TT 2019:120

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 71/19
Antopäivä: 16.12.2019

Lakon syynä oli työnantajan ilmoitus henkilöstön vähentämiseen mahdollisesti johtavien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Vastauksessa myönnettiin, että ammattiliitto oli laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja että ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa, minkä johdosta ne tuomittiin hyvityssakkoihin.

KANTAJA

Kumiteollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Kalkun Kumityöväen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n tehtaalla on järjestetty lakko, joka on alkanut keskiviikkona 14.8.2019 kello 22 ja päättynyt perjantaina 16.8.2019 kello 22. Työtaisteluun on osallistunut 17 työntekijää. Lakon syynä on ollut työnantajan ilmoitus henkilöstön vähentämiseen mahdollisesti johtavien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Ammattiosaston puheenjohtaja on ilmoittanut, että ammattiosasto ottaa vastuun työtaistelusta.

Kalkun Kumityöväen ammattiosasto ry:ssä on 40 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Kumiteollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Kalkun Kumityöväen ammattiosasto ry:n maksamaan hyvityssakkoa Kumiteollisuus ry:lle ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä,

- tuomitsee Teollisuusliitto ry:n maksamaan hyvityssakkoa Kumiteollisuus ry:lle valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä, ja

- velvoittaa Kalkun Kumityöväen ammattiosasto ry:n ja Teollisuusliitto ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Kumiteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työtaistelu on kohdistunut Kumiteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välisen, ajalla 1.12.2017–31.10.2020 voimassa olevan kumiteollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 3 §:n työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työnjohdosta.

Työtaistelu on alkanut välittömästi sen jälkeen, kun työnantaja on ilmoittanut aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut. Kalkun Kumityöväen ammattiosasto ry on vastuussa lakosta päättämisestä ja sen järjestämisestä. Ammattiosaston puheenjohtaja on kirjoittamassaan sähköpostiviestissä ilmoittanut, että ammattiosasto ottaa vastuun työtaistelusta. Ammattiosasto on näin ollen rikkonut työehtosopimuslain mukaista työrauhavelvollisuuttaan. Joka tapauksessa ammattiosasto on ainakin laiminlyönyt työehtosopimuslain mukaista valvontavelvollisuuttaan.

Kumiteollisuus ry on toimittanut Teollisuusliitto ry:lle valvontakirjeen, jolla se on vaatinut työrauhan palauttamista. Ammattiliitto on toimittanut tämän jälkeen valvontakirjeen ammattiosastolle. Työtaistelu on kestänyt useita päiviä, joten ammattiliitto ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Vakiintuneen työmarkkinakäytännön perusteella on siten katsottava, että ammattiliitto on laiminlyönyt sille työehtosopimuslain perusteella kuuluvaa valvontavelvollisuutta.

Hyvityssakon määrää korottavana tekijänä on otettava huomioon, että työehtosopimuslain vastainen lakko on jatkunut useita päiviä, mikä on katsottava syyllisyyttä lisääväksi seikaksi.

Lisäksi kyseisen viikon suunnitellusta tuotannosta on jäänyt lakon takia tekemättä yhdeksän tilausta, joiden arvo on ollut yhteensä 331.174,98 euroa. Jokaisen koneen maksimikapasiteetti on 80 tuntia. Esimerkiksi 5M-puristimelle suunnitellut tunnit ovat olleet 72,3 tuntia kyseisellä viikolla, mutta ainoastaan 27,1 tuntia on toteutunut. Vaikka neuvotteluesitys on annettu 13.8.2019 ja lakko on alkanut 14.8.2019 yövuorolla, työnantajalla ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta varautua lakkoon. Lakkoilevien työntekijöiden tilalle on ollut erittäin vaikeaa saada korvaavaa työvoimaa, eikä työnantaja ole pystynyt varmistumaan siitä, että asiakkaille luvatut tilaukset pystytään toimittamaan. Siten lakolla on aiheutettu työnantajalle yli 40.000 euron suuruinen taloudellinen vahinko.

Toimitusjohtaja ei ole todennut pääluottamusmiehen kanssa käydyssä keskustelussa odottaneensa lakkoa. Toimitusjohtaja on todennut olevan hyvä, ettei lakko kestänyt kauempaa, mikä ei kuitenkaan osoita, että työnantaja olisi ollut hyvillään lakosta ja että hyvityssakkoa tulisi tällä perusteella alentaa.

Kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on koostunut tuomioistuinmaksusta 2.050 euroa ja 4,75 tunnin työstä, jossa käytetty tuntiveloitus on ollut 200 euroa. Tehtyjä toimenpiteitä ovat olleet asian selvittäminen ja vireille saattaminen, yhtiön edustajan haastattelu ja kirjelmän työstäminen, sähköpostikirjeenvaihto, vastaukseen perehtyminen, yhteenvetoon perehtyminen ja sen kommentoiminen sekä tulevaan päätökseen liittyvät jälkityöt. Tehdyt toimenpiteet ja tuntiveloitus ovat olleet perusteltuja. Oikeudenkäyntikulujen määrä on vastannut vakiintunutta linjaa vastaavissa tapauksissa.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Teollisuusliitto ry on vastannut kanteeseen myös Kalkun Kumityöväen ammattiosasto ry:n puolesta oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 12 §:n 3 momentin nojalla.

Teollisuusliitto ry on myöntänyt Kalkun Kumityöväen ammattiosasto ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuutensa ja Teollisuusliitto ry:n laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa.

Teollisuusliitto ry on myöntänyt Kumiteollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteen osalta, mutta paljoksunut sen määrää kahden tunnin työmäärän ylittäviltä osin.

Perusteet

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettava huomioon seuraavat seikat.

Työnantaja on antanut neuvotteluesityksen jo 13.8.2019, joten reagointi neuvotteluesitykseen ei ole ollut täysin välitöntä. Työtaisteluun on osallistunut vain noin puolet tehtaan tavanomaisesta, noin 35 henkilön työntekijävahvuudesta.

Yrityksen toimitusjohtaja on todennut pääluottamusmiehen kanssa käymissään keskusteluissa, että työnantaja oli odottanutkin jotakin tällaista ja myös ilmaissut tyytyväisyytensä siihen, ettei ulosmarssi kestänyt kauempaa. Työnantajalla olisi siis ollut tosiasiassa mahdollisuus varautua työtaisteluun.

Ammattiliiton ja ammattiosaston käsityksen mukaan tuotteita tai raaka-aineita ei ole pilaantunut työtaistelun aikana ja tilauskantakin oli ollut kesän ajan heikohko. Yritys on ollut joka tapauksessa aloittamassa henkilöstön vähentämiseen johtavia yhteistoimintaneuvotteluita. Lisäksi on huomioitava, että noin puolet työntekijöistä on ollut työssä työtaistelun aikana.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Ammattiosaston puheenjohtajan sähköpostiviesti 15.8.2019

2. Kumiteollisuus ry:n valvontakirje 15.8.2019

3. Teollisuusliitto ry:n valvontakirje 15.8.2019

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:n tehtaalla järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi keskiviikkona 14.8.2019 kello 22 ja päättyi perjantaina 16.8.2019 kello 22. Työtaisteluun osallistui 17 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli työnantajan ilmoitus henkilöstön vähentämiseen mahdollisesti johtavien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan kumiteollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 3 §:n työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työnjohdosta.

Ammattiosaston ja ammattiliiton vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja että ammattiliitto on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Kalkun Kumityöväen ammattiosasto ry ja Teollisuusliitto ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Kumiteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Kumiteollisuus ry on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi 3.000 euroa. Asian hoitamiseen on käytetty 4,75 tuntia. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta on paljoksuttu siltä osin kuin se ylittää kahden tunnin työmäärän. Ottaen huomioon asian laatu ja sen hoitamisen vaatimat välttämättömät toimenpiteet työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi vaaditut 3.000 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kalkun Kumityöväen ammattiosasto ry:n maksamaan Kumiteollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.500 euroa ja Teollisuusliitto ry:n maksamaan Kumiteollisuus ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.500 euroa.

Kalkun Kumityöväen ammattiosasto ry ja Teollisuusliitto ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Kumiteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Kiiski, Lindström, Kaskiaro, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 16.12.2019