TT 2020:25

Palkkaus
Työehtosopimuksen tulkinta

Diaarinumero: R 1/19
Antopäivä: 3.3.2020

Työtuomioistuin katsoi jääneen näyttämättä, että ahtausalan työehtosopimuksessa tarkoitettua saunalisää tulisi maksaa pääsiäislauantaina työskentelystä.

KANTAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

VASTAAJA

Satamaoperaattorit ry

ASIA

Palkkaus

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 17.10.2019

Pääkäsittely 13.2.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välisessä ahtausalan työehtosopimuksessa 1.2.2019–31.1.2021 on muun ohella seuraavat määräykset:

---

1. YLEISET TYÖEHDOT

---

9 § Työaikamääräykset

---

B. 2-vuorotyötä koskevat määräykset

---

5. Arkipyhät (uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, helatorstai, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, joulupäivä sekä toinen joulupäivä = tapaninpäivä) ovat vapaapäiviä. Lisäksi vapaapäiviä ovat sunnuntait sekä jouluaatto, pääsiäislauantai, vappupäivä, juhannusaatto sekä itsenäisyyspäivä.

---

11 § Ylityökorvaukset

---

4. Sunnuntaina ja kirkollisena pyhäpäivänä muussa kuin jatkuvassa kaksivuorotyössä (tam 27) ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä (tam 37) tehty työ katsotaan ylityöksi. Siitä maksetaan sunnuntaityökorotuksineen kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 150 % ja seuraavilta tunneilta 200 % korotettu palkka.

Uudenvuodenpäivänä, pääsiäislauantaina, vapunpäivänä, juhannusaattona, itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona tehdystä työstä maksetaan kuten sunnuntaisin tehdystä työstä.

---

2. PALKAT

---

8 § Vuorotyö-, sauna- ja kirvesmieslisä

---

2. Lauantaina ja arkipyhäaaton iltavuorossa työskenteleville maksetaan nk. saunalisää, joka on 20 % A 5-tuntipalkasta.

Saunalisälle lasketaan ylityökorotus, jos sen maksuperusteaikana tehtävä työ on ylityötä.

---

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

KANNE

Vaatimukset

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- vahvistaa, että ahtausalan työehtosopimuksen 2 luvun 8 §:n 2 kohdassa tarkoitettu saunalisä tulee maksaa pääsiäislauantailta, ja

- velvoittaa Satamaoperaattorit ry:n korvaamaan Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.350 eurolla korkoineen.

Perusteet

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n (jäljempänä myös AKT ry) ja Suomen Lastauttajain Liitto ry:n (jäljempänä SLTL ry, nykyinen Satamaoperaattorit ry) välillä oli sovittu neuvotteluissa 8.6.1981 yhteinen kanta saunalisän maksamisesta. Sen mukaan saunalisää ei maksettu lauantaiarkipyhänä. Muissa tilanteissa saunalisä maksettiin työntekijälle lauantaina työskentelystä.

Pääsiäislauantai oli työehtosopimuksessa määrätyn mukaisesti vapaapäivä, jolloin työehtosopimuksen mukainen saunalisä tuli maksaa työntekijän työskennellessä kyseisenä päivänä.

VASTAUS

Vaatimukset

Satamaoperaattorit ry on vaatinut, että kanne hylätään ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry velvoitetaan korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla korkoineen.

Perusteet

Ahtausalan työehtosopimus ei edellyttänyt saunalisän maksamista pääsiäislauantaina. Saunalisää maksettiin lauantaisin ja arkipyhien aattoina, ei kuitenkaan poikkeuksetta. Työehtosopimuksen mukaan pääsiäislauantai oli vapaapäivä, kuten arkipyhätkin. Pääsiäislauantaita kohdeltiin samoin kuin arkipyhiä eli palkka maksettiin työehtosopimuksen yleisten työehtojen 11 §:n 4 kohdan mukaan ylityö- ja sunnuntaikorotuksineen.

Saunalisän tarkoitus oli korvata työntekijälle haitta sellaisesta viikonlopputyöstä, josta työntekijä ei saanut sunnuntaikorotusta. Keskeisimmissä satamaoperointiyrityksissä vakiintunut käytäntö oli, että pääsiäislauantaina ei maksettu saunalisää.

SLTL ry ja AKT ry olivat sopineet 8.6.1981 yhteisellä pöytäkirjallaan eräitä saunalisän maksamiseen liittyviä periaatteita. Kyseisellä pöytäkirjalla ei ollut selostettu kattavasti saunalisän maksamisen periaatteita, vaan eteen tulleita tulkintakysymyksiä. Pöytäkirjasta voi päätellä, että saunalisää ei maksettu arkipyhälauantaina siitä syystä, että työntekijä sai kyseisestä työskentelystä ylityö- ja sunnuntaityökorotukset.

TODISTELU

Kantajan ja vastaajan kirjallinen todiste

- Pöytäkirja AKT ry ja SLTL ry 8.6.1981

Kantajan henkilötodistelu

- A

Vastaajan henkilötodistelu

- B

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Vahvistusvaatimus

Ahtausalan työehtosopimuksen 2 luvun 8 §:n 2 kohdan mukaan lauantaina ja arkipyhäaaton iltavuorossa työskenteleville maksetaan niin kutsuttua saunalisää, joka on 20 prosenttia A 5- tuntipalkasta. Asiassa on kysymys siitä, tuleeko saunalisää edellä mainitun määräyksen perusteella maksaa pääsiäislauantailta eli pitkäperjantain ja ensimmäisen pääsiäispäivän välissä olevalta lauantailta.

Työtuomioistuin katsoo, että muusta työehtosopimuksen tekstistä erotettuna edellä mainitun työehtosopimusmääräyksen sanamuoto puoltaa kantajan esittämää tulkintaa, jonka mukaan saunalisää on maksettava pääsiäislauantailta. Koska työehtosopimus kuitenkin aina on kokonaisuus, asiassa on otettava huomioon myös työehtosopimuksen muut määräykset.

Ahtausalan työehtosopimuksen 1 luvun 9 §:ssä olevan määritelmän mukaan vapaapäiviä ovat sopimuksessa mainitut arkipyhät ja eräät erikseen nimetyt päivät, muun muassa sunnuntait ja pääsiäislauantai. Työtuomioistuin toteaa, että edellä mainitun määritelmän mukaan tavalliset lauantaipäivät eivät ole vapaapäiviä. Työtuomioistuin katsoo tämän työehtosopimusmääräyksen puoltavan käsitystä, että työehtosopimusta sovellettaessa pääsiäislauantaita ei ole pidettävä samanlaisena päivänä kuin muita lauantaipäiviä. Edellä mainitun luvun 11 §:n 4 kohdan mukaan muun muassa pääsiäislauantaina tehdystä työstä maksetaan kuten sunnuntaisin tehdystä työstä. Työtuomioistuin toteaa, että työehtosopimuksessa ei ole määrätty saunalisää maksettavaksi säännönmukaisesti sunnuntaipäiviltä. Saunalisää ei ole sopimuksen sanamuodon mukaan sovittu maksettavaksi myöskään sopimuksessa määritellyiltä vapaapäiviltä. Työtuomioistuin katsoo työehtosopimuksen edellä mainittujen määräysten sanamuodon kokonaisuutena arvioiden puhuvan sen puolesta, että saunalisää ei ole maksettava pääsiäislauantailta, joka on työehtosopimusmääräyksissä lähinnä rinnastettu sunnuntaipäiviin.

Asiassa on riidatonta, että pääsiäislauantaina työskentelystä maksetaan sunnuntaityökorotuksineen kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 150 prosentilla ja seuraavilta tunneilta 200 prosentilla korotettu palkka. Riidatonta on myös, että arkipyhälauantailta ei makseta saunalisää, että pääsiäislauantai ei voi koskaan olla arkipyhä ja että kanteen hyväksyminen tarkoittaisi, että pääsiäislauantaina työskentelystä maksettaisiin korkeampaa palkkaa kuin arkipyhälauantaina työskentelystä.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n sopimussihteerinä vuodesta 2010 lukien työskennellyt A ja Satamaoperaattorit ry:ssä 10 vuoden ajan työskennellyt työmarkkinajohtaja B ovat kertoneet, että saunalisää koskeva määräys oli ollut ahtausalan työehtosopimuksessa vuosikymmeniä. A:n mukaan nyt käsiteltävänä oleva asia oli tullut esille vuonna 2018 X Oy:n Kotkan toimipisteessä. Kun A:lta oli tuolloin tiedusteltu kantaa asiaan, hän oli tulkinnut pääsiäislauantailta maksettavan saunalisää, koska päivä ei ollut arkipyhä.

Työtuomioistuin katsoo, että kirjallisena todisteena esitetystä AKT ry:n ja SLTL ry:n välisestä 8.6.1981 allekirjoitetusta pöytäkirjasta ei voida tehdä nyt käsiteltävänä olevaan asiaan vaikuttavia johtopäätöksiä. Ainoa pöytäkirjasta ilmenevä ratkaistavaan kysymykseen liittyvä seikka on se, että arkipyhälauantailta ei makseta saunalisää. Tämä seikka on asiassa riidaton. Selvitystä ei ole esitetty siitä, mitä työehtosopimuksen osapuolet ovat tarkoittaneet saunalisän maksamisesta pääsiäislauantain osalta. Riidanalaisesta kysymyksestä ei siten ole tehtävissä johtopäätöksiä osapuolten sopimistarkoituksen perusteella.

B on kertomansa mukaan selvittänyt, että neljässä satamaoperaattoriyrityksessä eli X Oy:ssä, Y Oy Ab:ssa, Z Oy:ssä ja Oy W Ab:ssa ei ollut maksettu saunalisää pääsiäislauantaina työskentelystä. Näiden yritysten joukossa oli alan kaksi suurinta toimijaa Suomessa. B:n mukaan hänen kertomansa käytäntö oli jatkunut yrityksissä jopa 40 vuotta. A on puolestaan kertonut, että hän ei ennen vuotta 2018 ollut kuullut, että saunalisää ei olisi maksettu pääsiäislauantailta. Työtuomioistuin katsoo, ettei A:n kertomus osoita, että saunalisää olisi vakiintuneesti maksettu pääsiäislauantailta. B:n kertoma pitkäaikainen käytäntö sen sijaan puoltaa tulkintaa, jonka mukaan pääsiäislauantailta ei ole maksettava saunalisää.

Edellä mainittuja seikkoja kokonaisuutena arvioituaan työtuomioistuin katsoo jääneen näyttämättä, että pääsiäislauantaina työskentelystä tulisi maksaa saunalisää. Kanne on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n 1 momentin nojalla Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on asian hävitessään velvollinen korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut, joiden arvonlisäverottomaksi määräksi on ilmoitettu 1.500 euroa. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on hyväksynyt oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry velvoitetaan korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin

mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Pakkala, Aarto, Lallo, Forsén ja Ojanen jäseninä. Valmistelija on ollut Kalske.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 3.3.2020