TT 2019:114

Hyvityssakko
Työrauha
Työrauhalauseke
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Uhkaus työtaistelutoimenpiteenä

Diaarinumero: R 78/19
Antopäivä: 26.11.2019

Tuomiossa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry velvoitettiin maksamaan Posti Palvelut Oy:lle työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoa työtuomioistuimen tuomiossa TT 2019:108 sopimuksen vastaiseksi vahvistaman työnseisausta koskevan uhkauksen johdosta sekä sen johdosta, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli pannut Posti Palvelut Oy:ssä toimeen pakettilajittelun tehtävissä koko maassa lakon, joka oli alkanut 11.11.2019 ja jonka Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli ilmoittanut jatkuvan 24.11.2019 saakka.

Edelleen vahvistettiin, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli rikkonut velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla 10.11.2019 työnseisauksesta yhtiössä koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa 25.11.2019 ja 8.12.2019 välisenä aikana. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry tuomittiin hyvityssakkoon myös tämän työnseisausta koskevan uhkauksen johdosta.

KANTAJA

Posti Palvelut Oy

VASTAAJA

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

ASIA

Työrauha

Vireille 18.11.2019

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmisteluistunto 21.11.2019

TYÖEHTOSOPIMUSMÄÄRÄYKSET

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Posti Palvelut Oy ovat 12.10.2017 allekirjoittaneet varhaisjakelua koskevan sopimuksen, jossa on sovittu muun ohella seuraavaa.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja siihen järjestäytyneet työntekijät sitoutuvat noudattamaan Posti Palvelut Oy:ssä nykyisen ja sitä seuraavan TEAM:n jakelualan työehtosopimuksen sopimuskauden loppuun asti työehto-sopimuksessa sovittua työrauhaa.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Medialiitto ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välillä 1.2.2018–31.1.2021 voimassa olevassa jakelua koskevassa työehtosopimuksessa on muun ohella seuraava määräys.

8.6. TYÖRAUHA

Työehtosopimuksen voimassa ollessa älköön pantako toimeen salaista tai julkista työnsulkua, lakkoa, boikottia tai työnkieltoa.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ASIAN TAUSTA JA TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Työtuomioistuin on 14.11.2019 asiassa R 74/19 antamassaan tuomiossa numero 108 vahvistanut Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja Posti Palvelut Oy:n välillä 12.10.2017 solmitun työehtosopimuksen työrauhalausekkeen oikeaksi sisällöksi, että PAU ry on velvollinen välttämään kaikkia jakelun työehtosopimuksessa kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä kaikissa tehtävissä Posti Palvelut Oy:ssä nykyisen jakelun työehtosopimuksen voimassa ollessa enintään 31.1.2021 saakka. Edelleen tuomiossa on vahvistettu, että PAU ry oli rikkonut velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla 22.10.2019 työnseisauksesta Posti Palvelut Oy:ssä 11.11.2019 klo 6 ja 24.11.2019 klo 24 välisenä aikana koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa.

Työtuomioistuimen asiassa R 74/19 antaman tuomion jälkeen Posti Palvelut Oy ei ole esittänyt PAU ry:lle vaatimusta työehtosopimukseen perustuvan hyvityssakon maksamisesta tuon tuomion perusteella. Se on 14.11.2019 kuitenkin vaatinut PAU ry:tä lopettamaan kaikki työtaistelutoimenpiteet Posti Palvelut Oy:ssä välittömästi. PAU ry ei ole lopettanut työtaistelutoimenpiteitä yhtiössä.

Tässä asiassa Posti Palvelut Oy on vaatinut, että PAU ry tuomitaan hyvityssakkoon 22.10.2019 työtaistelulla uhkaamisen johdosta, 11.11.2019 alkaneen työtaistelun johdosta ja edelleen 10.11.2019 työtaistelulla uhkaamisen johdosta, jolloin PAU ry on ilmoittanut, että työnseisaukset jatkuvat vielä 25.11.2019 kello 00.00 ja 8.12.2019 kello 24.00 välisen ajan.

PAU ry on katsonut, että sitä ei voida tuomita uhkausten osalta kuin yhteen hyvityssakkoon. Riitaa on myös oikeudenkäyntikuluista.

Posti Palvelut Oy:ssä lakossa olevista työntekijöistä 600 on PAU ry:n jäseniä.

KANNE

Vaatimukset

Posti Palvelut Oy on vaatinut, että työtuomioistuin

1) velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Posti Palvelut Oy:lle sen ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n välillä 12.10.2017 allekirjoitetussa työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta johtuvaa hyvityssakkoa työtuomioistuimen 14.11.2019 asiassa R 74/19 antamassa tuomiossa nro 108 sopimuksen vastaiseksi vahvistaman työtaistelun johdosta,

2) vahvistaa, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on rikkonut edellä 1. kohdassa sanottuun työehtosopimukseen perustuvaa velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä panemalla yhtiössä toimeen pakettilajittelun tehtävissä koko maassa lakon, joka on alkanut 11.11.2019 klo 6.00 ja jonka Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on ilmoittanut jatkuvan 24.11.2019 klo 24.00 saakka,

3) velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Posti Palvelut Oy:lle edellä 1. kohdassa sanotussa työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta johtuvaa hyvityssakkoa edellä 2. kohdassa kerrotun työtaistelun johdosta,

4) vahvistaa, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on rikkonut velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla 10.11.2019 työnseisauksesta yhtiössä koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa 25.11.2019 klo 00.00 ja 8.12.2019 klo 24.00 välisenä aikana,

5) velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Posti Palvelut Oy:lle edellä 1. kohdassa mainitussa työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta johtuvaa hyvityssakkoa edellä 4. kohdassa kerrotun työtaistelun johdosta, ja

6) velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.997,50 eurolla korkoineen.

Perusteet

Vaatimuskohta 1 (uhkaus 22.10.2019)

Työtuomioistuin on 14.11.2019 asiassa R 74/19 antamassaan tuomiossa nro 108 vahvistanut Posti Palvelut Oy:n ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n välillä 12.10.2017 allekirjoitetussa varhaisjakelua koskevassa työehtosopimuksessa sovitun työrauhamääräyksen oikeaksi sisällöksi, että PAU ry on velvollinen välttämään kaikkia jakelun työehtosopimuksessa kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä kaikissa tehtävissä Posti Palvelut Oy:ssä nykyisen jakelun työehtosopimuksen voimassa ollessa enintään 31.1.2021 saakka, ja että PAU ry on rikkonut velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla työnseisauksesta yhtiössä koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa 11.11.2019 klo 6.00 ja 24.11.2019 klo 24.00 välisenä aikana.

Edellä mainitussa työehtosopimuksessa on sovittu, että "Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja siihen järjestäytyneet työntekijät sitoutuvat noudattamaan Posti Palvelut Oy:ssä nykyisen ja sitä seuraavan TEAM:n jakelualan työehtosopimuksen sopimuskauden loppuun asti työehtosopimuksessa sovittua työrauhaa". Jakelun työehtosopimuksen työrauhaa koskevan 8.6 kohdan mukaan "työehtosopimuksen voimassa ollessa älköön pantako toimeen salaista tai julkista työnsulkua, lakkoa, boikottia tai työnkieltoa".

Jakelun työehtosopimuksen osapuolet ovat yhteneväisesti työtuomioistuimelle edellä sanotun oikeudenkäynnin aikana todenneet, että jakelun työehtosopimukseen perustuvan työrauhavelvollisuuden rikkomisesta voidaan työehtosopimukseen osallinen liitto tuomita maksamaan hyvityssakkoa, joka määräytyy työehtosopimuslain mukaisesti.

Posti Palvelut Oy:n ja PAU ry:n 12.10.2017 allekirjoittaman työehtosopimuksen työrauhamääräyksen oikeusvaikutukset määräytyvät samalla tavoin kuin jakelun työehtosopimuksen työrauhaa koskevan sopimusmääräyksen. PAU ry on siten velvollinen maksamaan hyvityssakkoa Posti Palvelut Oy:lle työtuomioistuimen vahvistaman sopimuksen rikkomisen johdosta.

Jos työehtosopimuksen osalliset ovat velvoittautumiskompetenssinsa perusteella asettaneet työrauhalausekkeen rikkomisesta työehtosopimukseen jonkin tehostemääräyksen kuten vahingonkorvausvelvollisuuden, sopimussakon tai muun vastaavan, voi työtuomioistuin määrätä tällaisen seuraamuksen (TT 2019:71 ja TT 2019:108). Työtuomioistuin voi siten määrätä Posti Palvelut Oy:n vaatiman hyvityssakon.

Vaatimuskohdat 2 ja 3 (11.11.2019 aloitettu lakko)

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on pannut toimeen edellä sanotun ja työtuomioistuimen tuomiossa todetun työtaistelun uhan mukaisen lakon koko maassa. Lakko on alkanut 11.11.2019 klo 6.00 ja jatkuu oletettavasti PAU ry:n ilmoittaman ajan 24.11.2019 klo 24.00 saakka.

Posti Palvelut Oy on 14.11.2019 työtuomioistuimen tuomion antamisen jälkeen kehottanut PAU ry:tä lopettamaan kaikki työtaistelutoimenpiteet yhtiössä välittömästi ja pyytänyt vahvistamaan tämän vastaamalla asiaa koskeneeseen yhtiön kirjeeseen. PAU ry ei ole vastannut yhtiön kirjeeseen ja osoittanut vähät välittävänsä työtuomioistuimen tuomiosta ilmoittamalla julkisuudessa, että lakot pysyvät käynnissä.

Lakossa on noin 700 yhtiössämme pakettilajittelun tehtävissä toimivaa työntekijää ja toimihenkilöä. Lakossa on suurin osa Posti Palvelut Oy:ssä näissä tehtävissä toimivista työntekijöistä ja toimihenkilöistä. Lakko aiheuttaa merkittävää haittaa pakettien lajittelutoiminnalle ja siten pakettien kululle.

Posti Palvelut Oy:n ja PAU ry:n välisessä työehtosopimuksessa PAU ry:lle on sovittu ehdoton työrauhavelvollisuus. Työrauhavelvollisuuden sisällön eli sen laajuuden osalta sopimuksessa on viitattu jakelun työehtosopimuksessa sovittuun työrauhavelvollisuuteen, joka sisällöltään on myös laissa säädettyä laajempi ja ehdoton.

PAU ry on lakon toimeenpanemalla rikkonut samoilla työtuomioistuimen edellä sanotussa tuomiossa toteamilla oikeudellisilla perusteilla 12.10.2017 sovitun työehtosopimuksen työrauhamääräystä kuin ilmoittaessaan lakon uhasta. Työtaistelulla uhkaaminen ja työtaistelun toimeenpaneminen ovat toisistaan itsenäisiä työtaisteluita, joista voidaan määrätä erilliset hyvityssakot (TT 2019:105). Kannevaatimusten 1 ja 3 kohdat ovat siten itsenäisesti ratkaistavia vaatimuksia.

Jakelun työehtosopimuksen mukaan hyvityssakko määrätään työehtosopimuslaissa säädetyin perustein. PAU ry on julkisuudessa vähätellyt velvollisuuttaan noudattaa sopimaansa työrauhavelvollisuutta ja työtuomioistuimen edellä sanotun tuomion lopputulosta. PAU ry:llä on ollut mahdollisuus keskeyttää toimeenpanemansa lakko. PAU ry:lle määrättävän hyvityssakon on perusteltua olla määrältään tuntuva.

Vaatimuskohta 2 on esitetty siltä varalta, että oikeudesta vaatimuskohdan 3 hyvityssakkoon jäisi erityisesti riitaa.

Vaatimuskohdat 4 ja 5 (uhkaus 10.11.2019)

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on 10.11.2019 päivätyllä työriitalain mukaiseksi ilmoitukseksi otsikoidulla ilmoituksella ilmoittanut Posti Palvelut Oy:lle työriitalain mukaisesta työnseisauksesta Posti Palvelut Oy:ssä koskien postinjakelua, postinkäsittelyä ja postinkuljetusta koko maassa ajalla 25.11.2019 klo 00.00 – 8.12.2019 klo 24.00. Työtaistelu kohdistuu oletettavasti pakettilajittelun tehtäviin.

PAU ry on edellä sanotulla menettelyllään uhannut Posti Palvelut Oy:tä tulevalla lakolla ja siten rikkonut yhtiön kanssa allekirjoittamaansa työehtosopimukseen sisältynyttä työrauhavelvoitetta.

PAU ry:n puheenjohtaja on Yleisradion A-studio, A-Talk, Riita Postin palkoista -nimellä julkaistussa televisio-ohjelmassa 14.11.2019 klo 21.05 alkaen kertonut, että "lakot pysyy käynnissä tämän 700:n osalta, tarkoittaa sitä, että meidän pitää vain teknisesti muuttaa ne lakot niin, että meidän osastot, joissa näitä pakettilajittelijoita on, niin tekevät ne lakkoilmoitukset". Myös tällä julkisella ilmoituksellaan PAU ry on rikkonut sopimusta vastaan.

Työtaistelua on pidettävä eri työtaisteluna kuin edellä vaatimuskohdissa 1–3 kerrottuja työtaisteluja, koska kysymys on aikaisemmasta lakon uhasta itsenäisestä uhasta, jonka toimeenpano lakkona kohdistuu ajallisesti aikaisemman uhan ja sen mukaisesti toimeenpannun lakon jälkeiseen aikaan. Uhan mukainen lakon piteneminen merkitsee yhtiölle aiheutuvan haitan kasvamista.

Työtaistelun ilmoitetut perusteet ovat oletettavasti samat kuin työtuomioistuimen ratkaisemassa asiassa. PAU ry vastustaa pakettiliiketoiminnan luovutusta Posti Oy:ltä Posti Palvelut Oy:lle ja vaatii, että Posti Palvelut Oy:lle siirtyneet pakettilajittelijat tulisi palauttaa viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen piiriin.

Työtaistelu ei kohdistu työehtosopimuksen normimääräyksiä vastaan, mutta merkitsee PAU ry:n ja Posti Palvelut Oy:n välillä solmitun työrauhamääräyksen rikkomista. PAU ry on päättänyt ja ilmoittanut työtaistelusta, joten se on siitä vastuussa.

Työtaistelun uhka on vakavasti otettava. Vastaajalla on työtuomioistuimen 14.11.2019 antaman tuomion jälkeen ollut mahdollisuus peruuttaa työtaistelutoimi Posti Palvelut Oy:n pyynnön mukaisesti. Näiden seikkojen olisi aihetta vaikuttaa hyvityssakon määrään.

Vaatimuskohta 6 (oikeudenkäyntikulut)

Posti Palvelut Oy vaatii asiassa hyvityssakkoa kolmen eri työtaistelutoimenpiteen johdosta, eikä edes vaatimuskohdassa 1 ole kysymys työtuomioistuimessa aiemmin ratkaistun asian uudelleen käsittelemisestä. Ainakin siinä tapauksessa, että yhtiön vaatimukset hyväksytään siltäkin osin kuin PAU ry on ne kiistänyt (vaatimuskohdat 4 ja 5), PAU ry on oikeudenkäymiskaaren nojalla velvoitettava korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan vaaditun mukaisina. Se seikka, että yhtiö ei ole vaatinut PAU ry:ltä hyvityssakon maksamista työtuomioistuimen 14.11.2019 antaman tuomion nro 108 jälkeen ennen tämän kanteen nostamista, ei voi vaikuttaa yhtiön vahingoksi oikeudenkäyntikuluvastuuta arvioitaessa. Hyvityssakkojen vaatiminen suoraan PAU ry:ltä ei oletettavasti olisi ollut tehokasta.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on myöntänyt Posti Palvelut Oy:n vaatimuskohdat 1–3.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on kiistänyt Posti Palvelut Oy:n vaatimuskohdat 4–5.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on vaatinut, että Posti Palvelut Oy on velvoitettava pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ja korvaamaan puolet eli 818,40 euroa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n oikeudenkäyntikuluista korkoineen. Toissijaisesti se on vaatinut, että osapuolet saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Perusteet

PAU ry:tä ei ole perusteita tuomita kolmeen hyvityssakkoon asiassa. Posti Palvelut Oy vaatii hyvityssakkoa kahdesta eri työnseisauksella uhkaamisesta. Kyse on kuitenkin yhdestä työnseisauksesta, vaikka sen kestosta on ilmoitettu kaikkiaan kahdella erillisellä työriitalain mukaisella ilmoituksella valtakunnansovittelijalle. Työnseisauksia on vain yksi, vaikka alkuperäisen Posti Palvelut Oy:tä koskevan työnseisauksen kestoa on muutettu 10.11.2019 annetulla ilmoituksella. Kyse on siitä, että työnseisauksen kestoa on pidennetty. Tämän vuoksi kannevaatimukset 4 ja 5 kiistetään.

Tämän tulkinnan puolesta puhuu myös se, että työnseisauksen kohdentuminen, laajuus ja syyt ovat samat koko neljän viikon keston ajalta. Tulkintaa puoltaa myös se, että kysymys on yhtäjaksoisesta neljän viikon työnseisauksesta, jos se toteutuu ilmoitetusti.

Kun kysymys on asiallisesti yhdestä työnseisauksesta, ei PAU ry:n voida katsoa uhanneen siitä työehtosopimuksen työrauhavelvoitteen vastaisesti useammin kuin kerran. Siten työnseisauksella uhkaamisesta voidaan tuomita tässä asiassa vain yksi hyvityssakko.

Koska Posti Palvelut Oy:n palveluksessa työskentelevät PAU ry:n jäsenet eivät ole työehtosopimuslain 4 §:n tarkoittamalla tavalla sidottuja mihinkään työehtosopimukseen ja koska kysymys on työriidasta, PAU ry:llä on ollut työriitalain mukainen velvollisuus ilmoittaa työnseisauksesta ja myös sen keston muutoksesta kirjallisesti valtakunnansovittelijalle ja tuon työriidan vastapuolena oleville tahoille. Tämän lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä ei voida lukea PAU ry:n vahingoksi siten, että kyse olisi kahdesta erillisestä työehtosopimuksen työrauhavelvoitteen rikkomisesta työnseisauksilla uhkaamalla. Työriitojen sovittelusta annetun lain 7 §:n viimeisen virkkeen nojalla PAU ry ei olisi voinut peruuttaa 10.11.2019 antamaansa työtaisteluilmoitusta yksipuolisesti.

Näillä perusteilla PAU ry:n ei voida katsoa rikkoneen työehtosopimusperusnormina sovellettavaa työrauhaa kolmeen eri otteeseen, eikä kolmelle erilliselle hyvityssakolle ole perustetta.

Hyvityssakosta

Tässä asiassa tuomittavan hyvityssakon määrä on määritettävä kuten se tehtäisiin työehtosopimuslain 10 §:n perusteella. Hyvityssakkoon tuomittaessa on työehtosopimuslain 10 §:n mukaan huomioitava kaikki esiin tulleet seikat, kuten toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko.

Hyvityssakkoa määrättäessä on huomioitava sen määrää alentavana, että työnseisauksella uhkaaminen on tapahtunut ennen kuin työtuomioistuin on 14.11.2019 antanut tuomion asiassa R 74/19. Tuolloin varhaisjakelun sopimuksen työrauhavelvollisuuden laajuus on ollut riidanalainen ja osapuolille epäselvä asia. Asia on näin, vaikka katsottaisiin vastoin PAU ry:n kantaa, että se on uhannut työnseisauksella kahteen eri otteeseen. Kanteen perusteiden mukaisesti molemmat noista väitetyistä työnseisauksilla uhkaamisista ovat tapahtuneet aiemmin kuin 14.11.2019.

Kanteen työrauhavelvollisuuden rikkomista koskeva kannevaatimus perustuu Posti Palvelut Oy:n palveluksessa oleviin ja lakon piirissä oleviin PAU ry:n jäseniin. Hyvityssakkoa määrättäessä on siten huomioitava asian laajuutena ainoastaan Posti Palvelut Oy:n palveluksessa

olevat PAU ry:n jäseniksi järjestäytyneet työntekijät, jotka osallistuvat työnseisaukseen.

Oikeudenkäyntikuluvastuusta

Työtuomioistuin lausui 14.11.2019 antamassaan tuomiossa asiassa R 74/19, että kantaja kantaa oikeudenkäyntikuluriskin siitä, että se pilkkoo samaa asiaa koskevan asian kahteen erilliseen oikeudenkäyntiin, vaikka asia olisi voitu käsitellä yhdessä oikeudenkäynnissä.

Tässä asiassa Posti Palvelut Oy vaatii PAU ry:ltä hyvityssakkoa muun ohessa samasta asiasta, jonka työtuomioistuin on vahvistusvaatimuksena ratkaissut tuomiollaan 14.11.2019. Tähän nähden on katsottava, että PAU ry:tä ei voida velvoittaa maksamaan Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikuluja, vaikka työtuomioistuin tuomitsisi PAU ry:n hyvityssakkoon tässä asiassa. Samalla perusteella on katsottava, että Posti Palvelut Oy on velvollinen korvaamaan PAU ry:n oikeudenkäyntikulut tässä asiassa asian lopputuloksesta riippumatta siltä osin, kun PAU ry:n kulut muodostuvat työtuomioistuimessa jo käsitellyn asian uudelleen käsittelystä.

PAU ry katsoo, että sen oikeudenkäyntikuluista tässä asiassa puolet kohdistuu työtuomioistuimen jo 14.11.2019 tuomiolla ratkaiseman asian uudelleen käsittelyyn hyvitysvaatimuksen osalta.

PAU ry:n vaatimaa oikeudenkäyntikuluratkaisua puoltaa myös Posti Palvelut Oy:n muu menettely asiassa ennen tämän kanteen nostamista. Työtuomioistuin on vakiintuneesti katsonut, että työehtosopimuslakiin perustuvissa työrauhakanteissa osapuolilla ei ole velvollisuutta neuvotella asiasta ennen kanteen nostamista työtuomioistuimessa. On kuitenkin huomattava, että Posti Palvelut Oy:n vaatimukset tässä asiassa eivät perustu työehtosopimuslain hyvityssakkoseuraamuksiin, vaan työehtosopimuksen velvoitemääräyksen sopimusperusteiseen seuraamukseen.

On katsottava, että velvoitemääräyksen rikkomisen hyvittämisen osalta myös sopimusta rikkoneen osapuolen vastapuolella on omat velvoitteensa olla vaatimuksestaan yhteydessä vastapuoleensa ennen sitä koskevan kanteen nostamista tuomioistuimessa. Työtuomioistuimen

14.11.2019 antaman tuomion jälkeen Posti Palvelut Oy ei kuitenkaan ole esittänyt PAU ry:lle mitään vaatimusta työehtosopimukseen perustuvan hyvityssakon maksamisesta tuon tuomion perusteella. Tämä menettely on osaltaan katsottava Posti Palvelut Oy:n vahingoksi oikeudenkäyntikuluvastuuta arvioitaessa riippumatta tämän asian lopputuloksesta.

Toissijaisesti osapuolet saavat vastata itse oikeudenkäyntikuluistaan.

PAU ry on paljoksunut Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta siltä osin kuin asian hoitamiseen käytetty tuntimäärä on ylittänyt kuusi tuntia. Oikeudenkäyntikulujen määräksi se on hyväksynyt 3.190 euroa.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Varhaisjakelua koskeva sopimus 12.10.2017

2. Työriitalain mukainen ilmoitus 10.11.2019

3. Teollisuusliiton lausuma työtuomioistuimelle asiassa R 74/19

4. Medialiiton lausuma työtuomioistuimelle asiassa R 74/19

5. Posti Palvelut Oy:n kirje 14.11.2019 PAU ry:lle

6. Kuvakaappaus PAU ry:n puheenjohtajan tekstiviestistä 14.11.2019

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. Työriitalain mukainen ilmoitus 10.11.2019 (=K2)

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtuomioistuin on edellä todetuin tavoin 14.11.2019 antamassaan tuomiossa numero 108 vahvistanut Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja Posti Palvelut Oy:n välillä 12.10.2017 solmitun työehtosopimuksen työrauhalausekkeen oikeaksi sisällöksi, että PAU ry on velvollinen välttämään kaikkia jakelun työehtosopimuksessa kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä kaikissa tehtävissä Posti Palvelut Oy:ssä nykyisen jakelun työehtosopimuksen voimassa ollessa enintään 31.1.2021 saakka. Edelleen tuomiossa on vahvistettu, että PAU ry on rikkonut velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla 22.10.2019 työnseisauksesta Posti Palvelut Oy:ssä 11.11.2019 kello 6 ja 24.11.2019 kello 24 välisenä aikana koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa. Työnseisaus on 11.11.2019 alkanut ilmoitetun mukaisesti.

Kannevaatimukset 1–3

Posti Palvelut Oy on kanteessaan vaatinut Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n tuomitsemista hyvityssakkoon 22.10.2019 PAU ry:n tekemän työtaistelua koskevansa uhkauksen johdosta (kannevaatimus 1). Se on lisäksi vaatinut vahvistettavaksi, että PAU ry on rikkonut velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä panemalla yhtiössä toimeen pakettilajittelun tehtävissä koko maassa lakon, joka on alkanut 11.11.2019 kello 6 ja jonka se on ilmoittanut jatkuvan 24.11.2019 kello 24 saakka (kannevaatimus 2). Edelleen Posti Palvelut Oy on vaatinut, että PAU ry tuomitaan hyvityssakkoon työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta edellä mainitun työtaistelun johdosta (kannevaatimus 3).

PAU ry on myöntänyt kannevaatimukset 1–3 oikeaksi. Kannevaatimukset on hyväksyttävä myöntämisen perusteella.

Kannevaatimukset 4–5

Osapuolet ovat eri mieltä siitä, tuleeko PAU ry tuomita hyvityssakkoon lisäksi 10.11.2019 antamansa ilmoituksen johdosta, jolla PAU ry on ilmoittanut työnseisauksesta 25.11.2019 kello 00.00 ja 8.12.2019 kello 24.00 välisenä aikana. Kyse on ollut työriitalain mukaisesta ilmoituksesta muun ohella valtakunnansovittelijalle, PALTA ry:lle, Posti Oy:lle ja Posti Palvelut Oy:lle (K2). PAU ry on vedonnut siihen, että sillä on ollut työriitojen sovittelusta annetun lain (työriitalaki) mukainen velvollisuus ilmoittaa työnseisauksesta ja myös sen keston muutoksesta kirjallisesti valtakunnansovittelijalle ja tuon työriidan vastapuolena oleville tahoille ja että tämän lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä ei voida lukea PAU ry:n vahingoksi siten, että kyse olisi kahdesta erillisestä työehtosopimuksen työrauhavelvoitteen rikkomisesta työnseisauksilla uhkaamalla. Posti Palvelut Oy taas on katsonut, että kyse on ollut itsenäisestä työtaistelutoimenpiteestä, jonka toimeenpano lakkona kohdistuu ajallisesti aikaisemman uhan ja sen mukaisesti toimeenpannun lakon jälkeiseen aikaan.

Työtuomioistuin katsoo, että yhtä lailla kuin aiempi, 22.10.2019 annettu uhkaus, myös 10.11.2019 annettu uhkaus on ollut vastoin PAU ry:n ja Posti Palvelut Oy:n välillä solmitun työehtosopimuksen työrauhalauseketta, jonka mukaisesti PAU ry on sitoutunut välttämään kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä. Merkitystä ei ole ollut työriitalakiin perustuvalla PAU ry:n ilmoitusvelvollisuudella kummankaan annetun uhkauksen osalta. PAU ry:n ilmoitus työnseisauksen jatkumisesta kahdella viikolla aiemmin ilmoitetun kahden viikon lisäksi on muodostanut uuden itsenäisen työtaistelutoimenpiteen, jonka perusteella PAU ry on tuomittava hyvityssakkoon. Myös kannevaatimukset 4 ja 5 on siten hyväksyttävä.

Hyvityssakkojen määrään vaikuttavat seikat

Asiassa on riidatonta, että tuomittavan hyvityssakon määrä on arvioitava työehtosopimuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Selvyyden vuoksi todettakoon, että asiassa sovellettavan työrauhalausekkeen mukaan "Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja siihen järjestäytyneet työntekijät sitoutuvat noudattamaan Posti Palvelut Oy:ssä nykyisen ja sitä seuraavan TEAM:n jakelualan työehtosopimuksen sopimuskauden loppuun asti työehtosopimuksessa sovittua työrauhaa". Jakelua koskevan työehtosopimuksen työrauhaa koskevan 8.6 kohdan mukaan "työehtosopimuksen voimassa ollessa älköön pantako toimeen salaista tai julkista työnsulkua, lakkoa, boikottia tai työnkieltoa". Jakelua koskevaan työehtosopimukseen osalliset Teollisuusliitto ry ja Medialiitto ry ovat esittäneet kantanaan, että mainittu työrauhamääräys on ehdoton ja että työehtosopimukseen perustuvan työrauhavelvollisuuden rikkomisesta voidaan tuomita maksamaan työehtosopimuslain mukaan määräytyvää hyvityssakkoa (K3, K4, ks. TT 2019:108).

Työehtosopimuslain 10 §:n mukaan hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huomioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jättää tuomitsematta.

Työtuomioistuin on ottanut hyvityssakkojen määrää harkittaessa huomioon sen, että työtaistelua koskevat uhkaukset (22.10. ja 10.11.2019) on annettu ennen kuin työtuomioistuin on antanut ratkaisunsa TT 2019:108 (14.11.2019). PAU ry:n työrauhavelvollisuuden laajuus on siten ollut riidanalainen asia uhkauksia annettaessa. Toisaalta PAU ry ei ole peruuttanut työtaistelutoimia Posti Palvelut Oy:n pyynnön mukaisesti sen jälkeen, kun työtuomioistuin on vahvistanut niiden olevan vastoin PAU ry:n ja Posti Palvelut Oy:n solmiman työehtosopimuksen työrauhalauseketta. Työnseisaukset jatkuvat edelleen.

Työtaistelua koskevasta uhkauksesta 22.10.2019 ja 11.11.2019 alkaneesta toteutuneesta työtaistelusta on määrätty yksi yhteinen hyvityssakko.

Oikeudenkäyntikulut

PAU ry on vaatinut ensisijaisesti, että sitä ei velvoiteta korvaamaan Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikuluja siinäkään tapauksessa, että se tuomitaan asiassa hyvityssakkoon. Edelleen se on katsonut, että Posti Palvelut Oy on velvollinen korvaamaan sen oikeudenkäyntikuluista puolet eli sen osan, joka kohdistuu työtuomioistuimen jo 14.11.2019 tuomiolla ratkaiseman asian uudelleen käsittelyyn hyvitysvaatimuksen osalta.

Työtuomioistuin toteaa, että Posti Palvelut Oy olisi voinut esittää hyvityssakkoa koskevan kannevaatimuksensa 1 jo asiassa R 74/19, jossa työtuomioistuin on 14.11.2019 antanut tuomion numero 108. Tässä asiassa ei kuitenkaan ole kyse vain mainitussa asiassa käsitellystä, 22.10.2019 annetusta työnseisausta koskevasta uhkauksesta vaan myös 10.11.2019 annetusta uudesta uhkauksesta ja 11.11.2019 alkaneesta työnseisauksesta. Uhkausta 22.10.2019 koskeva asia on käsitelty työtuomioistuimessa kiireellisenä. PAU ry ei ole tuomion jälkeen kuitenkaan peruuttanut työtaistelutoimiaan Posti Palvelut Oy:ssä. Yhtiön toimenpiteitä nyt käsiteltävässä asiassa ei näin ollen voida pitää tarpeettomina. PAU ry on siten asian hävitessään velvollinen korvaamaan Posti Palvelut Oy:n kaikki tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n ja oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla.

PAU ry on paljoksunut Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikuluja siltä osin kuin asian hoitamiseen käytetty tuntimäärä on ylittänyt kuusi tuntia. Oikeudenkäyntikulujen määräksi se on hyväksynyt 3.190 euroa. Yhtiön oikeudenkäyntikulujen määrä on ollut 3.997,50 euroa ja käytetty tuntimäärä noin 10 tuntia. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet sekä se, että asia on ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi myönnetyt 3.190 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin

- vahvistaa, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on rikkonut Posti Palvelut Oy:n ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n välillä 12.10.2017 allekirjoitettuun työehtosopimukseen perustuvaa velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä panemalla yhtiössä toimeen pakettilajittelun tehtävissä koko maassa lakon, joka on alkanut 11.11.2019 klo 6.00 ja jonka Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on ilmoittanut jatkuvan 24.11.2019 klo 24.00 saakka (kannevaatimus 2),

- velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Posti Palvelut Oy:lle sen ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n välillä 12.10.2017 allekirjoitetussa työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta johtuvaa hyvityssakkoa yhteensä 12.000 euroa työtuomioistuimen 14.11.2019 asiassa R 74/19 antamassa tuomiossa nro 108 sopimuksen vastaiseksi vahvistaman työtaistelun johdosta sekä sen johdosta, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on pannut Posti Palvelut Oy:ssä toimeen pakettilajittelun tehtävissä koko maassa lakon, joka on alkanut 11.11.2019 klo 6.00 ja jonka Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on ilmoittanut jatkuvan 24.11.2019 klo 24.00 saakka (kannevaatimukset 1 ja 3),

- vahvistaa, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on rikkonut velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla 10.11.2019 työnseisauksesta yhtiössä koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa 25.11.2019 klo 00.00 ja 8.12.2019 klo 24.00 välisenä aikana (kannevaatimus 4)

- velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Posti Palvelut Oy:lle sen ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n välillä 12.10.2017 allekirjoitetussa työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta johtuvaa hyvityssakkoa 10.000 euroa sen johdosta, että se on 10.11.2019 ilmoittanut työnseisauksesta Posti Palvelut Oy:ssä koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa 25.11.2019 klo 00.00 ja 8.12.2019 klo 24.00 välisenä aikana (kannevaatimus 5) ja

- velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n korvaamaan Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.190 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Niemiluoto, Äimälä, Nyyssölä, Pohjola ja Moilanen jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 26.11.2019