TT 2020:51

Työrauha
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Ulosmarssi
Valvontavelvollisuuden laiminlyönti

Diaarinumero: R 1/20
Antopäivä: 1.6.2020

Työtaistelun syynä oli ollut Porin kaupungin teknistä toimialaa koskeneessa auditointiraportissa esitetyt suunnitelmat ulkoistaa rakentaminen kaupungin investointikohteissa. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olleiden työehtosopimusten työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin. Paikallisyhdistys myönsi tältä osin rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja ammattiliitto laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa ja ne tuomittiin hyvityssakkoon. Työtaistelun oli järjestänyt ammattiliitto ja se oli ohjeistanut jäseniään osallistumaan ulosmarssiin työajalla. Näissä olosuhteissa myös toisen paikallisyhdistyksen katsottiin rikkoneen työrauhavelvollisuutensa ja sekin tuomittiin hyvityssakkoon.

Asiassa ei ollut esitetty selvitystä siitä, että neuvottelujärjestöä olisi kehotettu ryhtymään toimenpiteisiin työtaistelun ehkäisemiseksi. Kanne hylättiin neuvottelujärjestöä koskevilta osin.

KANTAJA

Kunnallinen työmarkkinalaitos

VASTAAJAT

Julkisen alan Unioni JAU ry

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

KUULTAVAT

Porin JHL ry

Porin Kunnalliset JHL ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Porin kaupungin teknisellä toimialalla oli järjestetty ulosmarssi 18.11.2019 kello 08.00 ja 23.59 välisenä aikana. Ulosmarssiin oli osallistunut yhteensä 138 työsuhteista työntekijää, joista 137 oli ollut vastaajien ja kuultavien jäseniä. Osallistujat olivat työskennelleet Porin kaupungin teknisellä toimialalla Hangassuon jätekeskuksessa, Porin kierrätyskeskuksessa, Porin kaupungin infrayksikössä, tilayksikössä ja yhteiset palvelut -yksikössä. Ulosmarssiin oli osallistunut neljä luottamusmiestä.

Työtaistelun syynä oli ollut Porin kaupungin teknistä toimialaa koskeneessa auditointiraportissa esitetyt suunnitelmat ulkoistaa rakentaminen kaupungin investointikohteissa. Muutokset olisivat koskeneet noin 400 työntekijää ja kaupungilta oli annettu esitys 300 työntekijän työpanoksen vähentämisestä. Lisäksi henkilöstöä olisi siirretty toimialalta toiselle, millä olisi voinut olla vaikutusta sovellettavaan työehtosopimukseen.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry oli järjestänyt työtaistelun ja oli ohjeistanut jäseniään osallistumaan ulosmarssiin työajalla.

Porin kaupunginjohtaja ja henkilöstöpäällikkö olivat saaneet tiedon ulosmarssista lauantaina 16.11.2019 kello 14.59 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lähettämällä sähköpostilla, jonka liitteenä oli ollut ilmoitus työtaistelutoimenpiteistä. Ulosmarssi oli tapahtunut ilmoituksen mukaisesti eikä sen aikana ollut käyty mitään neuvotteluja.

Porin JHL ry:n jäsenmäärä on 3.544 ja Porin kunnalliset JHL ry:n jäsenmäärä on 963.

KANNE

Vaatimukset

Kunnallinen työmarkkinalaitos on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Porin JHL ry:n hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta;

- tuomitsee Porin Kunnalliset JHL ry:n hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta;

- tuomitsee Julkisen alan Unioni JAU ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden rikkomisesta;

- tuomitsee Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden rikkomisesta;

- velvoittaa Julkisen alan unioni JAU ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Porin JHL ry:n ja Porin Kunnalliset JHL ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut 2.650 eurolla korkoineen.

Kunnallisella työmarkkinalaitoksella ei ole ollut huomauttamista Julkisen alan Unioni JAU ry:n ja Porin Kunnalliset JHL ry oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrän johdosta.

Perusteet

Työtaistelu oli kohdistunut noudatettavana olleiden työehtosopimusten työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin, joiden mukaan työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa.

Kunnallinen työmarkkinalaitos oli välittömästi saatuaan tiedon työtaistelusta pyytänyt Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:tä ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin työtaistelun keskeyttämiseksi ilmoittaen samalla, että kyseessä oli laiton työtaistelu. Myös Julkisen alan Unioni JAU ry:n oli tosiasiassa täytynyt saada tieto työtaistelusta ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:hyn kohdistamasta valvonnasta. Julkisen alan Unioni JAU ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry eivät olleet ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi, keskeyttämiseksi tai työrauhan palauttamiseksi. Näin ollen ne olivat laiminlyöneet työehtosopimuslain mukaan niille kuuluvan valvontavelvollisuuden.

Työtaistelusta oli ollut selkeää haittaa Porin kaupungin teknisellä toimialalla ja työtaistelun vuoksi Hangassuon jätekeskus ja Porin kierrätyskeskus olivat olleet 18.11. kokonaan suljettuina. Logistiikassa ulosmarssi oli aiheuttanut työn keskeytyksen ulosmarssin ajaksi, jolloin tuon päivän työt olivat jääneet tekemättä. Kaupungin infran kunnossapidossa työmaat olivat keskeytyneet ulosmarssipäivänä ja keskikaupungin roskaisuus oli tilapäisesti noussut, kun kunnossapidon työt olivat jääneet tuolta päivältä tekemättä. Infran rakentamisyksikössä työmaat oli jouduttu ajamaan alas tuoksi päiväksi ja tuolta päivältä oli maksettu konetyötunteja toteutumattomasta työstä, minkä kustannusvaikutus oli ollut kaupungin arvion mukaan noin 2.500 euroa. Kaupungin yhteiset palvelut -yksikön osalta työtaistelu oli aiheuttanut sisäisen postin jakelukatkoksen ulosmarssipäivänä. Henkilöstötiimille työtaistelu oli aiheuttanut palkkavähennyskirjausten laatimistyötä sekä työaikaleimausten korjaustoimenpiteitä. Ylimääräinen työmäärä henkilöstötiimille oli ollut arvion mukaan noin kahden työpäivän työ.

Menettelyn moitittavuuden arvioinnissa tuli ottaa huomioon se, että ilmoitus työtaistelusta oli tullut kaupungin edustajille viikonloppuna alle kaksi vuorokautta ennen työtaistelun alkamista. Menettelyn moitittavuutta oli lisännyt myös se, että työtaisteluun oli tietoisesti ryhdytty työrauhan aikana ja valvontavelvollisuus oli laiminlyöty, vaikka aikaisempi oikeuskäytäntö huomioon ottaen työtaistelun oli tiedetty olevan laiton.

VASTAUS

Vaatimukset

Julkisen alan Unioni JAU ry ja Porin Kunnalliset JHL ry ovat kiistäneet kanteen ja vaatineet sitä hylättäväksi. Julkisen alan Unioni ry ja Porin Kunnalliset JHL ry ovat vaatineet, että Kunnallinen työmarkkinalaitos velvoitetaan korvaamaan niiden yhteiset oikeudenkäyntikulut 600 eurolla.

Porin JHL ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on myöntänyt rikkoneensa valvontavelvollisuuttaan.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:llä, Julkisen alan Unioni JAU ry:llä, Porin JHL ry:llä ja Porin Kunnalliset JHL ry:llä ei ole ollut huomauttamista Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrän johdosta.

Perusteet

Porin kaupungin teknisen toimialueen työntekijöitä oli ollut edellä kerrotuin tavoin poissa työstään 18.11.2019 kello 8.00 ja 23.59 välisenä aikana Porin kaupungille 16.11.2019 toimitetussa ilmoituksessa mainituin rajauksin. Ulosmarssin taustalla oli ollut syksyllä 2019 tehty auditointiraportti, jossa oli ehdotettu luopumista kaupungin omana työnä tehtävästä rakentamisesta. Asia oli tullut Porin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 18.11.2019 ja ulosmarssin tavoitteena oli ollut vaikuttaa kaupunginhallituksen jäseniin poliittisina päätöksentekijöinä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry oli saanut valvontailmoituksen 16.11.2019, mutta ei ollut ryhtynyt valvontatoimenpiteisiin ilmoituksen johdosta. Porin JHL ry:n osalta ulosmarssille oli osallistunut vähäinen määrä yhdistyksen jäsentä. Ulosmarssin oli etukäteen ilmoitettu kohdistuvan tiettyihin työpaikkoihin ja olevan laajuudeltaan rajattu, mitä yhdistys oli noudattanut. Luottamusmiehet olivat osallistuneet ulosmarssiin ja olivat pyrkineet rauhoittelemaan jäseniä. Ulosmarssiin oli osallistunut 115 yhdistyksen jäsentä.

Julkisen alan Unioni JAU ry ei ollut osallistunut ulosmarssin järjestämiseen. Kunnallinen työmarkkinalaitos ei ollut lähettänyt valvontapyyntöä Julkisen alan Unioni JAU ry:lle eikä Julkisen alan Unioni JAU ry:llä ei niin ollen ollut ollut tosiasiallista mahdollisuutta valvontavelvollisuuden toteuttamiseen. Julkisen alan Unioni JAU ry ei ollut rikkonut valvontavelvollisuuttaan.

Porin Kunnalliset JHL ry:n yksittäisiä jäseniä oli osallistunut ulosmarssiin niiltä työpaikoilta, joita ulosmarssi oli koskenut. Yhdistyksen luottamusmiesten ei ole edes väitetty osallistuneen ulosmarssiin. Ulosmarssiin oli osallistunut 9 yhdistyksen jäsentä.

Ulosmarssista ei ollut aiheutunut merkittävää haittaa jätekeskuksen toiminnalle, vaikka jätekeskus samoin kuin kierrätyskeskus olivat olleet suljettuina yhden päivän. Myöskään keskikaupungin roskaisuus ei ollut merkittävästi lisääntynyt ulosmarssin vuoksi. Kanteessa mainitut infran kustannusvaikutukset eivät olleet merkittäviä. Kaupunki olisi myös omilla toimillaan voinut vaikuttaa konevuokrien määrään, koska ennakkoilmoitus ulosmarssista oli tehty lauantaina 16.11.2019. Henkilöstötiimi oli rajattu ulosmarssin ulkopuolelle eikä ulosmarssi ollut aiheuttanut merkittävää työmäärää, koska ulosmarssiin osallistuneiden määrä ei ollut ollut huomattava. Kaupunki oli myös säästänyt yhden päivän palkkakustannuksissa. Sisäisen postin jakelijat eivät myöskään olleet osallistuneet ulosmarssiin.

Hyvityssakkojen määrien tuli olla vähäinen. Mahdollisia hyvityssakkoja alentavina seikkoina tuli ottaa huomioon ulosmarssin taustalla olleet olosuhteet. Ulosmarssilla oli pyritty vaikuttamaan kunnanhallituksen poliittisiin päättäjiin ja tukea voimassa olevien työehtosopimusten noudattamista. Lisäksi tuli ottaa huomioon ulosmarssin kohdistuminen hyvin rajattuun joukkoon työntekijöitä ja työpaikkoja sekä se, että ulosmarssiin oli osallistunut vain vähäinen määrä jäseniä kuultavien kokonaisjäsenmäärästä. Ulosmarssista oli myös ilmoitettu etukäteen, joten kaupungilla olisi ollut mahdollisuus omilla toimillaan rajoittaa mahdollisia haittoja. Ulosmarssista aiheutuneet haitat olivat jääneet hyvin vähäisiksi.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. JHL ry:n ilmoitus työtaistelusta

2. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valvontapyyntö

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Porin kaupungin teknisellä toimialalla järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 18.11.2019 kello 08.00 ja päättyi 23.59. Työtaisteluun oli osallistunut yhteensä 138 työsuhteista työntekijää, joista 137 oli ollut vastaajien ja kuultavien jäseniä.

Työtaistelun syynä oli ollut Porin kaupungin teknistä toimialaa koskeneessa auditointiraportissa esitetyt suunnitelmat ulkoistaa rakentaminen kaupungin investointikohteissa. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olleiden työehtosopimusten työnjohto-oikeutta koskeviin määräyksiin.

Ammattiosastojen ja ammattiliittojen vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Porin JHL ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa ja että Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Vastauksessa on lisäksi myönnetty, että Porin Kunnalliset JHL ry:n yhdeksän jäsentä oli osallistunut ulosmarssiin niiltä työpaikoilta, joita ulosmarssi oli koskenut. Yhdistyksen luottamusmiehet eivät olleet osallistuneet ulosmarssiin. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry oli järjestänyt työtaistelun ja oli ohjeistanut jäseniään osallistumaan ulosmarssiin työajalla. Näissä olosuhteissa myös Porin Kunnalliset JHL ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Julkisen alan Unioni JAU ry:n vastuun osalta työtuomioistuin toteaa, että oikeuskäytännössä myös neuvottelujärjestö on voitu tuomita hyvityssakkoon työrauhaa koskevissa asioissa (ks. esim. 2016:19, 2014:137, 2013:169, 2012:76). Pääsopijajärjestö Kunta-alan unionin (sittemmin Julkisen alan Unioni JAU ry) on edellä mainituissa ratkaisuissa katsottu laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa tilanteissa, joissa se ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin työtaistelun ehkäisemiseksi, vaikka Kunnallinen työmarkkinalaitos oli työtaistelusta tiedon saatuaan lähettänyt sille valvontakirjeen ja pyytänyt sitä ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin työtaistelun keskeyttämiseksi.

Tässä asiassa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valvontapyynnöstä (K2) ilmenee, että Kunnallinen työmarkkinalaitos on 16.11.2019 pyytänyt JHL ry:tä ja JHL:n Porin yhdistyksiä ryhtymään valvontavelvollisuutensa perusteella toimenpiteisiin työtaistelun ehkäisemiseksi. Valvontakirjettä ei ole osoitettu Julkisen alan Unioni JAU ry:lle ja se on toimitettu vain Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n toimihenkilöille. Julkisen alan Unioni JAU ry:tä ei mainita myöskään valvontakirjeen tekstissä. Näistä syistä kanne on Julkisen alan Unioni JAU ry:n osalta hylättävä.

Hyvityssakot

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakkojen määriä tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakkojen määriä arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden lukumäärä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n 1 momentin mukaan asianosainen, joka häviää asian, voidaan velvoittaa korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vaatimus Julkisen alan Unioni JAU ry:n tuomitsemisesta hyvityssakkoon hylätään. Muutoin kanne hyväksytään. Työtuomioistuin katsoo, että sillä, minkä Kunnallinen työmarkkinalaitos on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa. Tämän vuoksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Porin JHL ry ja Porin Kunnalliset JHL ry ovat velvollisia korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Kunnallinen työmarkkinalaitos on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi 2.650 euroa. Oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrään ei ole ollut huomauttamista.

Julkisen alan Unioni JAU ry:tä vastaan kohdistetun kanteen hävitessään Kunnallinen työmarkkinalaitos on velvollinen korvaamaan Julkisen alan Unioni JAU ry:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Julkisen alan Unioni JAU ry ja Porin Kunnalliset JHL ry ovat ilmoittaneet yhteisten oikeudenkäyntikulujensa määräksi 600 euroa. Työtuomioistuin katsoo, että Kunnallinen työmarkkinalaitos on syytä velvoittaa korvaamaan Julkisen alan Unioni JAU ry:n oikeudenkäyntikulut 300 eurolla.

Tuomiolauselma

Julkisen alan Unioni JAU ry:n osalta kanne hylätään.

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Porin JHL ry:n ja Porin Kunnalliset JHL ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta, Porin JHL ry:n 2.000 euroa ja Porin Kunnalliset JHL ry:n 500 euroa, sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.000 euroa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Porin JHL ry ja Porin Kunnalliset JHL ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.650 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Kunnallinen työmarkkinalaitos velvoitetaan suorittamaan Julkisen alan Unioni JAU ry:lle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 300 euroa.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Kröger, Nyyssölä, Wilska, Komulainen ja Stenholm jäseninä. Esittelijä on ollut Korhonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 1.6.2020