TT 2020:40

Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu
Uhkaus työtaistelutoimenpiteenä

Diaarinumero: R 5/20
Antopäivä: 29.4.2020

Pääluottamusmiehen sijaisena toiminut varapääluottamusmies oli uhannut yhtiötä yhtiön tuotantolaitoksella toteutettavalla työnseisauksella, ellei yhtiö lopettaisi ulkopuolisen työvoiman käyttöä puiden lastauksessa. Työtaistelutoimenpide oli kohdistunut työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeviin määräyksiin.

Ammattiosasto vastasi edustajansa menettelystä ja oli siten rikkonut työrauhavelvollisuutensa. Se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Metsäteollisuus ry

VASTAAJA

Paperiliitto ry

KUULTAVA

Paperiliiton Veitsiluodon osasto n:o 41 ry

ASIA

Työrauha

ASIAN TAUSTA JA TAPAHTUMAT

Metsäteollisuus ry:n jäsen X Oy:ssä oli syntynyt vuoden 2020 alussa erimielisyyttä ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Työnantajan näkemyksen mukaisesti puiden lastaus niin sanotun välivaraston ja käyttökentän alueelta autoihin ja sieltä edelleen laivaan voitiin teettää ulkopuolisella työvoimalla sopimatta siitä paikallisesti. Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen näkemyksen mukaisesti lastaus käyttökentältä olisi pitänyt tehdä omalla työvoimalla.

Erimielisyyden taustalla oli puun käsittelyssä 9.12.2019 käyttöön otettu uusi toimintamalli, jonka myötä siirryttiin uuteen työaikamuotoon pienemmällä henkilömäärällä. Neuvotteluiden kuluessa työntekijäpuolen kanta oli, että puiden siirrot ulkopuolisten toimesta tulee lopettaa ja työt tehdä jatkossa omana työnä.

Perjantaina 10.1.2020 laivan lastaus aloitettiin työnantajan suunnittelemalla tavalla ensin niin sanotulta välivarastolta ja puiden sieltä loputtua siirryttiin lastaamaan käyttökentältä. Illalla noin kello 20 pääluottamusmiehen sijaisena toiminut varapääluottamusmies A ilmoitti työnantajalle, että mikäli lastausta ei ulkopuolisen toimesta lopeteta, työntekijät pysäyttävät puunkäsittelyn ja lopettavat hakkeensyötön tehtaalle, mikä olisi tarkoittanut koko tehtaan pysähtymistä nopealla aikataululla. Työnantaja totesi, että kyse oli työtaistelutoimesta ja että se selvittäisi asiaa.

Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö B ilmoitti varapääluottamusmiehen esittämästä ilmoituksesta Paperiliitto ry:n vastaavalle työehtosihteerille C:lle perjantaina 10.1.2020 noin kello 20.10 ja vaati Paperiliitto ry:ltä toimenpiteitä asiaan liittyen.

Ammattiosastossa on 621 työssä käyvää jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Metsäteollisuus ry on vaatinut, että Paperiliiton Veitsiluodon osasto n:o 41 ry tuomitaan ensisijaisesti työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon sekä korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.550 eurolla korkoineen.

Perusteet

Paperiliiton Veitsiluodon osasto n:o 41 ry on rikkonut työrauhavelvollisuuttaan esittämällä uhkauksen työtaistelun aloittamisesta.

Ammattiosasto on toissijaisesti laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa sallimalla edustajansa ryhtyä työtaistelutoimenpiteeseen ja laiminlyömällä ryhtyä mihinkään tai riittäviin toimenpiteisiin työrauhan ylläpitämiseksi.

Kohdistuminen työehtosopimukseen ja ammattiosaston vastuu

Työtaistelun syynä on ollut töiden järjestämiseen liittyvä työnantajan päätös ja työnjohto-oikeuden käyttäminen asiassa, joka koskee työnantajan tulkintaa paperiteollisuuden työehtosopimuksen ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevista määräyksistä. Työtaistelu on siten kohdistunut työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevan 5 §:n 1. kohdan ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan 1 §:n 3. kohdan määräyksiin.

Varapääluottamusmies A esittänyt työtaistelua koskevan uhkauksen ja ammattiosasto on siten rikkonut työrauhavelvollisuutensa asiassa.

Kuultavana oleva ammattiosasto ei ole ryhtynyt mihinkään tai ainakaan riittäviin toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi tai työrauhan palauttamiseksi sille esitetystä vaatimuksesta huolimatta.

Vahingoista

Työnantaja lopetti lastauksen ulkopuolisen urakoitsijan toimesta tehtaan alasajon estämiseksi. Uhkauksesta johtuen laivalastista jäi puuttumaan noin 1.000–1.500 kuutiometriä puuta ja laiva lähti liikkeelle vajaana. Etelä-Suomen vaikeista korjuuolosuhteista johtuen myös jatkossa on tarve siirtää puuta pohjoisesta kyseisellä tavalla.

Toteutuessaan laiton lakko olisi pysäyttänyt sellutehtaan ja työ olisi ensivaiheessa estynyt noin 15 henkilöltä. Sellutehtaan tuotannon alasajo tarkoittaa noin 250.000 euroa/päivä menetettynä tuotannon arvona. Tilanteen jatkuessa tämä olisi johtanut myös paperikoneiden alasajoon höyrypulan vuoksi, mikä olisi tuonut vielä suuremmat tappiot.

Asiassa ei ole erityistä syytä jättää hyvityssakkoa tuomitsematta.

VASTAUS

Vaatimukset

Paperiliitto ry ja Paperiliiton Veitsiluodon osasto n:o 41 ry ovat vaatineet, että kanne hylätään. Lisäksi ne ovat vaatineet Metsäteollisuus ry:n velvoittamista korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut 550 eurolla korkoineen.

Perusteet

Riitaisuudessa, joka johti Veitsiluodon tehtaalla kanteessa kuvattuun tilanteeseen, ei ollut kysymys kanteessa mainittujen työehtosopimuksen kohtien soveltamisesta. Kyseessä oli yksinomaan erimielisyys lastaustyön toteuttamisesta, josta ei ole sovittu mitään näissä sopimuskohdissa.

Ulkopuolisen työvoiman käyttöä puukentällä tapahtuvaan lastaukseen ei ole voitu toteuttaa sopimatta siitä paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa. Näin ollen väitetty uhkaus ei ole voinut kantajan kuvaamalla tavalla kohdistua työnjohto-oikeuteen. Asiassa ei ylipäätään ole esitetty uhkausta.

Lastaustyön teettämisestä ulkopuolisella oli aikaisemmin aina sovittu kutakin kertaa varten erikseen kulloinkin olemassa olevan työ- ja miehistötilanteen mukaisesti. Myös 10.1.2020 teetetyn lastaustyön toteuttamisesta käytiin osapuolten välillä neuvottelua sähköpostin välityksellä. Tällöin pääluottamusmies päätyi ilmoittamaan, että ammattiosasto ei hyväksy ulkopuolisen työvoiman käyttämistä.

Paperiliiton käsityksen mukaan tilanne oli selvä, koska sopimusta ulkopuolisen työvoiman käytöstä ei ollut syntynyt. Työnantaja ei direktio-oikeudella voinut tehdä päätöstä ulkopuolisesta työvoimasta. Kun työnantaja siitä huolimatta ilmoitti ulkopuolisen toimijan tulevan tekemään työt, totesi pääluottamusmiestä sijaistanut varapääluottamusmies A työnantajan toimenpiteen työehtosopimuksen vastaiseksi ja työntekijöiden olevan haluttomia työskentelemään ulkopuolisen yrittäjän kanssa. Työnantaja luopui päätöksen toteuttamisesta.

TODISTELU

Ei ilmoitettua todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä pääluottamusmiehen sijaisena toiminut varapääluottamusmies on perjantaina 10.1.2020 noin kello 20 asian taustasta ilmenevällä tavalla ilmoittanut työnantajalle, että työntekijät pysäyttävät puunkäsittelyn ja lopettavat hakkeensyötön tehtaalle, mikäli puiden lastausta ei ulkopuolisen työvoiman toimesta lopeteta. Tapahtumien taustaa vasten työnantajalla on ollut perusteltu aihe pitää uhkausta todelliseksi tarkoitettuna. Työtuomioistuimen vakiintuneen käytännön mukaan tällainen työtaistelulla uhkaaminen muodostaa työtaistelutoimenpiteen (ks. esim. TT 2019:105 ja siellä mainitut ratkaisut).

Työntekijäpuolen mukaan työnantaja ei ole voinut päättää ulkopuolisen työvoiman käytöstä puiden lastauksessa sopimatta siitä paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa. Työnantajan näkemyksen mukaan puiden lastaus on voitu teettää ulkopuolisella työvoimalla sopimatta siitä paikallisesti. Työtuomioistuin toteaa, että työnjohto-oikeutensa perusteella työnantajalla on ollut tällaisessa erimielisyystilanteessa tulkintaetuoikeus. Työntekijäpuoli on voinut riitauttaa tämän tulkinnan työehtosopimuksen ja lain mukaisessa järjestyksessä, ei kuitenkaan ryhtymällä työtaistelutoimiin työehtosopimuksen voimassa ollessa.

Työntekijäpuoli on pyrkinyt uhkauksella painostamaan työnantajaa luopumaan ulkopuolisen työvoiman käytöstä ja omaksumaan työntekijäpuolen kannan mukaisen tulkinnan työehtosopimuksen määräysten oikeasta sisällöstä. Työtaistelu on siten kohdistunut työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevan 5 §:n 1. kohdan ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan 1 §:n 3. kohdan määräyksiin.

Ammattiosaston vastuu

Pääluottamusmiehen sijaisena toiminut varapääluottamusmies on ilmoittanut työtaistelu-uhasta. Ammattiosasto vastaa edustajiensa menettelystä, joten ammattiosasto on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Paperiliiton Veitsiluodon osasto n:o 41 ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Paperiliiton Veitsiluodon osasto n:o 41 ry:n maksamaan Metsäteollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.000 euroa.

Paperiliiton Veitsiluodon osasto n:o 41 ry velvoitetaan korvaamaan Metsäteollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.550 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Pakkala, Nyyssölä, Lavikkala, Lehto ja Fremer jäseninä. Esittelijä on ollut Julmala.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 29.4.2020