TT 2020:44

Palkkaus
Työehtosopimuksen tulkinta

Diaarinumero: R 8/19
Antopäivä: 29.4.2020

Kysymys siitä, tuliko kanteessa mainittujen työntekijöiden työsuhteissa soveltaa lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta vai työehtosopimuspöytäkirjassa sovittuja siirtymäkauden ehtoja. Ään.

KANTAJA

Ilmailualan Unioni IAU ry

VASTAAJAT

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

RTG Ground Handling Oy

ASIA

Palkkaus

KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA

Suullinen valmistelu 19.11.2019

Pääkäsittely 5.3.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä

ajalla 16.11.2017–15.1.2021 (15.1.2020) voimassa oleva lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus sisältää muun ohella seuraavat määräykset.

1 § Sopimuksen soveltamisala

1. Tällä sopimuksella määrätään

- säännöllistä reittiliikennettä harjoittavien,

- raskasta tilauslentoliikennettä harjoittavien,

- tai edellä mainituille teknisiä tai maapalveluja suorittavien

työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työehdot, jos he toimivat tämän sopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisissa tai niihin rinnastettavissa töissä.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

8 luku Palkkausjärjestelmä

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

72 § Palkkaryhmät ja perustaulukkopalkat maapalveluja tuottavissa yrityksissä

Perustaulukkopalkat maapalveluja tuottavissa yrityksissä 1.2.2018–31.1.2019

Palkkaryhmä 4...65–74 pistettä......1 910,31 e

Palkkaryhmä 5...75–84 pistettä......2 014,31 e

Palkkaryhmä 6...85–94 pistettä...….2 125,31 e

Palkkaryhmä 7...95–104 pistettä.....2 252,31 e

Palkkaryhmä 8...105–114 pistettä...2 382,31 e

Palkkaryhmä 9........................…….2 520,31 e

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Liite 1 Palkkaryhmittely

1. § Palkkaryhmittely, arvioidut työt

nro työ työnantaja osasto tai alue

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Palkkaryhmä 5

92...…...aulakuormaaja...………..Swissport Finland Oy......matkatavaran käsittely

24.……….asematason valvoja....Northport Oy

115...…..catering-varastoesimies..Finnair Catering Oy.....keittiö

80...…...dieettikeittäjä...………...Finnair Catering Oy

67...…...erikoiskuormaaja...…...Finnair Catering Oy...…….kuormaus

114...….finndeco-virkailija...…...Northport Oy...…….........fido-tukiryhmä

52......…gateway-virkailija...…...Northport Oy.........….....porttipalvelut

44......…kokki.........….........…...Finnair Catering Oy........keittiö

103...….kylmäkkö......…......…...Finnair Catering Oy......…keittiö

129.... ..LB.....................………..SAS Ground Services Finland Oy

73...…..lähettäjä...…......………..Finnair Catering Oy...…...lähettämö

3...…….lentokoneverhoilija .....Finnair Oyj...……………….….matkustamohuolto

78 rev...maakuljetusvalvoja.....Northport Oy............…...maakuljetukset

106...… matkatavaraliikenteen valvoja...Northport Oy.....matkatavaran käsittely

89 rev…matkustajapalveluvirkailija..Northport Oy...……...lounget

35...….. matkustajaselvitysvirkailija..Northport Oy

1...……. rahtikirjuri.........…...…..Finnair Cargo Oy

87....... rahtivirkailija......………..Finnair Cargo Oy......…….lennon suunnittelu

17 rev...ramp-mies...……………...Northport Oy...……………...kuormaus

83...…..ramp-vesihuoltomies....Northport Oy

126..... sorting/loading............SAS Ground Services Finland Oy..matkatavarankäsittely

100..... varastotyöntekijä...…….Finnair Oyj..................…keskeytymätön 3-vuoro

Palkkaryhmä 6

128......………..aircraft servicing…...…SAS Ground Services Finland Oy

119...…........….asentaja...…………….Finnair Oyj ......…...lentokonehuolto

124......………..gate service agent…...Finnair Ground Customer Services..asiakaspalvelu

2 rev.........…….erikoisajoneuvon kuljettaja..Finnair Oyj.....siirto ja hinaus

4..................….järjestelymies...............Suomen Transval Oy...rahti

130...………….jäänpoistaja............…..AntiDe Icing ADI Oy..vertailtu nroon 119

117.........……..koneselvitysvirkailija.....Northport Oy...…...ramp-valvonta

15....................kuormausesimies...…...Northport Oy...…...kuvattu OUL

20...............….laitosmies......…......…...Finnair Catering Oy...kunnossapito

36...............….lentokoneasentaja...…..Finnair Oyj...…….. matkustamohuolto

94, 95, 102......liikennevirkailija......…..Northport Oy.........kuvattu OUL ja KUO

25...............….lähtöporttivirkailija...…..Northport Oy.........porttipalvelut

28...............….maakalustoasentaja.....ABB Oy maakalustokorj. hinattava kalusto

11............…….pintakäsittelijä.........….Finnair Oyj

8...............…...rahdinetsintävirkailija...Finnair Cargo Oy

56............……rahtiesimies...………….Finnair Cargo Oy

70...............…rahtimies...….........…….Suomen Transval Oy

86..................rahtivirkailija.........……..Finnair Cargo Oy.....asp. ja backoffice FTCO

13..................rahtivirkailija.........……..Finnair Cargo Oy.....kuvattu OUL

46.........…….ramp-huoltomies......…..Northport Oy

66.................tulopalveluvirkailija.........Northport Oy

B1.................vastaanottotarkastaja....Blue1

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

RTG Ground Handling Oy:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä on allekirjoitettu 2.12.2010 lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen valtuutuksella paikallinen sopimus osa-aikatyöntekijöiden työehdoista, joka sisältää muun ohella seuraavat määräykset.

Osa-aikatyöntekijöiden työehdot

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

6. Osa-aikatyöntekijän työehdot määräytyvät Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti lukuun ottamatta kuukausipalkkaa, joka suhteutetaan työsopimuksessa sovitun työmäärän mukaisesti.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Airpro Oy:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n Airpro Oy:tä koskevien työnseisausten 22.3.2017, 23.3.2017 ja 24.3.2017 peruuttamiseksi valtakunnansovittelija on tehnyt 20.3.2017 sovintoehdotuksen. Hyväksytty sovintoehdotus on työehtosopimuksena voimassa ajalla 20.3.2017–20.3.2020. Siinä on muun ohella seuraavat määräykset.

1. Tällä sovintoehdotuksella määritellään Airpro Oy:ssä noudatettavat työehdot Ilmailualan Unioni IAU ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä 20.3.2017–20.3.2020.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

3. Työehdot ajalla 1.2.2018–20.3.2020

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

3.4. Työehtosopimuksen 1 §:ään (soveltamisala) lisätään uusi kappale:

Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemalla maapalvelutehtävissä päätoimenaan työskenteleviin noudatetaan Ilmailualan Unioni IAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan välistä lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta sellaisena kuin se on kulloinkin voimassa.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

4. Tämän sovintoehdotuksen liitteenä on yksi työehtosopimuspöytäkirja ja kaksi paikallista sopimusta, joita noudatetaan sovintoehdotuksen osana. Työehtosopimuspöytäkirja on niissä tarkoitetun maapalveluhenkilöstön osalta voimassa 31.3.2019 saakka ja paikalliset sopimukset 20.3.2020 saakka tämän sovintoehdotuksen tarkoittaman työehtosopimuksen taikka lentoliikenteen pal-veluja koskevan työehtosopimuksen sopimuskausien katkeamisesta riippumatta sekä siitä riippumatta, työskenteleekö em. henkilöstö Airpro Oy:n tai RTG Oy:n palveluksessa.

5. Ajalla 20.3.2017–20.3.2020 RTG:n työntekijöihin ei sovelleta Airpro Oy:tä koskevia työehtoja, ellei osapuolten kesken toisin sovita.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä on laadittu seuraava lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen työehtosopimuspöytäkirja "Muutokset Airpro Oy:ssä HEL ja OUL", joka on ollut voimassa 1.2.2018 lukien 31.3.2019 saakka. Mainittua työehtosopimuspöytäkirjaa on noudatettu osana valtakunnansovittelijan 20.3.2017 tekemää sovintoehdotusta.

Työehtosopimuspöytäkirja

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Muutokset Airpro Oy:ssä HEL ja OUL

Osapuolet sopivat tällä sopimuksella lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen ("LEPA-TES") soveltamisalalla Airpro Oy:n maapalvelutehtävissä Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla työskentelevien työntekijöiden osalta, tai jos nämä siirtyvät RTG Oy:n palvelukseen 1.2.2018–31.3.2019 välisellä ajalla, seuraavista poikkeuksista LEPA-TES:siin.

Mahdolliset muutokset LEPA-TES:ssä koskevat myös tämän sopimuksen pii- rissä olevia työntekijöitä.

1. Taulukkopalkat ja työn vaativuuden arviointi:

Työntekijöiden Airpro Oy:n työehtosopimuksen mukaiset taulukkopalkat ja Airpron työehtosopimuksen mukaiset nykyiset HEKO-osuudet siirretään sellaisenaan 1.2.2018 LEPA-TES:n palkkausjärjestelmän osaksi niin, että työnvaativuuksia ei kuitenkaan arvioida tässä vaiheessa. Työnkuvat arvioidaan sopimuskauden loppuun 31.3.2019 mennessä LEPA:n töiden vaativuuden arviointijärjestelmällä. Jos töiden arviointeja ei saada määräajassa arvioitua, suo-ritetaan arvioinnit liittojen välillä parivertailuna samantyyppisiin sopimusalan töihin. Työntekijöiden palkkoja ei alenneta siirtymäkauden aikana.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

4. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa määräajan 31.3.2019 saakka. Sen jälkeen sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irti- sanottu viimeistään kaksi kuukautta ennen sen päättymistä.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Airpro Oy:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä on 20.3.2017 allekirjoitettu Airpro Oy:tä koskeva tasoittuvan työajan sopimus, joka on voimassa ajalla 1.2.2018–20.3.2020. Mainittua paikallista sopimusta noudatetaan osana valtakunnansovittelijan 20.3.2017 tekemää sovintoehdotusta.

Tasoittuvan työajan sopimus / Airpro Oy

Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemat

1. Sopimuksen tarkoitus ja työaikojen kehittämisryhmä

1.1 Sopimuksella on sovittu lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 50 §:n mukaisesti työaikalain 9 §:n tarkoittamasta työaikamuodosta Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemalla Airpro Oy:ssä.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Airpro Oy:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä on 20.3.2017 allekirjoitettu osa-aikatyöntekijöiden työehtoja Helsinki-Vantaalla ja Oulussa koskeva sopimus, joka on voimassa ajalla 1.2.2018–20.3.2020. Mainittua paikallista sopimusta noudatetaan osana valtakunnansovittelijan 20.3.2017 tekemää sovintoehdotusta.

Osa-aikatyöntekijöiden työehdot Helsinki-Vantaalla ja Oulussa

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

6. Osa-aikatyöntekijän työehdot määräytyvät Lentoliikenteen palveluja koske- van työehtosopimuksen mukaisesti lukuun ottamatta kuukausipalkkaa, joka suhteutetaan työsopimuksessa sovitun työmäärän mukaisesti.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä Ilmailualan Unioni IAU ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välinen Airpro Oy:tä koskeva työehtosopimus ajalle 1.2.2018–20.3.2020 sisältää muun ohella seuraavat määräykset.

Yleiset työehtosopimusmääräykset

Soveltamisala

1 § Soveltamisala

Näitä määräyksiä noudatetaan kaikissa Airpro Oy:n työntekijöiden ja toimi- henkilöiden työsuhteissa pois lukien asematasobussinkuljettajat ja matkustamohenkilöstö. Sopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvia työtehtäviä ovat muun muassa lentoliikenteen ja lentoaseman ylläpito- ja palvelutehtävät (esimerkiksi maapalvelutehtävät) sekä näihin liittyvät toimihenkilötehtävät.

Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemalla maapalvelutehtävissä päätoimenaan työskenteleviin noudatetaan Ilmailualan Unioni IAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan välistä lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta sellaisena kuin se on kulloinkin voimassa.

Tämän sopimuksen piirissä olevista työntekijöistä tai toimihenkiloista käyte- tään jäljempänä yhteisesti nimitystä työntekijä.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Liite 4 Palkkausjärjestelmä Airpro Oy:ssä

1. Soveltamisala

Palkkausjärjestelmää sovelletaan kaikkiin Airpro Oy:n palveluksessa koko- tai osa-aikaisessa työsuhteessa oleviin työntekijöihin (pl. harjoittelijat).

2. Palkkausjärjestelmä

Työntekijöiden palkat määräytyvät tähän sopimukseen erikseen liitettävän palkkaliitteen perusteella. - -

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Palkkaliite Airpro Oy

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Vähimmäispalkka

Ryhmä Pisteraja 1.2.2016 lukien Viitetehtävä/toimenkuva

3...………….121...……... 1 771,46...………..Airport Service Officer 1,

…………………………………......……………Security Officer 2

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Tuntityöntekijän palkka 1.2.2016 alkaen

Erikseen kutsuttavia, tuntityötä tekeviä henkilöitä ei ole sijoitettu viitetehtäviin. Erikseen kutsuttavien tuntipalkka määräytyy tehtävän sisällön ja vaativuuden mukaan, mutta tuntipalkkaluokkia on vain 2:

1) perustehtävässä tuntipalkka on 10,49 e/h 1.2.2016 lukien ja

2) vaativammassa/kokemusta edellyttävässä tehtävässä 11,63 e/h 1.2.2016 lukien.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ASIAN TAUSTA JA ERIMIELISYYS

Lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta sovelletaan lentoliikenteelle maapalveluja tuottavissa yrityksissä. RTG Ground Handling Oy (jäljempänä myös RTG) on maapalveluyhtiö, joka on tuottanut maapalveluita Finnair Oy:lle ja sen tytärlentoyhtiöille Suomen maakuntalentoasemilla. RTG on sidottu lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen. RTG:n emoyhtiö Airpro Oy tuottaa palveluita lentoasemille ja -liikenteelle 11 Suomen lentoasemalla. Airpro Oy:llä on kolme yrityskohtaista työehtosopimusta, joista yksi on yleinen eli Airpro Oy:n työehtosopimus.

RTG on toiminut Helsinki-Vantaan lentoasemalla siitä lähtien, kun Airpro Oy:n Helsinki-Vantaan lentoasemalla maapalvelutehtävissä päätoimenaan työskentelevät työntekijät siirtyivät 1.2.2018 liikkeenluovutuksella RTG:lle. RTG on tämän jälkeen palkannut Helsinki-Vantaan lentoasemalle myös uusia työntekijöitä. Mainitun liikkeenluovutuksen jälkeen Airpro Oy:ssä ei ole ollut Helsinki-Vantaan lentoasemalla enää yhtään maapalvelutehtävissä päätoimenaan työskentelevää työntekijää.

Kanteessa mainitut henkilöt on palkattu RTG:n palvelukseen Helsinki-Vantaan lentoaseman maapalvelutoimintoihin liikkeenluovutuksen 1.2.2018 jälkeen. A, B, C, D ja E ovat työskennelleet RTG:n palveluksessa niin sanottuina ramp-miehinä. F, G, H ja I ovat työskennelleet RTG:n palveluksessa lentomatkustajien asiakaspalvelutehtävissä. Heidän työsopimusten mukainen tehtävänimikkeensä on ollut "Airport Service Officer 1" ja heidän työsuhteissaan on tullut noudattaa lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. G, H ja I on palkattu osa-aikaiseen työsuhteeseen. F:n työsuhde on alkanut 28.5.2018, G:n 19.3.2018, A:n 23.7.2018, H:n 19.3.2018, I:n 19.3.2018, B:n 5.3.2018, C:n 18.6.2018, D:n 9.7.2018 ja E:n 5.3.2018.

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisia maapalvelutehtäviä ovat muun muassa lentokoneen lastaus- ja kuormaustehtävät (ramp-mies) sekä lentomatkustajien asiakaspalvelutehtävät (matkustajaselvitysvirkailija ja gate service agent). Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen palkkaryhmittelyssä ei ole määritelty tehtävänimikettä "Airport Service Officer 1".

Asianosaiset ovat erimielisiä siitä, onko mainittujen työntekijöiden palkkojen tullut määräytyä lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 8 luvun palkkausjärjestelmän mukaisesti 1.4.2019 edeltävällä ajalla. Kantaja on katsonut, että kanteessa tarkoitettujen työntekijöiden työsuhteissa on tullut noudattaa lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 72 §:n ja liitteen 1 palkkaryhmittelyn mukaista perustaulukkopalkkaa työsuhteiden alusta lukien. Vastaajien mukaan työntekijöiden työsuhteissa on tullut noudattaa mainitun työehtosopimuksen työehtosopimuspöytäkirjaan ("Muutokset Airpro Oy:ssä HEL ja OUL") perustuvia siirtymäkauden ehtoja ajalla 1.2.2018–31.3.2019.

Asiassa on käyty erimielisyysneuvottelut.

KANNE

Vaatimukset

Ilmailualan Unioni IAU ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- vahvistaa, että RTG Ground Handling Oy on menetellyt lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 8 luvun palkkausjärjestelmän vastaisesti, kun työnantaja ei ole maksanut F:lle, G:lle, A:lle, H:lle, I:lle, B:lle, C:lle, D:lle ja E:lle työehtosopimuksen 72 §:n ja liitteen 1 palkkaryhmittelyn mukaista perustaulukkopalkkaa heidän työsuhteidensa alusta lukien,

- tuomitsee RTG Ground Handling Oy:n maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuksen tieten rikkomisesta,

- tuomitsee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n maksamaan hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja RTG Ground Handling Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Ilmailualan Unioni IAU ry:n oikeudenkäyntikulut 3.750 eurolla korkoineen.

Perusteet

RTG:n ja kanteen vahvistusvaatimuksessa mainittujen työntekijöiden välillä solmittujen työsopimusten mukaan kysymyksessä olevien työntekijöiden työsuhteissa on tullut noudattaa lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. Siten näiden työntekijöiden työsopimusten perusteella myös heidän palkkauksensa määräytyy mainitun työehtosopimuksen palkkamääräysten mukaisesti.

RTG on tehnyt työntekijöiden kanssa työsopimukset, jotka ovat ristiriidassa noudatettavan työehtosopimuksen työtehtävää ja palkkausta ja osittain työaikaa koskevien määräysten kanssa. Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen palkkaryhmittelyssä ei ole määritelty tehtävänimikettä 'Airport Service Officer 1', joka on kirjattu jokaisen kysymyksessä olevan työntekijän työsopimukseen.

Työsopimuksissa sovitut kuukausipalkat eivät vastaa työehtosopimuksessa määrättyjä perustaulukkopalkkoja. Työsopimuksissa sovittu kuukausipalkka 1.811,46 euroa alittaa työehtosopimuksen 72 §:n mukaisen alimman perustaulukkopalkan. Lisäksi G:n, H:n ja I:n palkka on ilmoitettu tuntipalkkana, vaikka työehtosopimuksessa palkka on määritelty ainoastaan kuukausipalkkana.

RTG:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä on vuonna 2010 solmittu työehtosopimuksen valtuutuksella paikallinen sopimus osa-aikatyöntekijöiden työehdoista. Paikallisen sopimuksen 6 kohdan mukaan osa-aikatyöntekijän kuukausipalkka suhteutetaan työsopimuksessa sovitun työmäärän mukaisesti. Yhtiö on toiminut mainitun 6 kohdan ja lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 72 §:n vastaisesti myös osa-aikatyöntekijöiden (G, I, H) kohdalla, kun heidän palkkansa on määritelty tuntipalkkana eikä työsopimuksissa viitatun työehtosopimuksen perustaulukkopalkasta suhteutettuna kuukausipalkkana.

Valtakunnansovittelijan 20.3.2017 antaman ja osapuolten hyväksymän sovintoehdotuksen kohdalla 4 ei ole tarkoitettu sitä, että siinä mainittua työehtosopimuspöytäkirjaa noudatetaan uusiin, suoraan RTG:hen palkattaviin työntekijöihin. Tätä tulkintaa vahvistaa sovintoehdotuksen kohta 5, jonka mukaan ajalla 20.3.2017 – 20.3.2020 RTG:n työntekijöihin ei sovelleta Airpro Oy:tä koskevia työehtoja, ellei osapuolten kesken toisin sovita.

Sovintoehdotuksen liitteenä olevan työehtosopimuspöytäkirjan johdantotekstillä on sen sanamuodon mukaan tarkoitettu sitä, että siirtymäkauden ehtoja noudatetaan sopimuksen tekohetkellä Airpro Oy:n palveluksessa oleviin työntekijöihin (ns. vanhat työntekijät) myös, jos nämä siirtyvät RTG:n palvelukseen siirtymäkauden 1.2.2018–31.3.2019 aikana.

Sopimalla siirtymäkauden ehdoista ei ole ollut muuta tarkoitusta kuin vastaajien mainitsema ajan varaaminen työnantajalle valmistautua taloudellisesti Airpro Oy:tä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalamuutokseen Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla ja varmistaa, että alun perin Airpro Oy:lle palkattujen maapalvelutyöntekijöiden työehdot eivät muutu kesken siirtymäkauden. Väite työntekijöiden tasapuolisen kohtelun varmistamisesta Helsinki-Vantaan lentoasemalla on suorastaan absurdi, kun samaan aikaan muilla lentoasemilla työnantaja ei näe ongelmaa erisuuruisten palkkojen maksamiselle maapalvelutyössä emoyhtiö Airpro Oy:ssä ja tytäryhtiö RTG Ground Handling Oy:ssä.

Työehtosopimuspöytäkirjan sanamuodon mukaan työntekijöiden Airpro Oy:n työehtosopimusten mukaisten taulukkopalkkojen ja HEKO-osuuksien siirtäminen 1.2.2018 lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän osaksi ilman työnvaativuuden arviointia on koskenut nimenomaan Airpro Oy:n maapalvelutehtävissä jo työskennelleitä työntekijöitä.

Työnkuvien arvioinnin valmistuminen ei ole ollut ehdoton edellytys RTG:hen uusina työntekijöinä palkattujen henkilöiden taulukkopalkkojen määrittelemiseksi. Verrokkina olisi voitu käyttää RTG:n muilla lentoasemilla käytössä ollutta töiden arviointia tai muiden lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla toimivien yritysten työnkuvia. Kanteessa yksilöidyt työntekijät palkattiin kuitenkin maapalvelutyön perustehtäviin (matkustajaselvitysvirkailija ja ramp-mies), jotka ovat samanlaisia lentoasemasta ja yhtiöstä riippumatta.

Vastauksessa mainituilla poikkeuksilla, jotka tehtiin siirtymäajan työajan tasoittumisjärjestelmään ja osa-aikatyön ehtoihin, ei ole vaikutusta työntekijöiden perustaulukkopalkkoihin.

Hyvityssakkovaatimukset

RTG on tietoisesti toiminut lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 72 §:n ja työehtosopimuksen valtuutuksen nojalla solmitun osa-aikatyötä koskevan paikallisen sopimuksen 6 kohdan vastaisesti. Palvelualojen työnantajat PALTA ry on hyväksynyt yhtiön määräysten vastaisen menettelyn siitä tietoisena eikä ole pyrkinyt vaikuttamaan työehtosopimuksen vastaisen käytännön loppumiseen. Tämän vuoksi molemmat on tuomittava maksamaan hyvityssakkoa.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

RTG Ground Handling Oy ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat vaatineet, että työtuomioistuin hylkää kanteen ja velvoittaa Ilmailualan Unioni IAU ry:n korvaamaan RTG Ground Handling Oy:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n yhteiset oikeudenkäyntikulut 3.657,50 eurolla korkoineen.

Perusteet

RTG ei ole maksanut F:lle, G:lle, A:lle, H:lle, I:lle, B:lle, C:lle, D:lle ja E:lle työehtosopimuksen 72 §:n ja sen liitteen 1 palkkaryhmittelyn mukaista perustaulukkopalkkaa kyseisten työntekijöiden työsuhteiden alusta lukien, koska mainittuihin työntekijöihin on tullut noudattaa siirtymäkauden ehtoja. RTG ei siten ole menetellyt lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 8 luvun palkkausjärjestelmän vastaisesti.

Asiassa on riidatonta, että mainittuihin työntekijöihin noudatetaan lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ilmailualan Unioni IAU ry:n välillä on kuitenkin 20.3.2017 sovittu, että Airpro Oy:ssä tai sen tytäryhtiö

RTG:ssä Helsinki-Vantaan lentoasemalla maapalvelutehtävissä työskenteleviin työntekijöihin noudatetaan ajalla 1.2.2018–31.3.2019 lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen työehtosopimuspöytäkirjaa "Muutokset Airpro Oy:ssä HEL ja OUL" (jäljempänä työehtosopimuspöytäkirja). RTG:n palvelukseen 1.2.2018 jälkeen Helsinki-Vantaan lentoasemalle palkattuihin työntekijöihin on tullut noudattaa työehtosopimuspöytäkirjaa. Kysymyksessä olevat työntekijät kuuluvat edellä todettuun ryhmään. Näin ollen heihin on sovittu noudatettavan työehtosopimuspöytäkirjaa ja sen mukaisia palkkamääräyksiä 1.2.2018 ja 31.3.2019 välisenä aikana.

Kanteen vahvistusvaatimuksessa mainittujen työntekijöiden palkat eivät ole määräytyneet lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 8 luvun palkkausjärjestelmän mukaisesti 1.4.2019 edeltävällä ajalla. Työehtosopimuspöytäkirjan mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla maapalvelutehtävissä työskentelevien työntekijöiden työnkuvat tuli arvioida 31.3.2019 mennessä lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisen töiden vaativuuden arviointijärjestelmällä. Työehtosopimuspöytäkirjalla on sovittu, että tämän työn päättymiseen saakka työntekijöihin noudatetaan lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän osana Airpro Oy:n työehtosopimuksen palkkataulukoita ja HEKO-osuuksia. Kanteessa nimettyjen työntekijöiden työnkuvien arviointi lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisella töiden vaativuuden arviointijärjestelmällä on tehty vasta maaliskuussa 2019.

Ilmailualan Unioni IAU ry vaati RTG:n emoyhtiö Airpro Oy:ltä alkuvuodesta 2017 työriidan kautta, että kaikki Airpro Oy:n maapalvelutyö Suomessa tulee tehdä lentoliikenteen palveluja koskevalla työehtosopimuksella. Airpro Oy:ssä oli oma työehtosopimus, jonka soveltamisalalla teetettiin myös maapalvelutehtäviä. RTG:llä ei tuolloin ollut Helsinki-Vantaalla lainkaan toimintaa eikä työntekijöitä. Työriita ratkesi 20.3.2017 valtakunnansovittelijan antamalla sovintoehdotuksella. Hyväksytyn sovintoehdotuksen kohdassa 3.4. sovittiin, että Airpro Oy:n työehtosopimuksen soveltamisalaa muutetaan 1.2.2018 lukien siten, että Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla maapalvelutehtävissä päätoimenaan työskenteleviin noudatetaan lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. Sovintoehdotuksen osana tehtiin poikkeuksia lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen sovintoehdotuksen kohdassa 4 siirtymäkauden ajaksi siitä syystä, että työnantajalla olisi aikaa valmistautua operatiivisesti ja yhtiön taloudellinen kantokyky huomioiden uusien työehtojen soveltamiseen. Käytännössä esimerkiksi työnkuvat muuttuivat ja ne piti ehtiä arvioimaan ja palkat määrittelemään uusia työehtoja vastaaviksi. Tähän tarkoitukseen laadittiin työehtosopimuspöytäkirja. Lisäksi siirtymäajalle sovittiin poikkeuksia työajan tasoittumisjärjestelmään ja osa-aikatyön ehtoihin, joiden piirissä kaikkien työntekijöiden tuli olla siirtymäkauden ajan. Työehtosopimuspöytäkirja oli voimassa 1.2.2018–31.3.2019 ja kaksi muuta pöytäkirjaa ovat voimassa 1.2.2018–20.3.2020.

Sovintoehdotuksen kohdassa 4 todetaan, että lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen tehtyä työehtosopimuspöytäkirjaa ja paikallisia sopimuksia noudatetaan siitä riippumatta, työskenteleekö siinä tarkoitettu maapalveluhenkilöstö Airpro Oy:n tai RTG:n palveluksessa. Airpro-konserni halusi sovittelussa varautua siihen, että maapalvelutoiminto Helsinki-Vantaalla voidaan tarvittaessa järjestää kumman tahansa yhtiön toimesta, mutta niin, että siirtymäajalla kaikkiin noudatetaan samoja työehtoja.

Siirtymäkauden ehdoilla oli tarkoitus turvata tasapuolinen kohtelu Helsinki-Vantaan maapalvelutyöntekijöille ja sopia siitä, että siirtymäkauden ajan 1.2.2018–31.3.2019/20.3.2020 Helsinki-Vantaan lentoasemalla noudatetaan maapalvelutyössä samoja siirtymäkauden ehtoja kaikille siitä riippumatta, ovatko työntekijät emoyhtiö Airpro Oy:n vai tytäryhtiö RTG:n palveluksessa. Kanteessa vaaditaan sitä, että siirtymäkaudella suoraan RTG:n Helsinki-Vantaan lentoasemalle palkatut työntekijät saisivat korkeampaa palkkaa kuin pidempään samaa työtä tehneet työntekijät. Tällaista osapuolilla ei ole ollut tarkoitus sopia.

Edellä mainittuja siirtymäkauden poikkeuksia tehtiin muun ohella siksi, ettei Helsinki-Vantaan maapalvelutehtäviä Airpro Oy:ssä tai RTG:ssä luonnollisesti ollut arvioitu lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisella töiden vaativuuden arviointijärjestelmällä, eikä tehtäväkohtaisia palkkoja näin ollen voitu määritellä. Maapalvelutyön perustehtävät ja niiden teettämistavat eroavat yrityksittäin ja lentoasemittain, eikä Helsinki-Vantaan maapalvelutehtäviä voitu sijoittaa olemassa oleviin tehtävänkuviin.

Kysymyksessä olevien työntekijöiden työsopimusten kuukausipalkka on muodostunut siirtymäajalla 1.2.2018–31.3.2019 Airpro Oy:n työehtosopimuksen palkkaliitteen 4 mukaisesti (Pr 3, Airport Service Officer) lisättynä lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 1.2.2018 yleiskorotuksella (40 euroa/kk). Kanteessa nimettyjen tuntipalkkaisten työntekijöiden palkka on muodostunut samalla tavoin suhteutettuna. Koska tälle ryhmälle oli siirtymäkaudella sovittu nimenomaisesti noudatettavan Airpro Oy:n palkkoja, oli johdonmukaista käyttää siirtymäkaudella tämän työehtosopimuksen palkkaliitteen mukaisia nimikkeitä.

Vastaajien kiistämisperustetta tukee myös sovintoehdotuksen osana oleva, Airpro Oy:n Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemia koskeva sopimus tasoittuvasta työajasta (jäljempänä tasoittuvan työajan sopimus). Tasoittuvan työajan sopimusta noudatetaan kaikkiin RTG:n Helsinki-Vantaan maapalvelutyöntekijöihin siitä riippumatta, ovatko he siirtyneet liikkeen luovutuksella vai tulleet suoraan RTG:n palvelukseen. Kanteessa nimettyihin kuukausipalkkaisiin työntekijöihin on noudatettu mainittua tasoittuvan työajan sopimusta, eikä RTG:n maakuntakentillä noudattamaa tasoittuvan työajan sopimusta. Näissä kahdessa tasoittuvan työajan sopimuksessa on muun muassa eripituinen työvuoroluettelo (kolme viikkoa ja neljä viikkoa). Olisi ollut käytännön työn kannalta täysin mahdotonta, että Airpro Oy:ltä liikkeen luovutuksella RTG:lle siirtyneillä työntekijöillä olisi erilainen tasoittuva työaika kuin Helsinki-Vantaalle suoraan RTG:n palvelukseen tulleilla, minkä vuoksi sovintoehdotuksessa sovittiinkin sen liitteiden koskevan kaikkia maapalvelutehtävissä työskenteleviä siitä riippumatta, onko heidän työnantajansa Airpro Oy vai RTG.

Kysymyksessä oleviin työntekijöihin on sovittu noudatettavan sovintoehdotuksen osa-aikatyöntekijöitä koskevaa pöytäkirjaa, eikä kanteessa viitattua 2.12.2010 allekirjoitettua paikallista sopimusta osa-aikatyöntekijöiden työehdoista.

Kokonaisuutena edellä mainitut periaatteet ja määräykset on käyty sovittelussa läpi, kun työehtosopimuspöytäkirjaa ja paikallisia sopimuksia on neuvoteltu.

Hyvityssakkovaatimukset

Yhtiön ei voida katsoa tietensä rikkoneen työehtosopimuksen määräyksiä eikä perustellusti pitäneen tietää rikkovansa työehtosopimuksen määräyksiä. Työehtosopimuksesta ei ole ollut sellaista vakiintunutta yhteisesti hyväksyttyä tulkintaa tai sitä vastannutta yhtenäistä soveltamiskäytäntöä kuin mitä kanteessa väitetään.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ei ole laiminlyönyt työehtosopimuslaissa säädettyä valvontavelvollisuuttaan. Valvontavelvollisuus voidaan katsoa laiminlyödyksi vain, jos työehtosopimuksen selvää ja riidatonta määräystä ei olisi sovellettu työehtosopimukseen osallisten yhdistysten yksimielisen kannan mukaisesti.

TODISTELU

Kantajan kirjallinen todiste

1. Kanteessa mainittujen työntekijöiden työsopimukset (9 kpl, yhteensä 18 sivua)

Vastaajien kirjallinen todiste

l. Pöytäkirja 26.3.2019 Ilmailualan Unioni IAU ry - Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Parivertailu RTG / Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Kantajan henkilötodistelu

1. J, puheenjohtaja, Ilmailualan Unioni IAU ry

2. K, varapuheenjohtaja, Ilmailualan Unioni IAU ry

Vastaajien henkilötodistelu

l. L, johtava asiantuntija, Palvelualojen työnantajat PALTA ry

2. M, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat PALTA ry

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Airpro Oy:ssä on ollut oma työehtosopimus, jonka soveltamisalalla on teetetty myös maapalvelutehtäviä. Ilmailualan Unioni IAU ry on alkuvuodesta 2017 vaatinut työriidan kautta, että kaikki Airpro Oy:n maapalvelutyö Suomessa tulee tehdä lentoliikenteen palveluja koskevalla työehtosopimuksella. Työriita on ratkennut 20.3.2017 valtakunnansovittelijan antamalla sovintoehdotuksella. Hyväksytyn sovintoehdotuksen kohdassa 3.4. on sovittu, että Airpro Oy:n työehtosopimuksen soveltamisalaa muutetaan 1.2.2018 lukien siten, että Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla maapalvelutehtävissä päätoimenaan työskenteleviin noudatetaan lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta.

Sovintoehdotuksen 4. kohdan mukaan sovintoesityksen osana noudatetaan sovintoehdotuksen liitteenä olevaa lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen työehtosopimuspöytäkirjaa "Muutokset Airpro Oy:ssä HEL ja OUL", Airpro Oy:tä koskevaa tasoittuvan työajan sopimusta ja osa-aikatyöntekijöiden työehtoja Helsinki-Vantaalla ja Oulussa koskevaa sopimusta. Edelleen mainitun 4. kohdan mukaan työehtosopimuspöytäkirja on niissä tarkoitetun maapalveluhenkilöstön osalta voimassa 31.3.2019 saakka ja paikalliset sopimukset 20.3.2020 saakka muun ohella siitä riippumatta, työskenteleekö edellä mainittu henkilöstö Airpro Oy:n tai RTG Oy:n palveluksessa. Edelleen sovintoehdotuksen 5. kohdan mukaan ajalla 20.3.2017–20.3.2020 RTG Oy:n työntekijöihin ei sovelleta Airpro Oy:tä koskevia työehtoja, ellei osapuolten kesken toisin sovita.

Edellä tarkoitetussa työehtosopimuspöytäkirjassa "Muutokset Airpro Oy:ssä HEL ja OUL" sovittiin seuraavaa.

"Osapuolet sopivat tällä sopimuksella lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen ("LEPA-TES") soveltamisalalla Airpro Oy:n maapalvelutehtävissä Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla työskentelevien työntekijöiden osalta, tai jos nämä siirtyvät RTG Oy:n palvelukseen 1.2.2018–31.3.2019 välisellä ajalla, seuraavista poikkeuksista LEPA-TES:siin. --- Työntekijöiden Airpro Oy:n työehtosopimuksen mukaiset taulukkopalkat ja Airpron työehtosopimuksen mukaiset nykyiset HEKO-osuudet siirretään sellaisenaan 1.2.2018 LEPA-TES:n palkkausjärjestelmän osaksi niin, että työn vaativuuksia ei kuitenkaan arvioida tässä vaiheessa. Työnkuvat arvioidaan sopimuskauden loppuun 31.3.2019 mennessä LEPA:n töiden vaativuuden arviointijärjestelmällä. Jos töiden arviointeja ei saada määräajassa arvioitua, suoritetaan arvioinnit liittojen välillä parivertailuna samantyyppisiin sopimusalan töihin. Työntekijöiden palkkoja ei alenneta siirtymäkauden aikana."

Airpro Oy:n Helsinki-Vantaan lentoasemalla maapalvelutehtävissä päätoimenaan työskentelevät työntekijät ovat 1.2.2018 siirtyneet liikkeenluovutuksella tämän tytäryhtiölle RTG Oy:lle. RTG Oy:llä ei tätä ennen ole ollut Helsinki-Vantaalla toimintaa eikä työntekijöitä. Liikkeenluovutuksen jälkeen Airpro Oy:ssä ei ole ollut Helsinki-Vantaan lentoasemalla enää yhtään maapalvelutehtävissä päätoimenaan työskentelevää työntekijää. Riidatonta on, että siirtyneiden työntekijöiden työsuhteissa on tullut noudattaa työehtosopimuspöytäkirjaan ("Muutokset Airpro Oy:ssä HEL ja OUL") perustuvia siirtymäkauden ehtoja ajalla 1.2.2018–31.3.2019.

RTG Oy on liikkeenluovutuksen jälkeen palkannut Helsinki-Vantaan lentoasemalle myös uusia työntekijöitä, kuten kanteessa mainitut yhdeksän työntekijää. Riitakysymys koskee sitä, onko heidän palkkansa määräytynyt lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 8 luvun palkkausjärjestelmän mukaisesti myös 1.4.2019 edeltävällä ajalla vai onko heidän työsuhteissaan tullut noudattaa mainitun työehtosopimuksen työehtosopimuspöytäkirjaan ("Muutokset Airpro Oy:ssä HEL ja OUL") perustuvia siirtymäkauden ehtoja ajalla 1.2.2018–31.3.2019. Riidatonta on, että kaikkien maapalvelutehtävissä Helsinki-Vantaan lentoasemalla työskentelevien RTG:n työntekijöiden työsuhteissa on noudatettu sovintoehdotuksen liitteenä olevaa Airpro Oy:tä koskevaa tasoittuvan työajan sopimusta.

Työehtosopimusneuvotteluita koskeva selvitys

Ilmailualan Unioni IAU ry puheenjohtaja J on kertonut olleensa mukana IAU:n ja Airpron välisen Airpron työntekijöiden työehtoja koskevan työriidan sovintoneuvotteluissa vuonna 2017. Valtakunnansovittelija oli laatinut riitaan sovintoehdotuksen, jonka liitteenä oli työehtosopimuspöytäkirja ja kaksi paikallista sopimusta. Sovintoehdotuksen 4. kohdalla tarkennettiin 3.4. kohtaa. Työehtosopimuspöytäkirjassa määriteltiin, ketä se koski. Sovintoehdotuksen 4. kohdan viimeinen virke, jonka mukaan työehtosopimuspöytäkirja oli voimassa 31.3.2019 saakka siitä riippumatta, työskentelikö henkilöstö Airpro Oy:n tai RTG Oy:n palveluksessa, tarkoitti vain niitä työntekijöitä, joita työehtosopimuspöytäkirja koski. Sovintoehdotuksen 5. kohdan tarkoitus oli todeta se, että työehtosopimuspöytäkirja ei tullut sovellettavaksi RTG:n työntekijöiden työsuhteissa.

Työehtosopimuspöytäkirja oli laadittu pienemmässä työryhmässä, jossa J ei ollut ollut mukana. Työryhmässä oli ollut mukana kaksi IAU:n edustajaa, Paltan edustaja ja Airpron edustaja. J oli kuitenkin ollut mukana, kun pöytäkirjaa oli myöhemmin käyty läpi. Pöytäkirjan johdantotekstin mukaisesti pöytäkirja koski Airpron maapalvelutehtävissä Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla työskentelevien työntekijöiden työehtoja myös siinä tapauksessa, että he siirtyisivät RTG:n palvelukseen. Tuohon aikaan Oulun lentoasemalla oli toiminut sekä Airpro että RTG, Helsinki-Vantaalla vain Airpro. Työnantajapuoli oli halunnut painottaa, että myös silloin, jos Airpron maapalvelutyöntekijät siirrettäisiin Oulussa liikkeenluovutuksen kautta RTG:lle, työehtosopimuksen siirtymäsäännöt jäisivät joka tapauksessa heidänkin osaltaan voimaan. Helsinki-Vantaan osalta tällaisesta ei ollut ollut puhetta. Keskustelua ei ollut käyty myöskään siitä, miten meneteltäisiin uusien työntekijöiden osalta.

Sovittelussa työnantajapuoli oli vastustanut sitä, että kaikki Airpron maapalvelutyöntekijät olisivat siirtyneet kerralla lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen piiriin. IAU puolestaan oli katsonut, ettei samassa yrityksessä ollut mahdollista pysyvästi soveltaa kahta eri työehtosopimusta maapalvelutyöntekijöihin. Sovittelija oli ratkaissut asian siten, että sovintoehdokseen oli lisätty määräys, jonka mukaan perustettaisiin työryhmä selvittämään tasapuolisen kohtelun toteutumista muilla lentokentillä.

Osa-aikatyötä tekevän työntekijän palkka määräytyi osa-aikatyötä koskevan sopimuksen mukaan siten, että kuukausipalkka suhteutettiin työaikaan. Työsopimuksissa (K1) käytetty tuntipalkka ei vastannut suhteutettua kuukausipalkkaa. Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmässä kuvattiin yksityiskohtaisesti työtehtävien sisältöjä, ja uusien työntekijöiden palkkaryhmä kyettiin määrittelemään vertaamalla heidän työtehtäviään työehtosopimuksessa määriteltyihin. Jos arvio myöhemmin poikkesi varsinaisessa työnarvioinnissa alkuperäisestä määrittelystä, palkkaryhmää muutettiin takautuvasti. Työehtosopimus ei estänyt uusien töiden käyttöönottoa. Alalle tulleet uudet toimijat olivat määritelleet aluksi työnantajalähtöisesti palkkaryhmät vertaamalla työehtosopimuksen mukaisia kuvauksia yrityksessä tehtäviin töihin.

Ilmailualan Unioni IAU ry:n varapuheenjohtaja K on kertonut, että IAU:n ja Airpron työriidassa vuonna 2017 IAU:n tavoitteena oli saada maapalvelutyöntekijät alan yleissitovan työehtosopimuksen piiriin sekä parantaa turvatarkastajien työehtoja. K oli ollut neuvotteluissa mukana alusta loppuun asti. Valtakunnansovittelijan laatiman sovintoehdotuksen liitteenä oleva työehtosopimuspöytäkirja liittyi siihen, että lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen piiriin siirtyvien Oulun ja Helsinki-Vantaan lentoasemien maapalveluiden työntekijöiden osalta oli sovittu siirtymäajasta, jonka ajan työehdot pysyivät ennallaan. Työehtosopimuspöytäkirjan tekstin oli laatinut työnantajapuolen neuvottelija L. Pöytäkirjan mukaisten siirtymäehtojen oli tarkoitettu koskevan sopimuksentekohetkellä Helsinki-Vantaalla ja Oulussa Airpron palveluksessa olleita maapalvelutyöntekijöitä. Keskustelua siitä, mitä ehtoja mahdollisiin uusiin työntekijöihin noudatettaisiin, ei käyty, eikä se olisi liittynyt tähän asiaan ylipäätään. Mahdollisesta liikkeenluovutuksesta puhuttiin vain Oulun osalta, koska siellä kaksi yhtiötä tekivät rinnakkain samaa työtä. Helsinki-Vantaalla toimi vain Airpro, eikä siltä osin keskustelua mahdollisesta liikkeenluovutuksesta käyty. Työntekijäpuoli hyväksyi ajatuksen siitä, että Airprossa työskennelleillä ja mahdollisesti RTG:lle siirtyvillä työntekijöillä työehdot olisivat huonommat työehtosopimuspöytäkirjan mukaisen siirtymäkauden ajan. K on kertonut osa-aikatyötä koskevan sopimuksen mukaisesta palkasta ja uusien työntekijöiden sijoittamisesta palkkaryhmiin samalla tavoin kuin J.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n entinen johtava asiantuntija L on kertonut tulleensa nyt kysymyksessä olevan työriidan loppuvaiheessa, neuvottelujen viimeisen vuorokauden aikana, PALTA ry:n neuvottelijaksi. IAU oli työriidassa vaatinut, että kaikki lentoasemat siirrettäisiin lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen piiriin. Työnantajapuoli oli tästä kieltäytynyt. Asia ratkaistiin siten, että kahdella suurimmalla kentällä eli Helsinki-Vantaan ja Oulun kentillä alettaisiin soveltamaan mainittua työehtosopimusta. Ratkaisu sisälsi sen, että sovittiin siirtymäajoista, jotta työnantajan kulut eivät työehtosopimuksen vaihtumisen myötä olisi kasvaneet kerralla merkittävästi.

L oli laatinut sovintoehdotuksen liitteet, eli työehtosopimuspöytäkirjan ja kaksi paikallista sopimusta. Nämä oli käyty läpi pienryhmässä, jossa olivat mukana IAU:n puolelta yhdistyksen varapuheenjohtaja K, suurimman ammattiosaston puheenjohtaja N ja pääluottamusmies O. Työnantajapuolelta olivat mukana L:n lisäksi Airpron henkilöstöjohtaja P ja talousjohtaja Q. Neuvotteluissa sovittiin, että pöytäkirjan piiriin siirtyisivät ne Airpron työntekijät, joiden työtehtävistä yli puolet olivat maapalvelutehtäviä. Kyse oli siirtymäajan säännöistä, joita oli tarkoitus soveltaa koko siirtymäajan. L oli itse ottanut esiin kysymyksen siitä, mitä jos tulee uusia työntekijöitä, mihin K oli todennut, että ei olisi muuta vaihtoehtoa kuin se, että palkat olisivat tässä tapauksessa samat. Airpron silloiset palkat jäädytettiin, ja lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisten heko-osuuksien, kokemuslisien ja monitaitoisuuksiin liittyvien etuuksien sovittiin tulevan voimaan asteittain. Oli täysin selvää, että jos siirtymäkauden aikana tuli uusia työntekijöitä, heidän työsuhteissaan sovellettiin samoja työehtoja. Neuvottelujen edetessä osapuolet saavuttivat yhteisymmärryksen myös siitä, että RTG:ssä ja Airprossa sovellettaisiin samoja ehtoja liikkeenluovutustilanteessa. Tämä kirjattiin selvästi sovintoehdotukseen ja pöytäkirjaan. Tässä vaiheessa oli jo neuvoteltu koko muu paketti, eikä enää palattu siihen, oliko tällä vaikutusta jo sovittuihin ehtoihin tai periaatteisiin, kuten siihen, mitä ehtoja RTG:n uusiin työntekijöihin sovellettaisiin. Olennaista oli se, että samoja periaatteita oli tarkoitus soveltaa riippumatta siitä, tehtiinkö työtä RTG:n vai Airpron palveluksessa. Tämä oli myös IAU:n tahtotila.

Työehtosopimuspöytäkirjan mukaan työnkuvat tuli arvioida lentoliikenteen mukaisella vaativuuden arviointijärjestelmällä 31.3.2019 mennessä. Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukainen töiden vaativuuden arviointi oli mutkikas, koska töitä arvioitiin 49 eri kriteerillä. Arviointi saattoi kestää jopa puoli vuotta ja työnkuvaukset saattoivat olla jopa 35-sivuisia. Tämän vuoksi pöytäkirjassa sovittiin, että sopimuskaudella noudatettaisiin Airpron palkkoja, jotta kankeaa vaativuusarviointia ei tarvitsisi siirtymäajalla suorittaa, vaan vasta 31.3.2019 mennessä. Työnantaja oli oikeutettu ottamaan lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaiset palkat käyttöön vasta, kun vaativuusarviointi oli tehty. Pöytäkirjassa 26.3.2019 (V1), jossa tuo työnkuvien arviointi tehtiin, "siirtyvillä työntekijöillä" tarkoitettiin siihen liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvaa työntekijäryhmää, joka oli neuvotteluissa määritelty, eli sellaisia työntekijöitä, joiden työtehtävistä yli puolet olivat maapalvelutehtäviä, ja heidän lisäkseen niitä, jotka olivat tulleet maapalvelutehtäviin uusina työntekijöinä. Työn arvioinneista olivat neuvotelleet IAU:n puheenjohtaja J ja L, ja neuvottelut olivat kestäneet noin kaksi kuukautta.

RTG:n työntekijöiden työnkuvia ei ollut lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti arvioitu Helsinki-Vantaan osalta ennen 31.3.2019, koska yhtiöllä ei ollut ollut siellä toimintaa. Työt ja työnkuvat olivat eri kentillä erilaisia johtuen liikennemääristä ja esimerkiksi kentillä käytettävien ajoneuvojen eroavuuksista. Maakuntakentillä käytettiin keskiarvoon perustuvaa arviointia, joka ei ollut käytössä Helsinki-Vantaalla. Työnantaja saattoi ottaa palkkaluokan käyttöön jo ennen arvioinnin suorittamista, mutta menettely oli harvinainen.

L:n mukaan tarkoitus oli, että sovintoehdotuksen liitteenä olevissa työehtosopimuspöytäkirjassa ja kahdessa paikallisessa sopimuksessa oli sama henkilöllinen soveltamisala. Siirtymäsäännösten tarkoituksena oli, että kaikkiin sovellettiin samanlaisia työehtoja. Työehtosopimuspöytäkirjassa kirjaus "tai jos nämä siirtyvät RTG Oy:n palvelukseen" viittasi Airpron Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla työskenteleviin työntekijöihin, jos heidän työtehtävistään yli puolet muodostui maapalvelutehtävistä, riippumatta siitä olivatko he Airpron tai RTG:n palveluksessa. Myös uudet työntekijät kuuluivat kirjauksen piiriin.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n toimitusjohtaja M on kertonut tulleensa mukaan Airprota koskevaan työriitaan vuonna 2017 sen sovitteluvaiheessa. Neuvotteluissa työnantajapuoli myöntyi siihen, että Helsinki-Vantaan ja Oulun lentokenttien maapalvelutyössä siirryttäisiin soveltamaan lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen ehtoja. Koska työehdot Airpron sopimuksessa olivat työnantajan toiminnan kannalta lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta paremmat, sovittiin siirtymäajasta, jonka puitteissa uusiin työehtoihin siirryttiin. Työehtosopimusratkaisun tekemisen jälkeen perustettiin sovittelijan toimistolla työryhmä, jossa L edusti PALTA ry:tä. Työryhmässä neuvoteltiin siirtymäkauden ehdoista ja laadittiin työehtosopimuspöytäkirja ja kaksi paikallista sopimusta, jotka hyväksyttiin osana kokonaisratkaisua.

Työriidan kohteena oli Airpron liiketoiminta maapalvelutoiminnoissa, ja tältä osin IAU halusi, että työtä ryhdyttäisiin tekemään lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen piirissä eikä enää Airprota koskevan yrityskohtaisen työehtosopimuksen piirissä. Siirtymäkauden ehdot koskivat tässä riidanalaisessa maapalvelutoiminnassa työskennelleitä henkilöitä Airprossa, sekä uusia että vanhoja työntekijöitä. M ei ollut ollut sellaisessa keskustelussa mukana, jossa siirtymäajan ehtojen soveltaminen olisi rajattu vain ns. vanhoihin työntekijöihin. M oli pitänyt selvänä, ettei osa työntekijöistä voinut olla kalliimman hinnoittelun piirissä tai esimerkiksi työajan suhteen erilaisessa työnkierrossa. Tarkoituksena oli turvata Airpron toimintaedellytykset siirtymäaikana, joten oli johdonmukaista, että ehtoja sovellettiin kaikkiin työntekijöihin.

Airpro päätti omana ratkaisunaan siirtää maapalveluhenkilöstönsä RTG:n palvelukseen, jolloin työntekijöihin alettiin soveltaa lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta normaalisitovana. Valinnanvapautta koskeva kirjaus tehtiin sovintoehdotuksen 4. kohtaan, jonka viimeisen virkkeen taustalla oli se, että työnantajalla oli mahdollisuus toteuttaa siirtymä uuteen työehtosopimukseen joko siten, että henkilöstö jäi Airprohon, jolloin lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta sovellettaisiin osana yrityksen omaa työehtosopimusta, tai siirtämällä henkilöstö RTG:hen, jossa lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta sovellettiin normaalisitovana. Siirtymä uuteen sopimukseen oli tarkoitus tapahtua samalla tavalla riippumatta siitä, kumpaa vaihtoehtoa käytettiin. Koska RTG toimi jo ennestään tietyillä lentoasemilla, sovintoehdotuksen 5. kohdan kirjauksella poissuljettiin se vaihtoehto, että työnantaja ryhtyisi soveltamaan sen kannalta edullisia siirtymämääräyksiä muilla kuin Helsinki-Vantaan tai Oulun kentillä, ellei osapuolten kesken toisin sovittu.

Arviointi ja johtopäätökset

Lähtökohdista

IAU:n ja Airpron välisen työriidan ratkaisemiseksi valtakunnansovittelija on 20.3.2017 tehnyt sovintoesityksen, joka on hyväksytty ja tullut voimaan työehtosopimuksena. Sovintoehdotuksen 3.4. kohdan mukaisesti Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemalla maapalvelutehtävissä päätoimenaan työskenteleviin on ryhdytty noudattamaan IAU:n ja Paltan välistä lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta. M:n kertomuksesta ilmenevin tavoin Airpro on voinut toteuttaa tämän maapalvelutehtävien siirtymisen uuden työehtosopimuksen piiriin joko siten, että maapalvelutehtävissä toimiva henkilöstö on jäänyt Airpron palvelukseen, tai siten, tai yhtiö on siirtänyt mainitun henkilöstönsä tytäryhtiönsä RTG:n palvelukseen, jossa lentoliikenteen palveluja koskevaa työehtosopimusta on sovellettu jo aiemmin normaalisitovana. Yhtiö on valinnut jälkimmäisen vaihtoehdon. Liikkeenluovutus on tapahtunut 1.2.2018.

Asiassa on selvitetty, että sovintoehdotuksen osana on tehty poikkeuksia lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen siirtymäkauden ajaksi siitä syystä, että Airpro Oy:llä on ollut aikaa valmistautua operatiivisesti ja yhtiön taloudellinen kantokyky huomioiden uusien työehtojen soveltamiseen. Myös työnkuvat on tullut arvioida ja palkat määritellä mainitun työehtosopimuksen mukaisesti. Tähän tarkoitukseen on laadittu työehtosopimuspöytäkirja, jossa on sovittu siirtymäkauden poikkeuksista lentoliikenteen palveluja koskevaan työehtosopimukseen ajalle 1.2.2018–31.3.2019. Lisäksi siirtymäajalle 1.2.2018–20.3.2020 on sovittu poikkeuksia työajan tasoittumisjärjestelmään ja osa-aikatyön ehtoihin, joiden piirissä kaikkien työntekijöiden on ollut tarkoitus olla siirtymäkauden ajan.

Erimielisyys vallitsee edellä todetusti siitä, sovelletaanko mainitussa työehtosopimuspöytäkirjassa sovittuja siirtymäsäännöksiä myös liikkeenluovutuksen jälkeen Helsinki-Vantaan lentoasemalle RTG:n palvelukseen palkattujen uusien työntekijöiden työsuhteissa.

Työehtosopimuksen tulkintaperiaatteista

Työehtosopimuksen tulkinnan lähtökohtana on sopimuksen sanamuoto. Kollektiivisopimukselle on kuitenkin annettava ensisijaisesti sopimuksen osapuolten tarkoittama sisältö, käy se sitten ilmi suoraan sopimustekstistä tai muulla tavoin. Sanamuoto voidaan kokonaan sivuuttaakin, jos osapuolten toisenlaisesta yhteisestä tarkoituksesta esitetään vahva näyttö. Kun osapuolten tarkoitukset ovat olleet erilaiset tai se on jäänyt epäselväksi, tulkinnanvaraiseksi jääneen sopimuksen oikea sisältö määräytyy muiden, objektiivisesti painottuvien näkökohtien perusteella. Jos tulkintaa ohjaavaa muuta aineistoa on niukalti, lopputuloksena on yleensä tulkinta, joka parhaiten vastaa sopimusmääräyksen sanamuotoa. (Ks. Jorma Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012, s. 156–180; teoksen uudistettu painos, 2020, s. 177–201.)

Tulkinnassa kiinnitetään huomiota myös sopijapuolten väliseen riskinjakoon. Yleisenä sopimusoikeudellisena periaatteena noudatettavaa epäselvyyssääntöä sovellettaessa tulkinnanvaraiseksi osoittautuneen sopimustekstin laatinut osapuoli kantaa riskin tällaisen tekstin sisällöstä, jos toinen osapuoli on perustellusti voinut saada tekstistä erilaisen käsityksen kuin mitä laatija väittää tarkoittaneensa. Riskin välttämiseksi laatijan on huolehdittava siitä, että toinen osapuoli saa oikean käsityksen esityksen tarkoituksesta (selontekovelvollisuus). Muussa tapauksessa sopimusta tulkitaan tämän toisen osapuolen eduksi sen mukaan, miten se on voinut asian perustellusti ymmärtää. Tulkintariski voi kuitenkin kääntyä myös toisen osapuolen rasitukseksi. Jos sopimusehdon laatija on noudattanut selontekovaatimusta tai vastapuoli on muuten päässyt perille ehdon tarkoituksesta, vastapuolen on ilmoitettava mahdollinen eriävä käsityksensä; muutoin sopimusta tulkitaan sen laatijan tarkoittamalla tavalla. Samoin jos vastapuoli on havainnut tekstissä olevan epäselvyyden, siihen on hankittava tai pyydettävä täsmennystä (selonottovelvollisuus). Osapuolten on neuvottelutilanteen vaatimusten mukaisesti aktiivisesti huolehdittava siitä, että heidän tarkoituksensa tulevat puolin ja toisin selväksi. (Em. Saloheimon teos viitattuine sivuineen.)

Työehtosopimuksen tulkinnasta tässä asiassa

Sovintoehdotuksen 4. kohdan mukaan edellä mainitut työehtosopimuspöytäkirja ja paikalliset sopimukset ovat "niissä tarkoitetun maapalveluhenkilöstön osalta voimassa --- siitä riippumatta, työskenteleekö em. henkilöstö Airpro Oy:n tai RTG Oy:n palveluksessa". Työehtosopimuspöytäkirjasta ilmenee, että siinä tarkoitettuja siirtymäkauden säännöksiä sovelletaan Airpro Oy:n maapalvelutehtävissä Helsinki-Vantaan ja Oulun lentoasemilla työskenteleviin työntekijöihin, "tai jos nämä siirtyvät RTG Oy:n palvelukseen 1.2.2018–31.3.2019 välisellä ajalla".

Työtuomioistuin toteaa, että kanteessa mainitut työntekijät on palkattu RTG Oy:n palvelukseen Helsinki-Vantaan lentoasemalle 1.2.2018 toteutetun liikkeenluovutuksen jälkeen. He eivät ole missään vaiheessa työskennelleet Airpro Oy:n palveluksessa. Työehtosopimuspöytäkirjan sanamuoto puoltaa vahvasti sitä kantajan tulkintaa, että siirtymäkauden säännökset eivät tule heidän työsuhteissaan noudatettaviksi.

Työehtosopimuspöytäkirja ja kaksi paikallista sopimusta on neuvoteltu sovittelun yhteydessä muodostetussa työryhmässä, jossa on ollut mukana työtuomioistuimessa kuullut K ja L. K:n mukaan pöytäkirjan mukaisia siirtymäkauden ehtoja on ollut tarkoitus soveltaa sopimuksentekohetkellä Helsinki-Vantaalla ja Oulussa Airpron palveluksessa olleisiin maapalvelutyöntekijöihin. Keskustelua siitä, mitä ehtoja mahdollisiin uusiin työntekijöihin noudatettaisiin, ei ole K:n mukaan käyty. L taas on kertonut nostaneensa myös tämän asian keskusteluun. L:n mukaan K on tältä osin todennut, että uusiin ja vanhoihin työntekijöihin tulee noudattaa samoja palkkaehtoja. Mahdollisen liikkeenluovutuksen merkitys on kuitenkin huomioitu L:n kertoman mukaan vasta neuvottelujen myöhemmässä vaiheessa, eikä tässä yhteydessä ole enää käyty nimenomaista keskustelua siitä, mitä työehtoja sovellettaisiin sellaisiin uusiin työntekijöihin, jotka palkattaisiin RTG:n palvelukseen Helsinki-Vantaan lentoasemalle mahdollisen liikkeenluovutuksen jälkeen. L:n käsityksen mukaan osapuolten yhteinen tarkoitus on aiemman keskustelun perusteella ollut se, että jos siirtymäkauden aikana palkattaisiin uusia työntekijöitä, heidän työsuhteissaan sovellettaisiin samoja siirtymäkauden säännöksiä kuin muidenkin työntekijöiden työsuhteissa riippumatta siitä, tehtiinkö työtä RTG:n vai Airpron palveluksessa. K:n kertomuksen perusteella työntekijäpuolen tarkoituksena on kuitenkin ollut hyväksyä ainoastaan se, että vain Airprossa työskennelleillä ja Airprosta mahdollisesti RTG:lle siirtyvillä työntekijöillä työehdot ovat muita huonommat työehtosopimuspöytäkirjan mukaisen siirtymäkauden ajan.

K:n ja L:n kertomuksella on tullut selvitetyksi, että osapuolten välillä ei ole käyty nimenomaista keskustelua siitä, sovelletaanko siirtymäkauden ehtoja kanteessa mainittujen työntekijöiden kaltaisiin työntekijöihin. Vaikka tämä on ollut työnantajapuolen tarkoitus, osapuolten yhteistä tarkoitusta ei ole tältä osin näytetty.

Riidanalaisen sopimustekstin on laatinut työnantajapuolen neuvottelijana ollut L. L:n kertomuksella on edellä jo todetusti tullut selvitetyksi, että työnantajapuolen tarkoituksena on ollut ulottaa siirtymäkauden säännökset myös uusiin työntekijöihin riippumatta siitä, palkataanko heidät Airpron vai RTG:n palvelukseen. M:n kertomus tukee L:n kertomaa. Vastaajat ovat vedonneet muun ohella siihen, että kahta muuta sovintoehdotuksen liitettä on sovellettu kaikkiin työntekijöihin eikä vain liikkeenluovutuksella siirtyneisiin työntekijöihin. Kantaja taas on korostanut sitä, että työehtosopimuspöytäkirjan henkilöllistä soveltamisalaa ei ole voinut sen sanamuodon vastaisesti laajentaa se, että paikallisia sopimuksia on sovellettu kaikkiin työntekijöihin. L:n kertomuksen mukaan tarkoitus on ollut, että näissä kolmessa liitteessä on sama henkilöllinen soveltamisala. Työtuomioistuin katsoo, että tällaista päätelmää ei voida tehdä sovintoehdotuksen 4. kohdan perusteella, eikä tällaista yhteistä tarkoitusta ole osoitettu.

Edelleen vastaajat ovat vedonneet siihen, mitä työehtosopimuspöytäkirjassa on sovittu työnkuvien arvioinneista. Työehtosopimuspöytäkirjassa on tältä osin sovittu, että työntekijöiden Airpron työehtosopimuksen mukaiset taulukkopalkat ja HEKO-osuudet siirretään lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmän osaksi niin, että työn vaativuuksia ei kuitenkaan arvioida tässä vaiheessa. Työnkuvat on sovittu arvioitavaksi sopimuskauden loppuun 31.3.2019 mennessä, jonka jälkeen siirtymäkauden on sovittu päättyvän. L on kertonut, että hän on yhdessä IAU:n puheenjohtaja J:n kanssa tehnyt työnkuvien arvioinnin pöytäkirjassa sovitulla tavalla (V1). Työnkuvia ja työn vaativuuksia ei Helsinki-Vantaan lentoaseman maapalvelutehtävissä ollut aiemmin arvioitu lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Vastaajat ovat katsoneet, että työntekijäpuolen on täytynyt pöytäkirjan kirjauksen perusteella ymmärtää tarkoituksena olleen, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla ei sovellettaisi lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää kenenkään työntekijän osalta ennen kuin 1.4.2019 lukien. Työntekijäpuolen käsityksenä on kuitenkin selvitetty olleen, että työnkuvien arvioinnin valmistuminen ei ole ollut ehdoton edellytys RTG:hen uusina työntekijöinä palkattujen henkilöiden taulukkopalkkojen määrittelemiseksi, vaan palkat on voitu määrittää myös parivertailun kautta. L:n kertomuksenkaan perusteella ei voida katsoa, että näin ei olisi voitu menetellä.

Työtuomioistuimen johtopäätökset

Edellä on jo korostettu sitä, että työehtosopimuksen tulkinnassa keskeinen lähtökohta on määräyksen sanamuoto (ks. viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä esim. TT 2019:108). Tässä asiassa työehtosopimuspöytäkirjan sanamuoto on ollut yksiselitteinen ja selvä. Siinä ei oteta kantaa siihen, sovelletaanko mahdollisen liikkeenluovutuksen jälkeen RTG:hen palkattujen työntekijöiden työsuhteissa pöytäkirjassa sovittuja siirtymäsäännöksiä. Tällaista osapuolten yhteistä, määräyksen sanamuotoa täydentävää tulkintaa ei ole asiassa osoitettu, eikä sitä voida johtaa myöskään sopimuskokonaisuuden perusteella. Työehtosopimusneuvotteluissa on edellä selostetusti käyty keskustelua liikkeenluovutuksen vaikutuksesta määräysten soveltamiseen, eikä sopimustekstin laatinut työnantajapuoli ole tässä yhteydessä tuonut esiin omaa tulkintaansa, joka on ollut sopimustekstin selvän sanamuodon vastainen. Liikkeenluovutustilanteissa on lisäksi tavallista, että vanhoihin ja uusiin työntekijöihin sovelletaan määräajan erilaisia työehtoja, kun luovuttavan yrityksen työntekijät siirtyvät niin sanottuina vanhoina työntekijöinä luovutuksensaajan palvelukseen. Työtuomioistuin katsoo, että työntekijäpuoli on perustellusti voinut ymmärtää työehtosopimuspöytäkirjan siirtymäsäännösten henkilöllistä soveltamisalaa koskevan määräyksen sen sanamuotoa vastaavalla tavalla. Työehtosopimuspöytäkirjassa sovittuja siirtymäsäännöksiä ei siten ole tullut soveltaa kanteessa tarkoitettujen työntekijöiden työsuhteissa, vaan heidän työsuhteissaan on tullut noudattaa lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 8 luvun palkkausjärjestelmää työsuhteiden alusta lukien.

Kanteen vahvistusvaatimus on edellä lausutuilla perusteilla hyväksyttävä.

RTG on menetellyt asiassa vastoin työehtosopimuksen selvää sanamuotoa, ja se on tuomittava hyvityssakkoon. Palta ry on tuomittava valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon.

Oikeudenkäyntikulut

Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja RTG Ground Handling Oy ovat yhteisvastuullisesti velvollisia korvaamaan Ilmailualan Unioni IAU ry:n oikeudenkäyntikulut asiassa korkoineen oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n 1 momentin nojalla. Kulut ovat määrältään riidattomat.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin

- vahvistaa, että RTG Ground Handling Oy on menetellyt lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen 8 luvun palkkausjärjestelmän vastaisesti, kun työnantaja ei ole maksanut F:lle, G:lle, A:lle, H:lle, I:lle, B:lle, C:lle, D:lle ja E:lle työehtosopimuksen 72 §:n ja liitteen 1 palkkaryhmittelyn mukaista perustaulukkopalkkaa heidän työsuhteidensa alusta lukien,

- tuomitsee RTG Ground Handling Oy:n maksamaan Ilmailualan Unioni IAU ry:lle hyvityssakkoa 3.000 euroa työehtosopimuksen tieten rikkomisesta,

- tuomitsee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n maksamaan Ilmailualan Unioni IAU ry:lle hyvityssakkoa 4.000 euroa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja RTG Ground Handling Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Ilmailualan Unioni IAU ry:n oikeudenkäyntikulut 3.750 eurolla kor-kolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antamispäivästä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarikoski, Nyyssölä, Lavikkala, Fremer ja Tähkäpää jäseninä. Valmistelija on ollut Julmala.

Tuomiosta on äänestetty.

Eri mieltä olevien jäsenten lausunto:

Jäsen Lavikkala, jonka lausuntoon jäsenet Nyyssölä ja Saarikoski yhtyivät, lausui:

Toisin kuin enemmistö, katson, että työehtosopimuksen sanamuoto ei ole yksiselitteinen ja selvä, vaan sovintosopimuksen 4. kohdan ja työehtosopimuspöytäkirjan muodostama kokonaisuus on jäänyt tulkinnanvaraiseksi. Osapuolten yhteisenä tarkoituksena on L:n ja M:n kertomusten ja sopimuskokonaisuuden perusteella katsottava olleen, että työehtosopimuspöytäkirjassa sovittuja siirtymäsäännöksen sovelletaan maapalvelutoimintoihin Helsinki-Vantaan ja Oulun lentokentillä riippumatta siitä, työskenteleekö henkilöstö Airpron tai RTG:n palveluksessa, ja riippumatta siitä, onko työntekijä palkattu uutena Airpron tai RTG:n palvelukseen. Vastaajien kantaa puoltavat seuraavat seikat.

Kahta muuta sovintoehdotuksen liitettä on sovellettu kaikkiin työntekijöihin eikä vain liikkeenluovutuksella siirtyneisiin työntekijöihin. L:n mukaan liitteiden henkilöllisen soveltamisalan on ollut tarkoitus olla kaikissa sama. Myös sovintoehdotuksen 4. kohdassa todetaan, että liitteet ovat niissä tarkoitetun maapalveluhenkilöstön osalta voimassa siitä riippumatta, työskenteleekö em. henkilöstö Aipron vai RTG:n palveluksessa. Lisäksi työehtosopimuspöytäkirjan siirtymäsäännöksissä on sovittu, että työn vaativuuksia ei arvioitaisi ennen kuin 31.3.2019 mennessä. Tämä kirjaus puoltaa sitä tulkintaa, että siirtymäkauden ehtoja on ollut tarkoitus soveltaa kaikkiin työntekijöihin ja että Helsinki-Vantaan lentoasemalla ei ole ollut tarkoitus soveltaa lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää kenenkään työntekijän osalta ennen kuin 1.4.2019 lukien. Edelleen työehtosopimusneuvotteluissa on ennen liikkeenluovutuksesta käytyä keskustelua yhteisesti todettu se periaate, että siirtymäsäännöksiä sovelletaan myös uusiin, sopimuksentekohetken jälkeen palkattuihin työntekijöihin. Huomioon on lisäksi otettava se, että siirtymäsäännösten tarkoituksena on ollut antaa Airpro Oy:lle aikaa valmistautua operatiivisesti ja yhtiön taloudellinen kantokyky huomioiden uusien työehtojen soveltamiseen.

Työntekijäpuolen on edellä lausutun perusteella ainakin täytynyt ymmärtää työnantajapuolen tarkoitus ulottaa siirtymäsäännökset niin uusiin kuin vanhoihin työntekijöihin riippumatta siitä, palkataanko uudet työntekijät Airpron vai RTG:n palvelukseen. Kun työntekijäpuoli ei ole tältä osin ilmoittanut mahdollista eriävää käsitystänsä työehtosopimuksen tulkinnasta, sitä on tulkittava sen laatijan tarkoittamalla tavalla.

Edellä lausutuilla perusteilla hylkään kanteen ja velvoitan Ilmailualan Unioni IAU ry:n korvaamaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja RTG Ground Handling Oy:n yhteiset oikeudenkäyntikulut 3.657,50 eurolla korkoineen.

 
Julkaistu 29.4.2020