TT 2020:49

Lakko
Työrauha
Työrauhavelvollisuuden rikkominen

Diaarinumero: R 75/19
Antopäivä: 1.6.2020

Työtaistelun syynä olivat olleet yhtiössä käydyt yhteistoimintaneuvottelut lomauttamisista työn tilapäisen vähentymisen johdosta. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantaja päättää työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä työnjohto-oikeudesta. Ammattiosasto myönsi tältä osin rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Satamaoperaattorit ry

VASTAAJA

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

KUULTAVA

Rauman Satamamiehet ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä oli järjestetty työtaistelu 26.8.2019 kello 11.00 - 28.8.2019 kello 6.00. Työtaisteluun oli osallistunut Rauman Satamamiehet ry:n 182 kaksivuorotyötä tekevää ja 13 kolmivuorotyötä tekevää ahtaajaa.

Työtaistelun syynä olivat olleet yhtiössä käydyt yhteistoimintaneuvottelut lomauttamisista työn tilapäisen vähentymisen johdosta. Pääluottamusmies oli 26.8.2019 pitänyt ahtaajille tiedotustilaisuuden neuvottelujen etenemisestä. Tiedotustilaisuudessa oli käsitelty myös neuvotteluissa esillä ollutta ja keskeneräistä yhtiön esitystä lomautusmalliksi. Välittömästi tiedotustilaisuuden jälkeen työvuorossa olleet ahtaajat olivat poistuneet työstä. Samana iltapäivänä iltavuoron alussa pääluottamusmies oli ilmoittanut työtaistelun päättyvän 28.8.2019 kello 6.00, kuten oli tapahtunutkin.

Rauman Satamamiehet ry:ssä on noin 400 maksavaa ja työssäkäyvää jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Satamaoperaattorit ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Rauman Satamamiehet ry:n hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja

- velvoittaa Rauman Satamamiehet ry:n korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut 2.600 eurolla korkoineen.

Perusteet

Rauman Satamamiehet ry oli järjestänyt edellä kerrotuin tavoin työehtosopimuslain vastaisen työtaistelun X Oy:ssä. Työtaistelu oli järjestetty heti pääluottamusmiehen järjestämän tiedotustilaisuuden jälkeen. Pääluottamusmies oli tiedottanut työtaistelusta ja sen syistä muun muassa sanomalehti Länsi-Suomen uutissivustolla seuraavasti: "Iltavuoro teki saman päätöksen kuin aamuvuoro. Yövuoro tulee osittain töihin. Pääsyy on, että lomautuksia ei ymmärretä". Työtaisteluun oli osallistunut muiden ohessa viisi Rauman Satamamiehet ry:n toimikunnan varsinaista jäsentä, joista yksi oli ollut varapääluottamusmies, ja kaksi varajäsentä.

Työtaistelu oli kohdistunut ahtausalan työehtosopimuksen (2019 - 2021) 6 §:n 1 kohdan määräykseen, jonka mukaan työnantaja päättää työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä työnjohto-oikeudesta.

VASTAUS

Vastaus

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ja Rauman Satamamiehet ry ovat myöntäneet Rauman Satamamiehet ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan. Niillä ei ole ollut huomauttamista Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen johdosta.

Perusteet

Rauman Satamamiehet ry:n jäsenet olivat kerrotuin tavoin osallistuneet työtaisteluun. Työtaistelutoimenpiteen perusteena oli ollut X Oy:n toiminnasta aiheutunut hetkellinen tunnereaktio työntekijöiden keskuudessa. Yhtiössä oli yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä käsitelty työntekijöiden lomauttamista. Lomauttamisuhka oli koettu työntekijöiden keskuudessa ahdistavana ja ahdistus oli purkautunut yhteisenä päätöksenä järjestää mielenilmaisu.

Rauman Satamamiehet ry:n koko yhdistyksenä, sen taloudellinen tilanne sekä yhtiön ja Rauman Satamamiehet ry:n eriarvoinen asema toimijoina tuli ottaa huomioon hyvityssakon määrää arvioitaessa. Rauman Satamamiehet ry ja yhtiö eivät olleet tasavertaisessa asemassa.

TODISTELU

Asiaan osalliset eivät ole nimenneet todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä on järjestetty edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka on alkanut 26.8.2019 kello 11.00 ja päättynyt 28.8.2019 kello 06.00. Työtaisteluun on osallistunut 195 työntekijää.

Työtaistelun syynä ovat olleet yhtiössä käydyt yhteistoimintaneuvottelut lomauttamisista työn tilapäisen vähentymisen johdosta. Työtaistelu on siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen määräykseen, jonka mukaan työnantaja päättää työntekijöiden ottamisesta ja erottamisesta sekä työnjohto-oikeudesta.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Rauman Satamamiehet ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden lukumäärä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Rauman Satamamiehet ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Satamaoperaattorit ry:n oikeudenkäyntikulut. Asian laatu ja laajuus huomioon ottaen kohtuullisena oikeudenkäyntikulujen määränä on pidettävä vaadittua 2.600 euroa.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Rauman Satamamiehet ry:n maksamaan Satamaoperaattorit ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.000 euroa.

Rauman Satamamiehet ry velvoitetaan suorittamaan Satamaoperaattorit ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.600 euroa. Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä lukien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Saarensola, Äimälä, Aarto, Lehto ja Koskinen jäseninä. Esittelijä on ollut Korhonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 1.6.2020