultavat ovat vaatineet, että kanne jätetään tutkimatta ja kantaja velvoitetaan korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut 1.295,80 eurolla korkoineen.

Perusteet

R 55/19

Kyseessä ei ollut kielletty työtaistelu. Työtaistelulla uhkaaminen ei tule arvioitavaksi itsenäisenä työtaistelutoimenpiteenä, koska työtaistelu toteutettiin.

Työtaistelua koskeva ilmoitus annettiin 29.8.2019, kanne tuli vireille 30.8.2019, työtaistelu alkoi 1.9.2019 kello 22 ja vastaus asiassa annettiin 2.9.2019 kello 12.00. Työtaistelu oli siten jo alkanut silloin, kun kanteeseen vastattiin asetetussa määräajassa.

R 56/19

Oikeudenkäyntiväite

Kanteessa on olennaisilta osin kysymys samasta asiasta kuin asiassa R 55/19. Lis pendens -vaikutuksen vuoksi nyt käsillä oleva kanne tulee jättää tutkimatta.

PAU ry laajensi 1.9.2019 työtaistelun piiriä trukkikuskeihin. Tästä huolimatta työrauhavelvollisuuden väitetyn rikkomisen kannalta keskeiset seikat ovat säilyneet samoina. Laajennuksella voi olla merkitystä vain mahdollisen hyvityssakon määrää arvioitaessa. Asiaan ei vaikuta PALTA ry:n esittämä vaatimus PAU ry:n tuomitsemisesta hyvityssakkoon toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä. Kysymys on saman seuraamuksen vaatimisesta samaan tapahtumainkulkuun perustuen eli tosiasiassa vain saman menettelyn vaihtoehtoisesta oikeudellisesta luonnehdinnasta. Myöskään se, että tässä asiassa on vaadittu hyvityssakkoja myös kuultavilta, ei muuta asiaa toiseksi. PAU ry vastaisi joka tapauksessa niidenkin puolesta eli tosiasiallinen vastaaja on sama, mistä johtuen vaatimus olisi tullut esittää asiassa R 55/19. Kun työtaistelua koskeva ilmoitus ja itse työtaistelu ovat lähellä toisiaan ja työtaistelu on alkanut ennen kuin edes vastausta on pyydetty vastaajalta, on kyseessä yksi kokonaisuus (TT 2019:12).

Tutkimatta jättämistä koskevaan kysymykseen ja sen ratkaisuun ei vaikuta kantajan asiassa R 55/19 esittämä näkemys siitä, että asioiden R 55/19 ja R 56/19 käsittely voidaan mahdollisesti yhdistää. Kanteiden käsittely samassa oikeudenkäynnissä ei poista sitä, että niistä jälkimmäinen (tai joka tapauksessa jompikumpi) tulee jättää tutkimatta. Kysymys on siitä, että kantajan ei olisi tullut nostaa kahta samaperusteista kannetta. Työtuomioistuin on kirjannut molemmat asiat omilla diaarinumeroillaan sekä pyytänyt myös nyt käsillä olevaan asiaan vastauksen, jonka vastaaja ja kuultavat ovat antaneet.

Työrauhavelvollisuuden rikkominen ja valvontavelvollisuuden laiminlyönti

Kanteesta ei käy selkeästi ilmi vetoamista siihen, että työtaistelu kohdistuisi Posti Palvelut Oy:n töihin. Vedotuilla kanneperusteilla ei ole työtuomioistuimessa mahdollista arvioida PAU ry:n väitettyä työrauhavelvollisuuden rikkomista Posti Palvelut Oy:hyn siirtyneiden 700 työntekijän toimien osalta.

Työtaisteluun osallistui noin 1.500 Posti Oy:n palveluksessa yhä olevaa postikeskusten työntekijää. He eivät millään tavoin pyrkineet vaikuttamaan omaan työehtosopimukseensa, eikä kanteessa ole näin edes väitetty. He lähtivät mukaan solidaarisuudesta lajitteluhenkilöstöä kohtaan, joka siirrettiin liikkeenluovutuksella Posti Palvelut Oy:n palvelukseen.

Työtaisteluun osallistuneiden määrä

Työtaisteluun osallistui PAU ry:n jäseniä seuraavasti

- Ulkomaan Postissa 91 työntekijää

- Vantaan logistiikkakeskuksessa 290 työntekijää

- Liedon lajittelukeskuksessa noin 70 työntekijää

- Seinäjoen lajittelukeskuksessa 46 työntekijää

- Lahden lajittelutoiminnoissa noin 15 työntekijää

- Helsingin postikeskuksessa noin 650 työntekijää (Koko postikeskuksessa on postityöntekijöitä vain 728. Kantajan ilmoittama määrä 852 ei voi pitää paikkaansa.)

- Tampereen postikeskuksessa noin 170 työntekijää

- Oulun postikeskuksessa noin 108 työntekijää

- Jyväskylän lajittelutoiminnoissa 68 työntekijää

- Lappeenrannan lajittelutoiminnoissa enintään 13 työntekijää (toimipaikassa ei ole enempää työntekijöitä, joten luku ei voi olla sitä isompi)

- Kuopion postikeskuksessa enintään 150 työntekijää

PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry on keväällä 2019 yhdistynyt PAU:n Pohjanmaan osasto ry:hyn, joten PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry:tä ei voi tuomita hyvityssakkoon.

Hyvityssakon määrä

Työtaistelusta ei ole voinut aiheutua vahinkoa 3-8 miljoonaa euroa. Mikäli hyvityssakkoa tuomittaisiin, voisi sen määrä olla enintään 2.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulut

Vastaaja on kiistänyt, että se voitaisiin tuomita korvaamaan oikeudenkäyntimaksua vastaavaa määrää kahteen kertaan. Asiassa R 55/19 kantajan asiamiehen tuntimäärää on pidettävä kohtuullisena. Koska työtaistelua koskevat seikat on selvitetty jo asian R 55/19 yhteydessä, asiassa R 56/19 vastaaja on paljoksunut kuluja seitsemän tuntia ylittävin osin. Kyse on ollut olennaisesti samasta asiasta kuin asiassa R 55/19. Pelkästään se, että juttuun on haastettu mukaan kuultavat ei ole muuttanut asiaa niin olennaisesti, että 17 tunnin työtä voidaan pitää kohtuullisena.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

R 55/19

1. PALTA ry:n valvontapyyntö, sähköposti 29.8.2019 kello 14.14

2. Ote PAU ry:n verkkosivujen uutisesta 29.8.2019

R 56/19

1. PALTA ry:n valvontapyyntö, sähköposti 29.8.2019 kello 14.14

2. PALTA ry:n valvontapyyntö, sähköposti 1.9.2019 kello 19.59

3. PALTA ry:n valvontapyyntö, sähköposti 2.9.2019 kello 13.40

4. Ote PAU ry:n verkkosivujen uutisesta 29.8.2019

5. Ote PAU ry:n verkkosivujen uutisesta 29.8.2019

6. Ote PAU ry:n verkkosivujen uutisesta 1.9.2019

7. Ote PAU ry:n verkkosivujen uutisesta 30.8.2019

8. Yhdistysrekisteriote 3.10.2019

9. Ote PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto ry:n verkkosivuilta 3.10.2019

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on vaatinut, että kanne R 55/19 tai R 56/19 jätetään tutkimatta. Ensin vireille pannussa kanteessa oli kyse työtaistelulla uhkaamisesta ja jälkimmäisessä pian uhkauksen jälkeen toimeenpannusta työtaistelusta. Kanteet koskivat vastaajan mukaan olennaisilta osin samaa asiaa eikä molempia kanteita voitu tutkia lis pendens -vaikutuksen vuoksi.

PALTA ry on vaatinut, että tutkimatta jättämistä koskeva vaatimus hylätään, koska työtaistelulla uhkaaminen ja työtaistelun toteuttaminen olivat itsenäisiä työtaistelutoimenpiteitä, jotka on arvioitava erikseen. Kanteissa R 55/19 ja R 56/19 ei siten ollut kysymys samasta asiasta.

Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että työtaistelulla uhkaaminen on itsenäinen työtaistelutoimenpide, jos uhkausta on voitu pitää todellisena (ks. TT 2018:62, TT 2018:19, TT 2015:99, TT 2014:155 ja TT 2014:137). Ratkaisussa TT 2018:19 työtaistelu oli toteutettu sillä uhkaamista koskeneen asian vireillä ollessa. Työtuomioistuin katsoi, ettei myöhemmän kanteen tutkittavaksi ottamiselle ollut estettä.

PALTA ry on pannut vireille toteutunutta työtaistelua koskevan kanteen R 56/19 työtaistelulla uhkaamista koskevan asian R 55/19 vireillä ollessa. Asiassa ei ole väitettykään, etteikö asiassa R 55/19 esitettyä työtaistelun uhkaa olisi pidettävä todellisena. PAU ry:n vaatimus tutkimatta jättämisestä hylätään.

Pääasiaratkaisun perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja niiden kohdistuminen työehtosopimukseen

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on 29.8.2019 ilmoittanut lakon uhasta. Lakon on ilmoitettu alkavan sunnuntaina 1.9.2019 kello 22 jälkeen ja päättyvän torstaina 4.9.2019 kello 00.00. PAU ry on 1.9.2019 ilmoittanut laajentavansa kello 22 alkavan lakon myös trukinkuljettajiin. Työtaistelu on alkanut ilmoitettuna aikana ja päättynyt 4.9.2019.

PALTA ry ja PAU ry ovat olleet eri mieltä työtaisteluun osallistuneiden määrästä. Selvityksen puuttuessa osallistuneiden määrää on arvioitava vastauksessa myönnetyn mukaisesti. Työtaisteluun on siten katsottava osallistuneen yhteensä enintään noin 1.671 työntekijää.

PAU ry on vaatinut kannetta asiassa R 55/19 hylättäväksi sillä perusteella, ettei kanteessa ole vedottu työtaistelun kohdistuneen Posti Oy:n lisäksi myös Posti Palvelut Oy:n töihin, eikä PAU ry:n väitettyä työrauhavelvollisuuden rikkomista siten voida arvioida Posti Palvelut Oy:hyn myöhemmin siirtyneen 700 työntekijän toimien osalta. Lisäksi PAU ry on vedonnut siihen, etteivät työtaisteluun osallistuneet noin 1.500 Posti Oy:n palveluksessa yhä olevaa postikeskusten työntekijää rikkoneet menettelyllään työrauhavelvollisuuttaan, koska he eivät pyrkineet vaikuttamaan omaan työehtosopimukseensa.

Asian R 55/19 osalta työtuomioistuin toteaa, että Posti Palvelut Oy:hyn myöhemmin siirtyneet työntekijät ovat olleet vielä Posti Oy:n palveluksessa, kun PAU ry on esittänyt työtaistelu-uhan 29.8.2019. Kannetta ei ole rajattu koskemaan vain niiden työntekijöiden lakkoa, jotka jäisivät Posti Oy:n palvelukseen. Työtuomioistuin katsoo, että PALTA ry:n kanne, joka koskee työtaistelulla uhkaamista, käsittää siten myös mahdollisesti Posti Palvelut Oy:hyn siirtyvien työntekijöiden toimet eli heidän mahdollisen osallistumisensa tulevaan työtaisteluun.

Työtaisteluun on osallistunut myös noin 1.500 Posti Oy:n palvelukseen jäänyttä postikeskusten työntekijää, joiden työsuhteissa on noudatettu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta. Asiassa on riidatonta, että työtaistelut olivat vastalause Posti Oy:n päätökseen siirtää Paketti- ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmänsä lajitteluhenkilöstö toista työehtosopimusta soveltavaan Posti Palvelut Oy:hyn. Vastaaja on ilmoittanut, että nämä työntekijät liittyivät lakkoon solidaarisuudesta lajitteluhenkilöstöä kohtaan, joka siirrettiin liikkeenluovutuksella Posti Palvelut Oy:n palvelukseen. Vastaajan mukaan Posti Oy:n palvelukseen jääneet työntekijät eivät olleet pyrkineet vaikuttamaan omaan työehtosopimukseensa. Työtuomioistuin katsoo, että edellä tarkoitettujen työntekijöiden työtaistelu on kohdistunut suoraan heidän omaan työnantajaansa ja erityisesti siihen, miten työnantaja oli käyttänyt työehtosopimuksen määräyksen mukaista työnjohto-oikeuttaan. Liikkeenluovutusta koskeneeseen työnantajan ratkaisuun kohdistunut työtaistelu on käytännössä ollut omiaan vaikuttamaan myös siihen, miten työnantaja jatkossa käyttää työnjohto-oikeuttaan.

Edellä mainituilla perusteilla työtuomioistuin katsoo, että nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa työtaistelulla uhkaaminen ja toteutunut työtaistelu kohdistuivat voimassa olevan työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentin määräyksiin työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa työhön ja erottaa työntekijöitä.

Ammattiosastojen ja ammattiliiton vastuu

R 55/19

PAU ry on myöntänyt työtaistelulla uhkaamisen.

R 56/19

Ammattiosastojen pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet olivat toimeenpanemassa työtaistelua, osallistuivat siihen ja toimivat lakkovahteina. Ammattiosasto vastaa lakkoon osallistuneiden edustajiensa menettelystä, joten ammattiosastot ovat rikkoneet työrauhavelvollisuutensa.

PAU ry on ilmoittanut työtaistelun toimeenpanemisesta ja sen laajentamisesta sekä näiden syistä ja kestosta ennen työtaistelun alkamista verkkosivuillaan 29.8.2019 ja 1.9.2019. Työtaistelu on toteutunut ilmoitusten mukaisesti (ks. TT 2015:135). Ammattiliitto on siten rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Määrättäessä PAU ry:n maksettavaa hyvityssakkoa toteutuneesta työtaistelusta on otettu huomioon sille työtaistelulla uhkaamista koskevassa asiassa tuomittava hyvityssakko (ks. TT 2019:12).

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Vastaaja on vedonnut siihen, että PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry on yhdistynyt PAU:n Pohjanmaan osasto ry:hyn, joten PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry:tä ei voi tuomita hyvityssakkoon. Yhdistysrekisteriotteen 3.10.2019 perusteella PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry on kuitenkin edelleen yhdistysrekisterissä. Koska selvitystä yhdistyksen lakkaamisesta ei ole esitetty, työtuomioistuin katsoo, että PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry voidaan tuomita asiassa hyvityssakkoon.

Oikeudenkäyntikulut

PAU ry ja kuultavat ammattiosastot ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut.

Kantajalle aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen määrä on myönnetty asian R 55/19 osalta. Asiassa R 56/19 vastaaja on paljoksunut kantajan vaatimia kuluja seitsemän työtuntia ylittävin osin. Lisäksi vastaaja on katsonut, että sitä ei voida tuomita korvaamaan oikeudenkäyntimaksua vastaavaa määrää kahteen kertaan.

Työtuomioistuin katsoo, että molempia työtaisteluita koskevat tapahtumatiedot ovat pääosin tulleet selvitetyiksi asian R 55/19 yhteydessä. Vastaaja on kuitenkin esittänyt asiassa R 56/19 oikeudenkäyntiväitteen, jonka käsitteleminen on edellyttänyt asiamiehiltä lisälausumien antamista. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet sekä se, että asia on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin katsoo, että kohtuullisena asian R 56/19 hoitamisen vaatimana työmääränä voidaan pitää 10 tunnin työmäärää. Kulujen määrässä on otettu lisäksi huomioon se, että työtuomioistuin perii asioita yhdessä käsiteltäessä vain yhden oikeudenkäyntimaksun. Asian R 56/19 osalta kohtuullisena oikeudenkäyntikulujen määränä on näin ollen pidettävä 1.900 euroa.

Tuomiolauselma

R 55/19

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.000 euroa.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry velvoitetaan korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 3.380 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

R 56/19

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla vastaajan ja kuultavat maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta seuraavasti:

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n 1.000 euroa,

PAU:n Pirkanmaan osasto ry:n 2.300 euroa,

PAU:n Pasilan osasto ry:n 3.500 euroa,

PAU:n Keski-Suomen osasto 114 ry:n 1.500 euroa,

PAU:n Varsinais-Suomen osasto ry:n 1.500 euroa,

PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry:n 1.500 euroa,

PAU:n Lahden osasto ry:n 1.000 euroa,

PAU:n Lappeenrannan osasto ry:n 800 euroa,

PAU:n Kuopion osasto 126 ry:n 2.000 euroa ja

PAU:n Oulun alueen osasto ry:n 2.000 euroa.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, PAU:n Pirkanmaan osasto ry, PAU:n Pasilan osasto ry, PAU:n Keski-Suomen ammattiosasto 114 ry, PAU:n Varsinais-Suomen osasto ry:n, PAU:n Etelä-Pohjanmaan osasto 153 ry, PAU:n Lahden osasto ry, PAU:n Lappeenrannan osasto ry, PAU:n Kuopion osasto 126 ry ja PAU:n Oulun alueen osasto ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 1.900 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Saarensola, Lindström, Mänttäri, Tähkäpää ja Stenholm jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 7.11.2019