TT 2020:13

Lakko
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 91/19
Antopäivä: 10.2.2020

Työtaistelun syynä oli työnantajan noudattama työvoiman vähentämisjärjestys. Työtaistelu kohdistui siten työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta ja työvoiman vähentämisjärjestystä koskeviin määräyksiin. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Satamaoperaattorit ry

VASTAAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

KUULTAVA

Oulun Satamatyöntekijät ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä on käyty syksyn 2019 aikana yt-neuvottelut työvoiman vähentämiseksi. Työnantajan tehtyä päätöksen irtisanottavista työntekijöistä pääluottamusmies ilmoitti yhtiön toimitusjohtajalle 21.11.2019 kello 14, että ammattiosaston toimikunta oli päättänyt järjestää lakon 22.11.2019 kello 6 ja 23.11.2019 kello 6 väliseksi ajaksi. Lakon syynä oli työnantajan noudattama työvoiman vähentämisjärjestys. Lakko toteutettiin ilmoitettuna aikana ja siihen osallistuivat kaikki työvuorossa olleet työntekijät lukuun ottamatta niitä, joilla oli lakon aikana työvuoro paperi- tai selluvarastolla. Lakkoon osallistui yhteensä 78 Oulun Satamatyöntekijät ry:hyn kuulunutta ahtaajaa.

Oulun Satamatyöntekijät ry:ssä on 194 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Satamaoperaattorit ry on vaatinut, että Oulun Satamatyöntekijät ry tuomitaan hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla laillisine korkoineen.

Perusteet

Ammattiosaston järjestämä lakko oli työehtosopimuslain vastainen.

Työtaistelu kohdistui ahtausalan työehtosopimuksen (2019–2021) 6 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantaja päättää työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä työnjohto-oikeudesta, ja 7 §:n 3 kohdan määräykseen, jossa määritellään työvoiman vähentämisjärjestys.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Auto‐ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on myöntänyt kanteen oikeaksi. Lisäksi vastaaja on vaatinut, että kantaja velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 460 eurolla laillisine korkoineen.

Työtaistelutoimenpiteen perusteena on ollut X Oy:ssä syksyn aikana käydyt yt‐neuvottelut työvoiman vähentämiseksi ja työnantajan noudattama vähentämisjärjestys sekä tämän aiheuttama hetkellinen tunnereaktio työntekijöiden keskuudessa. Mielenilmaus on kuitenkin ollut kestoltaan verrattain lyhyt.

Hyvityssakkojen määrää tuomittaessa tulee ottaa huomioon, että Oulun Satamatyöntekijät ry on yhdistysmuotoinen toimija, joka ei kokonsa tai varallisuusasemansa perusteella ole tasavertaisessa asemassa X Oy:n kanssa.

Vastaaja ja kuultava hyväksyvät Satamaoperaattorit ry:n esittämän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään. Korvausvelvollisuuden perusteita harkittaessa tulee ottaa huomioon yhdistyksen koko, taloudellinen tilanne ja olosuhteet ylipäätään sekä työtaistelutoimenpiteen laajuus, suppea kesto ja oikeudenkäynnin välttämättömyys asiassa.

TODISTELU

Ei nimettyä todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 22.11.2019 kello 6 ja päättyi 23.11.2019 kello 6. Työtaisteluun osallistui 78 kuultavana olevaan ammattiosastoon kuuluvaa työntekijää.

Työtaistelun syynä oli työnantajan noudattama työvoiman vähentämisjärjestys. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen 6 §:n 1 kohdan työnjohto-oikeutta ja

7 §:n 3 kohdan työvoiman vähentämisjärjestystä koskeviin määräyksiin.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Oulun Satamatyöntekijät ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Oulun Satamatyöntekijät ry:n maksamaan Satamaoperaattorit ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.500 euroa.

Oulun Satamatyöntekijät ry velvoitetaan korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarensola, Nyyssölä, Teerimäki, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 10.2.2020