TT 2019:124

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Valvontavelvollisuus

Diaarinumero: R 73/19
Antopäivä: 19.12.2019

Lakon syynä oli työnantajan suunnitelma sulkea yksi paperikone ja ilmoitus yhteistoimintaneuvotteluista työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Vastauksessa myönnettiin, että ammattiliitto oli laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja että ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa, minkä johdosta ne tuomittiin hyvityssakkoihin. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa oli erikseen mainittu, että ammattiliiton valvontavelvollisuuden laiminlyönti työrauhavelvoitteen osalta otetaan huomioon työehtosopimuslain mukaista hyvityssakkoa tuomittaessa sitä korottavana seikkana. Työtuomioistuimella ei ollut perusteita poiketa työehtosopimuksen selvästä sanamuodosta, jonka voitiin katsoa osoittavan osapuolten yhteistä tarkoitusta. Lisäksi hyvityssakon määrää arvioitaessa otettiin huomioon työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

KANTAJA

Metsäteollisuus ry

VASTAAJA

Ammattiliitto Pro ry

KUULTAVA

Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oyj on tiistaina 10.9.2019 ilmoittanut aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut suunnitelmastaan sulkea Rauman toimipaikan paperikone PK2. Yhtiö on ennakoinut mahdollisten vähentämistoimenpiteiden kohteeksi joutuvan enintään noin 178–179 henkilöä.

Toimihenkilöiden luottamusmies A on kertonut Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n tekemästä työtaistelua koskevasta päätöksestä 10.9.2019 noin kello 15.30. Tässä yhteydessä työnantajan edustaja on pyytänyt toimihenkilöiden luottamusmiestä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi ja ottanut lisäksi esiin Satakunnan pelastuslaitoksen määräyksen pitää suojeluvalvonta hälytyskeskustoiminnan osalta miehitettynä kaikissa olosuhteissa ja vaatimuksen tämän toiminnan jäämisestä lakkorajan ulkopuolelle. Myöhemmin työnantajan ja luottamusmiehen välillä käydyssä keskustelussa on sovittu, että voimalaitoksen toimihenkilötehtävät ovat tarvittaessa käytettävissä työhön, mutta muutoin toimihenkilöt ovat lakossa.

Työtaistelu on alkanut X Oyj:n Rauman tehtaalla tiistaina 10.9.2019 kello 22 ja päättynyt keskiviikkona 11.9.2019 kello 22. Työtaisteluun on osallistunut yhteensä 37 toimihenkilöä, jotka kaikki ovat kuuluneet Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistykseen Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry:een. Työtaisteluun ovat osallistuneet myös toimihenkilöiden luottamusmies ja yhtiön työntekijät.

Työtaistelun syynä on ollut työnantajan suunnitelma sulkea Rauman toimipaikan paperikone PK2 ja ilmoitus yhteistoimintaneuvotteluista työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi. Työtaisteluun osallistuneiden toimihenkilöiden työsuhteissa on noudatettu Metsäteollisuus ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n välillä ajalla 15.1.2018–30.11.2019 voimassa ollutta paperiteollisuuden toimihenkilösopimusta. Metsäteollisuus ry on vaatinut Ammattiliitto Pro ry:ltä ja työnantaja Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry:ltä työrauhan palauttamista.

Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry:ssä on 1 097 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Metsäteollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Ammattiliitto Pro ry:n valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon,

- tuomitsee Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon, ja

- velvoittaa Ammattiliitto Pro ry:n ja Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.550 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työtaistelu on kohdistunut paperiteollisuuden toimihenkilösopimuksen 5 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa toimihenkilö.

Koska Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry on päättänyt työtaistelutoimenpiteistä ja toimihenkilöiden luottamusmies on osallistunut työtaisteluun, mainittu yhdistys on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Ammattiliitto Pro ry ja sen jäsenyhdistys eivät ole ryhtyneet mihinkään tai ainakaan riittäviin toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi tai työrauhan palauttamiseksi niille esitystä vaatimuksesta huolimatta. Yhdistykset ovat siten joka tapauksessa laiminlyöneet valvontavelvollisuutensa.

Toimihenkilösopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 13 kohdan mukaisesti Ammattiliitto Pro ry:llä on ollut korostettu velvollisuus työrauhan ylläpitämiseksi, mikä on otettava huomioon asian ratkaisussa.

Lakosta on aiheutunut työnantajalle noin 566.000 euron suuruinen taloudellinen vahinko.

VASTAUS

Ammattiliitto Pro ry on vastannut kanteeseen myös Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n puolesta oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 12 §:n 3 momentin nojalla.

Ammattiliitto Pro ry on myöntänyt, että se on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa ja että Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Ammattiliitto Pro ry on myöntänyt Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteen ja määrän osalta.

Vastauksessa on lisäksi todettu, ettei Metsäteollisuus ry ole näyttänyt tarkemmin, mistä väitetty vahingon määrä on koostunut.

TODISTELU

Kantajan kirjallinen todiste

1. Metsäteollisuus ry:n vaatimus Ammattiliitto Pro ry:lle toimenpiteisiin ryhtymiseksi

Asiassa ei ole nimetty muuta todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oyj:n Rauman tehtaalla järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi tiistaina 10.9.2019 kello 22 ja päättyi keskiviikkona 11.9.2019 kello 22. Työtaisteluun osallistui 37 toimihenkilöä.

Työtaisteluun osallistuneiden toimihenkilöiden työsuhteissa on noudatettu Metsäteollisuus ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n välillä ajalla 15.1.2018–30.11.2019 voimassa ollutta paperiteollisuuden toimihenkilösopimusta. Työtaistelun syynä oli työnantajan suunnitelma sulkea Rauman toimipaikan paperikone PK2 ja ilmoitus yhteistoimintaneuvotteluista työvoiman mahdolliseksi vähentämiseksi. Työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olleen työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus johtaa ja jakaa työtä sekä ottaa toimeen ja erottaa toimihenkilö.

Ammattiliiton ja ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiliitto on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Paperiteollisuuden toimihenkilösopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 13 kohdan 2 kappaleen mukaan liiton katsotaan laiminlyöneen sille kuuluvan valvontavelvollisuuden, jos työrauhavelvoitetta on rikottu eikä työrauhaa palauteta olosuhteet huomioon ottaen nopeasti sen jälkeen, kun rikkominen on tullut liiton tietoon. Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä vastaavan määräyksen on tul­kittu tiukentavan liitolle kuuluvaa valvontavelvollisuutta siitä, mitä työehtosopimuslaissa on säädetty. Sen sijaan määräystä ei ole pidetty hyvityssakon määrään vaikuttavana seikkana. (Ks. esimerkiksi TT 2010:105, TT 2014:170 ja TT 2019:52.) Mainitun allekirjoituspöytäkirjan 13 kohdan 4 kappaleessa on kuitenkin erikseen mainittu, että liiton tässä määräyksessä tarkoitettu valvontavelvollisuuden laiminlyönti työrauhavelvoitteen osalta otetaan huomioon työehtosopimuslain mukaista hyvityssakkoa tuomittaessa sitä korottavana seikkana. Työtuomioistuimella ei ole tässä asiassa perusteita poiketa työehtosopimuksen selvästä sanamuodosta, jonka voidaan katsoa osoittavan osapuolten yhteistä tarkoitusta.

Lisäksi hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Ammattiliitto Pro ry ja Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Ammattiliitto Pro ry:n maksamaan Metsäteollisuus ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.500 euroa ja Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n maksamaan Metsäteollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa.

Ammattiliitto Pro ry ja Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.550 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarikoski, Nyyssölä, Teerimäki, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Snellman-Valtonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 19.12.2019