TT 2019:112

Hyvityssakko
Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 50/19
Antopäivä: 26.11.2019

Työtaistelu oli vastalause työnantajan suorittamille irtisanomisille ja työnantajan toiminnalle yhteistoimintaneuvotteluissa. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto oli myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa. Ammattiliitto oli kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. Ammattiliitto oli sähköpostijäsenkirjeessään todennut, että ulosmarssi on ammattiliiton päättämä työtaistelutoimenpide, josta liitto kantaa vastuun. Jäsenkirjeen olivat lähettäneet ammattiliiton puheenjohtaja ja kaksi sopimusalavastaavaa. Ammattiosasto ja ammattiliitto tuomittiin hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Hyvityssakon määrää arvioitaessa otettiin huomioon muun ohella se, että ammattiliitto oli sähköpostijäsenkirjeessään luonnehtinut työtaistelutoimenpidettä lailliseksi, vaikka se oli tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää tuo seikka paikkansa pitämättömäksi.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVA

Rahapelialan ammattilaiset Pro ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n (jäljempänä yhtiö tai työnantaja) 116 toimihenkilöä ovat olleet lakossa 8.3.2019 kello 12 – 9.3.2019 kello 6. Lakkoon on osallistunut kaksi Rahapelialan ammattilaiset Pro ry:hyn kuulunutta pääluottamusmiestä.

Lakko on ollut vastalause työnantajan suorittamille irtisanomisille ja työnantajan toiminnalle yhteistoimintaneuvotteluissa.

Rahapelialan ammattilaiset Pro ry:ssä on 361 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Rahapelialan ammattilaiset Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä

- tuomitsee Ammattiliitto Pro ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa Ammattiliitto Pro ry:n ja Rahapelialan ammattilaiset Pro ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.617,50 eurolla korkolain 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Perusteet

Työtaistelutoimenpiteen kohdistuminen työehtosopimukseen

Työtaistelulla pyrittiin ennen kaikkea vaikuttamaan yhtiön suunnitelmiin erottaa toimihenkilöitä. Työtaistelu kohdistui siten X Oy:n toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen 1.1.2019 – 31.12.2019 työnjohtoa koskevaan 2 §:ään, jonka mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa toimihenkilöitä.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Kaikki lakkoon osallistuneet olivat Rahapelialan ammattilaiset Pro ry:n (jäljempänä ammattiosasto) jäseniä. Pääluottamusmiehet olivat osallistuneet työtaisteluun. Heitä oli myös haastateltu etukäteen työtaistelusta Ammattiliitto Pro ry:n (jäljempänä ammattiliitto) tiedotteen laatimiseksi. Koska pääluottamusmiehet olivat ammattiosaston edustajina olleet aktiivisesti päättämässä työtaistelusta osallistuen siihen myös itse, ammattiosasto oli ensisijaisesti rikkonut työrauhavelvoitettaan.

Toissijaisesti ammattiosasto oli rikkonut valvontavelvoitettaan jättämällä ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin työtaistelun ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi taikka työrauhan palauttamiseksi, vaikka pääluottamusmiehillä oli ollut etukäteen tieto tulevasta työtaistelusta.

Ammattiliitto oli lähettänyt alkavasta työtaistelusta jäsenkirjeen 7.3.2019 ja julkaissut kotisivuillaan 8.3.2019 vähintään kolme tuntia ennen työtaistelun alkamista tiedotteen kello 12.00 alkavasta työtaistelusta. Tiedotteen sisällön ja julkaisuajankohdan perusteella oli selvää, että tiedote oli valmisteltu hyvissä ajoin etukäteen. Lisäksi sen perusteella oli selvää, että ammattiliitolla oli ollut aktiivinen rooli työtaistelun toteuttamisessa ja että työtaistelulla oli ollut ammattiliiton hyväksyntä. Ammattiliitto oli näin ollen ensisijaisesti rikkonut työrauhavelvoitettaan.

Toissijaisesti ammattiliitto oli rikkonut valvontavelvoitettaan, koska se ei ollut millään tavoin pyrkinyt ennaltaehkäisemään työtaistelun alkamista, josta se oli edellä mainitun tiedotteen sisältö huomioon ottaen ollut hyvissä ajoin etukäteen tietoinen. Työtaistelun alettua ammattiliitto ei myöskään ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin työtaistelun rajoittamiseksi taikka työrauhan palauttamiseksi huolimatta PALTA ry:n edustajan sille 8.3.2019 kello 9.25 ja 12.37 lähettämistä valvontakirjelmistä.

Hyvityssakko

Työtaistelun johdosta oli menetetty työaikaa toimihenkilötehtävissä 532 tuntia. Työtaistelusta oli aiheutunut taloudellisia vahinkoja pelikatemenetyksinä arviolta 425.000 euroa.

Hyvityssakkojen määriä korottavina seikkoina oli pidettävä aiheutetun vahingon suuruutta sekä sitä, että ammattiosastolla ja ammattiliitolla oli ollut aktiivinen rooli työtaistelun toteuttamisessa ja sitä, että niiden toiminta työtaistelun yhteydessä osoitti työtaistelulla olleen niiden täysi hyväksyntä ja tuki. Edelleen korottavana seikkana tuli ottaa huomioon, että ammattiliitto on yksi Suomen suurimmista palkansaajaliitoista. Se ilmoittaa nettisivuillaan konserninsa nettovarallisuudeksi 160 miljoonaa euroa (joulukuu 2017).

Luottamusmiehet olivat olleet yhdessä ammattiliiton kanssa järjestämässä yhtiössä samoista syistä työtaistelua 6.6.2017 ja tuolloin ammattiosasto ja ammattiliitto oli tuomittu hyvityssakkoihin. Ammattiosastolle ja ammattiliitolle ei voinut olla epäselvää, että niiden järjestämä, tukema ja toteuttama työtaistelu oli työehtosopimuslain perusteella laiton. Siitä huolimatta ammattiliitto oli markkinoinut järjestämäänsä työtaistelua laillisena saadakseen aikaan mahdollisimman paljon vahinkoa. Tahallisuudesta ja aiheutetusta taloudellisesta vahingosta johtuen niiden toimintaa oli pidettävä erityisen moitittavana, mikä tuli ottaa huomioon hyvityssakkojen määrissä.

VASTAUS

Vastaus

Rahapelialan ammattilaiset Pro ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuden.

Ammattiliitto Pro ry on kiistänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuden ja myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuden.

Rahapelialan ammattilaiset Pro ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat hyväksyneet Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut määrältään.

Perusteet

Ulosmarssi oli ollut vastalause työnantajan massiivisille ja ylimitoitetuille irtisanomisille ja työnantajan neuvotteluhaluttomuudelle yhteistoimintaneuvotteluissa. Irtisanomisuhan alla ja oleellisten ehtojen muuttamisen kohteena oli ollut 700 työntekijää ja toimihenkilöä. Tämä oli noin yksi neljäsosa koko yhtiön henkilöstöstä.

Ammattiliiton tiedotteen mukaan ulosmarssi oli ollut laillinen työtaistelutoimenpide, eikä se ollut kohdistunut voimassa oleviin työehtosopimuksiin. Ammattiliitto ei ollut rikkonut työrauhavelvollisuuttaan, koska lakko oli ollut Rahapelin Ammattilaiset Pro ry:n toimeenpanema.

Lyhyestä mielenilmauksesta ei ollut aiheutunut vahinkoa. Vahingon määrää ei ollut yksilöity.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. PALTA ry:n valvontakirjelmät Ammattiliitto Pro ry:lle 8.3.2019 kello 9.25 ja klo 12.37

2. Työtaistelua koskeva tiedote Ammattiliitto Pro ry:n kotisivuilla, julkaistu 8.3.2019 viimeistään kello 9.00

3. Taloussanomien nettisivuilla 8.3.2019 kello 7.30 julkaistu uutinen

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä on järjestetty edellä kuvatuin tavoin työtaistelu 8.3.2019 kello 12 – 9.3.2019 kello 6. Työtaisteluun on osallistunut 116 työntekijää.

Työtaistelu on ollut vastalause työnantajan suorittamille irtisanomisille ja työnantajan toiminnalle yhteistoimintaneuvotteluissa. Työtaistelu on siten kohdistunut X Oy:n toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen 1.1.2019 – 31.12.2019 työnjohtoa koskevaan 2 §:ään, jonka mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa toimihenkilöitä.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Rahapelialan ammattilaiset Pro ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Vastauksessa on kiistetty, että Ammattiliitto Pro ry olisi rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja myönnetty, että se on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Ammattiliitto Pro ry on tiedottanut ulosmarssista ainakin sähköpostijäsenkirjeessä 8.3.2019, jossa on kerrottu muun ohella X:n Pron jäsenten poistuvan työpaikoiltaan perjantaina 8.3. kello 12.00 ja ulosmarssin päättyvän lauantaiaamuna 9.3.2019 kello 6. Jäsenkirjeessä on todettu ulosmarssin syyt ja se, että ulosmarssi on Pron päättämä työtaistelutoimenpide, josta liitto kantaa vastuun. Jäsenkirjeen ovat lähettäneet Ammattiliitto Pron puheenjohtaja ja kaksi sopimusalavastaavaa. Ammattiliitto Pro ry on siten rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Ammattiliitto Pro ry:n sähköpostijäsenkirjeessä 8.3.2019 on todettu, että "ulosmarssi on laillinen työtaistelutoimenpide: se ei kohdistu voimassa oleviin työehtosopimuksiin". Työtuomioistuin katsoo, että Ammattiliitto Pro ry on luonnehtinut työtaistelutoimenpidettä lailliseksi, vaikka se on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää tuo seikka paikkansa pitämättömäksi. Tällainen luonnehdinta on ollut omiaan lisäämään työtaisteluun osallistuvien työntekijöiden määrää ja siten aiheuttamaan suurempaa vahinkoa. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon edellä kerrotun seikan lisäksi työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Rahapelialan ammattilaiset Pro ry ja Ammattiliitto Pro ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on myönnetty määrältään oikeaksi.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Rahapelialan ammattilaiset Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa ja Ammattiliitto Pro ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.800 euroa.

Rahapelialan ammattilaiset Pro ry ja Ammattiliitto Pro ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 3.617,50 euroa, mihin määrään ei sisälly arvonlisäveroa. Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Murto, Nybondas, Teerimäki, Lehto ja Ojanen jäseninä. Esittelijä on ollut Kalske.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 26.11.2019