TT 2020:12

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 83/19
Antopäivä: 5.2.2020

Lakon syynä oli ollut yhtiössä käynnissä olleet yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantaja päättää työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä työnjohto-oikeudesta. Vastauksessa myönnettiin, että ammattiosasto oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa, minkä johdosta ammattiosasto tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Satamaoperaattorit ry

VASTAAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

KUULTAVA

Oulun Satamatyöntekijät ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä oli ollut vireillä yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämiseksi. Pääluottamusmies A ilmoitti yhtiön toimitusjohtaja B:lle 12.9.2019 kello 9.30, että Oulun Satamatyöntekijät ry:n (jäljempänä ammattiosasto) toimikunta oli päättänyt järjestää lakon 12.9.2019 kello 14.00 - 13.9.2019 kello 14.00 vastalauseena yhteistoimintaneuvotteluille. Lakko oli toteutettu ilmoitettuna ajankohtana. Lakkoon oli osallistunut yhteensä 48 työntekijää siten, että lakkoon olivat osallistuneet yhtiön yhteensä 90 työntekijästä kaikki paitsi paperi- ja selluvarastolla työvuorossa olleet 12 työntekijää ja vapaalla olleet 30 työntekijää.

Työtaisteluun osallistuneet työntekijät kuuluivat Oulun Satamatyöntekijät ry:een. Ammattiosastoon kuului 196 jäsentä, joista 77 oli eläkkeellä olevia vapaajäseniä ja 119 aktiivisia jäseniä. Viimeksi mainituista 90 työskenteli X Oy:n palveluksessa.

KANNE

Vaatimukset

Satamaoperaattorit ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Oulun Satamatyöntekijät ry:n hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja

- velvoittaa Oulun Satamatyöntekijät ry:n korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla korkoineen.

Perusteet

Edellä kuvattu työtaistelu oli kohdistunut voimassa olevan ahtausalan työehtosopimuksen (2019-2021) 6 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantaja päättää työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä työnjohto-oikeudesta. Lakko oli työehtosopimuslain vastainen.

Ammattiosaston toimikunta oli päättänyt lakon toimeenpanosta.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja Oulun Satamatyöntekijät ry ovat myöntäneet Oulun Satamatyöntekijät ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan. Yhdistykset ovat myöntäneet Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään oikeaksi.

Perusteet

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 12 §:n 3 momentin nojalla vastannut kanteeseen sekä omasta puolestaan että Oulun Satamatyöntekijät ry:n puolesta.

Oulun Satamatyöntekijät ry:n jäsenet olivat olleet lakossa edellä kerrotulla tavalla. Työtaistelutoimenpiteen syynä oli ollut mielipaha, joka oli aiheutunut X Oy:ssä käynnissä olleista yhteistoimintaneuvotteluista, jotka johtaisivat työvoiman vähentämiseen.

Oulun Satamatyöntekijät ry oli varsin pieni yhdistysmuotoinen toimija, joka ei kokonsa tai varallisuusasemansa perusteella ollut tasavertaisessa asemassa X Oy:n kanssa. Tämä tuli ottaa huomioon hyvityssakon määrää arvioitaessa.

TODISTELU

Asianosaiset eivät ole nimenneet todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 12.9.2019 kello 14.00 ja päättyi 13.9.2019 kello 14.00. Työtaisteluun osallistui 48 työntekijää.

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä käynnissä olleet yhteistoimintaneuvottelut työvoiman vähentämiseksi. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantaja päättää työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä työnjohto-oikeudesta.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Oulun Satamatyöntekijät ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Oulun Satamatyöntekijät ry:n maksamaan Satamaoperaattorit ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa.

Oulun Satamatyöntekijät ry velvoitetaan suorittamaan Satamaoperaattorit ry:lle korvauksena oikeudenkäyntikuluista 2.500 euroa. Korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tuomion antopäivästä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Aaltonen, Äimälä, Nyyssölä, Tähkäpää ja Stenholm jäseninä. Esittelijä on ollut Korhonen.

 
Julkaistu 5.2.2020