TT 2020:48

Kanteen tutkiminen
Oikeudenkäyntikulut
Työrauha
Ulosmarssi
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Diaarinumero: R 68/19, R 69/19
Antopäivä: 1.62020

Ulosmarssien sekä ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen syynä oli ollut työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan päätöksiin yhteistoimintamenettelyn jälkeen. Työtaistelutoimenpiteiden kautta ammattiosastot olivat osoittaneet mieltään työnantajan säästökeinoja vastaan. Työtaistelut olivat siten kohdistuneet voimassa olleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Myöntämistensä perusteella ammattiosastot tuomittiin hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta ja ammattiliitot valvontavelvollisuutensa laiminlyönnin johdosta. Toisessa yhdessä käsittelyistä asioista pääsopijajärjestön esittämä vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä toisen asian vireilläolovaikutuksen johdosta hylättiin. Pääsopijajärjestö tuomittiin kummassakin asiassa erikseen hyvityssakkoihin valvontavelvollisuutensa laiminlyönnin johdosta, koska sen alaisten eri ammattiliittojen ammattiosastot olivat itsenäisesti tehneet päätöksensä ryhtyä työtaisteluihin ja pääsopijajärjestön valvontavelvollisuus kohdistui erikseen sen alayhdistysten toimiin. Yhdessä käsitellyistä asioista perittiin yksi oikeudenkäyntimaksu, joka jaettiin puoliksi asioiden kesken.

KANTAJA

Kunnallinen työmarkkinalaitos

VASTAAJA

Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry

KUULTAVAT

Tehy ry (vain R 68/19)

Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry (vain R 68/19)

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (vain R 69/19)

SuPerin Kys:n ao ry (vain R 69/19)

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Asiassa R 68/19 Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry (Tehyn ammattiosasto) ja asiassa R 69/19 SuPerin Kys:n ao ry (SuPerin ammattiosasto) olivat järjestäneet Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työsuhteisia jäseniään koskevat seuraavat työtaistelut: ulosmarssi 19.9.2019 kello 14.30 - 15 ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto 19.9.2019 kello 14.30 ja 26.9.2019 kello 16.00 välisenä aikana.

Ulosmarssiin oli osallistunut 48 Tehyn ammattiosaston jäsentä, mukaan lukien ammattiosaston puheenjohtaja ja kolme pääluottamusmiestä. SuPerin ammattiosastosta ulosmarssiin oli osallistunut yksi jäsen vapaa-aikanaan.

Työnantaja oli antanut esityksen 250 henkilön työpanoksen vähentämisestä. Ulosmarssin sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon syynä oli ollut työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan päätöksiin yhteistoimintamenettelyn jälkeen. Niiden kautta Tehyn ja SuPerin ammattiosastot olivat osoittaneet mieltään työnantajan säästökeinoja vastaan.

Tehyn ammattiosastossa oli 2.438 maksavaa jäsentä, ja SuPerin ammattiosastossa oli 171 maksavaa jäsentä. Tehy ry (Tehy) ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (SuPer) olivat Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n (KoHo) jäsenjärjestöjä.

R 68/19

KANNE

Vaatimukset

Kunnallinen työmarkkinalaitos on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry:n maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla työrauhavelvollisuuden rikkomisesta

- tuomitsee Tehy ry:n maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla valvontavelvollisuuden rikkomisesta

- tuomitsee Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla valvontavelvollisuuden rikkomisesta ja

- velvoittaa asiassa R 68/19 Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry:n, Tehy ry:n ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n sekä asiassa R 69/19 SuPerin Kys:n ao ry:n, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut 2.650 eurolla korkoineen, jos asiassa tuomitaan yksi oikeudenkäyntimaksu, tai 4.700 eurolla korkoineen, jos asiassa tuomitaan kaksi oikeudenkäyntimaksua.

Perusteet

Työtaistelutoimenpiteiden kohdistuminen työehtosopimukseen

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan työnjohtomääräyksen kautta myös työnantajan liikkeenjohdolliset ratkaisut saavat työrauhasuojan. Työtaisteluilla oli pyritty painostamaan työnantajaa asiassa, joka kuului työnantajan työnjohto-oikeuteen ja liikkeenjohtovaltaan. Ulosmarssi sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto olivat siten kohdistuneet noudatettavan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018 - 2019 I luvun 5 §:n työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa.

Ammattiosaston, ammattiliiton ja pääsopijajärjestön vastuu

Ulosmarssiin olivat osallistuneet Tehyn ammattiosaston puheenjohtaja ja kolme pääluottamusmiestä. Tehyn ammattiosasto oli ohjeistanut jäseniään osallistumaan ulosmarssiin työajalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja hallintojohtaja oli saanut tiedon ulosmarssista sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta 19.9.2019 kello 10.31 Tehyn ammattiosaston puheenjohtajan lähettämällä sähköpostilla.

Kunnallinen työmarkkinalaitos oli välittömästi saatuaan tiedon työtaisteluista pyytänyt kirjallisesti KoHoa ja Tehyä ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin työtaistelun keskeyttämiseksi. Tehy ja KoHo olivat ryhtyneet valvontatoimenpiteisiin, mutta tällä ei ollut ollut mitään vaikutusta työtaisteluihin, vaan ulosmarssi ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto olivat tapahtuneet ennakkoilmoituksen mukaisesti. Tehy ja KoHo eivät olleet ryhtyneet minkäänlaisiin toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi, keskeyttämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Tehy ja KoHo olivat siten laiminlyöneet työehtosopimuslain mukaan niille kuuluvan valvontavelvollisuutensa sallimalla jäsentensä ryhtyä työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain vastaiseen työtaisteluun sekä laiminlyöneet ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin työrauhan ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

Hyvityssakko

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto aiheutti ainakin 20. ja 21.9.2019 välisenä yönä sen, että päivystyspoliklinikalla seurantayksikkö oli ollut suljettuna, koska sinne ei ollut saatu hoitohenkilöstöä. Ensihoidossa muutama tehtävä oli jäänyt odottamaan uuden vuoron alkua, koska työaika olisi mennyt ylityöksi, vaikka varsinaista työvuoroa oli ollut vielä jäljellä.

VASTAUS

Vastaus

Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry, Tehy ry ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry ovat katsoneet, että käsillä oleva asia R 68/19 tulisi käsitellä yhdessä asian R 69/19 kanssa.

Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa sekä Tehy ry ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry ovat myöntäneet laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry on kuitenkin katsonut, että sitä ei voida tuomita tässä asiassa hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä, jos se tuomitaan hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä asiassa R 69/19.

Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry, Tehy ry ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry ovat paljoksuneet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimusta.

Perusteet

Asian käsittely

Käsillä oleva asia R 68/19 tuli käsitellä yhdessä asian R 69/19 kanssa, koska niissä oli kyse samoista tapahtumainkuluista.

Hyvityssakko

Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry

Jos KoHo tuomitaan hyvityssakkoon asiassa R 68/19, sitä ei voida tuomita hyvityssakkoon asiassa R 69/19 samoihin tapahtumiin perustuvan valvontavelvollisuuden laiminlyönnin perusteella. Mikäli KoHo tuomittaisiin maksamaan hyvityssakkoa erikseen siitä, että se ei ole valvonut Tehyä ja sen alaosastoa, sekä siitä, että se ei ole valvonut SuPeria ja sen alaosastoa, lopputulos olisi vakiintuneelle työmarkkinakäytännölle vieras. Käytännössä tällaisen vaatimuksen hyväksyminen avaisi mahdollisuuden esimerkiksi sille, että työntekijäliitto vaatisi sataa erillistä hyvityssakkoa sadalla erillisellä haastehakemuksella tilanteessa, jossa kunta olisi samaan aikaan laiminlyönyt päivittää sadan eri työntekijänsä kirjalliset tehtäväkuvaukset työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Jos työtuomioistuin tuomitsee KoHon molemmissa asioissa hyvityssakkoon, hyvityssakon tulee kussakin asiassa olla puolet siitä, mitä se muuten olisi.

Hyvityssakon määrä

Ulosmarssiin oli osallistunut hyvin pieni määrä työntekijöitä. Ulosmarssi oli kestänyt vain lyhyen ajan eikä siitä ollut edes väitetty koituneen työnantajalle mitään konkreettista vahinkoa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon seurauksena työntekijät eivät olleet rajoittaneet työntekoaan millään tavalla siitä, mihin he normaalisti olivat olleet velvollisia. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei siten voinut olla syy-yhteydessä sellaiseen vahinkoon, jota siitä oli kanteessa väitetty aiheutuneen. Väitetyillä vahingoilla ei ollut joka tapauksessa merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Päivystyspoliklinikan seurantayksikön sulkeminen oli johtunut työntekijän äkillisestä sairauslomasta, ei ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Seurantayksikkö oli ollut suljettuna vastaavista syistä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolisenakin aikana, esimerkiksi 11.8.2019 ja 11. - 12.9.2019. Ensihoidossa toiminta ei ollut millään tavalla poikennut siitä, miten se oli järjestetty ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolisena aikana.

Asiassa ei ollut tullut esille muitakaan seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon hyvityssakkojen

määrää korottavina tekijöinä. Näin ollen hyvityssakkoja ei ollut perusteita tuomita korkeammiksi kuin työtuomioistuimen tuomiossa TT 2019:98 oli tuomittu.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikuluvaatimus oli liiallinen siltä osin kuin 2.050 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu oli vaadittu sekä asiassa R 68/19 että asiassa R 69/19, vaikka ne olisi ollut mahdollista ja tavanomaista saattaa vireille yhdellä haastehakemuksella. Samoihin tapahtumainkulkuihin perustuvia asioita ei ollut perusteita käsitellä erikseen. Näin ollen oikeudenkäyntimaksusta voitiin tarpeellisena ja kohtuullisena oikeudenkäyntikuluna tuomita vastapuolen maksettavaksi vain puolet eli 1.025 euroa asiassa R 68/19 ja puolet asiassa R 69/19. Nyt käsillä oleva tapaus erosi niistä työtuomioistuimen ratkaisemista asioista (esim. TT 2019:11 ja TT 2018:107), joissa oli ollut kyse ajallisesti toisistaan eroavista työtaisteluista tai eri vahingonkärsijöistä ja joissa useamman kanteen perusteella oli peritty useampi oikeudenkäyntimaksu. Nyt kanne oli pantu vireille vasta työtaistelutoimien päätyttyä, työtaistelut olivat olleet samanaikaisia ja kohdistuneet vain yhteen työnantajaan. Mitään perustetta useammalle kuin yhdelle haastehakemukselle ei ollut ollut.

R 69/19

KANNE

Vaatimukset

Kunnallinen työmarkkinalaitos on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee SuPerin Kys:n ao ry:n maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla työrauhavelvollisuuden rikkomisesta

- tuomitsee Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla valvontavelvollisuuden rikkomisesta

- tuomitsee Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla valvontavelvollisuuden rikkomisesta ja

- velvoittaa asiassa R 68/19 Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry:n, Tehy ry:n ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n sekä asiassa R 69/19 SuPerin Kys:n ao ry:n, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut 2.650 eurolla korkoineen, jos asiassa tuomitaan yksi oikeudenkäyntimaksu, tai 4.700 eurolla korkoineen, jos asiassa tuomitaan kaksi oikeudenkäyntimaksua.

Perusteet

Työtaistelutoimenpiteiden kohdistuminen työehtosopimukseen

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan työnjohtomääräyksen kautta myös työnantajan liikkeenjohdolliset ratkaisut saavat työrauhasuojan. Työtaisteluilla oli pyritty painostamaan työnantajaa asiassa, joka kuului työnantajan työnjohto-oikeuteen ja liikkeenjohtovaltaan. Ulosmarssi sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto olivat siten kohdistuneet noudatettavan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018 - 2019 I luvun 5 §:n työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa.

Ammattiosaston, ammattiliiton ja pääsopijajärjestön vastuu

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja hallintojohtaja oli saanut tiedon ulosmarssista sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta 19.9.2019 kello 11.10 SuPerin ammattiosaston puheenjohtajan lähettämällä sähköpostilla.

Kunnallinen työmarkkinalaitos oli välittömästi saatuaan tiedon työtaisteluista pyytänyt kirjallisesti KoHoa ja SuPeria ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin työtaistelun keskeyttämiseksi. SuPer ja KoHo olivat ryhtyneet valvontatoimenpiteisiin, mutta tällä ei ollut ollut mitään vaikutusta työtaisteluihin, vaan ulosmarssi ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto olivat tapahtuneet ennakkoilmoituksen mukaisesti. SuPer ja KoHo olivat siten laiminlyöneet työehtosopimuslain mukaan niille kuuluvan valvontavelvollisuutensa sallimalla jäsentensä ryhtyä työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain vastaiseen työtaisteluun sekä laiminlyöneet ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin työrauhan ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

Hyvityssakko

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli aiheuttanut ainakin 20. ja 21.9.2019 välisenä yönä sen, että päivystyspoliklinikalla seurantayksikkö oli ollut suljettuna, koska sinne ei ollut saatu hoitohenkilöstöä. Ensihoidossa muutama tehtävä oli jäänyt odottamaan uuden vuoron alkua, koska työaika olisi mennyt ylityöksi, vaikka varsinaista työvuoroa oli ollut vielä jäljellä.

VASTAUS

Vastaus

SuPerin Kys:n ao ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry ovat katsoneet, että käsillä oleva asia R 69/19 tulisi käsitellä yhdessä asian R 68/19 kanssa.

SuPerin Kys:n ao ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. SuPerin Kys:n ao ry ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry ovat paljoksuneet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimusta oikeudenkäyntimaksun osalta.

Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry on vaatinut, että työtuomioistuin ensisijaisesti jättää kanteen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää kanteen kokonaisuudessaan sen osalta.

Perusteet

Asian käsittely

Asiat R 68/19 ja R 69/19 tuli niiden asiallisen yhteyden vuoksi käsitellä yhdessä ja ratkaista yhdellä tuomiolla, koska asioissa oli sama kantaja ja kanteet johtuivat olennaisesti samasta perusteesta sekä tähtäsivät päällekkäisiin oikeusseuraamuksiin. Asioiden yhdessä käsittelemistä puolsi myös se, että asioissa tulisi näin perittäväksi vain yksi oikeudenkäyntimaksu (ks. TT 2019:105).

Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry

Kunnallinen työmarkkinalaitos oli nostanut KoHoa vastaan samasta asiasta kaksi työtuomioistuimessa vireillä olevaa kannetta eli asiat R 68/19 ja R 69/19. Kanteet perustuivat samaan tosiseikastoon ja myös kannevaatimus oli molemmissa asioissa KoHon osalta sama. Asiassa R 68/19 KoHo oli jo myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa.

Kun tässä asiassa oli kyse asiallisesti samasta laiminlyönnistä, hyvityssakkoseuraamus ei voinut tulla toiseen kertaan käsiteltäväksi (lis pendens) ja tuomittavaksi. Yksinään se seikka, että KoHon valvontavelvollisuuden piirissä oli sinänsä ollut sekä SuPer että Tehy, ei tehnyt valvontavastuun laiminlyönnistä "kaksinkertaista", kun valvontavastuun perustana oli ollut yksi ja sama tapahtumainkulku. Kantaja ei ollut esittänyt asiassa muitakaan seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida Kohon menettelyä asioissa R 68/19 ja R 69/19 kahtena erillisenä laiminlyöntinä. KoHon valvontavelvollisuuden laiminlyöntiä oli siten arvioitava yhtenä valvontavelvollisuuden laiminlyöntinä hyvityssakkoa määrättäessä eikä perustetta kahden hyvityssakon määräämiselle kahdessa erillisessä oikeudenkäynnissä ollut. Muunlainen johtopäätös olisi myös vakiintuneelle työmarkkinakäytännölle vieras. Mikäli työtuomioistuin kuitenkin päätyisi tuomitsemaan kaksi hyvityssakkoa samasta laiminlyönnistä, tulisi hyvityssakon suuruus kussakin asiassa määrätä puolikkaana siitä, mitä se muuten olisi.

Hyvityssakko

Ulosmarssi oli ollut lyhytkestoinen ja sen osallistujamäärä oli ollut pieni. Ulosmarssiin oli osallistunut yksi SuPerin ammattiosaston jäsen vapaa-aikanaan. Asiassa ei ollut tullut esille, että ulosmarssista olisi aiheutunut työnantajalle konkreettista vahinkoa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon seurauksena työntekijät eivät olleet rajoittaneet työntekoaan millään tavalla siitä, mihin he normaalisti olivat olleet velvollisia. Näin ollen ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei ollut voinut sellaisenaan aiheuttaa seurauksia, jollaisia oli kanteessa katsottu siitä aiheutuneen.

Asiassa ei ollut tullut esille muitakaan seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon hyvityssakkojen määriä korottavina tekijöinä. Hyvityssakkojen suuruuden määrittämisessä tuli noudattaa vastaavaa linjaa kuin ratkaisussa TT 2019:98.

Oikeudenkäyntikulut

Kunnallinen työmarkkinalaitos oli nostanut kaksi kannetta, jotka molemmat johtuivat olennaisesti samasta perusteesta sekä tähtäsivät osin päällekkäisiin oikeusseuraamuksiin.

Asiat olisi niiden asiallisen yhteyden vuoksi voitu ja olisi ollut tarkoituksenmukaistakin nostaa yhdellä kanteella. Kun kahden kanteen nostaminen ei ollut ollut objektiivisesti arvioiden tarpeellista, vastapuolten kuluvastuun piirissä ei voinut kohtuudella olla enempää kuin yhteensä yhden oikeudenkäyntimaksun korvaaminen Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle. Kuluvaatimus tulisi oikeudenkäyntimaksun osalta vähintäänkin jakaa asioiden R 68/19 ja R 69/19 kesken eikä oikeudenkäyntimaksusta tullut tässä asiassa tuomita korvattavaksi enempää kuin puolet.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. SuPerin Kys:n ao ry:n ilmoitus työtaistelusta

2. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valvontapyyntö

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Käsittelyratkaisut

Asioiden käsitteleminen yhdessä

Asiassa R 68/19 Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry (KoHo), Tehy ry (Tehy) ja Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry (Tehyn ammattiosasto) sekä asiassa R 69/19 KoHo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (SuPer) ja SuPerin Kys:n ao ry (SuPerin ammattiosasto) ovat pyytäneet asioiden käsittelemistä yhdessä. Kunnallinen työmarkkinalaitos on hyväksynyt vaatimuksen. Työtuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla päättänyt käsitellä asiat R 68/19 ja R 69/19 yhdessä.

Tutkimatta jättämistä koskeva vaatimus

Asiassa R 69/19 KoHo on vaatinut ensisijaisesti, että työtuomioistuin jättää kanteen tutkimatta sen osalta. KoHo on perustellut vaatimustaan sillä, että mainitussa asiassa oli sen osalta asiallisesti kyse samasta laiminlyönnistä kuin asiassa R 68/19 ja siinä KoHo oli jo myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. Hyvityssakkoseuraamus ei voinut tulla toiseen kertaan käsiteltäväksi ja tuomittavaksi lis pendens -vaikutuksen johdosta.

Työtuomioistuin toteaa, että niin sanottu vireilläolo- eli lis pendens -vaikutus tarkoittaa, ettei samaa asiaa saa oikeudenkäynnin kestäessä saattaa toisen oikeudenkäynnin kohteeksi. Nyt käsiteltävänä olevista asioista työehtosopimuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu KoHon valvontavelvollisuus on kohdistunut asiassa R 68/19 Tehyn ammattiosaston päättämiin työtaistelutoimenpiteisiin ja asiassa R 69/19 SuPerin ammattiosaston päättämiin työtaistelutoimenpiteisiin. Näin ollen kyse ei ole sillä tavoin samasta asiasta, että asian R 69/19 tutkiminen estyisi asian R 68/19 vireilläolovaikutuksen johdosta. Vaatimus asian R 69/19 tutkimatta jättämisestä KoHon osalta hylätään.

Pääasiaratkaisu

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa oli järjestetty edellä kuvatuin tavoin seuraavat työtaistelut: ulosmarssi 19.9.2019 kello 14.30 - 15 ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto 19.9.2019 kello 14.30 ja 26.9.2019 kello 16.00 välisenä aikana.

Ulosmarssiin oli osallistunut yhteensä 49 työntekijää, joista 48 oli ollut Tehyn ammattiosaston jäseniä. Myös Tehyn ammattiosaston puheenjohtaja ja kolme pääluottamusmiestä olivat osallistuneet ulosmarssiin. SuPerin ammattiosastosta ulosmarssiin oli osallistunut yksi jäsen vapaa-aikanaan. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, kuinka monta kertaa ylitöiden tekemisestä tai vuoron vaihtamisesta oli kieltäydytty ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta.

Ulosmarssin sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon syynä oli ollut työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan päätöksiin yhteistoimintamenettelyn jälkeen. Työnantaja oli antanut esityksen 250 henkilön työpanoksen vähentämisestä. Työtaistelutoimenpiteiden kautta Tehyn ja SuPerin ammattiosastot olivat osoittaneet mieltään työnantajan säästökeinoja vastaan. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen I luvun 5 §:n työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa.

Ammattiosaston, ammattiliiton ja pääsopijajärjestön vastuu ja hyvityssakot

Asiassa R 68/19 on myönnetty Tehyn ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuutensa sekä Tehyn ja KoHon laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa. KoHo on kuitenkin katsonut, että sitä ei voida tuomita samoihin tapahtumiin perustuvan valvontavelvollisuuden laiminlyönnin perusteella hyvityssakkoon sekä asiassa R 68/19 että asiassa R 69/19.

Asiassa R 69/19 on myönnetty SuPerin ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuutensa ja SuPerin laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa. KoHo on vaatinut työtuomioistuinta hylkäämään kanteen sen osalta, koska asiallisesti kyse oli ollut samasta laiminlyönnistä kuin asiassa R 68/19, jossa KoHo oli jo myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa. Yksistään se seikka, että KoHon valvontavelvollisuuden piirissä olivat sekä SuPer että Tehy, ei johtanut siihen, että KoHo olisi laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa kahteen kertaan, kun valvontavastuun perustana oli ollut yksi ja sama tapahtumainkulku.

Työtuomioistuin toteaa, että myöntämisensä perusteella Tehyn ammattiosasto ja SuPerin ammattiosasto on tuomittava hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta. Samoin myöntämisensä perusteella Tehy ja SuPer on tuomittava hyvityssakkoihin valvontavelvollisuutensa laiminlyönnin johdosta.

KoHon osalta työtuomioistuin toteaa, että Tehyn ja SuPerin ammattiosastot ovat kummatkin tehneet itsenäisesti päätöksensä ryhtyä työtaisteluihin. Koska työehtosopimuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu KoHon valvontavelvollisuus on kohdistunut erikseen sen alayhdistysten toimiin, se tulee tuomita hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä kummassakin asiassa.

Asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto olisi aiheuttanut sellaisia seurauksia päivystyspoliklinikan seurantayksikön toimintaan ja ensihoidon tehtäviin, joihin Kunnallinen työmarkkinalaitos on vedonnut. Asioissa ei ole tullut esille muitakaan sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakkojen määriä tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakkojen määriä arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteiden kestot, niihin osallistuneiden lukumäärät, ammattiosastojen koot ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Tehyn ammattiosasto, Tehy, SuPerin ammattiosasto, SuPer ja KoHo ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut. Mainitut tahot ovat paljoksuneet oikeudenkäyntikuluvaatimusta oikeudenkäyntimaksun osalta ja katsoneet, että yksi oikeudenkäyntimaksu tulee jakaa asioiden R 68/19 ja R 69/19 kesken. Muilta osin oikeudenkäyntikuluvaatimusta, jonka määrä ilman oikeudenkäyntimaksua on ollut Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen mukaan asiaa kohden 300 euroa, ei ole paljoksuttu.

Työtuomioistuin toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhdessä käsiteltävistä asioista peritään yksi oikeudenkäyntimaksu. Työtuomioistuin harkitsee näin ollen oikeaksi velvoittaa Tehyn ammattiosaston, Tehyn, SuPerin ammattiosaston, SuPerin ja KoHon korvaamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle muiden oikeudenkäyntikulujen ohella kummassakin asiassa puolet oikeudenkäyntimaksun määrästä (ks. TT 2016:46).

Tuomiolauselma

Asia R 68/19

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.500 euroa, Tehy ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.000 euroa ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 2.000 euroa.

Tehyn Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry, Tehy ry ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 1.325 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Asia R 69/19

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla SuPerin Kys:n ao ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 300 euroa, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 500 euroa ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 500 euroa.

SuPerin Kys:n ao ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 1.325 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Kröger, Nyyssölä, Wilska, Komulainen ja Stenholm jäseninä. Esittelijä on ollut Kalske.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 1.6.2020