TT 2019:111

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 49/19
Antopäivä: 26.11.2019

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä järjestetyt yhteistoimintaneuvottelut ja suunnitelma vähentää henkilöstöä. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto oli myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa. Ammattiliitto oli kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa tai laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. Työtuomioistuin katsoi, että ammattiliitto oli asettunut tukemaan työtaistelua, kun se oli ennen työtaistelun alkamista tiedottanut siitä internetsivuillaan. Ammattiosasto ja ammattiliitto tuomittiin hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

KUULTAVA

Kasinopelinhoitajat ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n (jäljempänä yhtiö tai työnantaja) 331 työntekijää ovat olleet lakossa 8.3.2019 kello 12 – 9.3.2019 kello 6. Lakkoon on osallistunut kaksi Kasinopelinhoitajat ry:hyn kuulunutta luottamusmiestä.

Lakon syynä ovat olleet yhtiössä alkuvuonna 2019 järjestetyt yhteistoimintaneuvottelut ja suunnitelma vähentää henkilöstöä.

Kasinopelinhoitajat ry:ssä on 369 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Kasinopelinhoitajat ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä

- tuomitsee Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa Kasinopelinhoitajat ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.625,50 eurolla korkolain 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Perusteet

Työtaistelutoimenpiteen kohdistuminen työehtosopimukseen

Työtaistelulla pyrittiin ennen kaikkea vaikuttamaan yhtiön suunnitelmiin erottaa työntekijöitä. Työtaistelu kohdistui siten X Oy:n työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 1.1.2019 – 31.1.2020 työnjohtoa koskevaan 3 §:ään, jonka mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa työntekijöitä.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Kaikki työtaisteluun osallistuneet työntekijät kuuluivat Kasinopelinhoitajat ry:hyn (jäljempänä ammattiosasto). Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n (jäljempänä ammattiliitto) kotisivuilla 8.3.2019 kello 14 julkaistun uutisen mukaan ammattiosasto maksoi työtaisteluun osallistuville jäsenilleen 80 euron suuruisen lakkoavustuksen. Uutisesta oli luettavissa, että ammattiosasto olisi tehnyt päätöksen työtaistelutoimista. Koska luottamusmiehet olivat ammattiosaston edustajina olleet aktiivisesti päättämässä työtaistelusta osallistuen siihen myös itse, ammattiosasto oli ensisijaisesti rikkonut työrauhavelvoitettaan.

Toissijaisesti ammattiosasto oli rikkonut valvontavelvoitettaan jättämällä ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin työtaistelun ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi taikka työrauhan palauttamiseksi, vaikka luottamusmiehillä oli ollut etukäteen tieto tulevasta työtaistelusta.

Ammattiliiton kotisivuillaan 8.3.2019 viimeistään kello 10 julkaiseman tiedotteen sisällön ja julkaisuajankohdan perusteella oli selvää, että tiedote oli valmisteltu hyvissä ajoin etukäteen. Ammattiosaston ilmoituksen mukaan sillä ei ollut varallisuutta, mikä osoitti, että tosiasiassa ammattiliitto oli sitoutunut maksamaan lakkoavustuksen ("80 euron aktiiviraha"), jonka summa 331:lle lakkoon osallistuneelle oli yhteensä 26.480 euroa. Edellä todetut seikat osoittivat, että ammattiliitolla oli ollut aktiivinen rooli työtaistelun toteuttamisessa ja työtaistelulla oli ollut sen hyväksyntä. Ammattiliitto oli ensisijaisesti rikkonut työrauhavelvoitettaan.

Toissijaisesti ammattiliitto oli rikkonut valvontavelvoitettaan, koska se ei ollut millään tavoin pyrkinyt ennaltaehkäisemään työtaistelun alkamista, josta se oli ollut tietoinen hyvissä ajoin etukäteen. Työtaistelun alettua ammattiliitto ei myöskään ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin työtaistelun rajoittamiseksi taikka työrauhan palauttamiseksi huolimatta PALTA ry:n edustajan sille lähettämistä valvontakirjelmistä. Ammattiliitolla olisi ollut yhdistyksen sääntöjen mukaan mahdollisuus lopettaa alkanut työtaistelu, mutta se ei ollut toiminut näin.

Hyvityssakko

Työtaistelun johdosta oli menetetty työaikaa työntekijätehtävissä 1.861 tuntia. Työtaistelusta oli aiheutunut taloudellisia vahinkoja pelikatemenetyksinä arviolta 425.000 euroa.

Hyvityssakkojen määriä korottavina seikkoina oli pidettävä aiheutetun vahingon suuruutta sekä sitä, että ammattiosastolla ja ammattiliitolla oli ollut aktiivinen rooli työtaistelun toteuttamisessa ja sitä, että niiden toiminta työtaistelun yhteydessä osoitti työtaistelulla olleen niiden täysi hyväksyntä ja tuki. Edelleen korottavana seikkana tuli ottaa huomioon, että ammattiliitto on yksi Suomen suurimmista palkansaajaliitoista. Ammattiosastolle ja ammattiliitolle ei voinut olla epäselvää, että niiden järjestämä, tukema ja toteuttama työtaistelu oli työehtosopimuslain perusteella laiton. Tahallisuudesta ja aiheutetusta taloudellisesta vahingosta johtuen niiden toimintaa oli pidettävä erityisen moitittavana, mikä tuli ottaa huomioon hyvityssakkojen määrissä.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Kasinopelinhoitajat ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuden.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuden tai laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden.

Kasinopelinhoitajat ry:llä ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:llä ei ole ollut huomauttamista PALTA ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrän johdosta.

Perusteet

Työnseisauksen taustalla olivat olleet yhtiössä alkuvuonna 2019 järjestetyt yhteistoimintaneuvottelut, jotka olivat koskeneet satoja ihmisiä. Neuvottelut olivat olleet seurausta siitä, että yhtiö oli tehnyt tuottavuusstrategiansa mukaisen päätöksen voitollisen ravintolapelitoiminnan lakkauttamisesta. Päätöksen seurauksena useat työntekijät menettivät myöhemmin työnsä. Tämä sekä työnantajan henkilöstöhallinnon menettely asian hoitamisessa olivat herättäneet työntekijöissä voimakkaita tunteita ja suuttumusta, mikä oli johtanut työnseisaukseen.

Työtaistelutoimenpide oli kohdistunut työehtosopimuksen 3 §:n määräykseen. Kasinopelinhoitajat ry oli tehnyt päätöksen työnseisauksesta.

Ammattiliitto ei ollut tehnyt päätöstä työtaistelusta. Ammattiliitto ei ollut myöskään tehnyt päätöstä suorittaa lakkoavustusta lakkoon osallistuville. Aktiiviraha oli suoritettu ammattiosaston varoista lakkoon osallistuneille ammattiosaston jäsenille. Ammattiosasto oli jälkikäteen tehnyt ammattiliitolle hakemuksen, jossa siltä oli pyydetty avustusta maksettuihin lakkoavustuksiin. Ammattiliitto oli tämän jälkeen suorittanut avustusta ammattiosastolle. Ammattiliitto ei ollut rikkonut työrauhavelvollisuutta.

PALTA ry:n taholta oli esitetty erinäisiä vaatimuksia siitä, millä tavoin ammattiliiton olisi tullut pyrkiä palauttamaan työrauha. Valvontavelvollisuuden rikkomisena ei voitu kuitenkaan pitää sitä, ettei näihin nimenomaisesti vaadittuihin toimenpiteisiin ollut ryhdytty. Tosiasiassa työrauhan palauttaminen ammattiliiton toimesta oli ollut ongelmallista, koska päätökset kannattavan toiminnan lopettamisesta ja työpaikkojen menetyksestä olivat herättäneet voimakkaita tunteita ja vahvaa suuttumusta ammattiosaston jäsenissä.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrässä oli otettava huomioon ammattiosaston pieni koko ja se, ettei sillä ollut varallisuutta. Lisäksi hyvityssakon määrässä oli otettava huomioon työnseisaukseen johtaneet inhimilliset seikat sekä se, että kaikki tai lähes kaikki toimipaikat olivat olleet työnseisauksesta huolimatta auki, ja työnseisauksen suhteellisen lyhyt kesto. PALTA ry:n arvioima vahingon määrä ei pitänyt sellaisenaan paikkaansa. Vahingon määrästä ei ollut esitetty tarkempaa selvitystä.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n valvontakirjelmät Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:lle 8.3.2019 kello 12.03, 12.51 ja 13.35

2. Työtaistelua koskeva tiedote PAM ry:n kotisivuilla, julkaistu 8.3.2019 viimeistään kello 10.00

3. Työtaistelua koskeva tiedote vastaajan kotisivuilla, julkaistu 8.3.2019 viimeistään kello 14.00

4. Taloussanomien nettisivuilla 8.3.2019 kello 7.30 julkaistu uutinen

5. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n säännöt 18.5.2018

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä on järjestetty edellä kuvatuin tavoin työtaistelu 8.3.2019 kello 12 – 9.3.2019 kello 6. Työtaisteluun on osallistunut 331 työntekijää.

Työtaistelun syynä ovat olleet yhtiössä alkuvuonna 2019 järjestetyt yhteistoimintaneuvottelut ja suunnitelma vähentää henkilöstöä. Työtaistelu on siten kohdistunut X Oy:n työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 1.1.2019 – 31.1.2020 työnjohtoa koskevaan 3 §:ään, jonka mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa työntekijöitä.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Kasinopelinhoitajat ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Vastauksessa on kiistetty, että Palvelualojen ammattiliitto PAM ry olisi rikkonut työrauhavelvollisuutensa tai laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. PAM ry on julkaissut internetsivuillaan 8.3.2019 kello 10 tiedotteen, jossa Kasinopelinhoitajat ry:n on todettu valmistautuneen 8.3.2019 kello 12 alkaviin ja kello 18 päättyviin ulosmarsseihin. Tiedotteessa on kerrottu ulosmarssin syyt. PAM ry:n puheenjohtaja on todennut tilanteen näyttävän johtavan työntekijöiden ulosmarsseihin ja että mikäli työntekijät ryhtyvät toimenpiteisiin työpaikalla, liittona on siihen vaikea puuttua ja taata työrauha. Työtaistelu on alkanut tiedotteessa ilmoitettuna ajankohtana ja jatkunut 9.3.2019 kello 6 saakka. Työtuomioistuimen katsoo, että PAM ry on asettunut tukemaan työtaistelua, kun se on ennen työtaistelun alkamista tiedottanut siitä edellä kerrotusti (ks. myös esim. TT 2019:105, TT 2019:25 ja TT 2015:135). Näin ollen PAM ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Kasinopelinhoitajat ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikulujen määrä on riidaton.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kasinopelinhoitajat ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.500 euroa ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 4.000 euroa.

Kasinopelinhoitajat ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.625,50 euroa, mihin määrään ei sisälly arvonlisäveroa. Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Murto, Nybondas, Teerimäki, Lehto ja Ojanen jäseninä. Esittelijä on ollut Kalske.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 26.11.2019