TT 2019:119

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 41/19
Antopäivä: 16.12.2019

Työtaistelun syynä oli työnantajayhtiön esimiesten työsopimusten irtisanomisia koskenut päätös. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen määräykseen työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa työhön ja erottaa työntekijöitä. Asiassa jäi näyttämättä, että ammattiliitto tai sen edustajat olisivat jollain tavalla osallistuneet työtaistelun toimeenpanemiseen. Kanne hylättiin siltä osin kuin siinä oli vaadittu ammattiliiton tuomitsemista hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Vastauksessa myönnettiin, että ammattiliitto oli laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja ammattiosasto työrauhavelvollisuutensa, minkä johdosta ne tuomittiin hyvityssakkoihin.

KANTAJA

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

VASTAAJA

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

KUULTAVA

PAU:n Joensuun osasto ry

ASIA

Työrauha

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 2.12.2019

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Yli puolet X Oy:n Joensuun terminaalin jakelutyöntekijöistä ryhtyi laittomaan työtaisteluun marssimalla ulos työpaikaltaan 14.6.2019 kello 9. Ulosmarssiin osallistui 75 työntekijää, joista 33 palasi töihin lipunlaskun ja hiljaisen hetken jälkeen. Työtaistelua jatkoi 42 työntekijää, joiden työvuoro olisi päättynyt kello 13. Työntekijät olivat Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja PAU:n Joensuun osasto ry:n jäseniä. Ulosmarssin oli ilmoitettu kestävän kello 9 ja kello 18 välisen ajan. Ulosmarssiin osallistuneiden työntekijöiden työvuoro päättyi noin kello 13, minkä jälkeen uusia ulosmarsseja ei järjestetty ja työrauha palautui.

Ulosmarssin aluksi X Oy:n liput laskettiin puolitankoon ja henkilöstö piti hiljaisen hetken, minkä jälkeen osa työntekijöistä palasi töihin. Alueellinen pääluottamusmies, joka oli myös ammattiosaston puheenjohtaja, osallistui lipunlaskuun ja hiljaiseen hetkeen.

Työnantajaliitto lähetti 14.6.2019 kello 11.54 ammattiliitolle kehotuksen työrauhan palauttamisesta ja ylläpitämisestä sekä pyynnön antaa selvitys sen eteen tehdyistä toimenpiteistä. Ammattiliitto vastasi työnantajaliiton valvontapyyntöön 14.6.2019 kello 12.55. Ammattiliitto tiedotti ulosmarssista verkkosivuillaan 14.6.2019 kello 10.38.

Ulosmarssin syynä oli X Oy:n esimiesten työsopimusten irtisanomisia koskeva päätös. Työtaistelu kohdistui voimassa olleen viestivälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen (1.11.2017–31.10.2019) 2 §:n 1 momentin määräykseen työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa työhön ja erottaa työntekijöitä.

Ulosmarssin vuoksi X Oy:ssä jäi jakamatta noin 38 reittiä. X Oy:lle aiheutui työtaistelusta noin 5.000 euron suuruinen taloudellinen vahinko.

Ammattiosastossa oli noin 214 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Palvelualojen työnantajat PALTA ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee PAU:n Joensuun osasto ry:n hyvityssakkoon ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä, ja

- velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja PAU:n Joensuun osasto ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 3.760 eurolla korkoineen.

Perusteet

X Oy oli Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsen. Sen työssä noudatettiin Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n välistä viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta.

Ammattiliitto oli osallistunut laittoman työtaistelun valmisteluun ja järjestämiseen ja siten rikkonut työrauhavelvollisuuttaan. Alueellinen pääluottamusmies ja ammattiosaston puheenjohtaja kertoi esimiehelleen, että ammattiliiton tiedottaja oli ilmoittanut hänelle 13.6.2019 ulosmarssin järjestämisestä seuraavana päivänä ja järjestänyt tiedotusvälineiden edustajat paikalle ulosmarssin alkaessa. Alueellinen pääluottamusmies oli ensin kertonut työnantajalle, että kysymyksessä oli spontaani ulosmarssi. Työnantajan tiedusteltua, miten tiedotusvälineet olivat osanneet tulla seuraamaan spontaania ulosmarssia, pääluottamusmies oli myöntänyt, että ilmoitus ulosmarssin järjestämisestä oli tullut ammattiliiton tiedottajalta jo edellisenä päivänä 13.6.2019. Pääluottamusmiehen toiminta osoitti ammattiliiton yritystä välttää vastuu ulosmarsseista väittämällä ulosmarsseja spontaaneiksi, mitä ne eivät kuitenkaan olleet. Oli selvää, että tiedotusvälineet oli kutsunut paikalle ammattiliitto eikä ammattiosasto ottaen huomioon, että ammattiliitolla oli viestintävastaava ja valmiit yhteydet tiedotusvälineisiin. Ammattiliitto oli omalla viestinnällään sekä järjestämällä tiedotusvälineet seuraamaan ulosmarssia tukenut ja edistänyt ulosmarssia.

Ammattiliitto oli vähintäänkin laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Oli selvää, että ammattiosasto oli ollut yhteydessä ammattiliittoon ennen ulosmarssin järjestämistä. Samoin oli selvää, että ulosmarssia oli suunniteltu etukäteen ottaen huomioon, että siihen sisältyi lipunlasku ja hiljainen hetki. Ammattiliitto oli ollut etukäteen vähintään tietoinen ulosmarssin järjestämisestä. Ammattiliitto oli ollut yhteydessä ammattiosastoon vasta ulosmarssin alettua ilmoittaakseen työrauhavelvoitteesta, vaikka ammattiliitto oli ollut tietoinen työtaistelun järjestämisestä jo 13.6.2019. Työrauhavelvoitteesta ilmoittaminen ei ollut riittävä toimenpide työtaistelun estämiseksi ja lopettamiseksi sekä työrauhan ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

X Oy oli ryhtynyt välittömiin toimenpiteisiin ulosmarssien lopettamiseksi pitämällä yhteyttä työnantajaliittoon.

Ammattiosasto oli ryhtynyt laittomaan työtaistelutoimenpiteeseen tai vähintäänkin laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa. Ammattiosaston puheenjohtajan ja alueellisen pääluottamusmiehen työnantajalle 18.6.2019 antaman ilmoituksen mukaan ammattiosasto oli päättänyt ulosmarssista ja järjestänyt sen, mikä oli uutisoitu myös ammattiliiton verkkosivuilla. Osaston puheenjohtaja ja alueellinen pääluottamusmies oli ollut toimeenpanemassa ulosmarssia 14.6.2019 sen alkaessa, ilmoittanut siitä suullisesti työnantajalle sekä osallistunut itse ulosmarssiin. Ammattiosasto ei ollut tehnyt mitään ulosmarssin lopettamiseksi.

Hyvityssakon määrää harkittaessa on otettava huomioon seuraavat seikat. Ammattiliitto oli ollut ainakin valmistelemassa työtaistelutoimenpidettä, osallistunut sen järjestämiseen, tukenut sitä ja edistänyt sitä tiedottamisellaan. Ammattiosasto oli tehnyt päätöksen laittoman työtaistelun järjestämisestä ja myös järjestänyt sen. Ammattiosaston puheenjohtaja ja alueellinen pääluottamusmies oli osallistunut työtaisteluun. Ammattiosasto ja ammattiliitto olivat suunnitelmallisesti ja tahallisesti rikkoneet työrauhasäännöksiä, mikä osoitti vakavaa piittaamattomuutta työehtosopimusmääräyksistä ja lainsäädännöstä. Työtaisteluun osallistuneiden määrä ja työtaistelun kesto huomioon ottaen työtaistelu oli mittakaavaltaan merkittävä. Lisäksi työnantaja oli maanantaina 17.6.2019 joutunut palkkaamaan lisähenkilöstöä laatupoikkeamien korjaamiseksi.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja PAU:n Joensuun osasto ry ovat kiistäneet ammattiliiton rikkoneen työrauhavelvollisuutta, mutta myöntäneet ammattiliiton laiminlyöneen valvontavelvollisuutta sekä myöntäneet ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuutta.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja PAU:n Joensuun osasto ry ovat myöntäneet Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen perusteeltaan ja määrältään.

Perusteet

Ammattiliitto ei ollut rikkonut työrauhavelvollisuuttaan. Ammattiliitto ei ollut tehnyt päätöstä ulosmarssista, eikä se ollut osallistunut tai myötävaikuttanut millään tavoin ulosmarssin järjestämiseen. Aloite ulosmarssiin oli tullut ammattiosaston jäseniltä.

Ammattiliiton tiedottaja ei ollut ilmoittanut ammattiosastolle tai sen puheenjohtajalle, että ulosmarssi järjestetään. Ammattiliiton tiedottaja ei ollut järjestänyt paikalle tiedotusvälineiden edustajia. Ammattiosaston työntekijöillä oli jo entuudestaan suhteita tiedotusvälineisiin, koska Joensuun alueen X Oy:n työntekijät olivat myös 23.4.2019 olleet uutisoinnin kohteena. Ylipäätään kuka tahansa voi ottaa yhteyttä tiedotusvälineisiin, joiden yhteystiedot olivat julkisia.

Ammattiliitto ei ollut viestinnällään tukenut tai edistänyt ulosmarssia taikka kehottanut osallistumaan siihen. Ammattiliiton verkkosivuilla 14.6.2019 ilmestynyt uutinen oli tehty vasta ulosmarssin jälkeen, ja siinä oli ainoastaan kerrottu jo tapahtuneesta ulosmarssista.

Hyvityssakon määrää harkittaessa on otettava huomioon, että ulosmarssiin oli osallistunut vain osa X Oy:n Joensuun jakeluterminaalin työntekijöistä. Ulosmarssi oli ollut ajallisesti lyhyt. Uusia ulosmarsseja ei ollut tullut. Alueellinen pääluottamusmies ja osaston puheenjohtaja ei ollut toimeenpannut eikä järjestänyt ulosmarssia. Hän oli osallistunut lipunlaskuun ja hiljaiseen hetkeen mutta palannut sen jälkeen työpaikalle. Työnantaja ei ollut 17.6.2019 joutunut palkkaamaan ylimääräistä työvoimaa, vaan työt oli tehty tavanomaisilla työvoimaresursseilla. Ulosmarssin jäätyä hyvin rajalliseksi myös siitä aiheutuneen taloudellisen vahingon määrä oli jäänyt kohtuullisen pieneksi.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Työnantajaliiton valvontapyyntö, sähköposti 14.6.2019 kello 11.54

2. Ote ammattiliiton verkkosivujen 14.6.2019 päivätystä uutisesta

3. Ote Ylen verkkosivuilla 14.6.2019 kello 13.01 julkaistusta uutisesta

4. Ote Karjalaisen verkkosivuilla 14.6.2019 kello 9.42 julkaistusta uutisesta

5. X Oy:n Kaakkois-Suomen aluepäällikkö A:n sähköposti 14.6.2019 kello 9.41

Vastaajan ja kuultavan kirjalliset todisteet

1. Ammattiliiton vastaus valvontapyyntöön, sähköposti 14.6.2019 kello 12.55

2. Ammattiosaston puheenjohtajan ja alueellisen pääluottamusmiehen sähköposti työnantajan edustajille 14.6.2019 kello 9.47

3. Ote Lehtitalo Karjalaisen sivuilta, yhteystiedot

4. Ote Yle Uutisten sivuilta, yhteystiedot

5. Ylen uutinen 23.4.2019

6. Karjalaisen uutinen 23.4.2019

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n Joensuun terminaalissa järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 14.6.2019 kello 9. Ulosmarssiin osallistui 75 työntekijää, joista 33 palasi töihin lipunlaskun ja hiljaisen hetken jälkeen. Työtaistelua jatkoi 42 työntekijää. Ulosmarssiin osallistuneiden työntekijöiden työvuoro päättyi noin kello 13, minkä jälkeen uusia ulosmarsseja ei järjestetty ja työrauha palautui.

Työtaistelun syynä oli X Oy:n esimiesten työsopimusten irtisanomisia koskeva päätös. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olleen viestivälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen 2 §:n 1 momentin määräykseen työnantajan oikeudesta johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa työhön ja erottaa työntekijöitä.

Ammattiliiton ja ammattiosaston vastuu

Asiassa esitettyä kirjallista todistelua arvioituaan työtuomioistuin katsoo jääneen näyttämättä, että ammattiliitto tai sen edustajat olisivat jollain tavalla osallistuneet työtaistelun toimeenpanemiseen. Kanne on hylättävä siltä osin kuin siinä on vaadittu Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n tuomitsemista hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiliitto on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakkojen määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakkojen määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko, vahingon suuruus ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja PAU:n Joensuun osasto ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin

- tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.500 euroa ja PAU:n Joensuun osasto ry:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.200 euroa, ja

- velvoittaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja PAU:n Joensuun osasto ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n oikeudenkäyntikulut 3.760 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Kiiski, Lindström, Kaskiaro, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 16.12.2019