TT 2020:7

Lausuntoasia
Odotusaika
Työaika
Työehtosopimuksen tulkinta

Diaarinumero: L 5/19
Antopäivä: 24.1.2020

Käräjäoikeus oli pyytänyt työtuomioistuimelta lausuntoa siitä, oliko lastaukseen ynnä muuhun kulunut aika kuorma-autonkuljettajan työaikaa vai odotusaikaa. Työtuomioistuin katsoi kuorma-autoalan työehtosopimukseen osallisten liittojen yhteisen kannan mukaisesti, että jos työntekijä voi vapaasti poistua autosta ja viettää vapaa-aikaa, kyseinen aika oli odotusaikaa. Jos taas työntekijä ei voinut halutessaan vapaasti poistua auton luota, vaan joutui odottamaan autossa tai sen välittömässä läheisyydessä ollen alati valmiudessa siirtämään sitä, menemään avuksi hakkeensyöttölaitteen tukoksen avaamiseksi taikka tekemään kuljetukseen liittyviä kirjallisia töitä, kyseinen aika oli työntekijän työaikaa.

Se, mitä autonkuljettaja teki tai voi tehdä lastauksen aikana, oli näytönvarainen kysymys, johon työtuomioistuin ei voinut ottaa kantaa lausunnossaan. Mainittu seikka jäi käräjäoikeuden selvitettäväksi.

KUULTAVAT

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

ASIA

Keski-Suomen käräjäoikeuden lausuntopyyntö työntekijöiden palkkaetuja koskevissa asioissa (yhdessä käsiteltävät asiat L 18/19691 A / X Oy ja L 18/19693 B / X Oy)

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYS

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välisessä kuorma-autoalan työehtosopimuksessa 1.2.2014 - 31.1.2017 on ollut muun ohella seuraava määräys:

III TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET

11§ Säännöllinen työaika

---

11. Milloin autonkuljettaja tai apumies joutuu matkallaan odottamaan, ei tätä aikaa lueta työajaksi, mutta suoritetaan siitä korvaus.

Mikäli autonkuljettaja joutuu toistuvasti siirtämään autoa lastaajan tai purkajan määräyksestä, luetaan kyseinen aika kuljettajan työajaksi. Mikäli autonkuljettaja joutuu vastaavissa olosuhteissa odottamaan joutumatta toistuvasti siirtämään autoa ja saa vapaasti poistua autonsa luota, maksetaan kyseisestä ajasta odotusajan palkkaa lukematta sitä työaikaan.

---

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KÄSITTELY KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Keski-Suomen käräjäoikeudessa on vireillä kaksi työntekijän palkkaetuja koskevaa asiaa (yhdessä käsiteltävät asiat L 18/19691 A / X Oy ja L 18/19693 B / X Oy). Kanteet ovat tulleet vireille 7.11.2018. Kantajat A ja B (jäljempänä myös työntekijät) ovat työskennelleet autonkuljettajina X Oy:ssä.

KANTEET

Vaatimukset

Asiassa L 18/19691 A ja asiassa L 18/19693 B on vaatinut, että X Oy velvoitetaan suorittamaan hänelle muun muassa palkan korotusosia viivästyskorkoineen ja takuupalkkaa viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kantajat ovat vedonneet käräjäoikeudessa muun ohella seuraaviin seikkoihin.

Niin kutsuttu "lastausaika" (työehtosopimuksen 11 §:n 11 kohta), jossa kuljettaja ei joudu siirtämään autoa, mutta tekee muuta työtä tai on varalla tai muuta sellaista, on työaikaa (ei "odotusaikaa"), joten kantajille on maksettava sen osalta ylityökorvausta.

VASTAUKSET

Vaatimukset

X Oy on muun muassa vaatinut, että kanteet hylätään.

Perusteet

Vastaaja on vedonnut käräjäoikeudessa muun ohella seuraaviin seikkoihin.

Niin kutsuttu "lastausaika", jossa kuljettaja ei joudu siirtämään autoa, ei ole työaikaa (vaan "odotusaikaa"), joten kantajien vaatimukset ovat perusteettomat.

KESKI-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

Keski-Suomen käräjäoikeus on lausuntopyynnössään kuvannut lastausta koskevia olosuhteita seuraavasti. Autonkuljettaja tuo kontin hakkeentekopaikalle (yleensä metsässä), jonka jälkeen hän sammuttaa auton. Auto jää paikalleen haketuksen ja sen lastaamisen ajaksi (30 minuuttia – 3 tuntia). Kuljettaja jää autoon tekemään lastin kuljettamiseen kohteeseen liittyviä kirjallisia töitä taikka odottamaan lastaamisen päättymistä tai sitä, että hakkuri pyytää kuljettajaa joko siirtämään autoa lastauksen tai muun liikenteen vuoksi tai tulemaan avuksi hakkeensyöttölaitteen tukoksen avaamiseksi tai jonkin muun syyn takia.

Edelleen käräjäoikeuden lausuntopyynnön mukaan työnantajan mielestä kuljettaja voi vapaasti poistua autosta tai olla taukotilassa viettämässä vapaa-aikaa, esimerkiksi katsoa televisiota tai käyttää internetiä. Työntekijöiden mielestä kuljettajan on koko ajan oltava auton välittömässä läheisyydessä ja varuillaan, jos häntä syystä tai toisesta tarvitaan. Kesällä hake voi myös syttyä palamaan, jolloin kuljettaja on hakkurin turvana.

Keski-Suomen käräjäoikeus on pyytänyt työtuomioistuimen lausuntoa seuraavasta kysymyksestä:

Onko edellä kuvattu lastaukseen ynnä muuhun kulunut aika kuljettajan työaikaa vai odotusaikaa?

KUULTAVIEN LAUSUNNOT

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 39 §:n nojalla työtuomioistuin on varannut Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:lle ja Auto-ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:lle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi.

Liitot ovat toimittaneet työtuomioistuimelle yhteisen lausunnon. Sen mukaan mikäli asiassa esitetty näyttö osoittaisi työnantajan kannan mukaisesti, että työntekijä voi vapaasti poistua autosta ja viettää vapaa-aikaa, kyseinen aika olisi työehtosopimuksen mukaisesti odotusaikaa. Kyseinen aika voisi kuitenkin olla myös työntekijän työehtosopimuksen tai lain mukainen tauko, joka ei ole työaikaa eikä odotusaikaa.

Mikäli näyttö puolestaan osoittaisi työntekijöiden kannan mukaisesti, että työntekijä ei voi halutessaan vapaasti poistua auton luota, vaan joutuu odottamaan autossa tai sen välittömässä läheisyydessä ollen alati valmiudessa siirtämään sitä, menemään avuksi hakkeensyöttölaitteen tukoksen avaamiseksi taikka tekemään kuljetukseen liittyviä kirjallisia töitä, kyseinen aika olisi työntekijän työaikaa.

TYÖTUOMIOISTUIMEN LAUSUNTO

Kuorma-autoalan työehtosopimukseen osalliset liitot ovat yhteisessä lausunnossaan katsoneet, että jos työntekijä voi vapaasti poistua autosta ja viettää vapaa-aikaa, kyseinen aika on odotusaikaa. Jos taas työntekijä ei voi halutessaan vapaasti poistua auton luota, vaan joutuu odottamaan autossa tai sen välittömässä läheisyydessä ollen alati valmiudessa siirtämään sitä, menemään avuksi hakkeensyöttölaitteen tukoksen avaamiseksi taikka tekemään kuljetukseen liittyviä kirjallisia töitä, kyseinen aika on työntekijän työaikaa. Lisäksi liitot ovat huomauttaneet, että kyseessä oleva aika voi olla myös työntekijän työehtosopimuksen tai lain mukainen tauko, joka ei ole työaikaa eikä odotusaikaa. Työtuomioistuimella ei ole perusteita poiketa tästä työehtosopimukseen osallisten liittojen yksimielisestä kannasta. Näin ollen työtuomioistuin katsoo lausuntonaan, että kuorma-autoalan työehtosopimuksen (1.2.2014 - 31.1.2017) 11 §:n 11 kohtaa on tulkittava edellä kerrotulla tavalla.

Käräjäoikeuden työtuomioistuimelle toimittamista asiakirjoista ilmenee, että kantajat ja vastaaja ovat olleet erimielisiä siitä, mitä autonkuljettaja tekee tai voi tehdä lastaukseen ynnä muuhun kuluvana aikana. Tämä seikka on näytönvarainen kysymys, johon työtuomioistuin ei voi ottaa kantaa lausunnossaan. Mainittu seikka jää siten käräjäoikeuden selvitettäväksi.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Saarensola, Äimälä, Nyyssölä, Koskinen ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Kalske.

Lausunto on yksimielinen.

 
Julkaistu 24.1.2020