TT 2019:122

Lausuntoasia
Luottamusmiehen palkan alentuminen
Luottamusmies
Sovellettava työehtosopimus

Diaarinumero: L 3/18
Antopäivä: 18.12.2019

Työtuomioistuin katsoi lausunnosta tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että työnantajayhtiön ja ammattiliiton allekirjoittamaa pöytäkirjaa oli pidettävä työehtosopimuksena. Sellaiseen luottamusmieheen, jota ei ollut valittu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen perusteella, voitiin soveltaa mainitun työehtosopimuksen muita kuin työehtosopimuksen toteuttamiseen liittyviä luottamusmiehiä koskevia määräyksiä, jos työnantaja oli tämän luottamusmiehen työsuhteessa velvollinen noudattamaan sanottua työehtosopimusta työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin perusteella. Luottamusmiehen siirtäminen yövuorosta päivävuoroon voi olla vastoin viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen luottamusmiehen asemaa ja ansionmenetyksen korvaamista koskevia säännöksiä, mikäli vuorolisät olivat muodostuneet osaksi luottamusmiehen palkkaa.

KUULTAVAT

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

Ammattiliitto Pro ry

X Oy

ASIA

Vantaan käräjäoikeuden (1.1.2019 lukien Itä-Uudenmaan käräjäoikeus) lausuntopyyntö viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen tulkinnasta

ASIAN KÄSITTELYSTÄ TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Asiassa on toimitettu suullinen valmistelu 20.3.2019.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n (jäljempänä myös PAU) ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n (jäljempänä myös PALTA) viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen osana noudatettava luottamusmiessopimus sisältää muun ohella seuraavat määräykset.

---

3 § Luottamusmiehen valitseminen

Oikeudesta valita pääluottamusmies ja luottamusmies

Tämän työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n jäsenillä on oikeus valita pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä.

---

4 § Luottamusmiehen asema

---

Luottamusmiehenä toimivaa työntekijää ei saa tätä tehtävää hoitaessaan tai sen tähden siirtää huonompipalkkaiseen työhön kuin missä hän oli luottamusmieheksi valituksi tullessaan. Häntä ei myöskään saa siirtää vähempiarvoiseen työhön, jos työnantaja voi tarjota hänelle muuta hänen ammattitaitoaan vastaavaa työtä. Luottamusmiestehtävän vuoksi häntä ei saa erottaa työstä.

---

9 § Ansionmenetyksen korvaaminen ja luottamusmiespalkkio

Ansionmenetyksen korvaaminen

Työnantaja korvaa luottamusmiehelle sen ansion, jonka luottamusmies menettää työaikana annetun säännöllisesti toistuvan vapautuksen ja tilapäisesti myönnetyn vapautuksen ajalta joko paikallisissa neuvotteluissa työnantajan edustajien kanssa tai toimiessaan muuten työnantajan kanssa sovituissa tehtävissä, jollei muunlaisesta korvausperusteesta ole sovittu.

Jos säännöllisesti ilta- tai yötyötä tekevän luottamusmiehen ilta- tai yötyölisään tai yökorotukseen oikeuttava vuoro työnantajan muuna kuin ilta- tai yöaikana tehtäväksi määräämän luottamusmiestehtävän johdosta kokonaan tai osittain peruuntuu, luottamusmiehelle maksetaan ansionmenetyksen korvauksena ilta- tai yötyölisä tai yökorotus peruuntunutta työvuoroa tai sen osaa vastaavalta ajalta kuitenkin enintään luottamusmiestehtävään käytetyltä ajalta.

---

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ASIAN RIIDATON TAUSTA TYÖTUOMIOISTUIMESSA

A on työskennellyt X Oy:n (ent. Y Oyj:n) palveluksessa esimiestehtävässä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 7.10.2013 lukien. A on työsuhteensa alusta lukien 31.12.2014 saakka työskennellyt säännöllisesti yövuorossa, ja hänelle on tästä johtuen maksettu työehtosopimuksessa määritettyä yötyölisää. X Oy (jäljempänä myös X) on 1.1.2015 lukien osoittanut A:n päivä- ja iltavuoroon, eikä hänelle ole maksettu yötyölisiä 31.12.2014 jälkeen. A:n vuorolisät ovat tämän seurauksena alentuneet 767,15 euroa kuukaudessa. A:n työtehtävät eivät ole sisällöltään muuttuneet.

A on toiminut myös luottamusmiehenä. Hänen luottamusmiesasemansa on perustunut Ammattiliitto Pro ry:n (jäljempänä myös Pro) ja Y Oyj:n välillä 28.11.2014 laaditun pöytäkirjan perusteella tehtyyn valintaan. Pro ei ole PAU:n tai minkään sen alayhdistyksen jäsen.

X on suoraan PALTA:n jäsen. A ei ole PAU:n tai minkään sen alayhdistyksen jäsen. A:n työsopimuksessa on sovittu, että työsuhteen muut ehdot määräytyvät viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen mukaisesti. Mainitun työehtosopimuksen osapuolet ovat PALTA ja PAU.

KÄSITTELY VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Kanne

Vaatimukset

A on muun ohella vaatinut, että X Oy velvoitetaan ensisijaisesti maksamaan hänelle erääntyneet palkkaetuudet korkoineen.

Perusteet

A on perustellut vaatimustaan muun ohella seuraavasti.

X on menetellyt viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen osana noudatettavan luottamusmiessopimuksen 4 §:n vastaisesti määrätessään yksipuolisella päätöksellä A:n päivä- ja iltavuoroon hänen luottamusmieskautensa alusta lukien. A:n ansiot ovat tästä syystä alentuneet edellä mainitussa määräyksessä kielletyllä tavalla.

A:n työsopimuksessa on sovittu, että työsuhteessa noudatetaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen määräyksiä. X:n työsopimuksesta johtuvana velvoitteena on ollut noudattaa työehtosopimuksen luottamusmiesasemaa koskevia määräyksiä siitä lukien, kun A on tullut luottamusmiehen asemaan. Lisäksi viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus on yleissitova, joten X:n on myös tästä syystä tullut noudattaa työehtosopimuksen luottamusmiessopimuksen sisältämiä luottamusmiehen asemaa ja ansiotakuun korvaamista koskevia säännöksiä.

Varaluottamusmiehenä toiminut A on tullut pääluottamusmieheksi 1.9.2014 lukien edellisen pääluottamusmiehen jäätyä eläkkeelle. X on viimeistään 28.4.2014 lukien ollut tietoinen A:n siirtymisestä pääluottamusmieheksi. Lisäksi A on syksyllä 2014 järjestetyn luottamusmiesvalinnan johdosta tullut valituksi luottamusmieheksi 1.1.2015 lukien. X on maksanut A:lle viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa säädetyn pääluottamusmieskorvauksen sekä antanut työehtosopimuksessa säädetyn vapautuksen työstä luottamusmiestehtävien hoitamiseksi 1.9.2014 lukien.

Myös Pron ja Y Oyj:n pöytäkirja 28.11.2014 on luonteeltaan työehtosopimus. Asiakirjan otsikoinnilla ei ole merkitystä, koska sopimuksen muotoa ja sisältöä koskevat vaatimukset täyttyvät. Toisessa työehtosopimuksessa olevalla rinnakkaissopimuskiellolla ei ole merkitystä arvioitaessa asiakirjan luonnetta työehtosopimuksena. Joka tapauksessa pöytäkirjan oikeudellisella luonteella ei ole välitöntä merkitystä asian ratkaisemisen kannalta, koska A on sen perusteella tehdyllä valinnalla riidattomasti tullut luottamusmiehen asemaan.

A ja X ovat 28.9.2014 nimenomaisesti sopineet siitä, että yövuoron sijasta päivävuoron tekeminen luottamusmiestehtävien hoitamisen johdosta ei alenna kantajan tulotasoa.

Vastaus

Vaatimukset

X Oy on muun ohella vaatinut, että kanne hylätään.

Perusteet

X on perustellut vaatimustaan muun ohella seuraavasti.

A ei ole toiminut viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen perusteella valittuna luottamusmiehenä. Oikeus valita pääluottamusmies ja luottamusmies edellä mainitun työehtosopimuksen perusteella on työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla PAU:n jäsenillä. A ei ole ollut tällä tavoin valittu luottamusmies.

A:n asema luottamusmiehenä on perustunut Pron ja X:n välillä tehtyyn yrityskohtaiseen sopimukseen eikä työehtosopimukseen. X on aikaisemmin noudattanut teknisten toimihenkilöiden työssä Tieto- ja tekniikka-alan työnantajaliitto TIKLI ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n teknisiä toimihenkilöitä koskenutta työehtosopimusta. Kun tämän työehtosopimuksen voimassaolo päättyi, Toimihenkilöunioni TU ry:n seuraajan Pron ja X:n välillä sovittiin, viimeksi 28.11.2014, että Pron jäsenillä on edelleen oikeus valita luottamusmies ammattiliiton jäsenten luottamusmieheksi. Luottamusmiehen edustamien työntekijöiden työssä noudatetaan kuitenkin viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta. Sopimuksessa on myös kielletty rinnakkaisen työehtosopimuksen tekeminen saman alan työstä.

Pron ja X:n välisen yrityskohtaisen sopimuksen mukaan neuvotteluissa, joissa käsitellään viestinvälitys- ja logistiikka-alan tehtäviä koskevan työehtosopimuksen toimihenkilötyötä koskeneiden palkkaliitteiden C ja Y soveltamisalaan kuuluneiden Pron jäsenten työehtoja ja muita asioita, Pron toimihenkilöiden luottamusmiehellä on oikeus osallistua neuvotteluihin. Pron luottamusmiehen asemasta ei ole tarkemmin sovittu. Tästä huolimatta X on soveltanut Pron jäsenten valitsemaan luottamusmieheen yleisiä luottamusmiehen asemaa koskevia periaatteita.

A:n työsopimuksen määräyksillä ei ole merkitystä arvioitaessa A:n asemaa erilliseen sopimukseen perustuvana luottamusmiehenä. A:n työsopimuksen mukaan erikseen sovittuja työehtoja täydentävät työsuhteen muut ehdot määräytyvät viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen mukaisesti. Työehtosopimukseen sisältyviä luottamusmiehen asemaa taikka siitä aiheutuvia oikeuksia ja velvollisuuksia ei kuitenkaan voida pitää A:n työsuhteen ehtoina, koska työsopimuksella ei ollut varauduttu A:n myöhempään asemaan luottamusmiehenä, vaan työsopimus oli laadittu yhtiön vakiokaavan mukaisesti.

Päätös A:n siirtämisestä päivä- ja iltavuoroon oli tehty jo ennen hänen valitsemistaan luottamusmieheksi.

A:ta ei ole luottamusmiesasemassaan siirretty huonompipalkkaiseen tai vähempiarvoiseen tehtävään. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen 4 §:n vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan sopimusmääräys koskee tehtävämuutoksia eikä työaikaa koskevia muutoksia. A:n tapauksessa kysymyksessä ei ole ollut tehtävän muutos vaan ainoastaan työajan sijoittamista koskeva muutos. Näin ollen luottamusmiehiin yleisesti sovellettavaa niin sanottua siirtosuojaa ei ole loukattu.

A:n työaika määräytyy viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen mukaan, ja sopimuksessa on mainittu vain yksi työaikamuoto. Työ voi sijoittua eri vuorokaudenaikoihin, ja se voidaan järjestää myös yötyöksi. Yötyöstä maksettava lisä on työajan perusteella maksettava olosuhdelisä. Myöskään A:n työsopimuksella ei ole sovittu työn tekemisestä yötyönä.

VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

Vantaan käräjäoikeus on pyytänyt oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 39 §:n nojalla työtuomioistuimen lausuntoa seuraavista kysymyksistä:

1. Onko Y Oyj:n ja Ammattiliitto Pro ry:n pöytäkirja 28.11.2014 työehtosopimuslaissa tarkoitettu työehtosopimus?

2. Sovelletaanko sellaiseen luottamusmieheen, jota ei ole valittu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen perusteella, kuitenkin sanotun työehtosopimuksen luottamusmiehiä koskevia määräyksiä, jos työnantaja on tämän luottamusmiehen työsuhteessa velvollinen noudattamaan sanottua työehtosopimusta työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin perusteella?

3. Onko luottamusmiehen siirtäminen yövuorosta päivävuoroon vastoin viestinvälitys- ja

logistiikka-alan työehtosopimuksen luottamusmiehen asemaa ja ansionmenetyksen korvaamista koskevia säännöksiä?

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 39 §:n 2 momentin nojalla työtuomioistuin on varannut Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:lle, Ammattiliitto Pro ry:lle ja X Oy:lle tilaisuuden antaa lausuntonsa asiassa.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n lausunto

1. Yleisesti ottaen työehtosopimuslain mukaiset muoto- ja sisältövaatimukset täyttävä pöytäkirja voi olla työehtosopimus. PALTA ei kuitenkaan ole Y Oyj:n ja Pron pöytäkirjan 28.11.2014 osapuoli, eikä siten voi ottaa kantaa siihen, ovatko pöytäkirjan osapuolet tarkoittaneet sopia X:ssä noudatettavan rinnakkaisen työehtosopimuksen. X:ssä noudatetaan PALTA:n ja PAU:n välistä viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta.

2. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen sidotuissa yhtiöissä yksittäisen työntekijän työsopimukseen sovelletaan työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin mukaisesti viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta. Työehtosopimuksen luottamusmiesmääräykset ja luottamusmiessopimus tulevat kuitenkin sovellettavaksi ainoastaan siinä tilanteessa, että työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvat PAU:n jäsenet ovat valinneet luottamusmiehen, koska luottamusmiesmääräykset ovat eri asia kuin työehtosopimuslaissa tarkoitetut työsopimuksen ehdot. Luottamusmiehiä koskevat määräykset ja ehdot määräytyvät sen luottamusmiessopimuksen mukaisesti, minkä piiristä luottamusmies on valittu edustamaan työntekijöitä. Mikäli luottamusmies on valittu muiden kuin PAU:n jäsenten toimesta, hänen työsopimukseensa sovelletaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta, mutta hänen luottamusmiesasemaansa sen työehtosopimuksen luottamusmiesmääräyksiä ja luottamusmiessopimusta, jonka perusteella hänet on valittu tehtävään.

3. Kysymys ei PALTA:n käsityksen mukaan ole asiassa oleellinen, koska viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen luottamusmiehiä koskeva luottamusmiessopimus ei koske luottamusmiehiä, joita ei ole valittu kyseisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti PAU:n jäsenten toimesta. Kysymyksessä olevasta luottamusmiessopimuksen 4 §:stä ja sen tulkinnasta ei ole PALTA:n ja PAU:n välillä ollut erimielisyyttä.

Yleisesti ottaen luottamusmiessopimuksen 4 §:n mukaista kiellettyä siirtoa huonompipalkkaiseen tai vähempiarvoiseen työhön ei ole tapahtunut, mikäli palkka ja työ ovat pysyneet luottamusmiehen työsopimuksen mukaisina. Mikäli luottamusmies on vakiintuneesti ja säännöllisesti tehnyt ilta- ja yötyötä, niistä maksettavista lisistä on voinut syntyä sellainen osa palkkaa, joka voi tulla korvattavaksi luottamusmiessopimuksen 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n lausunto

1. Kysymys siitä, onko Y Oyj:n ja Pron pöytäkirja 28.11.2014 työehtosopimuslaissa tarkoitettu työehtosopimus, koskee työehtosopimuslain tulkintaa. PAU:n käsityksen mukaan pöytäkirjan osapuolet ovat lain 1 §:n mukaiset ja pöytäkirja on tehty kirjallisesti lain 2 §:n edellyttämällä tavalla. Tältä osin pöytäkirja täyttää työehtosopimuslain kriteerit. Koska PAU ei kuitenkaan ole pöytäkirjan osapuoli eikä se ole myöskään osallistunut pöytäkirjaa koskeviin neuvotteluihin, PAU ei voi ottaa enemmälti kantaa kysymykseen siitä, onko pöytäkirja työehtosopimus.

PAU kuitenkin toteaa, että X:ssä noudatetun PALTA:n ja PAU:n välisen viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjoissa on vakiintuneesti ollut ehto, jonka mukaan työehtosopimusosapuolet sitoutuvat pidättäytymään rinnakkaissopimusten tekemisestä tämän työehtosopimuksen soveltamisalalla. Ehto on ollut allekirjoituspöytäkirjoissa jo ennen kuin Y Oyj ja Pro ovat tehneet pöytäkirjan 28.11.2014.

2. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen sisältyvän luottamusmiessopimuksen 3 §:n 1 momentin mukaan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla PAU:n jäsenillä on oikeus valita pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä. Luottamusmiessopimuksen 3 §:n määräykset turvaavat luottamusmiehen valitsemisen vähimmäistason.

Jos työnantaja on hyväksynyt työntekijän luottamusmieheksi jollakin muulla perusteella kuin viestinvälitys- ja logistiikka-alan luottamusmiessopimuksessa sovitulla perusteella, työntekijän luottamusmiesasemaan sovelletaan niitä määräyksiä, joiden nojalla hänet on valittu luottamusmieheksi. Hänen työsopimukseensa sovelletaan kuitenkin viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta.

3. Luottamusmiehen siirtäminen yövuorosta päivävuoroon on luottamusmiessopimuksen

4 §:n mukainen kielletty siirto huonompipalkkaiseen työhön. Määräyksen tarkoituksena on suojata luottamusmieheksi valitun työntekijän asemaa ja estää työnantajan mahdolliset luottamusmieheen kohdistuvat vastatoimet, joilla heikennettäisiin hänen oikeuksiaan. Jotta tämä tarkoitus toteutuisi, määräys on kirjattu siten, että se kattaa laajasti erilaiset työsuhteessa tapahtuvat kielteiset muutokset, joita työnantaja voisi muuten työsuhteessa toteuttaa.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa sovittua työtehtävää tai alentaa työsopimuksessa sovittua palkkaa. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan luottamusmiessopimuksen 4 §:n siirtosuojamääräyksellä on ollut tarkoitus laajentaa tätä suojaa luottamusmiehen osalta. Tarkoituksena on ollut, että luottamusmiehen asemaan ei voida tehdä sellaisiakaan heikennyksiä, joita työnantaja mahdollisesti voisi tehdä niin sanotun tavallisen työntekijän työsuhteessa. Määräys koskee kaikkia sellaisia siirtotilanteita, joissa luottamusmiehen palkka alenee tai tehtävä muuttuu vähempiarvoiseksi. Yötyölisä on osa työntekijän palkkaa. Mikäli työnantaja siirtää työntekijän yövuorosta päivävuoroon, työntekijän palkka alenee, koska hän ei enää saa yötyölisää.

Luottamusmiessopimuksen 4 §:n mukainen siirtosuojamääräys on ollut viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa ja sitä edeltäneissä työehtosopimuksissa vuosikymmeniä. Määräyksen sanamuoto on ollut sama 29.11.1991 lähtien, jolloin vahvistettiin työehtosopimuksen neuvottelutulos Posti- ja telelaitoksen sekä Postiliitto ry:n välillä. Jo tätä ennen Posti- ja telelaitoksessa oli sovellettu luottamusmiehiin valtion virka- ja työehtojen mukaista siirtosuojamääräystä. Luottamusmiessopimuksen 4 §:n sisällöstä ei ole keskusteltu työehtosopimusneuvotteluissa pitkään aikaan. Näin ollen määräyksen tulkinnassa tulee ottaa huomioon, miten vastaavan sisältöisiä määräyksiä on oikeuskäytännössä tulkittu.

Luottamusmiessopimuksen 4 §:n siirtosuojamääräystä vastaavia kirjauksia on useiden alojen työehtosopimuksissa. Työtuomioistuin on myös oikeuskäytännössään useita kertoja ottanut kantaa siirtosuojamääräysten tulkintaan. Esimerkiksi tuomioissa TT 2010:9 ja TT 2008:106 on katsottu, että luottamusmiehen siirtäminen päivävuoroon oli sovellettavien työehtosopimusten siirtosuojamääräysten vastaista, kun siirron seurauksena luottamusmies oli menettänyt oikeuden vuorolisiin. Tuomiossa TT 2014:121 on lisäksi katsottu, että luottamusmiehen siirtäminen urakkapalkkaan oikeuttavasta työstä aikapalkkaan oikeuttavaan työhön ja siitä seurannut palkan aleneminen oli siirtosuojamääräyksen vastaista. Samoin tuomiossa TT 2012:130 on katsottu, että luottamusmiehen siirtäminen pääasiassa suorituspalkkaisesta sähköasentajan tehtävästä alempipalkkaiseen, aikapalkkaiseen tarjouslaskijan tehtävään oli siirtosuojamääräyksen vastaista.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen soveltamisalalla ei ole juurikaan ollut erimielisyyksiä luottamusmiessopimuksen 4 §:n siirtosuojamääräyksen tulkinnasta. Käytäntönä on kuitenkin ollut se, että jos siirtosuojasta on tullut erimielisyyttä, työnantajan suunnittelema siirto on joko peruttu tai luottamusmiehelle on kompensoitu siirrosta aiheutuva ansionmenetys.

Ammattiliitto Pro ry:n lausunto

1. Y Oyj:n ja Pron välinen pöytäkirja 28.11.2014 on työehtosopimuslaissa tarkoitettu työehtosopimus. Osapuolilla on ollut työehtosopimuksen solmimistarkoitus. Lisäksi työehtosopimukselle asetetut muotovaatimukset täyttyvät. Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä työehtosopimuksen solmimistarkoituksella ei ole ollut ratkaisevaa merkitystä asian arvioinnissa (ks. TT 2012:99 ja TT 1966:11). Työehtosopimus voi olla sellainenkin muotomääräykset täyttävä sopimus, jossa ei ole ainuttakaan yksittäisessä työsuhteessa noudatettavaa työnormia vaan pelkästään menettelyä koskevia määräyksiä (ks. TT 2003:28).

Työehtosopimuslain 2 §:n 1 momentin mukaan työehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Sopimus syntyy myös siten, että sen sisältö merkitään sopimuspuolten välisessä neuvottelussa laadittavaan pöytäkirjaan, joka todetaan yhteisesti sovitulla tavalla oikeaksi.

Y Oyj ja Toimihenkilöunioni TU ry ovat aikanaan solmineet teknisiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuspöytäkirjan. Pöytäkirjan mukaan sen piirissä olevalla henkilöstöllä on oikeus valita luottamusmies. Pöytäkirjalla 28.11.2014 Y Oyj ja Pro ovat sopineet kirjallisesti, että Pron jäsenillä on edelleen oikeus valita luottamusmies sekä hänelle varaluottamusmies. Pöytäkirjan mukaan luottamusmies toimii Pron jäsenten luottamusmiehenä Y Oy:ssä. Pöytäkirjan päivitetystä sisällöstä on neuvoteltu, eikä sen sanamuodosta ole epäselvyyttä. Sanamuoto on niin ikään Pron käsityksen mukaan yhteisesti hyväksytty. Pöytäkirja luo oikeuksia Pron jäseninä oleville toimihenkilöille. Näitä oikeuksia ovat oikeus nimetä luottamusmies, oikeus olla ehdolla luottamusmieheksi ja oikeus olla valitsemassa luottamusmiestä. Tällaisia oikeuksia luodaan tyypillisesti työehtosopimusnormilla, eikä luottamusmiehen valintaoikeuksista säännelläkään muutoin kuin työehtosopimuksella. Kysymyksessä olevassa pöytäkirjassa on valitulle luottamusmiehelle nimenomaisesti sovittu neuvotteluoikeus palkkaliitteen C ja Y soveltamisalalla.

Rinnakkaissopimuskielto on työehtosopimusmääräys, joka sitoo osallisia, ja sen rikkomisesta voi seurata työehtosopimuslain mukaisia seuraamuksia. Työehtosopimusmääräyksellä ei kuitenkaan voida määrätä toisten työehtosopimusten tai vielä tekemättä olevien työehtosopimusten mitättömyydestä tai pätemättömyydestä. Tällainen oikeusseuraamus edellyttäisi nimenomaista normia työehtosopimuslaissa. Päinvastoin työehtosopimuslaissa on normi kilpailevien työehtosopimusten aikaprioriteetista, joka osoittaa, että kilpailevat työehtosopimusmääräykset ovat sinänsä päteviä työehtosopimuksia (ks. TT 2014:89).

2. Työehtosopimus luo oikeuksia myös sellaiselle luottamusmiehelle, jota ei ole valittu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen nojalla eli tässä tapauksessa Y Oyj:n ja Pron välisen allekirjoituspöytäkirjan perusteella valitulle luottamusmiehelle.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus sekä allekirjoituspöytäkirja sitovat työnantajaa. Pron luottamusmiehen työsopimus ei ole ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa. Työehtosopimuksen määräykset suojaavat Pron luottamusmiehen asemaa tässä tapauksessa joko työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yleissitovuuden perusteella tai sen perusteella, että työsopimuksella on sovittu työehtosopimuksen noudattamisesta.

Luottamusmiehen valintaa ja asemaa koskevat määräykset perustuvat Y Oyj:n ja Pron allekirjoittamaan allekirjoituspöytäkirjaan, mutta luottamusmiehelle maksettavat korvaukset ja niiden taso määräytyvät yleissitovan työehtosopimuksen perusteella.

3. Luottamusmiehen siirtäminen yövuorosta päivävuoroon on vastoin viestinvälitys- ja

logistiikka-alan työehtosopimuksen luottamusmiehen asemaa ja ansionmenetyksen korvaamista koskevia säännöksiä. Työnantajan menettelyn johdosta A:n ansiotaso on alentunut luottamusmiessopimuksen 4 §:n vastaisesti. Ansiotasolla on ymmärrettävä luottamusmiehen todellista tulotasoa kokonaisuudessaan.

X Oy:n lausunto

1. X ei pöytäkirjaa 28.11.2014 allekirjoittaessaan ajatellut, että se olisi oikeusvaikutuksiltaan työehtosopimus. Pron kanssa ei nimenomaisesti näin sovittu, eikä tuossa yhteydessä sovittu myöskään liitynnästä mihinkään muuhun työehtosopimukseen. Luottamusmiehen oikeuksista kuten siirtosuojasta ei sovittu mitään.

X:n työntekijä- ja toimihenkilötehtävissä noudatetaan pääsääntöisesti viestinvälitys- ja

logistiikka-alan työehtosopimusta. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa sen osapuolet ovat sitoutuneet pidättäytymään rinnakkaisten työehtosopimusten tekemisestä. Koska työehtosopimusta noudatetaan lähinnä X-konsernissa, yhtiö on tulkinnut asian siten, että sen ei tule tehdä kilpailevaa työehtosopimusta edellä mainitun työehtosopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä.

Aikanaan oli Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä sovittu Z Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskenut työehtosopimus. Sitä noudatettiin teknillisen tutkinnon suorittaneisiin toimihenkilöihin, jotka toimivat tutkintonsa edellyttämissä tehtävissä. Työehtosopimuksen voimassaolo kokonaisuudessaan lakkasi vuonna 2008. Työehtosopimuksen voimassaolon lakkaamisen jälkeen X ja edellä mainittu toimihenkilöjärjestö, sittemmin Pro, sopivat, että ammattiliiton jäsenet saavat edelleen valita keskuudestaan luottamusmiehen. Luottamusmiehen tehtävät sovittiin varsin suppeiksi. Tämä sopimus uusittiin nyt puheena olevalla pöytäkirjalla 28.11.2014.

2. Oikeus valita pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen perusteella on työehtosopimuksen luottamusmiestä koskevan 2. liitteen 3 §:n mukaan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluneilla PAU:n jäsenillä. Koska A ei ole ollut PAU:n jäsen eikä viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies, häneen ei ole tullut noudattaa sanotun työehtosopimuksen luottamusmiehiä koskevia määräyksiä.

A ei ole ollut viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen tehneen työntekijäjärjestön jäsen. Häneen on sovellettu tätä työehtosopimusta työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin perusteella sekä sillä perusteella, että työehtosopimuksen noudattamisesta on hänen työsopimuksessaan sovittu. Työehtosopimuslain 4 § 2 momentin mukaan työnantaja, jota työehtosopimus sitoo, älköön sen soveltamisalalla tehkö sopimuksen ulkopuolellakaan olevan, työehtosopimuksen tarkoittamaa työtä suorittavan työntekijän kanssa työsopimusta ehdoilla, jotka ovat ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa. Säännöksen sanamuoto ei tue näkemystä siitä, että työehtosopimuksen luottamusmiestä koskevat määräykset tulisivat noudatettaviksi työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella valittuun luottamusmieheen. Työehtosopimuslain yleissitovuussäännösten mukaan työnantajan on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Näihin määräyksiin ei lueta työehtosopimuksen toteuttamista koskevia määräyksiä esimerkiksi luottamusmiehistä.

Jos pöytäkirjan 28.11.2014 katsotaan olevan X:n ja Pron välinen työehtosopimus, A ja X ovat sidottuja tähän työehtosopimukseen työehtosopimuslain 4 § 1 momentin nojalla. Tällöin A:n asema luottamusmiehenä perustuu vain tähän työehtosopimukseen. Näiltä osin kysymys on työehtosopimuksen sisällöstä tai laajuudesta taikka tietyn sopimuskohdan oikeasta tulkinnasta. Pöytäkirjassa ei ole sovittu, että sen osana noudatetaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen luottamusmiehiä koskevia määräyksiä.

3. X:n tiedossa ei ole, että viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen sisältyvän luottamusmiessopimuksen 4 §:n mukaisena siirtämisenä pidettäisiin myös luottamusmiehen siirtämistä yövuorosta päivävuoroon. Tästä asiasta ei X:n käsityksen mukaan ole ollut erimielisyyttä. Ainakin X:ssä määräystä on tulkittu siten, että siirtosuoja ei koske kyseisenlaista työvuoron muuttamista.

A:n tapauksessa viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen luottamusmiehiä koskevat määräykset eivät tule noudatettaviksi, eikä Pron kanssa ole muutoinkaan sovittu luottamusmiehen siirtosuojasta. Vaikka X on noudattanut yleisiä luottamusmiehiä koskevia periaatteita myös A:n luottamusmiesasemaan, yhtiö ei ole sitoutunut muuhun kuin mitä pöytäkirjassa 28.11.2014 on sovittu. X ei näin ollen ole sitoutunut ansionmenetyksen korvaukseen, jos pöytäkirjan perusteella valittu luottamusmies siirretään yövuorosta päivävuoroon.

TODISTELU

Ammattiliitto Pro ry:n ja X Oy:n kirjallinen todiste

1. Pöytäkirja 28.11.2014

TYÖTUOMIOISTUIMEN LAUSUNTO

Kysymys 1

Käräjäoikeus on lausuntopyynnössään ensimmäiseksi kysynyt, onko Y Oyj:n ja Ammattiliitto Pro ry:n pöytäkirja 28.11.2014 työehtosopimuslaissa tarkoitettu työehtosopimus.

Sopijapuolet ovat asiasta erimielisiä. X:n mukaan pöytäkirjaa ei ollut tarkoitettu työehtosopimukseksi, eikä siitä ollut Pron kanssa myöskään sovittu. Sen sijaan Pron mukaan osapuolilla oli ollut työehtosopimuksen solmimistarkoitus. Lisäksi Pro on vedonnut siihen, että pöytäkirja täytti työehtosopimuslaissa työehtosopimukselle asetetut sisältö- ja muotovaatimukset, joten lähtökohtaisesti se oli jo tällä perusteella katsottava työehtosopimukseksi.

Nyt kysymyksessä olevassa pöytäkirjassa on todettu, että Toimihenkilöunioni TU ry ja Y Oyj ovat solmineet teknisiä toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuspöytäkirjan, jonka mukaan sen soveltamispiirissä olleella henkilöstöllä on ollut oikeus valita luottamusmies. Pöytäkirjassa on edelleen todettu, että Toimihenkilöunioni TU ja Ammattiliitto Suora ovat muodostaneet uuden ammattiliiton nimeltään Ammattiliitto Pro. Osapuolet ovat pöytäkirjaan merkityn mukaan sopineet, että Pron jäsenillä on edelleen oikeus valita luottamusmies ja varaluottamusmies, joka toimii Pron jäsenten luottamusmiehenä Y Oyj:ssä. Pöytäkirjaan on vielä kirjattu, että osapuolet ovat sopineet, että luottamusmiehellä on oikeus osallistua neuvotteluihin, joissa käsitellään viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen palkkaliite C:n ja Y:n soveltamisalaan kuuluvien Pron jäsenten työehtoja ja muita asioita.

Työehtosopimuslain 1 §:n 1 momentin mukaan työehtosopimus tämän lain tarkoittamassa mielessä on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava. Lainkohdassa on määritelty työehtosopimukseen osallisten yleinen säännöstämiskompetenssi, jonka nojalla voidaan sopia työehtosopimukseen sidottujen työnantajien ja työntekijöiden välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä ammattiyhdistyksen ja sen edustajien asemasta, oikeuksista ja neuvottelusuhteista työnantajaan. Lainkohdan sanamuoto on toisaalta niin yleisluonteinen, ettei pelkästään sen perusteella voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tulkinnassa on otettava huomioon ennen muuta säännöksen soveltamiskäytäntö. Säännöstämiskompetenssin ulottuvuus on oikeuskäytännössä muotoutunut varsin laajaksi. (Jorma Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012, s. 91-92)

Edellä mainitun lainkohdan on tulkittu tarkoittavan, että työehtosopimuksessa on oltava ainakin yksi työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten noudatettavaksi tarkoitettu ehto eli palvelussuhteen ehdoksi luonnehdittava määräys. Tällaisia työsuhteissa noudatettavia ehtoja ovat tyypillisesti esimerkiksi määräykset palkkauksesta ja työajoista.

Työtuomioistuin toteaa, että erimielisyyden kohteena oleva pöytäkirja sisältää sekä työntekijöiden oikeuksia että luottamusmiehen asemaa ja oikeuksia koskevia määräyksiä. Työtuomioistuin tarkastelee näiden erilaisten määräysten työehtosopimusluonnetta erikseen.

Pöytäkirjassa 28.11.2014 on sovittu ensinnäkin siitä, että Pron jäsenillä on edelleen oikeus valita luottamusmies ja varaluottamusmies, joka toimii Pron jäsenten luottamusmiehenä Y Oyj:ssä.

X on lausumassaan työtuomioistuimelle ilmoittanut, että Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä oli aikanaan sovittu Z Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskenut työehtosopimus. Työehtosopimuksen voimassaolo oli lakannut kokonaisuudessaan vuonna 2008. Sen jälkeen X ja edellä mainittu toimihenkilöjärjestö, sittemmin Pro, sopivat, että ammattiliiton jäsenet saavat edelleen valita keskuudestaan luottamusmiehen. Tämä sopimus uusittiin nyt puheena olevalla pöytäkirjalla 28.11.2014.

Työtuomioistuin toteaa pöytäkirjasta 28.11.2014 ja X:n lausumasta ilmenevän, että aikaisemman työehtosopimuksen mukaan nykyisen ammattiliitto Pron edeltäjän jäsenillä oli ollut oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Tätä oikeutta koskeva määräys pöytäkirjassa 28.11.2014 on siten aikaisemmin ollut työehtosopimuksessa, mikä osaltaan puoltaa määräyksen työehtosopimusluonnetta.

Käsillä olevassa asiassa X on erimielisyyden kohteena olevalla pöytäkirjalla sitoutunut siihen, että Pron jäsenet, jotka ovat aikaisemmin olleet Pron edeltäjän jäseniä, saavat jatkossakin valita luottamusmiehen. Työtuomioistuin katsoo, että oikeus työmarkkinajärjestelmässä vaikuttamiseen ammattiyhdistyksen edustajan kautta on keskeinen työelämän suhteisiin liittyvä kysymys. Tämä oikeus on siten sellainen, että työehtosopimukseen osallisten on katsottava voivan määrätä siitä työehtosopimuksella.

Erimielisyyden kohteena olevassa pöytäkirjassa on sovittu myös siitä, mihin neuvotteluihin Pron jäsenten valitsemalla luottamusmiehellä on oikeus osallistua. Oikeuskirjallisuudessakin todetusti erilaiset määräykset ammattiyhdistyksen ja ennen kaikkea sen edustajan, luottamusmiehen, asemasta ja oikeuksista ovat työehtosopimusten vakiintunutta sisältöä. Ne eroavat tavanomaisista työsuhteen ehdoista siten, että näillä määräyksillä toteutetaan ensisijaisesti asianomaisen järjestön intressejä. Määräysten kuulumisesta työehtosopimuslain 1 §:n mukaisen säännöstämiskompetenssin piiriin ei ole ollut sanottavasti epäselvyyttä. (Jorma Saloheimo, emt. s. 103-104)

Työtuomioistuin katsoo edellä selostettu huomioon ottaen, että sekä oikeus luottamusmiehen valitsemiseen ja sellaisena toimimiseen että luottamusmiehen asema ja oikeudet ovat seikkoja, joista voidaan määrätä työehtosopimuksella. Siten Y Oyj:n ja Ammattiliitto Pro ry:n pöytäkirjaa 28.11.2014 voidaan sisältönsä puolesta pitää työehtosopimuksena.

Työehtosopimuslain 2 § edellyttää, että työehtosopimus tehdään kirjallisesti. Sopimus syntyy lainkohdan mukaan myös siten, että sen sisältö merkitään sopimuspuolten välisessä neuvottelussa laadittavaan pöytäkirjaan, joka todetaan yhteisesti sovitulla tavalla oikeaksi. Työtuomioistuin toteaa, että nyt kysymyksessä oleva pöytäkirja on tehty työehtosopimuslain muotomääräysten mukaisesti, joten se voi myös muotonsa puolesta olla työehtosopimus. Pöytäkirjan osapuolet ovat työehtosopimuslain mukaan kelpoisia tekemään työehtosopimuksen.

Oikeuskirjallisuudessa on oikeuskäytäntöön viitaten katsottu, että työehtosopimuskelpoisten osapuolten tehtyä työehtoja koskevan kirjallisen sopimuksen olettama on yleensä työehtosopimuksen puolesta. Toisenlaiseen tarkoitukseen vetoavan on näytettävä väitteensä toteen. (Saloheimo, emt. s. 38) X on lausunut, että sopijapuolet eivät olleet tarkoittaneet solmia työehtosopimusta. Tältä osin työtuomioistuimessa ei ole esitetty muuta näyttöä kuin pöytäkirja, josta asiassa on kysymys. X on vedonnut erityisesti pöytäkirjassa olevaan kirjaukseen "Y Oyj:n ja PAU:n välisissä työehtosopimuksissa on todettu, että sopimusosapuolet sitoutuvat pidättäytymään rinnakkaissopimusten tekemisestä". Työtuomioistuin katsoo, että mainittu kirjaus tai pöytäkirja muutenkaan ei riitä osoittamaan, että sopijapuolet eivät pöytäkirjan laatiessaan olleet tarkoittaneet solmia työehtosopimusta. Työtuomioistuin ottaa pöytäkirjan tarkoitusta koskevassa harkinnassaan myös huomioon, että pöytäkirjalla on pysytetty voimassa eräät työntekijöillä ja luottamusmiehillä aikaisemman työehtosopimuksen mukaan olleet oikeudet eli käytännössä jatkettu eräiden työehtosopimusmääräysten voimassaoloa, vaikka kyseisen työehtosopimuksen voimassaolo muilta osin oli jo lakannut.

Edellä mainituilla perusteilla työtuomioistuin asiaa kokonaisuutena harkittuaan katsoo, että kysymyksessä oleva pöytäkirja on työehtosopimus.

Kysymys 2

Käräjäoikeus on kysynyt, sovelletaanko sellaiseen luottamusmieheen, jota ei ole valittu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen perusteella, kuitenkin sanotun työehtosopimuksen luottamusmiehiä koskevia määräyksiä, jos työnantaja on tämän luottamusmiehen työsuhteessa velvollinen noudattamaan sanottua työehtosopimusta työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin perusteella.

Asiassa on riidatonta, että X on PALTA:n jäsenenä sidottu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen. Kysymyksessä oleva työehtosopimus on myös valtakunnallinen yleissitova työehtosopimus. Työtuomioistuimelta on käytännössä pyydetty lausuntoa siitä, sovelletaanko A:n sanottuun työehtosopimukseen sisältyvän luottamusmiessopimuksen määräyksiä, vaikka A ei ole sopimusosapuoli PAU:n jäsen eivätkä PAU:n jäsenet ole valinneet häntä luottamusmieheksi.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen osapuolet PALTA ja PAU ovat olleet yhtä mieltä siitä, että työehtosopimukseen sisältyvän luottamusmiessopimuksen määräykset tulevat sovellettaviksi ainoastaan siinä tapauksessa, että luottamusmies on valittu työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien PAU:n jäsenten toimesta. PALTA ja PAU ovat lisäksi katsoneet, että muulla perusteella kuin viestinvälitys- ja logistiikka-alan luottamusmiessopimuksen nojalla valitun luottamusmiehen luottamusmiesasemaan sovelletaan sen työehtosopimuksen luottamusmiesmääräyksiä ja luottamusmiessopimusta, jonka perusteella hänet on valittu tehtävään. PALTA ja PAU ovat vielä todenneet, että tällaisenkin luottamusmiehen työsopimukseen sovelletaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta sen yleissitovuuden perusteella.

Pro on katsonut, että viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen sisältyvän luottamusmiessopimuksen määräykset soveltuvat myös Pron jäsenten valitsemaan luottamusmieheen joko työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun yleissitovuuden perusteella tai A:n kohdalla joka tapauksessa sillä perusteella, että hänen työsopimuksessaan on sovittu sanotun työehtosopimuksen noudattamisesta.

X on yhtynyt PALTA:n ja PAU:n näkemykseen siitä, että oikeus valita luottamusmiehiä viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen perusteella on vain sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla PAU:n jäsenillä. X on niin ikään katsonut, että vaikka A:n työsuhteessa on sovellettu sanottua työehtosopimusta työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin perusteella sekä sillä perusteella, että työehtosopimuksen noudattamisesta on hänen työsopimuksessaan sovittu, työehtosopimuksen luottamusmiestä koskevat määräykset eivät silti tule sovellettaviksi työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella valittuun luottamusmieheen. Lisäksi X on lausunut, että jos pöytäkirja 28.11.2014 katsotaan X:n ja Pron väliseksi työehtosopimukseksi, A ja X ovat sidottuja tähän työehtosopimukseen, johon A:n asema luottamusmiehenä siten perustuu. Pöytäkirjassa ei ole sovittu, että sen osana noudatetaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen luottamusmiehiä koskevia määräyksiä.

Työtuomioistuin toteaa, että viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen osana noudatettavan luottamusmiessopimuksen 3 §:n 1 momentin mukaan työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla PAU:n jäsenillä on oikeus valita pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä. Luottamusmiessopimuksessa on lisäksi yksityiskohtaisia määräyksiä muun muassa luottamusmiehen asemasta, ansionmenetyksen korvaamisesta ja palkkiosta. Edellä työehtosopimukseksi katsotussa Y Oyj:n ja Pron 28.11.2014 päivätyssä pöytäkirjassa on sen sijaan sovittu nimenomaisesti luottamusmiehiä koskien ainoastaan siitä, että Pron jäsenillä on edelleen oikeus valita luottamusmies sekä hänelle varaluottamusmies ja että luottamusmiehellä on oikeus osallistua neuvotteluihin, joissa käsitellään viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen palkkaliite C:n ja Y:n soveltamisalaan kuuluvien Pron jäsenten työehtoja ja muita asioita.

Työehtosopimuksen osapuolilla on tekemäänsä sopimukseen niin sanottu tulkintaetuoikeus. Työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa sopimuksen osapuolten yhteiselle näkemykselle onkin vakiintuneesti annettu suuri painoarvo. Työtuomioistuimella ei siten lähtökohtaisesti ole perustetta poiketa PALTA:n ja PAU:n yhteisestä kannasta, jonka mukaan luottamusmiessopimuksen määräyksiä sovelletaan vain PAU:n jäsenten valitsemiin luottamusmiehiin. PALTA ja PAU ovat kuitenkin lisäksi lausuneet käsityksenään, että myös muun työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen työsopimukseen sovelletaan viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta sen yleissitovuuden perusteella. Pro on lausunut viimeksi mainitusta seikasta saman sisältöisesti kuin PALTA ja PAU. Lausumassaan työtuomioistuimelle X on ilmoittanut, että A:n työsuhteessa on sovellettu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta paitsi sen yleissitovuuden myös A:n työsopimuksessa olevan ehdon perusteella.

Työtuomioistuin katsoo, että edellä mainitut työehtosopimus ja pöytäkirja eivät ole sisällöltään miltään osin ristiriidassa keskenään. Siten estettä niiden soveltamiselle samanaikaisesti ei sinänsä ole. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, millä tavalla X ja Pro olivat tarkoittaneet sopia Pron jäsenten valitseman luottamusmiehen asemasta ja muista luottamusmieheen liittyvistä asioista. Työtuomioistuin pitää tässä tilanteessa perusteltuna näkemystä, jonka mukaan A:han voidaan soveltaa paitsi 28.11.2014 päivätyn pöytäkirjan määräyksiä myös viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen osana noudatettavan luottamusmiessopimuksen määräyksiä. Näillä perusteilla työtuomioistuin katsoo lausuntonaan, että luottamusmieheen, jota ei ole valittu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen perusteella, voidaan soveltaa sanotun työehtosopimuksen luottamusmiehiä koskevia määräyksiä, jos työnantaja on tämän luottamusmiehen työsuhteessa velvollinen noudattamaan sanottua työehtosopimusta. Se, onko A:n työsuhteessa sovellettava mainittua työehtosopimusta työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin perusteella, jää käräjäoikeudessa esitettävän näytön varaan.

Kysymys 3

Kolmanneksi käräjäoikeus on pyytänyt lausuntoa siitä, onko luottamusmiehen siirtäminen yövuorosta päivävuoroon vastoin viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen luottamusmiehen asemaa ja ansionmenetyksen korvaamista koskevia säännöksiä. Mainitun työehtosopimuksen sopijapuolet ovat PALTA ja PAU.

PALTA:n mukaan mikäli luottamusmies on vakiintuneesti ja säännöllisesti tehnyt ilta- ja yötyötä, niistä maksettavista lisistä on voinut syntyä sellainen osa palkkaa, joka voi tulla korvattavaksi luottamusmiessopimuksen 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

PAU on katsonut, että luottamusmiehen siirtäminen yövuorosta päivävuoroon on luottamusmiessopimuksen 4 §:n mukainen kielletty siirto huonompipalkkaiseen työhön. Yötyölisä on osa työntekijän palkkaa, joten työntekijän siirtäminen yövuorosta päivävuoroon alentaa hänen palkkaansa, koska hän ei enää saa yötyölisää.

Pro on lausunut kysymyksen johdosta saman sisältöisesti kuin PAU. X sitä vastoin on katsonut, että luottamusmiehen siirtäminen yövuorosta päivävuoroon ei ole luottamusmiessopimuksen 4 §:ssä tarkoitettua siirtämistä.

Kuten edellä on jo todettu, työehtosopimuksen osapuolten yhteisellä kannalla sopimusmääräyksen tulkinnasta on suuri painoarvo. PALTA:n ja PAU:n asiassa antamien lausuntojen perusteella työehtosopimuksen osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että ilta- ja yötyölisät voivat muodostua osaksi luottamusmiehen palkkaa, mikäli tämä on vakiintuneesti ja säännöllisesti tehnyt ilta- ja yötyötä, ja että tällaisessa tapauksessa siirto päivävuoroon voi aiheuttaa työnantajalle korvausvelvollisuuden. Työtuomioistuin on lisäksi ratkaisukäytännössään katsonut, että työntekijän siirtäminen päivävuoroon ja tätä kautta vuorolisien menetys on ollut vastaavanlaisen työehtosopimusmääräyksen tarkoittamaa luottamusmiehen siirtämistä huonompipalkkaiseen työhön (ks. esim. TT 2008:106 ja TT 2010:9). Näillä perusteilla työtuomioistuin katsoo, että luottamusmiehen siirtäminen yövuorosta päivävuoroon voi olla vastoin viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen luottamusmiehen asemaa ja ansionmenetyksen korvaamista koskevia säännöksiä. Sen arvioiminen, onko A tehnyt vakiintuneesti yötyötä ja mikä tämän seikan merkitys asiassa on, jää käräjäoikeuden tehtäväksi asiaa koskevan näytön vastaanottamisen jälkeen.

Yhteenveto

Työtuomioistuin katsoo lausuntonaan, että

1. Y Oyj:n ja Ammattiliitto Pro ry:n pöytäkirja 28.11.2014 on työehtosopimuslaissa tarkoitettu työehtosopimus,

2. sellaiseen luottamusmieheen, jota ei ole valittu viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen perusteella, voidaan soveltaa mainitun työehtosopimuksen muita kuin työehtosopimuksen toteuttamiseen liittyviä luottamusmiehiä koskevia määräyksiä, jos työnantaja on tämän luottamusmiehen työsuhteessa velvollinen noudattamaan sanottua työehtosopimusta työehtosopimuslain 4 §:n 2 momentin perusteella, ja

3. luottamusmiehen siirtäminen yövuorosta päivävuoroon voi olla vastoin viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen luottamusmiehen asemaa ja ansionmenetyksen korvaamista koskevia säännöksiä, mikäli vuorolisät ovat muodostuneet osaksi luottamusmiehen palkkaa.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Liukkunen, Nybondas, Teerimäki, Lehto ja Fremer jäseninä. Asia on ratkaistu puheenjohtajan esittelystä.

Lausunto on yksimielinen.

 
Julkaistu 18.12.2019