TT 2019:123

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 72/19
Antopäivä: 19.12.2019

Lakon syynä oli työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvotteluista työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiliitto oli saanut tiedon 10.9.2019 alkaneesta mielenilmauksesta 11.9.2019 puolen päivän aikaan. Työtaistelu oli tästä huolimatta jatkunut kello 22 saakka. Ottaen huomioon työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan määräys, jonka katsottiin tiukentavan liitolle kuuluvaa valvontavelvollisuutta, ammattiliiton toimia ei voitu pitää riittävinä sille kuuluvan valvontavelvollisuuden täyttämiseksi. Ammattiliitto oli siten laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja tuomittiin hyvityssakkoon. Vastauksessa myönnettiin, että ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa, minkä johdosta se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Metsäteollisuus ry

VASTAAJA

Paperiliitto ry

KUULTAVA

Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oyj on tiistaina 10.9.2019 ilmoittanut aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut suunnitelmastaan sulkea Rauman toimipaikan paperikone PK2. Yhtiö on ennakoinut mahdollisten vähentämistoimenpiteiden kohteeksi joutuvan enintään noin 179 henkilöä.

Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry on kokoontunut työpaikalla sen jälkeen, kun yhtiö on antanut kutsun yhteistoimintaneuvotteluihin. Varapääluottamusmies ja ammattiosaston puheenjohtaja A on ilmoittanut työnantajalle kokouksen jälkeen noin kello 14.45 ammattiosaston päätöksestä ja lakosta. Työnantaja on pyytänyt tuolloin varapääluottamusmiestä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi.

Työtaistelu on alkanut X Oyj:n Rauman tehtaalla tiistaina 10.9.2019 kello 22 ja päättynyt keskiviikkona 11.9.2019 kello 22. Työtaisteluun on osallistunut yhteensä 194 työntekijää, jotka kaikki ovat kuuluneet kyseiseen ammattiosastoon. Työtaisteluun ovat osallistuneet myös yhtiön toimihenkilöt ja lakkorajojen ulkopuolella olleet osastoluottamusmiehet. Pääluottamusmies ei ole osallistunut lakkoon.

Työtaistelun syynä on ollut työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvotteluista työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi. Työtaisteluun osallistuneiden työntekijöiden työsuhteissa noudatetaan Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välistä, ajalla 10.11.2017–30.11.2019 voimassa ollutta paperiteollisuuden työntekijöiden työehtosopimusta. Metsäteollisuus ry on vaatinut ammattiliitolta ja työnantaja ammattiosastolta työrauhan palauttamista.

Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry:een kuuluu 492 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Metsäteollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Paperiliitto ry:n valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä hyvityssakkoon,

- tuomitsee Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry:n ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon, ja

- velvoittaa Paperiliitto ry:n ja Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.550 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työtaistelu on kohdistunut paperiteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen 5 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

Koska työtaistelutoimenpiteistä on päätetty ammattiosaston kokouksessa ja osastojen luottamusmiehet ovat osallistuneet työtaisteluun, ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Ammattiliitto ja ammattiosasto eivät ole ryhtyneet mihinkään tai ainakaan riittäviin toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi tai työrauhan palauttamiseksi niille esitetystä vaatimuksesta huolimatta. Työtaistelu on jatkunut Paperiliitto ry:n saatua tiedon asiasta vielä kello 22 saakka. Ammattiliitto ja ammattiosasto ovat siten joka tapauksessa laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa.

Mainitun työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 6 kohdan mukaisesti Paperiliitto ry:llä on ollut korostettu velvollisuus työrauhan ylläpitämiseksi, mikä on otettava huomioon asian ratkaisussa.

Lakosta on aiheutunut työnantajalle noin 566.000 euron suuruinen taloudellinen vahinko.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Paperiliitto ry on vastannut kanteeseen myös Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry:n puolesta oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 12 §:n 3 momentin nojalla.

Paperiliitto ry on

- vaatinut, että työtuomioistuin hylkää kanteen siltä osin kuin siinä on vaadittu Paperiliitto ry:n tuomitsemista valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon, ja

- myöntänyt, että Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry on rikkonut työrauhavelvollisuuttaan, ja

- kiistänyt Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan Paperiliitto ry:n osalta ja myöntänyt sen perusteeltaan Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry:n osalta, sekä myöntänyt oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään oikeaksi sekä Paperiliitto ry:n että Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry:n osalta.

Perusteet

Paperiliitto ry on saanut tiedon 10.9.2019 alkaneesta mielenilmauksesta 11.9.2019 puolen päivän aikaan. Tiedon saanut Paperiliitto ry:n työehtosihteeri B on ollut välittömästi yhteydessä Rauman tehtaalle. Tuossa vaiheessa varsin pian päättymässä olleelle mielenilmaukselle ei ole ollut tosiasiallisesti enää mitään tehtävissä. Näin ollen Paperiliitto ry:n ei voida katsoa laiminlyöneen valvontavelvollisuuttaan (katso myös työtuomioistuimen ratkaisut TT 2005:64 ja TT 2017:47).

TODISTELU

Kantajan kirjallinen todiste

1. Metsäteollisuus ry:n vaatimus Paperiliitto ry:lle toimenpiteisiin ryhtymiseksi

Asiassa ei ole nimetty muuta todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oyj:n Rauman tehtaalla järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi tiistaina 10.9.2019 kello 22 ja päättyi keskiviikkona 11.9.2019 kello 22. Työtaisteluun osallistui 194 työntekijää.

Työtaistelun syynä oli työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvotteluista työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olleen työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä sekä määrätä työn johtamisesta.

Ammattiliiton ja ammattiosaston vastuu

Paperiteollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 6 kohdan mukaan liiton katsotaan laiminlyöneen sille kuuluvan valvontavelvollisuuden, jos työrauhavelvoitetta on rikottu eikä työrauhaa palauteta olosuhteet huomioon ottaen nopeasti sen jälkeen, kun rikkominen on tullut liiton tietoon. Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä vastaavan määräyksen on tul­kittu tiukentavan liitolle kuuluvaa valvontavelvollisuutta siitä, mitä työehtosopimuslaissa on säädetty. Sen sijaan määräystä ei ole pidetty hyvityssakon määrään vaikuttavana seikkana. (Ks. esimerkiksi TT 2010:105, TT 2014:170 ja TT 2019:52.) Työtuomioistuimella ei tässä jutussa esitetyn perusteella ole perusteita arvioida asiaa muulla tavalla.

Vastauksessa on myönnetty Paperiliitto ry:n saaneen tiedon 10.9.2019 alkaneesta mielenilmauksesta 11.9.2019 puolen päivän aikaan. Työtaistelu on tästä huolimatta jatkunut kello 22 saakka. Ottaen huomioon edellä mainittu työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan määräys ammattiliiton toimia ei voida pitää riittävinä sille kuuluvan valvontavelvollisuuden täyttämiseksi. Ammattiliitto on siten laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko, vahingon suuruus ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Paperiliitto ry ja Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Paperiliitto ry:n maksamaan Metsäteollisuus ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 4.000 euroa ja Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry:n maksamaan Metsäteollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.000 euroa.

Paperiliitto ry ja Paperiliiton Rauman osasto n:o 42 ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.550 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarikoski, Nyyssölä, Teerimäki, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 19.12.2019