TT 2020:26

Lakko
Työrauha

Diaarinumero: R 10/20
Antopäivä: 5.3.2020

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä järjestetyt yhteistoimintaneuvottelut ja niiden tuloksena erilaisilla lomautusjärjestelyillä toteutettavat sopeuttamistoimenpiteet. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen. Ammattiosasto myönsi laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä pääluottamusmies ilmoitti 22.1.2020 kello 7.45 henkilöstöpäällikölle, että työntekijöiden henkilöstöryhmä ilmaisisi tyytymättömyytensä yhtiössä päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tulokseen perjantaina 24.1.2020 kello 6 alkavalla ja lauantaina 25.1.2020 kello 6 päättyvällä mielenilmauksella. Yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen työnantaja oli pääluottamusmiehen ilmoitusta edeltävänä päivänä järjestänyt henkilöstölle tiedotustilaisuuden, jossa oli ilmoitettu erilaisilla lomautusjärjestelyillä toteutettavista sopeuttamistoimenpiteistä.

Teknologiateollisuuden asiantuntija ja Teollisuusliiton toimitsija kävivät 23.1.2020 työpaikalla selvittämässä asiaa. Lakko toteutui ennalta ilmoitetusti.

Lakkoon osallistui 42 työntekijää, jotka olivat poissa yhden työvuoron.

Kuultavassa ammattiosastossa on 382 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry tuomitaan valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä hyvityssakkoon ja velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.600 eurolla korkoineen.

Perusteet

Työtaistelutoimenpide kohdistui voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä ja määrätä työn johtamisesta.

Lakosta ilmoitettiin työnantajan edustajille 22.1.2020 ja lakko toteutui 24.1.2020. Ammattiosasto ei ryhtynyt riittävän tehokkaisiin toimiin työtaistelun estämiseksi ja sen on katsottava laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa. Ammattiosastoa edustava pääluottamusmies ei ollut toimeenpanemassa työtaistelua.

Työnantajalle aiheutui lakosta taloudellisia tappioita.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Teollisuusliitto ry on myöntänyt kanteen sekä kantajan oikeudenkäyntikulut perusteeltaan ja määrältään.

Hyvityssakon määrässä on otettava huomioon, että mielenilmauksen taustalla oli inhimillinen syy. Työnantaja oli juuri ilmoittanut päätöksestään lomauttaa työntekijöitä. Mielenilmauksella ei ollut varsinaista painostustarkoitusta ja se oli kestoltaan lyhyt.

TODISTELU

Ei ilmoitettua todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi perjantaina 24.1.2020 kello 6 ja päättyi lauantaina 25.1.2020 kello 6. Työtaisteluun osallistui 42 työntekijää.

Työtaistelun syynä olivat yhtiössä järjestetyt yhteistoimintaneuvottelut ja niiden tuloksena erilaisilla lomautusjärjestelyillä toteutettavat sopeuttamistoimenpiteet. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että ammattiosasto on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 1.500 euroa.

Kuoreveden työpajojen ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.600 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarikoski, Nyyssölä, Lavikkala, Fremer ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 5.3.2020