TT 2020:45

Hyvityssakko
Työrauha
Työrauhalauseke
Työrauhavelvollisuuden rikkominen

Diaarinumero: R 90/19
Antopäivä: 29.4.2020

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry velvoitettiin maksamaan Posti Palvelut Oy:lle työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoa. Ks. myös TT 2019:108 ja 114.

(Ään. hyvityssakon määrästä)

KANTAJA

Posti Palvelut Oy

VASTAAJA

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Työtuomioistuin on 26.11.2019 antamallaan tuomiolla nro 114 asiassa R 78/19 vahvistanut, että PAU ry on rikkonut Posti Palvelut Oy:n ja PAU ry:n välillä 12.10.2017 allekirjoitettuun työehtosopimukseen perustuvan velvollisuutensa välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla 10.11.2019 työnseisauksesta Posti Palvelut Oy:ssä koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa 25.11.2019 kello 00 ja 8.12.2019 kello 24 välisenä aikana. Työtuomioistuin on määrännyt tämän johdosta PAU ry:n maksettavaksi hyvityssakkoa.

Posti Palvelut Oy on 26.11.2019 pyytänyt edellä mainitusta tuomiosta tiedon saatuaan PAU ry:tä lopettamaan kaikki työtaistelutoimenpiteet Posti Palvelut Oy:ssä välittömästi.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu sovintoratkaisu 27.11.2019 kello 10. PAU ry on tämän jälkeen ilmoittanut päättävänsä työtaistelutoimenpiteensä.

Lakossa on 25.11.2019 klo 00 ja 27.11.2019 kello 10 välisenä aikana ollut noin 700 Posti Palvelut Oy:ssä pakettilajittelun tehtävissä toimivaa työntekijää ja toimihenkilöä, joista noin 600 on PAU ry:een järjestäytyneitä.

KANNE

Vaatimukset

Posti Palvelut Oy on vaatinut, että työtuomioistuin

- vahvistaa, että PAU ry on rikkonut 12.10.2017 allekirjoitettuun työehtosopimukseen perustuvaa velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä panemalla Posti Palvelut Oy:ssä toimeen pakettilajittelun tehtävissä koko maassa lakon, joka on alkanut 25.11.2019 kello 00.00 ja jatkunut 27.11.2019 kello 10.00 jälkeen ensiksi alkaneisiin työvuoroihin saakka,

- velvoittaa PAU ry:n maksamaan Posti Palvelut Oy:lle 12.10.2017 allekirjoitetussa työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta johtuvaa hyvityssakkoa edellä kerrotun työtaistelun johdosta, sekä

- velvoittaa PAU ry:n korvaamaan Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.285 eurolla korkoineen.

Posti Palvelut Oy on 21.1.2020 peruuttanut kanteen siltä osin kuin siinä on vaadittu sen vahvistamista, että PAU ry on rikkonut velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla 24.11.2019 työnseisauksesta Posti Palvelut Oy:ssä koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa 9.12.2019 kello 00 ja 22.12.2019 kello 24 välisenä aikana siten, että ilmoituksen mukainen uhka on ollut voimassa 27.11.2019 kello 10 saakka. Edelleen Posti Palvelut Oy on peruuttanut kanteen siltä osin kuin siinä on vaadittu hyvityssakkoa edellä mainitun johdosta.

Perusteet

Vahvistusvaatimus

Posti Palvelut Oy:n ja PAU ry:n välillä 12.10.2017 allekirjoitetussa varhaisjakelua koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu, että "Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja siihen järjestäytyneet työntekijät sitoutuvat noudattamaan Posti Palvelut Oy:ssä nykyisen ja sitä seuraavan TEAM:n jakelualan työehtosopimuksen sopimuskauden loppuun asti työehtosopimuksessa sovittua työrauhaa".

Jakelun työehtosopimuksen työrauhaa koskevan 8.6 kohdan mukaan "työehtosopimuksen voimassa ollessa älköön pantako toimeen salaista tai julkista työnsulkua, lakkoa, boikottia tai työnkieltoa".

Posti Palvelut Oy:n ja PAU ry:n välisessä työehtosopimuksessa PAU ry:lle on sovittu ehdoton työrauhavelvollisuus. Työrauhavelvollisuuden sisällön eli sen laajuuden osalta sopimuksessa on viitattu jakelun työehtosopimuksessa sovittuun työrauhavelvollisuuteen, joka sisällöltään on myös laissa säädettyä laajempi ja ehdoton.

Työtuomioistuin on asiassa R 74/19 14.11.2019 antamassaan tuomiossa nro 108 vahvistanut Posti Palvelut Oy:n ja PAU ry:n välillä 12.10.2017 allekirjoitetussa varhaisjakelua koskevassa työehtosopimuksessa sovitun työrauhamääräyksen oikeaksi sisällöksi, että PAU ry on velvollinen välttämään kaikkia jakelun työehtosopimuksessa kiellettyjä työtaistelutoimenpiteitä kaikissa tehtävissä Posti Palvelut Oy:ssä nykyisen jakelun työehtosopimuksen voimassa ollessa enintään 31.1.2021 saakka.

PAU ry on edellä sanotusta tuomiosta huolimatta rikkonut 12.10.2017 allekirjoitettuun työehtosopimukseen perustuvaa velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä panemalla Posti Palvelut Oy:ssä toimeen pakettilajittelun tehtävissä koko maassa lakon, joka on alkanut 25.11.2019 kello 00.00 ja jatkunut 27.11.2019 kello 10.00 jälkeen ensiksi alkaneisiin työvuoroihin saakka.

Lakossa on ollut noin 700 Posti Palvelut Oy:ssä pakettilajittelun tehtävissä toimivaa työntekijää ja toimihenkilöä, joista noin 600 on PAU ry:een järjestäytyneitä.

Työtaistelu ei kohdistu työehtosopimuksen normimääräyksiä vastaan, mutta merkitsee PAU ry:n kanssa sovitun työrauhamääräyksen rikkomista. PAU ry on päättänyt ja ilmoittanut työtaistelusta, joten se on siitä vastuussa.

Työtuomioistuin on 26.11.2019 antamallaan tuomiolla nro 114 asiassa R 78/19 vahvistanut, että PAU ry on rikkonut Posti Palvelut Oy:n ja PAU ry:n välillä 12.10.2017 allekirjoitettuun työehtosopimukseen perustuvan velvollisuutensa välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla 10.11.2019 työnseisauksesta Posti Palvelut Oy:ssä

koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa 25.11.2019 kello 00.00 ja 8.12.2019 kello 24.00 välisenä aikana. Työtuomioistuin on myös määrännyt tämän johdosta PAU ry:n maksettavaksi hyvityssakkoa.

Posti Palvelut Oy pyysi 26.11.2019 edellä sanotusta tuomiosta tiedon saatuaan PAU ry:tä lopettamaan kaikki työtaistelutoimenpiteet Posti Palvelut Oy:ssä välittömästi. PAU ry:ltä pyydettiin tämän vahvistamista vastaamalla kirjeeseen 26.11.2016 kello 18 mennessä. PAU ry ei kirjeeseen vastannut. PAU ry:llä on ollut mahdollisuus keskeyttää toimeenpanemansa lakko Posti Palvelut Oy:n pyynnön mukaisesti. Se ei kuitenkaan ole näin tehnyt.

PAU ry:n työtaisteluiden syyt ovat liittyneet sen vaatimuksiin viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluissa. PAU ry on vastustanut pakettiliiketoiminnan luovutusta Posti Oy:ltä Posti Palvelut Oy:lle ja vaatinut, että Posti Palvelut Oy:lle siirtyneet pakettilajittelijat tulisi palauttaa viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen piiriin.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu sovintoratkaisu 27.11.2019 kello 10.00. PAU ry on tämän jälkeen ilmoittanut päättävänsä työtaistelutoimenpiteensä.

Työtaistelulla uhkaaminen ja työtaistelun toimeenpaneminen ovat toisistaan itsenäisiä työtaisteluita, joista voidaan määrätä erilliset hyvityssakot (TT 2019:105). Ensimmäinen kannevaatimus on siten itsenäisesti ratkaistava työtuomioistuimen 26.11.2019 antamasta tuomiosta nro 114 asiassa R 78/19 riippumatta.

Hyvityssakkovaatimus

Jakelun työehtosopimukseen perustuvan työrauhavelvollisuuden rikkomisesta voidaan työehtosopimukseen osallinen liitto tuomita maksamaan hyvityssakkoa, joka määräytyy työehtosopimuslain mukaisesti. Posti Palvelut Oy:n ja PAU ry:n 12.10.2017 allekirjoittaman työehtosopimuksen työrauhamääräyksen oikeusvaikutukset määräytyvät samalla tavoin kuin jakelun työehtosopimuksen työrauhaa koskevan sopimusmääräyksen. Posti Palvelut Oy:llä on siten oikeus saada PAU ry:ltä hyvityssakkoa sopimuksen rikkomisen johdosta. Työtuomioistuin voi määrätä vaatimamme hyvityssakon (TT 2019:71 ja TT 2019:108).

Oikeudenkäyntikulut

Peruutetun kannevaatimuksen osalta asia on 20.1.2020 asti ollut epäselvä. PAU ry on 24.11.2019 päivätyllä työriitalain mukaiseksi ilmoitukseksi otsikoidulla ilmoituksella ilmoittanut työriitalain mukaisesta työnseisauksesta koskien postinjakelua, postinkäsittelyä ja postinkuljetusta sekä toimihenkilö- ja myymälätehtäviä koko maassa ajalla 9.12.2019 kello 00.00 – 22.12.2019 kello 24.00. Ilmoitusta ei ole osoitettu Posti Palvelut Oy:lle samalla tavoin kuin aikaisempia vastaavia ilmoituksia. Toisaalta postinjakelu ja -käsittelytehtävistä on rajattu työtaisteluiden ulkopuolelle vain Posti Palvelut Oy varhaisjakelun tehtävät. Posti Palvelut Oy on ollut siinä käsityksessä, että ilmoitus on koskenut myös Posti Palvelut Oy pakettilajittelutehtäviä. Posti Palvelut Oy on 26.11.2019 pyytänyt PAU ry:ltä selvennystä ilmoitukseen ja siihen, koskiko työtaistelu pakettilajittelun tehtäviä Posti Palvelut Oy:ssä. PAU ry ei vastannut kysymykseen.

Työtaistelun taustana oli, että työtaistelut olivat pitkään jatkuneet myös Posti Palvelut Oy:ssä työtuomioistuimen antamista tuomioista ja yhtiön PAU ry:lle lähettämistä kirjeistä huolimatta. Pelkkä työriitalain mukaisen ilmoituksen teksti ei tehnyt kysymystä lakon päättymisestä viimeistään 8.12.2019 vielä selväksi. Sähköpostitse 26.11.2019 PAU ry:n puheenjohtajalle ja liittosihteerille lähetettyyn kirjeeseen olisi ollut vastattavissa lyhyesti kyllä tai ei. PAU ry antoi asiassa kuitenkin selvän vastauksen 20.1.2020, jonka jälkeen toinen kannevaatimus oli aihetta peruuttaa.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on myöntänyt ensimmäisen kannevaatimuksen perusteeltaan.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on kanteen osittaisen peruuttamisen johdosta kiistänyt Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen määrältään ja paljoksunut toimeksiannon toimenpiteitä kahden tunnin osalta (380 euroa). Hyväksyttäväksi oikeudenkäyntikulujen määräksi se on katsonut 2.905 euroa. PAU ry:llä ei ole ollut muita vaatimuksia kanteen osittaisen peruuttamisen johdosta.

Perusteet

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää harkittaessa on alentavana tekijänä otettava huomioon, että työtuomioistuin on 26.11.2019 antamassaan tuomiossa nro 114 Dnro 78/19 velvoittanut vastaajan maksamaan hyvityssakkoa 10.000 euroa sen johdosta, että se on 10.11.2019 ilmoittanut työnseisauksesta Posti Palvelut Oy:ssä 25.11.2019 klo 00 ja 8.12.2019 klo 24 välisenä aikana. Saman työnseisauksen perusteella on siten jo tuomittu maksettavaksi hyvityssakko.

Lisäksi hyvityssakon määrää alentavana tekijänä on otettava huomioon, että kyseisen tuomion antamisen jälkeen vastaaja on ilmoittanut seuraavana päivänä 27.11.2019 klo 10 lopettavansa kaikki työtaistelutoimenpiteet. Tämän myötä työtaistelutoimenpiteet ovat myös tosiasiassa päättyneet ja uusia työtaistelutoimenpiteitä ei ole käynnistetty. Siten 10.11.2019 ilmoitettu työnseisaus on kestänyt vain alle kolme päivää.

Oikeudenkäyntikulut

Kantaja on peruuttanut haastehakemuksessa esitetyn toisen vahvistusvaatimuksen. Vastaajan näkemyksen mukaan toinen vahvistusvaatimus on ollut alun perin perusteeton. On ollut selvää, että 24.11.2019 annettu ilmoitus ei ole kohdistunut Posti Palvelut Oy:hyn. Vastaaja on 24.11.2019 antanut työriitalain mukaisen ilmoituksen työnseisauksesta, mutta ilmoitus ei ole kohdistunut Posti Palvelut Oy:hyn. Vastaaja ei ole siten uhannut Posti Palvelut Oy:tä työtaistelulla ja vaatimus on ollut näin ollen perusteeton.

Työriitalain mukainen ilmoitus, joka on annettu 24.11.2019, on samansisältöinen kuin aikaisemmin 10.11.2019 annettu ilmoitus työnseisauksen ajankohtaa lukuun ottamatta, mutta 24.11.2019 annetusta ilmoituksesta on jätetty pois Posti Palvelut Oy, koska ilmoitus ei ole kohdistunut kyseiseen yhtiöön. Ilmoituksessa mainittuja tehtäviä postinjakelua, postinkäsittelyä, postinkuljetusta sekä toimihenkilö- ja myymälätehtäviä tehdään ilmoituksessa mainituissa yhtiöissä Posti Oy:ssä ja Posti Kuljetus Oy:ssä. Selvennyksenä todettakoon, että postinkäsittelyä tehdään muun muassa Posti Oy:n postikeskuksissa.

Sekä 10.11.2019 että 24.11.2019 annetuissa ilmoituksissa on selvennyksenä todettu, että "työnseisaus ei koske sanomalehtien varhaisjakelua". Tätä selvennystä ei ole voitu tulkita niin, että ilmoitus olisi koskenut sanamuodostaan poiketen Posti Palvelut Oy:tä. 24.11.2019 annetun ilmoituksen sanamuoto on selvä. Ilmoituksessa ei ole mainittu Posti Palvelut Oy:tä eikä ilmoitusta ole osoitettu Posti Palvelut Oy:lle, joten jo ilmoituksen sanamuodon perusteella on ollut selvää, että ilmoitus ei kohdistu Posti Palvelut Oy:hyn miltään osin.

Lisäksi Posti Palvelut Oy:n selvennyspyyntö on lähetetty sähköpostitse 26.11.2019 klo 19:32 puheenjohtaja A:lle ja liittosihteeri B:lle. Molemmat vastaanottajat ovat tuolloin olleet neuvottelijoina valtakunnansovittelijan toimistolla, jossa on käyty neuvotteluja käsillä olevan mittavan työriidan ratkaisemiseksi, jonka myötä myös yhteiskunnallisesti laajat tukitoimenpiteet saataisiin päättymään. Valtakunnansovittelija on jättänyt myöhään samana iltana 26.11.2019 asiassa sovintoesityksen, johon on pyydetty osapuolilta vastauksia 27.11.2019 klo 10 mennessä. Sovintoesityksen antamisen jälkeen vastaaja on joutunut käymään sovintoesityksen ja ratkaisun sisältöä läpi hallintonsa kanssa. Työriidan ratkaisun aikaansaaminen on ollut tuolloin neuvottelijoiden tärkein prioriteetti ja ohittanut sähköpostien läpi käymisen. Tämän vuoksi Posti Palvelut Oy:n sähköpostiin on jäänyt vastaamatta 26.11.2019. Vastaajan hyväksyttyä valtakunnansovittelijan sovintoesityksen 27.11.2019 klo 10 on kuitenkin ollut selvää, että kaikki työtaistelutoimet päättyvät eikä uusia työtaistelutoimenpiteitä tule. Työtaistelutoimenpiteiden päättymisestä on tuolloin ilmoitettu vastapuolelle ja myös julkisuuteen.

Kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on edellä lausutun perusteella peruutetusta vahvistusvaatimuksesta aiheutuneiden toimenpiteiden osalta perusteeton, vastaajan näkemyksen mukaan kahden tunnin osalta (380 euroa).

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. varhaisjakelua koskeva sopimus 12.10.2017

2. työriitalain mukainen ilmoitus 24.11.2019

3. PAU ry:n verkkosivujen tiedote 24.11.2019

4. Posti Palvelut Oy:n kirje 26.11.2019 PAU ry:lle

5. Posti Palvelut Oy:n kirje 26.11.2019 PAU ry:lle

6. PAU ry:n verkkosivujen tiedote 24.11.2019

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. Työriitalain mukainen ilmoitus 24.11.2019

2. Työriitalain mukainen ilmoitus 10.11.2019

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Vahvistusvaatimus

PAU ry on myöntänyt rikkoneensa 12.10.2017 allekirjoitettuun työehtosopimukseen perustuvaa velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä panemalla Posti Palvelut Oy:ssä toimeen pakettilajittelun tehtävissä koko maassa lakon, joka on alkanut 25.11.2019 kello 00.00 ja jatkunut 27.11.2019 kello 10.00 jälkeen ensiksi alkaneisiin työvuoroihin saakka.

Kanteessa esitetty vahvistusvaatimus on hyväksyttävä myöntämisen perusteella.

Hyvityssakko

Työehtosopimuslain 10 §:n 1 momentin mukaan hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huomioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jättää tuomitsematta.

Lakossa on 25.11.2019 klo 00 ja 27.11.2019 kello 10 välisenä aikana ollut noin 700 Posti Palvelut Oy:ssä pakettilajittelun tehtävissä toimivaa työntekijää ja toimihenkilöä, joista noin 600 on PAU ry:een järjestäytyneitä.

Tapahtumainkulusta tässä PAU ry:n ja Posti Palvelut Oy:n välisessä työrauha-asiassa työtuomioistuin toteaa seuraavaa.

PAU ry ilmoitti 22.10.2019 päivätyllä työriitalain mukaiseksi ilmoitukseksi otsikoidulla ilmoituksella Posti Palvelut Oy:lle työriitalain mukaisesta työnseisauksesta yhtiössä

11.–24.11.2019. Työtuomioistuin vahvisti 14.11.2019 antamassaan tuomiossa TT 2019:108, että PAU ry oli rikkonut työehtosopimuksen velvoitemääräykseen perustuvaa velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla työnseisauksesta Posti Palvelut Oy:ssä koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa.

Työtuomioistuin velvoitti 26.11.2019 antamassaan tuomiossa TT 2019:114 PAU ry:n maksamaan Posti Palvelut Oy:lle työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoa työtuomioistuimen tuomiossa TT 2019:108 sopimuksen vastaiseksi vahvistaman työnseisausta koskevan uhkauksen johdosta sekä sen johdosta, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli ilmoituksensa mukaisesti pannut Posti Palvelut Oy:ssä toimeen pakettilajittelun tehtävissä koko maassa lakon, joka oli alkanut 11.11.2019 ja jonka Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli ilmoittanut jatkuvan 24.11.2019 saakka. Työtaistelua koskevasta uhkauksesta 22.10.2019 ja 11.11.2019 alkaneesta toteutuneesta työtaistelusta määrättiin yksi yhteinen 12.000 euron suuruinen hyvityssakko. Uhkauksesta ja toteutuneesta työtaistelusta on työtuomioistuimen oikeuskäytännössä tuomittu yksi yhteinen hyvityssakko silloin, kun niitä on käsitelty samassa oikeudenkäynnissä (ks. TT 2014:149, 2015:99, 2018:19). Toteutuneesta lakosta tuomittavan hyvityssakon määrässä taas on otettu alentavasti huomioon se, että uhkauksesta on jo aiemmin tuomittu hyvityssakko, ja nämä asiat olisi voitu käsitellä yhdellä kertaa ja tuomita niistä yksi hyvityssakko (ks. TT 2019:12).

Edelleen mainitussa 26.11.2019 annetussa tuomiossa TT 2019:114 vahvistettiin, että Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry oli rikkonut velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä ilmoittamalla 10.11.2019 työnseisauksesta yhtiössä koskien pakettilajittelun tehtäviä koko maassa 25.11.2019 ja 8.12.2019 välisenä aikana. PAU ry tuomittiin maksamaan hyvityssakkoa 10.000 euroa tämän työnseisausta koskevan uhkauksen johdosta.

Tuomiossa TT 2019:114 työtuomioistuin otti hyvityssakkojen määrää harkittaessa huomioon sen, että työtaistelua koskevat uhkaukset (22.10. ja 10.11.2019) oli annettu ennen kuin työtuomioistuin on antanut ratkaisunsa TT 2019:108 (14.11.2019). PAU ry:n työrauhavelvollisuuden laajuus oli siten ollut riidanalainen asia uhkauksia annettaessa. Huomioon otettiin toisaalta myös se, että PAU ry ei ollut peruuttanut työtaistelutoimia Posti Palvelut Oy:n pyynnön mukaisesti sen jälkeen, kun työtuomioistuin oli 14.11.2019 vahvistanut niiden olevan vastoin PAU ry:n ja Posti Palvelut Oy:n solmiman työehtosopimuksen työrauhalauseketta. Työtaistelutoimia ei ollut lopetettu tuomiota annettaessa.

Posti Palvelut Oy pyysi 26.11.2019 tuomiosta tiedon saatuaan PAU ry:tä lopettamaan kaikki työtaistelutoimenpiteet Posti Palvelut Oy:ssä välittömästi. PAU ry:ltä pyydettiin tämän vahvistamista vastaamalla kirjeeseen 26.11.2016 kello 18 mennessä. PAU ry ei vastannut kirjeeseen eikä keskeyttänyt toimeenpanemaansa lakkoa Posti Palvelut Oy:n pyynnön mukaisesti.

Työtaistelutoimenpiteet ovat siten jatkuneet työtuomioistuimen 26.11.2019 antamasta tuomiosta TT 2019:114 huolimatta, tosin vain hyvin lyhyen ajan. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin sovintoratkaisu 27.11.2019 kello 10. PAU ry ilmoitti tuolloin lopettavansa kaikki työtaistelutoimenpiteet. Siten 10.11.2019 ilmoitettu työnseisaus on kestänyt alle kolme päivää. Tässä asiassa on kyse tuon toteutuneen lakon johdosta tuomittavasta hyvityssakosta.

Työtuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä hyvityssakkojen määrää korottavana seikkana on otettu huomioon se, että työtaistelutoimenpiteet ovat jatkuneet työtuomioistuimen samassa asiassa antamasta, työtaistelutoimet lainvastaiseksi vahvistavasta tuomiosta huolimatta (ks. esim. TT 2015:108, 2014:155, 2014:184, 2013:176, 2013:41 ja 2013:50).

Työtuomioistuin toteaa, että se on edellä kuvatusti ottanut PAU ry:n 10.11.2019 tekemästä uhkauksesta hyvityssakkoja määrätessään (TT 2019:114, 26.11.2019) huomioon sen, että jo aiemmassa tuomiossa (TT 2019:108, 14.11.2019) PAU ry:n työtaistelutoimet on Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevilta osin katsottu työehtosopimuksen vastaisiksi, eikä työtaistelutoimia ole tästä huolimatta keskeytetty. Kanteessa tarkoitettu lakko on aloitettu 25.11.2019 työtuomioistuimen aiemmin 14.11.2019 antamasta tuomiosta huolimatta ja se on jatkunut vielä työtuomioistuimen 26.11.2019 antaman tuomion jälkeen. Näiden seikkojen ohella nyt käsiteltävässä asiassa hyvityssakkoa määrättäessä on kuitenkin perusteltua ottaa huomioon tuomiolla TT 2019:114 PAU ry:n uhkauksesta jo maksettavaksi tuomittu 10.000 euron hyvityssakko ja se, että työtaistelutoimet ovat päättyneet tuon tuomion antamisesta seuraavana päivänä, joskin vasta sovintoehdotuksen hyväksymisen myötä.

Peruutettu kannevaatimus

Siltä osin kuin Posti Palvelut Oy on peruuttanut kanteensa, kanne on jätettävä sillensä.

Oikeudenkäyntikulut

Kanne hyväksytään muutoin paitsi siltä osin kuin Posti Palvelut Oy on peruuttanut kanteen haastehakemuksessa esitetyn toisen kannevaatimuksen osalta. Tältä osin kanne on jätettävä sillensä.

Posti Palvelut Oy on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi 3.285 euroa. Asiamies on veloittanut 6,5 tunnin ajankäytöstä. Posti Palvelut Oy on lisäksi katsonut, että peruutetusta kannevaatimuksesta huolimatta PAU ry on velvoitettava korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

PAU ry on katsonut, että Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on peruutetusta vahvistusvaatimuksesta aiheutuneiden toimenpiteiden osalta perusteeton. Se on paljoksunut oikeudenkäyntikuluvaatimusta siltä osin kuin kantajan asiamies on käyttänyt toimenpiteiden suorittamiseen enemmän kuin 4,5 tuntia. Hyväksyttäväksi määräksi se on siten katsonut 2.905 euroa.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan asianosaisen, jonka kanne jätetään tutkimatta, katsotaan hävinneen asian. Pykälän 2 momentin mukaan jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.

Pääsääntöisesti kulujen korvaaminen kanteen peruuttamistilanteessa rinnastuu mainitun 7 §:n 1 momentin mukaiseen kanteen tutkimatta jättämiseen. Kanteen peruuttaminen merkitsee siten lähtökohtaisesti sitä, että asianosainen on hävinnyt asian. Kuten säännöksen esitöissä (HE 191/1993 vp s. 15) on todettu, erityinen syy pääsäännöstä poikkeamiseen on varsinkin tilanteessa, jossa peruuttaminen on tapahtunut sen vuoksi, että vastaaja vireillepanon jälkeen on täyttänyt vaaditun suorituksen. Kantaja on silloin asiallisesti voittanut asian, jolloin hänen tulee saada kulunsa korvattua. Tällaisesta tilanteesta ei tässä asiassa ole kyse. Työtuomioistuin katsoo, että asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi aihetta poiketa edellä mainitusta säännöksestä ilmenevästä pääsäännöstä.

PAU ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin se on hävinnyt asian. Työtuomioistuin katsoo oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi PAU ry:n hyväksymän määrän 2.905 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin

vahvistaa, että PAU ry on rikkonut 12.10.2017 allekirjoitettuun työehtosopimukseen perustuvaa velvollisuuttaan välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä Posti Palvelut Oy:ssä panemalla Posti Palvelut Oy:ssä toimeen pakettilajittelun tehtävissä koko maassa lakon, joka on alkanut 25.11.2019 kello 00.00 ja jatkunut 27.11.2019 kello 10.00 jälkeen ensiksi alkaneisiin työvuoroihin saakka,

velvoittaa PAU ry:n maksamaan Posti Palvelut Oy:lle 12.10.2017 allekirjoitetussa työehtosopimuksessa sovitun työrauhavelvollisuuden rikkomisesta johtuvaa hyvityssakkoa edellä kerrotun työtaistelun johdosta 2.500 euroa, sekä

velvoittaa PAU ry:n korvaamaan Posti Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.905 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antamispäivästä.

Muilta osin asia jätetään sillensä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Pakkala, Nyyssölä, Lavikkala, Lehto ja Fremer jäseninä. Asia on ratkaistu puheenjohtajan esittelystä.

Tuomiosta on äänestetty.

Eri mieltä olevien jäsenten lausunto:

Jäsen Fremer, jonka lausuntoon jäsen Lehto yhtyi, lausui:

Työtuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan hyvityssakkoja on korotettava, jos lakko jo annetusta tuomiosta huolimatta jatkuu. Korotusten on oltava oikeassa suhteessa toisiinsa.

Tässä tapauksessa ensimmäisestä uhkauksesta ja lakosta on tuomittu 12.000 euron sakkoon ja toisesta uhkauksesta 10.000 euron sakkoon. Tässä asiassa on kyse 25.11.2019 alkaneen lakon johdosta tuomittavasta hyvityssakosta. Viimeisin lakko on päättynyt työtuomioistuimen 26.11.2019 antaman, viimeisimmän asiakokonaisuutta koskevan ratkaisun jälkeisenä päivänä. Lakko on kestänyt suhteellisen lyhyen ajan. Lakkoa, sen luonnetta, tapahtumainkulkua ja tähän kokonaisuuteen liittyviä aikaisempia työtuomioistuimen ratkaisuja on katsottava kokonaisuutena eikä vain peilata aikaisempiin, laittomia lakkoja koskeviin oikeustapauksiin. Merkitystä on myös sillä, että tapausta on arvioitava työehtosopimuslain 10 §:n mukaan. Näillä perusteilla katson riittäväksi hyvityssakon määräksi 700 euroa. Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta olen samaa mieltä enemmistön kanssa.

 
Julkaistu 29.4.2020