TT 2020:14

Työrauha
Työtaistelutoimenpide
Ylityö

Diaarinumero: R 63/19
Antopäivä: 10.2.2020

Työnantajayhtiö oli tiedottanut uuden työvuoromallin käyttöön ottamisesta ja antanut siihen liittyvän työvuorolistan tiedoksi työntekijöille. Pian sen jälkeen kaksi työntekijää oli peruuttanut sitoumuksensa tulla seuraavana päivänä ylitöihin. Peruuttamista koskevan ilmoituksen työnantajalle oli tehnyt Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n luottamusmies. Ylitöistä kieltäytymisen taustalla oli erimielisyys työvuoroluetteloiden laatimisesta.

Kanteessa vaadittiin ammattiosaston sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n tuomitsemista hyvityssakkoon.

Asiassa jäi näyttämättä, että ylitöistä kieltäytymisessä olisi ollut kysymys ammattiosaston päättämästä tai järjestämästä työtaistelusta. Työtuomioistuimen ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla kanne hylättiin. (Ään.)

KANTAJA

Avaintyönantajat AVAINTA ry

VASTAAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

KUULTAVA

Turun Sataman Ahtaajat ry

ASIA

Työrauha

TAPAHTUMAT

Kaksi X Oy:n nosturinkäyttäjää antoi perjantaiaamuna 20.9.2019 ylityösuostumuksen, jonka perusteella he sitoutuivat tulemaan ylitöihin lauantaina 21.9.2019. X Oy tiedotti samana perjantaina kello 13 järjestetyssä yhteistyöryhmän kokouksessa uuden työvuoromallin käyttöön ottamisesta ja antoi siihen liittyvän työvuorolistan tiedoksi työntekijöille. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n (AKT ry) luottamusmies A ilmoitti tämän jälkeen 20.9.2019 puhelimitse nosturinkuljettajien esimiehelle B:lle, etteivät edellä tarkoitetut kaksi nosturinkuljettajaa tulisi sovittuun ylityövuoroon seuraavana päivänä. X Oy:n vt. toimitusjohtaja C ilmoitti samana päivänä kello 16.22 sähköpostitse luottamusmies A:lle, että työnantaja piti kieltäytymistä työtaistelutoimenpiteenä eikä hyväksynyt sitä. Työntekijöitä pyydettiin tulemaan sovitusti ylitöihin. Avaintyönantajat AVAINTA ry:n (AVAINTA ry) toimitusjohtaja D lähetti kello 17.35 sähköpostitse AKT ry:n E:lle valvontakirjeen työrauhan palauttamiseksi. Viesteissä tuotiin esiin, että työnantaja piti ylityösuostumuksen peruuttamista osapuolten välillä voimassa olevan satamatyöehtosopimuksen vuoksi laittomana työtaistelutoimenpiteenä. E oli D:lle kello 18.57 lähettämässään sähköpostiviestissä vahvistanut olevansa yhteydessä luottamusmies A:han.

Ylitöistä kieltäytymisen taustalla oli erimielisyys työvuoroluetteloiden laatimisesta. Tapahtumat koskivat yhtä työvuoroa 21.9.2019.

Turun Sataman Ahtaajat ry:n maksavien jäsenten määrä on 144.

KANNE

Vaatimukset

Avaintyönantajat AVAINTA ry on vaatinut, että Turun Sataman Ahtaajat ry tuomitaan työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä hyvityssakkoon. Lisäksi kantaja on vaatinut, että vastaaja ja kuultava velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 5.050 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työtaistelutoimenpide

Ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuuttaan aloittamalla laittoman työtaistelutoimenpiteen. Ylityösuostumus on sitonut työntekijöitä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, eikä sitä ole voitu yksipuolisesti peruuttaa ilman työnantajan suostumusta. Työnantaja ei ole painostanut työntekijöitä antamaan ylityösuostumusta. Luottamusmies A on AKT ry:n paikallisyhdistyksen edustajana ollut aktiivinen ja aloitteellinen työtaistelutoimenpiteen käynnistämisessä ja siitä päättämisessä.

AKT ry ei ole vaatimuksista huolimatta millään tavoin pyrkinyt estämään työtaistelutoimenpiteen alkamista. Valvontatoimet eivät ole olleet tehokkaita, koska ylityökieltoa ei ole peruutettu. AKT ry on siten laiminlyönyt sille kuuluvan valvontavelvollisuuden sallimalla jäsentensä ryhtyä työtaisteluun sekä laiminlyömällä ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin työrauhan ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

Työtaistelutoimenpide kohdistui työehtosopimuksen kohdassa 4.3.9 todettuun työnantajan oikeuteen laatia työvuoroluettelot työnjohto-oikeutensa mukaisesti. Uusien työaikamuotojen käyttöön ottamisesta 30.9.2019 lukien oli sovittu yhteisesti liittotason osapuolten kesken.

Vahingot

Ilman nosturinkuljettajien työpanosta X Oy ei saanut lastattua satamaan tulleen Estemar-laivan rahtia, mistä aiheutui ylimääräisiä kustannuksia. Ahtausyhtiö Y Oy on esittänyt X Oy:lle 2.008,80 euron suuruisen laskun ahtaajien työpanoksen varaamisesta Estemar-laivan rahdin lastaamista varten. Varattuna on ollut yhdeksän henkilöä neljäksi tunniksi, ja heille on maksettu työsopimuksen mukainen korvaus. Estemar-laiva joutui työtaistelusta johtuen myös muuttamaan reititystään ja teettämään kahdessa satamassa ylitöitä asiasta johtuen. Laivayhtiö ei ole vielä esittänyt korvausvaatimusta. Työtaistelutoimenpiteestä on lisäksi aiheutunut haittaa yhtiön maineelle.

Ylityösuostumuksien peruuttaminen ei ole tullut työnantajan tietoon hyvissä ajoin ennen sen kohteena olleen työvuoron alkua. Työnantaja on tehnyt kaikkensa korvaavan työvoiman saamiseksi. Tässä ei ole onnistuttu johtuen siitä, että ylityösuostumusten peruuttamisilmoitus annettiin perjantaina 20.9.2019 kello 15.22 ja työvoimaa olisi tarvittu jo seuraavana aamuna. Sillä seikalla, pystyykö työnantaja hankkimaan korvaavaa työvoimaa, voi olla merkitystä korkeintaan asiassa tuomittavan hyvityssakon suuruutta harkittaessa.

Hyvityssakot

Hyvityssakkojen määrää harkittaessa tulee ottaa korottavana seikkana huomioon se, että AKT ry on hyväksynyt laittoman työtaistelun ja edistänyt sitä. Luottamusmies on ollut aktiivinen ja aloitteellinen asiassa. Työtaistelu on häirinnyt X Oy:n toimintaa ja vaarantanut sen asiakassuhteita. Suunnitellut työvuorot ovat jääneet työtaistelun vuoksi tekemättä.

Hyvityssakkojen määrää korottavana seikkana on otettava huomioon, että työtaistelutoimenpide on toteutettu erittäin nopeasti työriitojen sovittelusta annetun lain 7 §:n mukaisia ilmoitusaikoja noudattamatta. Hyvityssakon tulee olla tuntuva myös siksi, että AKT ry ja ammattiosasto ovat toteuttaneet työtaistelutoimenpiteen täysin tietoisena sen laittomuudesta.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on vaatinut, että kanne hylätään ja Avaintyönantajat AVAINTA ry velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 2.070 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työtaistelutoimenpide

Kyse ei ollut laittomasta työtaistelutoimenpiteestä. Ylityötä varten annettu suostumus ei kuulu työnantajan työnjohto‐oikeuden piiriin. Suostumus voidaan peruuttaa olosuhteiden muuttuessa.

Uudesta työvuoromallista ei ollut osapuolten kesken sovittu. Työntekijöillä ei ollut käytännössä tietoa tulevan työnteon järjestämisen tavoista eikä näin ollen mahdollisuutta varautua tilanteeseen. Työvuoromalli toteutettiin työnantajalähtöisesti, ja työnantaja tiedotti siitä perjantaina 20.9.2019 kello 13 järjestetyssä yhteistyöryhmän kokouksessa. Kokouksen päätyttyä kello 14 luottamusmies A tapasi nosturinkuljettajat ja kertoi heille kokouksen pääkohdat. Nosturinkuljettajat olivat todenneet uuden työvuoromallin tarkoittavan heidän työvuorojensa kannalta sitä, että suurin osa tulevista viikonlopuista kuluisi työtehtävissä. Tämän seurauksena ylityösuostumuksen aiemmin antaneet kaksi nosturinkuljettajaa päätti peruuttaa sen. Kyseessä ei ollut mielenilmaisu.

A ilmoitti ylityösuostumuksen peruuttamisesta satamamestari B:lle perjantaina 20.9.2019 kello 15.22. Työnantajalle jäi peruuttamisilmoituksen jälkeen aikaa ryhtyä toimiin työvuoromiehityksen varmistamiseksi. A teki ilmoituksen oman työvuoronsa jo alettua. B pyysi A:ta ilmoittamaan muutoksesta myös vuoroesimiehelle. A piti pyyntöä esimiehen antamana tavanomaisena toimeksiantona.

Luottamusmies oli ollut pitkään avainasemassa nosturinkuljettajien ja työnantajan välisessä yhteydenpidossa. Nosturinkuljettajat eivät mielellään viestineet työnantajan kanssa, jos luottamusmies oli paikalla ja käytettävissä, johtuen pitkään jatkuneesta välittömästä ja välillisestä työntekijöihin kohdistuneesta painostuksesta suostua ylitöihin. Työntekijät olivat kokeneet, että suostumuksen epääminen johtaisi heille epämieluisiin seurauksiin. A ei siten menettelyllään viestinyt mielenilmaisusta, työnantajan painostuksesta tai työtaistelutoimenpiteisiin ryhtymisestä luottamusmiehen roolissa vaan toimi työpaikan viestinnässä totutulla tavalla.

AVAINTA ry:n valvontakirjeen saatuaan E oli välittömästi yhteydessä luottamusmies A:han puhelimitse liiton valvontavelvoitteen täyttämiseksi. Puhelinkeskustelussa E ilmoitti, että työntekijöiden ja luottamusmiehen menettelyä voidaan mahdollisesti pitää laittomana työtaisteluna ja kehotti A:ta ryhtymään toimenpiteisiin siitä pidättäytymiseksi. Perjantain jälkeen E jatkoi tapahtumien selvittelyä. E on ryhtynyt kaikkiin toimiin, joita häneltä olosuhteet huomioon ottaen on voitu valvontakirjeen saatuaan kohtuudella odottaa. AKT ry on siten pyrkinyt estämään tulevan mahdollisen työtaistelutoimenpiteen heti siitä tiedon saatuaan.

Vahingot

Kanteessa ei ole yksilöity väitettyjä normaalin työskentelyn häiriintymisen johdosta syntyneitä vahinkoja. Oletettavaa on, että kahden työntekijän osalta peruutettu ylityösuostumus ei ole omiaan synnyttämään mittavia häiriöitä normaalissa työnteossa etenkin, kun suostumuksen peruuttaminen on tullut työnvuorosuunnittelun tietoon hyvissä ajoin ennen sen kohteena olevan työvuoron alkua.

Oikeudenkäyntikulut

Vastaaja on hyväksynyt kantajan ilmoittamien oikeudenkäyntikulujen määrästä ainoastaan 3.850 euroa (oikeudenkäyntimaksu 2.050 euroa ja työtunnit 9 h x 200 euroa/h). Asia oli sisällöllisesti suppea ja käsitelty kirjallisessa menettelyssä.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välisen työehtosopimuksen 2018 - 2021 allekirjoituspöytäkirja, pöytäkirjan kohta 3

2. Ote Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ja Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välisen työehtosopimuksen 2018 - 2021 sivulta 12, määräys 4.3.9 työvuoroluettelo

Vastaajan kirjallinen todiste

1. Auto‐ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n E:n sähköpostitse Avainta ry:n toimitusjohtaja D:lle 20.9.2019 kello 18.57 lähettämä vahvistus toimenpiteisiin ryhtymisestä

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on riidatonta, että kaksi nosturinkäyttäjää on peruuttanut ylitöiden tekemiseen liittyvän suostumuksensa pian sen jälkeen, kun työnantajayhtiö on tiedottanut uuden työvuoromallin käyttöön ottamisesta ja antanut siihen liittyvän työvuorolistan tiedoksi työntekijöille. Peruuttamista koskevan ilmoituksen on tehnyt AKT ry:n luottamusmies. Ylitöistä kieltäytymisen taustalla on ollut erimielisyys työvuoroluetteloiden laatimisesta.

Ylityösuostumuksen peruuttaminen voi sinänsä olla työtaistelutoimenpide (esim. TT 1998:67 ja TT 2018:7). Asiassa ei ole kuitenkaan esitetty mitään selvitystä esimerkiksi siitä, että ammattiosasto olisi tehnyt nimenomaisen päätöksen ylitöistä kieltäytymisestä tai että suostumusten peruuttaminen olisi tapahtunut luottamusmiehen aloitteesta taikka nosturinkäyttäjien yhteistuumin painostustarkoituksessa. Uusien työaikamuotojen käyttöön ottamisesta oli AVAINTA ry:n ilmoituksen mukaan jo aikaisemmin päätetty yhteisesti liittotasolla, mikä osaltaan tukee sitä, että ylitöistä kieltäytyminen on voinut perustua nosturinkäyttäjien henkilökohtaisiin syihin. Ammattiosasto ei ole myöskään esittänyt työnantajalle työvuoromalliin liittyviä nimenomaisia vaatimuksia. Luottamusmiehen rooli tiedon välittäjänä on selvityksen perusteella voinut liittyä työpaikalla käytettyihin menettelytapoihin, eikä se välttämättä osoita, että ammattiosasto olisi rikkonut työrauhavelvollisuuttaan (esim. TT 2017:105). Asiaa kokonaisuutena arvioituaan työtuomioistuin katsoo, että AVAINTA ry:n vetoamat seikat, kun otetaan huomioon AKT ry:n itsensä ja Turun Sataman Ahtaajat ry:n puolesta antama vastaus, eivät tässä tapauksessa osoita luotettavasti, että kysymys olisi ollut ammattiosaston päättämästä tai järjestämästä työtaistelusta. Näillä perusteilla työtuomioistuin katsoo jääneen näyttämättä, että kysymyksessä olisi ollut työehtosopimuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu työtaistelutoimenpide. Kanne on siten hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

Kantaja Avaintyönantajat AVAINTA ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n oikeudenkäyntikulut. Kantaja on hyväksynyt AKT ry:n oikeudenkäyntikulujen määrän.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Avaintyönantajat AVAINTA ry velvoitetaan korvaamaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n oikeudenkäyntikulut 2.070 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Saarikoski, Nyyssölä, Teerimäki, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomiosta on äänestetty.

Eri mieltä olevien jäsenten lausunto:

Jäsen Teerimäki, jonka lausuntoon jäsen Nyyssölä yhtyi, lausui:

Asiassa on riidatonta, että ammattiosaston luottamusmies on ilmoittanut työnantajalle, että kaksi työntekijää peruuttaa aiemmin antamansa ylityösuostumuksen. Ilmoitus on tehty pian sen jälkeen, kun työnantaja oli tiedottanut työntekijöille uuden työvuoromallin käyttöön ottamisesta sekä antanut siihen liittyvän työvuorolistan tiedoksi.

Vastaaja ja kuultava ovat lausuneet, että työpaikalla oli tapana, että luottamusmies välitti työntekijöiden viestejä työnantajalle. Ne ovat katsoneet, että kyse ei ollut työtaistelutoimenpiteestä. Ylityösuostumuksen peruuttamisen syyksi on ilmoitettu se, että työntekijät olivat todenneet, että suuri osa tulevista viikonlopuista tulisi kulumaan työssä.

Työtuomioistuimen käytännössä on katsottu, että ylityösuostumuksen peruuttaminen voi olla kielletty työtaistelutoimenpide. Ammattiosastoa edustanut luottamusmies on toiminut tässä aktiivisesti ilmoittaessaan ylityösuostumusten peruuttamisesta työnantajalle.

Tapahtumien ajallisesta ja asiallisesta yhteydestä on pääteltävissä, että ylityösuostumusten peruuttaminen on ollut tosiasiassa työtaistelutoimenpide. Vastaajalla ja kuultavalla olisi ollut tilaisuus esittää näyttöä siitä, että toimenpiteellä on ollut jokin muu tarkoitus, mutta näin ei ole tehty.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin työrauhan ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

Edellä todetun perusteella tuomitsen Turun Sataman Ahtaajat ry:n 700 euron hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n 1.200 euron hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä. Lisäksi velvoitan vastaajan ja kuultavan yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 5.050 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antamispäivästä.

 
Julkaistu 10.2.2020