TT 2020:2

Lausuntoasia
Sovellettava työehtosopimus
Teollisuuslinjaperiaate
Toimialaperiaate

Diaarinumero: L 1/19
Antopäivä: 2.1.2020

Kysymys siitä, tuliko tuotanto- ja varastotyötä tehneen työntekijän työsuhteeseen soveltaa Teknologiateollisuuden työehtosopimusta vai Kaupan työehtosopimusta.

Aikana, jolloin työnantajayhtiö oli ollut järjestäytymätön, sitä yleissitovuuden perusteella velvoittavan työehtosopimuksen katsottiin lähtökohtaisesti määräytyvän yhtiön pääasiallisen toimialan perusteella. Mikäli työntekijän työtehtävät kuitenkin oli järjestetty yhtiön päätoimialasta siinä määrin poikkeavana, itsenäisenä ja erillisenä toimintona, että tehtävien voitiin katsoa muodostavan oman toimialansa, työntekijän työsuhteeseen oli mahdollisesti sovellettava muuta kuin yhtiön päätoimialalla sovellettavaa työehtosopimusta. Nämä seikat jäivät käräjäoikeudessa esitettävän näytön perusteella ratkaistaviksi.

Työnantajayhtiön liityttyä Kaupan liiton jäseneksi sitä oli normaalisitovana velvoittanut Kaupan työehtosopimus, joka tuli mainitusta liittymisestä lukien noudatettavaksi yhtiön työntekijöiden työsuhteissa.

KUULTAVAT

Kaupan liitto ry

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Teknologiateollisuus ry

Teollisuusliitto ry

ASIA

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden lausuntopyyntö työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevassa asiassa

ASIAN KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 27.5.2019

TYÖEHTOSOPIMUSTEN MÄÄRÄYKSET

Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välisessä Kaupan työehtosopimuksessa (1.5.2014-31.1.2017) on muun ohessa seuraava määräys:

1. SOVELTAMISALA

1 § Sopimuksen ulottuvuus

1. Sopimusta noudatetaan yrityksessä, jonka toimialana on

a. vähittäiskauppa

b. tukkukauppa

c. agentuuritoiminta

d. kioskikauppa

e. huolto- ja liikenneasematoiminta

f. kaupan palvelu- ja tukitoiminta

g. konevuokraus.

2. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n (nyk. Teollisuusliitto ry) välisessä Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa (1.11.2013-31.10.2016) on muun ohessa seuraava määräys:

I YLEISIÄ SOPIMUSMÄÄRÄYKSIÄ

1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA

Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan jäljempänä mainituin poikkeuksin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Mikäli joku teknologiateollisuutta harjoittava työnantaja harjoittaa muutakin teollisuutta, mutta kuuluu vain teknologiateollisuutta harjoittavien toimipaikkojen tai osastojen osalta Teknologiateollisuus ry:hyn, tätä sopimusta sovelletaan vain näiden toimipaikkojen tai osastojen työntekijöiden työsuhteisiin.

Tätä sopimusta ei kuitenkaan sovelleta:

- Teknologiateollisuus ry:n jäsenyhdistyksen Metalliteollisuudenharjoittajain

Liitto - MTHL:n Työnantajat ry:n rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin eikä

- allekirjoittajaliittojen välisen malmikaivosten työehtosopimuksen soveltamisalalla.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KÄSITTELY ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Asian riidaton tausta

A on työskennellyt X Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) palveluksessa 16.2.2012 lukien toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. A:n työtehtävät ovat muodostuneet tuotanto- ja varastotyöstä.

Yhtiö on ollut Teknisen Kaupan Liiton jäsen helmikuusta 2013 lukien. Teknisen Kaupan Liitto on Kaupan liiton jäsenliitto. Yhtiö on 1.4.2015 lukien järjestäytynyt Kaupan liittoon. Ennen tätä yhtiö on ollut järjestäytymätön työnantaja.

Kantajan vaatimukset

Kantaja A on vaatinut, että käräjäoikeus velvoittaa vastaajan X Oy:n suorittamaan hänelle palkkasaatavia sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista haastehakemuksesta ilmenevän mukaisesti.

Kantajan vaatimusten perusteet

Kantajan työssä on tullut noudattaa Teknologiateollisuuden yleissitovaa työehtopimusta.

Kantajalle ei ole maksettu palkkoja Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaisesti vuosina 2014 ja 2015. Kantajalle tulee maksaa työehtosopimukseen perustuvat niin kutsutut työajan tasaamislisät sekä palkan yleiskorotukset.

Vastaajayhtiön päätoimiala on hiontatuotteiden valmistus, johon Teknologiateollisuuden työehtosopimus soveltuu.

Kantaja on ollut tuotantotyöntekijä. Hänen päätehtävänsä on ollut valmistaa hiontatuotteita ja erilaisia metallituotteita kuten esimerkiksi vannesahanteriä "alusta loppuun" eli raakamateriaalista valmiiseen pakkaukseen asti. Kantaja on työskennellyt nimenomaan tuotannossa. Hän on osallistunut tuotantoprosessin kaikkiin työvaiheisiin, tehnyt valmistettavien tuotteiden raaka-aineiden kemikaalien sekoitusta, puristusta, plaanaamista, hartsausta ja sorvaamista yrityksen teollisuustyötiloissa käytössä olevilla erikoistyövälineillä ja -koneilla.

Kaupan työehtosopimuksessa ei ole yhtään kantajan työtehtäviä vastaavaa työtehtävää. Työehtosopimusta sovelletaan myyjiin (Kaupan TES 12 §), varastotyöntekijöihin (Kaupan TES 13 §), konttorityöntekijöihin (Kaupan TES 14 §) ja muihin ammattiryhmiin eli pika- ja noutotukkutyöntekijöihin, vahtimestareihin, lähetteihin, korjausompelijoihin ja siivoojiin (Kaupan TES 15 §).

Vastaus kannevaatimuksiin

Vastaaja X Oy on vaatinut kanteen hylkäämistä sekä korvausta oikeudenkäyntikuluista.

Kanteen kiistämisen perusteet

X Oy on velvollinen noudattamaan työntekijöidensä työsuhteissa Kaupan työehtosopimusta normaalisitovuuden perusteella 1.4.2015 lukien. Tätä ennen yhtiö ei ole ollut järjestäytyneenä mihinkään työnantajaliittoon ja se on ollut velvollinen noudattamaan Kaupan työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella. Yhtiö ei ole toimintansa aikana soveltanut Teknologiateollisuuden työehtosopimusta yhteenkään työntekijäänsä.

Kantajan vaatimukset ovat perusteettomia, koska ne perustuvat Teknologiateollisuuden työehtosopimukseen ja sen yleissitovuuteen.

Kaupan työehtosopimus on toimialaperiaatteen mukaisesti solmittu työehtosopimus, jolloin lähtökohta on, että kyseistä työehtosopimusta sovelletaan kaikkiin yhtiön palveluksessa oleviin työntekijöihin. Yhtiön pääasiallinen toimiala on tekninen kauppa. Teknisen Kaupan Liiton mukaan tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista.

Yhtiö on perustettu vuonna 1952, ja se tuo maahan sekä myy teollisuuden hiomatuotteita ja -koneita. Edustamiensa ja välittämiensä tuotteiden myynnin ohella yhtiö valmistaa hioma-alan tuotteita. Maahantuonti ja myynti ovat viimeisten viiden vuoden aikana muodostaneet noin 2/3 yhtiön liikevaihdosta.

Vuosina 2014 ja 2015 A on työskennellyt enemmän varasto- kuin tuotantotyön parissa. Varastotyö on erikseen mainittu Kaupan työehtosopimuksessa. A:n työtehtäviin osittain kuuluva tuotantotyö on yhtiön tekniseen kauppaan olennaisesti liittyvää työtä eivätkä työt poikkea niin olennaisesti yhtiön päätoimialasta, että A:han tulisi soveltaa toisen alan työehtosopimusta. Maahantuotujen tuotteiden välitys ja myynti ovat päinvastoin yhteisvaikutuksessa omien tuotteiden kanssa, joita myydään yhtiön edustamien tuotteiden lisäksi. Yhtiön liiketoiminta on keskitetty Porvooseen, jossa hoidetaan sekä tuotteiden maahantuonti ja myynti että omien tuotteiden valmistus.

ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on pyytänyt työtuomioistuimen lausuntoa siitä, sovelletaanko kantajan työsuhteeseen Teknologiateollisuuden työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella vai Kaupan työehtosopimusta normaalisitovuuden tai yleissitovuuden perusteella.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on ilmoittanut työtuomioistuimelle, että A on Teollisuusliitto ry:n jäsen.

KUULTAVIEN LAUSUNNOT

Työtuomioistuin on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 39 §:n nojalla varannut Kaupan liitto ry:lle, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:lle, Teknologiateollisuus ry:lle ja Teollisuusliitto ry:lle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi.

Kaupan liitto ry

Kaupan työehtosopimuksen soveltamisesta yleisesti

Kaupan työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen sanamuodosta ilmenee niin kutsuttu toimialaperiaate. Toimialaperiaatteella tarkoitetaan vakiintuneesti sitä, että työehtosopimusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin alan yrityksissä tehtäviin töihin.

Pääasiallisena pidettävä toiminta määrittää yrityksessä sovellettavan työehtosopimuksen, mikäli kyseessä ei ole niin sanottu monialayritys. Päätoimialaa määritettäessä tilannetta arvioidaan kokonaisuutena. Keskeisin kriteeri on yritystoiminnan tosiasiallinen luonne. Tätä määriteltäessä tarkastellaan tavallisesti esimerkiksi liikevaihdon jakautumista eri toimintojen kesken sekä eri toiminnoissa olevien työntekijöiden määriä. Yrityksen itsensä ilmoittamalla toimialaluokituksella ei ole ratkaisevaa merkitystä.

Kaupan työehtosopimuksen soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, ettei sopimuksessa ole omia määräyksiä tietylle ammattiryhmälle. Työehtosopimuksessa on kuitenkin palkkaluokittelun tai vaativuustasojen yleiskuvaus, jotta niin kutsuttujen vieraiden alojen työntekijöille voidaan määrittää oikea palkkaryhmä. Tämän järjestelyn tarkoituksena on nimenomaisesti ollut vahvistaa toimialaperiaatetta.

Kaupan työehtosopimus on työntekijämäärällä mitattuna Suomen laajimpia, ja sen piirissä harjoitetaan hyvin monenlaista toimintaa. Tästä syystä työehtosopimuksen soveltamisalalla harjoitetaan niin ikään hyvin monenlaista yrityksen päätoimialaan liitännäistä toimintaa.

Teknisen tukkukaupan yrityksellä voi siten olla jossain määrin myös tuotannollista toimintaa, joka toimialaperiaatteen mukaisesti kuuluu Kaupan työehtosopimuksen soveltamisalaan.

X Oy:n toiminta ja sovellettava työehtosopimus

X Oy on kertonut, että sen pääasiallinen toimiala on teollisuuden hiomatuotteiden ja -koneiden maahantuonti ja myynti, jotka ovat viimeisten viiden vuoden aikana muodostaneet selkeästi yli puolet yrityksen liikevaihdosta. Tukkumyynti ja maahantuonti kuuluvat Kaupan työehtosopimuksen soveltamisalaan.

Asianosaisten välillä on kuitenkin ollut erimielisyyttä siitä, mikä on yrityksen toiminnan tarkempi sisältö. Yrityksen päätoimiala ja se, onko asiassa edellytyksiä soveltaa niin kutsuttua monialayritystä koskevaa periaatetta, jää näytönvaraisena seikkana ratkaistavaksi.

Työntekijän työtehtävien tarkemmalla sisällöllä ei ole merkitystä asian ratkaisemisen kannalta, koska Kaupan työehtosopimuksen soveltaminen ratkeaa toimialaperiaatteen mukaisesti. Työehtosopimusta sovelletaan työaikalain alaiseen työhön, jota kantajana oleva työntekijä on tehnyt. Varastotyö on Kaupan työehtosopimuksessa tarkoitettua työtä ja tavanomainen osa tukkukaupan toimintaa.

Yleissitova työehtosopimus

Kaupan työehtosopimus on muun muassa tukkukaupan ja siten myös maahantuonnin alalla yleissitova työehtosopimus. Mikäli yrityksen toimialana pidetään tukkukauppaa tai maahantuontia, sovellettava työehtosopimus on Kaupan työehtosopimus. Arvioinnissa voidaan myös ottaa huomioon, että Kaupan liiton sääntöjen mukaan liiton jäsenenä voi olla kaupan alan yritys, ja X Oy on sittemmin hyväksytty liiton jäseneksi.

Normaalisitova työehtosopimus

Asiassa on riidatonta, että X Oy on ollut Teknisen Kaupan Liiton jäsen helmikuusta 2013 lukien. Riidatonta on niin ikään se, että Teknisen Kaupan liitto on Kaupan liiton jäsenliitto. Teknisen Kaupan Liiton lisäksi Kaupan liitolla on myös lukuisia muita jäsenliittoja.

Yrityksen mahdollinen jäsenyys jossakin Kaupan liiton jäsenliitossa ei vielä suoraan tarkoita, että yritys olisi velvollinen soveltamaan Kaupan liiton solmimaa työehtosopimusta työehtosopimuslain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella. Kaupan liiton solmimien työehtosopimusten soveltaminen ratkaistaan joko yleissitovuuden perusteella tai normaalisitovuuden perusteella, jos yritys on myös Kaupan liiton jäsen. Pelkkä jäsenyys Kaupan liiton jäsenyhdistyksessä ei rinnastu työehtosopimuslain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan tilanteeseen. Yrityksen tulee liittyä Kaupan liiton jäseneksi, jotta Kaupan työehtosopimus tulisi normaalisitovuuden nojalla noudatettavaksi.

X Oy on työehtosopimuslain 4 §:n edellyttämällä tavalla ollut 1.4.2015 alkaen Kaupan liiton jäsen sekä lausumansa mukaan toiminut Kaupan työehtosopimuksen soveltamisalalla. Mikäli asiassa olisi tarpeen ratkaista soveltamisalamääräysten puolesta työehtosopimusten välinen etusija 1.4.2015 lukien, tulisi Kaupan työehtosopimus sovellettavaksi työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 3 momentin nojalla.

Monialayritys ja työntekijän työtehtävien merkitys

Yrityksen tulkitseminen niin kutsutuksi monialayritykseksi on poikkeuksellinen ratkaisu. Mikäli X Oy:tä pidettäisiin monialayrityksenä, jossa sovellettaisiin sekä Kaupan työehtosopimusta että Teknologiateollisuuden työehtosopimusta, tulisi ratkaista, kumman työehtosopimuksen soveltamisalaan työntekijä kuuluu.

X Oy:n oman ilmoituksen mukaan työntekijän tehtävistä yli 50 prosenttia on liittynyt kanteessa tarkoitettuna aikana varastotyöhön, joka on yrityksen mukaan liittynyt tukkukaupan harjoittamiseen. Varastotyöstä on määräyksiä Kaupan työehtosopimuksessa. Tällaisessa tilanteessa työntekijän pääasialliset työtehtävät ratkaisevat työntekijän sijoittumisen työehtosopimusten välillä. Annettujen tietojen valossa työntekijään tulisi soveltaa Kaupan työehtosopimusta myös tällä perusteella.

Koska kyseessä on huomattavan pieni yritys, vaikuttaa epätodennäköiseltä, että kyseessä olisi monialayritys. Yrityksessä on työskennellyt kanteen tarkoittamana ajanjaksona alle 10 työntekijää, ja työskentely on tapahtunut samassa toimipaikassa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työehtosopimuksen soveltamisesta yleisesti

Kaupan työehtosopimus on valtakunnallinen ja asianomaisella alalla yleissitova. Kaupan työehtosopimuksen piirissä harjoitetaan monenlaista toimintaa. Kaupan työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen sanamuodosta ilmenee niin kutsuttu toimialaperiaate. Toimialaperiaatteella tarkoitetaan vakiintuneesti sitä, että työehtosopimusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin alan yrityksissä tehtäviin töihin. Kaupan työehtosopimuksen soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, ettei sopimuksessa ole omia määräyksiä tietylle ammattiryhmälle. Työehtosopimuksessa on kuitenkin palkkaluokittelun tai vaativuustasojen yleiskuvaus, jotta niin kutsuttujen vieraiden alojen työntekijöille voidaan määrittää oikea palkkaryhmä. Näin kaikille kaupan alan yrityksen työntekijöille on löydettävissä myös palkkamääräykset. Tämän järjestelyn tarkoituksena on nimenomaisesti ollut vahvistaa toimialaperiaatetta.

Vastaajayrityksen toiminta ja sovellettava työehtosopimus yleissitovuuden perusteella

Kaupan työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevan 1 §:n mukaisesti työehtosopimusta noudatetaan yrityksessä, jonka toimialana on tukkukauppa. Myös maahantuonti ja myytävän tuotteen omana työnä tehdyt jatkojalostustehtävät ovat työehtosopimuksen piirissä.

X Oy:n mukaan sen päätoimiala on ollut tekninen kauppa yhtiön perustamisesta 1952 alkaen. Maahantuotujen tuotteiden välitys ja myynti ovat yhtiön mukaan yhteisvaikutuksessa omien tuotteiden valmistamisen kanssa. Yhtiön mukaan maahantuonti ja myynti ovat viimeisten viiden vuoden aikana muodostaneet noin 2/3 sen liikevaihdosta.

Käräjäoikeuden kirjallisen valmistelun perusteella X Oy:n pääasiallinen toimiala kannevaatimusten ajankohtana on osapuolten välillä riitainen kysymys, joka jää käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Toimialaperiaatteesta poikkeamisen edellyttämä toimintojen erillisyys ja työtehtävän merkittävä poikkeaminen päätoimialasta

Käräjäoikeuden tai työtuomioistuimen lausuntopyynnöistä ei selkeästi ilmene, onko tuotantotehtävät edellä mainittuna ajanjaksona järjestetty sellaisena yhtiön pääasiallisesta toimialasta selvästi poikkeavana, itsenäisenä ja erillisenä toimintona, johon olisi tullut soveltaa muuta kuin yhtiön päätoimialalla sovellettavaa Kaupan työehtosopimusta. Tämä jää riitaisena seikkana käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Vastaajayrityksen toiminta ja sovellettava työehtosopimus normaalisitovuuden perusteella

Mikäli Teknisen Kaupan Liitto katsotaan työehtosopimuslain 4 §:n mukaiseksi Kaupan liiton alayhdistykseksi, on kaupan työehtosopimus tullut normaalisitovana noudatettavaksi käräjäoikeudessa kantajana olevan henkilön työhön jo helmikuusta 2013 lukien. Jos katsotaan, ettei Teknisen Kaupan Liitto ole työehtosopimuslain 4 §:n mukainen Kaupan liiton alayhdistys, ei yhtiön jäsenyys Teknisen Kaupan Liitossa vaikuta käräjäoikeudessa kantajana olevan henkilön työhön sovellettavan työehtosopimuksen valintaan.

Kaupan liiton sääntöjen mukaan yhdistysjäseneksi voi hakemuksesta päästä rekisteröity yhdistys (4 §). Riidatonta on, että Teknisen Kaupan Liitto ry on Kaupan liiton jäsenyhdistys. Teknisen Kaupan Liitto ry:n sääntöjen mukaan "liiton tarkoituksena on toimia teknistä kauppaa ja sen palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten ja yhdistysten toimialajärjestönä alan toimintaedellytysten edistämiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi" (2 §). Säännöissä todetun perusteella vaikuttaa siltä, että Teknisen Kaupan Liiton tarkoituksena on alan ns. elinkeinopoliittinen edunvalvonta eikä niinkään työnantajapoliittinen edunvalvonta.

Kaupan liitto ry on työtuomioistuimelle 4.10.2019 toimittamassaan lausunnossa ilmoittanut, ettei se "solmi yhteistyösopimuksia jäsenliittojensa kanssa, joissa määriteltäisiin Kaupan liiton solmimien työehtosopimusten neuvottelu- ja neuvontavastuusta sekä kyseisten työehtosopimusten hyväksymisprosessista jäsenliitoissa ja niiden hallituksissa."

Teknisen Kaupan Liiton säännöissään määrittelemän toimintansa tarkoituksen ja Kaupan liiton ilmoituksen perusteella vaikuttaa siltä, ettei Teknisen Kaupan Liitto olisi työehtosopimuslain 4 §:n mukainen alayhdistys.

X Oy on työehtosopimuslain 4 §:n edellyttämällä tavalla ollut 1.4.2015 alkaen Kaupan liiton jäsen sekä lausumansa mukaan toiminut Kaupan työehtosopimuksen soveltamisalalla. Mikäli asiassa olisi tarpeen ratkaista soveltamisalamääräysten puolesta työehtosopimusten välinen etusija 1.4.2015 lukien, tulisi Kaupan työehtosopimus sovellettavaksi työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 3 momentin nojalla.

Kaupan alan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen piiriin kuuluu kaikki yrityksen teettämä työ, myös silloin kun työntekijä työskentelee sekä tuotannossa että varastossa ja tekee siellä pääsääntöisesti varastotyötä tai muuta kaupan alan työntekijöiden työehtosopimuksen soveltamisalan työtä tai siihen läheisesti liittyvää työtä.

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisala

Teknologiateollisuuden työehtosopimus on valtakunnallinen ja asianomaisella alalla yleissitova. Sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden työtehtävät kattavat hyvin laajan kirjon.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus solmitaan teollisuuslinjaperiaatteen mukaisesti koskemaan yrityksen päätoimialaa kokonaisuudessaan. Työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Työehtosopimus kattaa kaikkien teknologiateollisuuden toimialan työntekijöiden työsuhteet työn luonteesta riippumatta.

Yrityksen päätoimialan mukainen työehtosopimus

Käräjäoikeuden kirjallisen valmistelun perusteella X Oy:n pääasiallinen toimiala on riitainen kysymys osapuolten välillä. Kantajan mukaan yhtiön päätoimiala on hiontatuotteiden valmistus, kun taas vastaajayhtiön mukaan päätoimiala on tekninen kauppa.

Hiontatuotteiden valmistus

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalaan lukeutuu muun muassa teräs- ja metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus sekä laitteistojen ja järjestelmien asennus toiminnalliseksi kokonaisuudeksi asiakkaan osoittamaan ympäristöön.

Kantajan kuvaama hionta- ja metallituotteiden, kuten vannesahanterien, valmistus päätoimialana on Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluva toimiala.

Tekninen kauppa

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen alaisiin toimialoihin ei lähtökohtaisesti lukeudu sellainen tekninen kauppa, joka kattaa ainoastaan tuotteiden maahantuonnin ja myynnin. Työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluminen edellyttäisi yritykseltä lisäksi omaa teollisuustuotantoa tai esimerkiksi välittämiensä tuotteiden työstämistä tai muuntelua asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Teknologiateollisuuden toimialalla toimii yrityksiä, jotka oman tuotannon lisäksi harjoittavat teknistä kauppaa ja teollisuuslinjaperiaatteen mukaisesti soveltavat Teknologiateollisuuden työehtosopimusta.

Saadun selvityksen mukaan X Oy tuo maahan ja myy teollisuuden hiomatuotteita ja -koneita. Edustamiensa ja välittämiensä tuotteiden myynnin lisäksi yhtiö valmistaa hioma-alan tuotteita. Yhtiön ilmoituksen mukaan vuosina 2014-2015 sen liikevaihdosta 2/3 on muodostunut maahantuonnista ja myynnistä ja 1/3 omien tuotteiden valmistuksesta. Asiassa on jäänyt selvittämättä, muunteleeko yhtiö välittämiään tuotteita vai välitetäänkö ne sellaisenaan asiakkaalle. Lisäksi on jäänyt selvittämättä, millaisia koulutus- ja osaamisvaatimuksia yhtiö asettaa työntekijöilleen etenkin tuotannon työtehtävissä.

Saadun selvityksen perusteella yhtiön toimialan voidaan katsoa kuuluneen vuosina 2014-2015 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen soveltamisalaan. Näin on varsinkin, jos yhtiö on oman tuotannon lisäksi muunnellut välittämiään tuotteita asiakaskohtaisesti tai edellyttänyt työntekijöiltään kone- ja metallialan koulutusta tai osaamista.

Käräjäoikeuden kirjallisen valmistelun perusteella vaikuttaa siltä, että X Oy olisi voinut liittyä Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Työntekijän työtehtävistä

Teknologiateollisuuden työehtosopimus ei teollisuuslinjaperiaatteen mukaan rajaa työehtosopimuksen soveltamispiiriä työtehtävien mukaan. Työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien lukemattoman monien työtehtävien kirjaaminen työehtosopimukseen ei ole mahdollista. Yksittäisen työntekijän työtehtävien sisältö on toissijainen seikka arvioitaessa sovellettavaa työehtosopimusta.

Kantajana olevan työntekijän pääasialliset työtehtävät vastaajayhtiön palveluksessa ovat riitainen kysymys. Sekä kantajan että vastaajan esittämien kuvausten piiriin kuuluvia töitä tehdään Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen piirissä.

Johtopäätökset

Lausuntopyynnöistä saadun tiedon perusteella kantajan työsuhteessa sovellettava työehtosopimus vuosina 2014-2015 on ollut Teknologiateollisuuden työehtosopimus yleissitovuuden perusteella sinä aikana, jona yhtiö ei ole ollut järjestäytynyt työnantajaliittoon.

Yhtiön jäsenyys tätä ennen Kaupan liiton jäsenyhdistyksessä Teknisen Kaupan liitossa ei lähtökohtaisesti muodosta tilannetta, jossa työehtosopimus määräytyisi normaalisitovuuden perusteella.

Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry (nyk. Teollisuusliitto ry) ovat Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen pyynnöstä vuonna 2014 ottaneet kantaa X Oy:ssä sovellettavaa työehtosopimusta koskevaan kysymykseen. Tuolloin liitot totesivat yhteisenä kantanaan, että yhtiössä tulee noudattaa Teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Asiassa nyt saadun selvityksen perusteella liitot eivät näe aihetta poiketa vuonna 2014 omaksumastaan kannasta.

TYÖTUOMIOISTUIMEN LAUSUNTO

Asiassa on kysymys siitä, sovelletaanko käräjäoikeudessa vireillä olevassa asiassa kantajana olevan työntekijän työsuhteeseen Teknologiateollisuuden työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella vai Kaupan työehtosopimusta normaalisitovuuden tai yleissitovuuden perusteella.

Työtuomioistuin katsoo, että sekä Teknologiateollisuuden että Kaupan työehtosopimusta voitaisiin sisältönsä puolesta sinänsä soveltaa kyseessä olevan työntekijän tekemään varasto- ja tuotantotyöhön. Kumpikin työehtosopimus on alallaan yleiseksi katsottava valtakunnallinen työehtosopimus. Molemmat työehtosopimukset ovat niin sanotun toimialaperiaatteen (teollisuuslinjaperiaatteen) mukaisia työehtosopimuksia, joita sovellettaessa ratkaiseva merkitys on yrityksen päätoimialalla (ks. esim. TT 2017:88).

Kuultavat liitot ovat olleet yhtä mieltä siitä, että aikana, jolloin X Oy on ollut järjestäytymätön työnantaja, kantajan työsuhteessa noudatettava työehtosopimus määräytyy yhtiön pääasiallisen toimialan perusteella, eikä kantajan työtehtävillä ole asiassa ratkaisevaa merkitystä. Tästä voidaan poiketa, jos kantajan tehtävät on kanteessa mainittuna ajanjaksona järjestetty yhtiön päätoimialasta erilliseksi ja itsenäiseksi toiminnoksi, ja nämä muut tehtävät ovat olleet työntekijän pääasiallinen työtehtävä (ks. esim. TT 2014:186).

Liitot ovat olleet samaa mieltä myös siitä, että yhtiötä on 1.4.2015 lukien normaalisitovana velvoittanut työehtosopimuslain 4 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 3 momentin mukaisesti Kaupan työehtosopimus, jota yhtiö on kyseisestä ajankohdasta lukien ollut velvollinen noudattamaan työntekijöidensä työsuhteissa. Yhtiön jäsenyys tätä ennen Kaupan liiton jäsenyhdistyksessä Teknisen Kaupan liitossa ei ole tarkoittanut sitä, että yhtiötä olisi ennen mainittua ajankohtaa pidettävä järjestäytyneenä työnantajana.

Työtuomioistuin toteaa, että sen ratkaisussa TT 2005:126 yhtiö oli eronnut kemianteollisuuden työnantajayhdistyksestä, mutta jäänyt kuitenkin jäseneksi työnantajayhdistyksen jäsenyhdistykseen. Ratkaisussa katsottiin, että jäsenyhdistys oli sääntöjensä mukaisesti vastannut jäsenyritystensä elinkeinopoliittisesta ja työnantajapoliittisesta edunvalvonnasta. Yhtiö oli edelleen ollut sidottu kyseisen alan työehtosopimukseen työnantajayhdistyksen jäsenyhdistyksen jäsenenä, koska jäsenyhdistystä voitiin pitää työehtosopimuslain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuna alayhdistyksenä.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa X Oy on ollut Teknisen Kaupan Liiton jäsen helmikuusta 2013 lukien. Asiassa on selvitetty, että Teknisen Kaupan Liitto on sääntöjensä sekä käytännön toiminnan perusteella jäseniensä etuja valvova järjestö, jolla ei ole omaa itsenäistä työmarkkinatoimintaa. Kaupan liiton mukaan pelkkä jäsenyys sen jäsenyhdistyksessä ei muodosta velvollisuutta noudattaa Kaupan liiton solmimaa työehtosopimusta. Yrityksen tulee soveltaa Kaupan työehtosopimusta joko yleissitovuuden nojalla tai liittyä Kaupan liiton jäseneksi, jolloin Kaupan työehtosopimusta sovelletaan normaalisitovuuden nojalla. Mainitut seikat huomioon ottaen työtuomioistuin katsoo, että yhtiötä ei ole pidettävä järjestäytyneenä työnantajana Teknisen Kaupan Liiton jäsenyyden perusteella.

Työtuomioistuimella ei ole aihetta poiketa liittojen edellä selostetusta yhdenmukaisesta kannasta. Näin ollen työtuomioistuin lausuntonaan katsoo, että yhtiötä on 1.4.2015 lukien normaalisitovana velvoittanut Kaupan työehtosopimus eikä sitä ole tätä ennen pidettävä järjestäytyneenä työnantajana. Ratkaisu siitä, kuuluuko työntekijän työ aikana, jolloin X Oy on ollut järjestäytymätön työnantaja, Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen vai Kaupan työehtosopimuksen piiriin, määräytyy lähtökohtaisesti yhtiön pääasiallisen toimialan perusteella. Mikäli työntekijän tehtävät oli järjestetty yhtiön päätoimialasta siinä määrin poikkeavana, itsenäisenä ja erillisenä toimintona, että tehtävien voidaan katsoa muodostavan oman toimialansa, työntekijän työsuhteeseen on mahdollisesti sovellettava muuta kuin yhtiön päätoimialalla sovellettavaa työehtosopimusta. Viimeksi mainitut näytönvaraiset seikat jäävät käräjäoikeuden selvitettäväksi.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Saarikoski, Nyyssölä, Teerimäki, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Lausunto on yksimielinen.

 
Julkaistu 2.1.2020