TT 2020:52

Lakko
Työrauha
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Ulosmarssi
Valvontavelvollisuuden laiminlyönti

Diaarinumero: R 2/20
Antopäivä: 1.6.2020

Työtaistelujen syynä oli ollut työntekijöiden tyytymättömyys kaupungin liikkeenjohtovallan piiriin kuuluvia toimia kohtaan. Työtaisteluita ei katsottu poliittisiksi vaan ne olivat kohdistuneet noudatettavan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla oli oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa. Paikallisyhdistyksen katsottiin näin ollen rikkoneen työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon. Ammattiliitto myönsi laiminlyöneensä valvontavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

Asiassa oli esitetty selvitystä siitä, että neuvottelujärjestöä oli kehotettu ryhtymään toimenpiteisiin ensimmäisen lakon ehkäisemiseksi. Kanne hyväksyttiin tämän työtaistelun osalta ja neuvottelujärjestö tuomittiin tältä osin valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä hyvityssakkoon. Asiassa ei sen sijaan ollut esitetty selvitystä siitä, että neuvottelujärjestöä olisi kehotettu ryhtymään toimenpiteisiin jälkimmäisen lakon ja ulosmarssin ehkäisemiseksi. Kanne hylättiin näitä työtaisteluita koskevilta osin.

KANTAJA

Kunnallinen työmarkkinalaitos

VASTAAJAT

Julkisen alan Unioni JAU ry

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

KUULTAVA

Rauman JHL ry

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Lakko 1.11.2019

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Rauman JHL ry olivat järjestäneet Raumalla 1.11.2019 kello 06.00 ja 24.00 välisenä aikana lakon. Lakkoon oli osallistunut yhteensä 146 Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelun työsuhteista työntekijää, jotka olivat Rauman JHL ry:n jäseniä. Lakkoon osallistuneet olivat työskennelleet kaupungin eri toimipisteissä ja toimialoilla laaja-alaisesti, esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, iltapäiväkerhotoiminnassa ja henkilöstöravintoloissa sekä puhtaanapitotöiden osalta kaupungin eri yksiköissä. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry oli ohjeistanut jäseniään osallistumaan lakkoon työajalla.

Myös pääluottamusmies ja varapääluottamusmies olivat osallistuneet lakkoon.

Rauman kaupungin henkilöstöjohtaja oli saanut tiedon lakosta 31.10.2019 kello 16.00 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lähettämällä sähköpostilla.

Lakko 7. - 8.11.2019

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Rauman JHL ry olivat järjestäneet Raumalla lakon, joka oli alkanut 7.11.2019 kello 06.00 ja päättynyt 8.11.2019 kello 24.00. Lakkoon oli osallistunut yhteensä 177 Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelun työsuhteista työntekijää, jotka olivat Rauman JHL ry:n jäseniä. Lakkoon osallistuneet olivat työskennelleet kaupungin eri toimipisteissä ja toimialoilla laaja-alaisesti, esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, iltapäiväkerhotoiminnassa ja henkilöstöravintoloissa sekä puhtaanapitotöiden osalta kaupungin eri yksiköissä. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry oli ohjeistanut jäseniään osallistumaan lakkoon työajalla. Myös pääluottamusmies ja varapääluottamusmies olivat osallistuneet lakkoon.

Rauman kaupungin henkilöstöjohtaja oli saanut tiedon lakosta 6.11.2019 kello 14.30 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lähettämällä sähköpostilla.

Ulosmarssi 7.11.2019

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Rauman JHL ry olivat järjestäneet Raumalla 7.11.2019 kello 13.00 - 15.00 ulosmarssin. Ulosmarssiin oli osallistunut yhteensä noin 320 työsuhteista työntekijää, jotka olivat Rauman JHL ry:n jäseniä. Rauman JHL ry oli kehottanut verkkosivuillaan kaikkia työsuhteisia jäseniään osallistumaan ulosmarssiin työajalla. Työtaistelun ulkopuolelle oli rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen olisi aiheuttanut vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Ulosmarssista ei toimitettu kaupungille mitään virallista tietoa, kuten työtaisteluilmoitusta. Ulosmarssiin oli pystytty reagoimaan ainoastaan kaupungin välillisesti saaman tiedon perusteella.

Rauman JHL ry:ssä oli 1.580 jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Kunnallinen työmarkkinalaitos on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee Rauman JHL ry:n hyvityssakkoon työrauhavelvollisuuden rikkomisesta;

- tuomitsee Julkisen alan Unioni JAU ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden rikkomisesta;

- tuomitsee Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden rikkomisesta;

- velvoittaa Julkisen alan Unioni JAU ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n ja Rauman JHL ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut 2.650 eurolla korkoineen.

Perusteet

Rauman kaupunginhallinnon ohjausryhmä oli päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimialalle tuotettavat ruoka- ja puhtauspalvelut siirretään liikkeenluovutuksella hoidettavaksi yksityiselle sektorille aikaisintaan 1.1.2021. Työtaistelujen syynä oli ollut työntekijöiden tyytymättömyys sanottuja kaupungin liikkeenjohtovallan piiriin kuuluvia toimia kohtaan. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan työnjohtomääräyksen kautta myös työnantajan liikkeenjohdolliset ratkaisut saavat työrauhasuojan. Työtaistelut olivat niin ollen kohdistuneet noudatettavan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla oli oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa.

Lakon 1.11.2019 vuoksi muun muassa päiväkodeissa ja kouluissa ei ollut ollut ruokaa tarjolla lakkopäivänä. Lapsia ja nuoria oli kehotettu tuomaan mukanaan omakustanteiset eväät ja osa kaupunkilaisista oli kannellut tästä Lounais-Suomen aluehallintovirastoon. Tältä osin lakko oli vaikuttanut päiväkotien, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kautta yhteensä noin 5.450 lapsen ja nuoren ruokailuun. Myös siivoustoimet olivat jääneet joissakin yksikössä hoitamatta lakon aikana, mikä oli saattanut lisätä esimerkiksi infektiotautien riskiä ja oli vähentänyt yleistä viihtyvyyttä. Kaupunki oli joutunut ryhtymään monenlaisiin työjärjestelyihin välttävän toiminnan taatakseen. Kaupunki oli joutunut teettämään hätätyötä 1.11.2019 yhteensä 33:lla työntekijällä.

Niin ikään lakon 7. - 8.11.2019 vuoksi kumpanakaan lakkopäivänä ei ollut ollut ruokaa tarjolla päiväkodeissa ja kouluissa. Erityisruokavaliota noudattavien ruokaturvallisuutta ei ollut pystytty takaamaan. Lapsia ja nuoria oli kehotettu tuomaan mukanaan omakustanteiset eväät. Lakko oli vaikuttanut päiväkotien, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kautta yhteensä noin 5.450 lapsen ja nuoren ruokailuun. Myös siivoustoimet olivat jääneet joissakin yksikössä hoitamatta lakon aikana, mikä oli saattanut lisätä esimerkiksi infektiotautien riskiä ja oli vähentänyt yleistä viihtyvyyttä. Kaupunki oli joutunut ryhtymään monenlaisiin työjärjestelyihin välttävän toiminnan taatakseen.

Ulosmarssin 7.11.2019 seurauksena päiväkodeilta edellytettäviä henkilöstömitoituksia ei ollut työtaistelun aikana pystytty täyttämään. Puuttuvan henkilöstöresurssin vuoksi vanhempia oli jouduttu pyytämään hakemaan lapsiaan päiväkodeista aikaisemmin. Osa avustettavista lapsista oli joutunut olemaan ilman avustajaa. Iltapäiväkerhotoiminnassa ulosmarssi oli aiheuttanut sen, että neljä iltapäiväkerhoa oli jouduttu sulkemaan, minkä seurauksena 70 lasta oli jäänyt ilman iltapäivähoitoa.

Kunnallinen työmarkkinalaitos oli välittömästi saatuaan tiedon työtaisteluista pyytänyt Julkisen alan Unioni JAU ry:tä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:tä ja Rauman JHL ry:tä ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin työtaistelun keskeyttämiseksi.

Lakot olivat tapahtuneet ennakkoilmoitusten mukaisesti ja ulosmarssista ei ollut edes ilmoitettu kaupungille virallisesti ennakolta. Julkisen alan Unioni JAU ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Rauman JHL ry eivät olleet ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin työtaisteluiden estämiseksi, keskeyttämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Näin ollen Julkisen alan Unioni JAU ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry olivat laiminlyöneet työehtosopimuslain mukaan niille kuuluvan valvontavelvollisuuden ja Rauman JHL ry oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

VASTAUS

Vaatimukset

Julkisen alan Unioni JAU ry on kiistänyt rikkoneensa valvontavelvollisuuttaan ja on kiistänyt siihen kohdistetun oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Rauman JHL ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on myöntänyt rikkoneensa valvontavelvollisuuttaan.

Julkisen alan Unioni JAU ry:llä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:llä ja Rauman JHL ry:llä ei ole ollut huomauttamista Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrän johdosta.

Perusteet

Rauman JHL ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan siltä osin kuin työtaistelujen katsotaan kohdistuneen työehtosopimukseen.

Rauman JHL ry on kuitenkin katsonut, että työtaistelut olivat olleet luonteeltaan ensisijaisesti poliittisia. Niiden tavoitteena oli ollut vaikuttaa ensin Rauman kaupunginhallituksessa 5.11.2019 esillä olleeseen tukipalveluiden mahdolliseen ulkoistamiseen liittyvään suunnitelmaan. Ensimmäinen 1.11.2019 järjestetty lakko oli jäänyt tuloksettomaksi, kun Rauman kaupungin poliittiset päättäjät olivat jatkaneet suunnitelmien toteuttamista. Tästä syystä oli ajauduttu uuteen työtaisteluun ennen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 pidettyä kokousta.

Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelutyöntekijät olivat kokeneet, ettei heillä ollut ollut enää muuta keinoa saada ääntään kuulumaan poliittisten päättäjien suuntaan kuin aloittaa nyt kyseessä olevat työtaistelut. Työtaisteluiden kohteena ei ensisijaisesti ollut ollut konkreettinen työnantajan direktio-oikeuteen kuuluva liikkeenluovutuspäätös vaan laajempi poliittinen periaateratkaisu. Siltä osin kuin työtaistelujen katsotaan kohdistuneen työnantajan direktio-oikeuteen, Rauman JHL ry ei ole kiistänyt kannetta.

Työtaisteluista ei ollut aiheutunut kaupungille taloudellista vahinkoa. Muutenkaan työtaistelut eivät olleet kohtuuttomasti haitanneet palvelutuotantoa.

Lakoista oli ilmoitettu kaupungille hyvissä ajoin, jolloin kaupungilla oli ollut aikaa järjestää toiminnot niin, että työtaisteluista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Lisäksi työtaistelujen ulkopuolelle oli rajattu vastuullisesti toimenpiteet niin, ettei niistä aiheutunut vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Kokonaan työtaistelujen ulkopuolelle oli jätetty esimerkiksi dieettikokit. Kaupungin edustajien kanssa oli käyty hyvässä hengessä ja ymmärtäväisesti lävitse esityksiä vaaratilanteiden ehkäisemiseksi välttämättömästi tarvittavista työntekijöistä ja hyväksytty tällaisten ryhmien rajaamiset työtaistelujen ulkopuolelle.

Ulosmarssi 7.11.2019 oli ollut kestoltaan lyhyt ja mielenosoitustyyppinen. Se ei ollut aiheuttanut kaupungille taloudellisia menetyksiä eikä se ollut kohtuuttomasti haitannut palvelutoimintoja. Ulosmarssiin oli osallistunut noin 320 henkilöä.

Kaupungilla oli ollut hyvissä ajoin tieto myös ulosmarssista, koska Kunnallinen työmarkkinalaitos oli valvontapyynnössään osannut pyytää Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:tä valvomaan työrauhaa myös tältä osin.

Rauman JHL ry oli antanut lakkojen ajaksi kaikki kaupungin edustajien pyytämät erityisavustajat kaupungin käyttöön, koska erityislasten avustettavissa oli ollut paljon apua tarvitsevia. Ulosmarssinkin osalta oli toimittu niin, ettei kenenkään terveys vaarantuisi. Vain normaaleille luokissa ja iltapäiväkerhoissa työskenteleville jäsenille ei ollut annettu lupaa jäädä pois työtaistelusta. Näiden ryhmien rajaamista työtaistelun ulkopuolelle kaupunki ei ollut edes pyytänyt. Erityislasten luokissa oli ollut myös vaikeasti vammaisia lapsia mukana, joiden terveyttä ei ollut haluttu vaarantaa. Yksikään luokka ei ollut jäänyt ilman avustajaa. Niissä oli ollut töissä muihin järjestöihin kuuluvia avustajia. Koska Rauman JHL ry oli suostunut antamaan kaupungin käyttöön kaikki ne avustajat, jotka kaupunki oli pyytänyt, syy mahdollisiin avustajien puuttumiseen ei ollut ollut Rauman JHL ry:n vaan kaupungin.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on myöntänyt rikkoneensa valvontavelvollisuuttaan, kun se ei ollut valvontakirjeen saatuaan ryhtynyt toimenpiteisiin lakkojen ja ulosmarssien estämiseksi.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valvontakirjeessä 6.11.2019 ei ollut edes vaadittu toimenpiteitä Julkisen alan Unioni JAU ry:ltä vaan valvontapyyntö oli kohdistettu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:lle ja Rauman JHL ry:lle. Julkisen alan Unioni JAU ry on pelkkä neuvottelujärjestö eikä sillä ole omaa toimistoa tai henkilöstöä. Julkisen alan Unioni JAU ry:llä ei ollut ollut edes käytännön mahdollisuutta valvoa itsenäisesti työrauhaa. Työtaistelujen toimeenpanijana oli ollut Rauman JHL ry ja valvontavastuussa olevana tahona oli ollut Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. Tämän vuoksi Julkisen alan Unioni JAU ry:tä ei tullut tuomita hyvityssakkoon.

Mahdollisesti tuomittavien hyvityssakkojen määrää alentavina seikkoina tuli ottaa huomioon Rauman JHL ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n edellä mainitut toimet työtaistelujen kohtuuttomien seuraamusten rajoittamiseksi.

Julkisen alan Unioni JAU ry:tä ei tullut tuomita maksamaan oikeudenkäyntikuluja, koska kanne on sen osalta kiistetty. Oikeudenkäyntikulujen hyväksyttävänä määränä oli pidettävä kahta kolmasosaa vaaditusta määrästä eli se määrä, mikä kohdistui Rauman JHL ry:hyn ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:hyn.

TODISTELU

Kantajan kirjalliset todisteet

1. JHL:n johdon neuvonantaja A:n ilmoitus koskien työtaistelua 1.11.2019

2. JHL:n johdon neuvonantaja A:n ilmoitus koskien työtaistelua 7. - 8.11.2019

3. KT:n valvontapyyntö liittyen työtaisteluun 1.11.2019

4. KT:n valvontapyyntö liittyen työtaisteluun 7. - 8.11.2019

Vastaajan kirjalliset todisteet

1. Toimialajohtaja B:n sähköpostiviesti pääluottamusmies C:lle 6.11.2019

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Raumalla oli järjestetty edellä kuvatuin tavoin seuraavat työtaistelut: lakko 1.11.2019 kello 06.00 ja 24.00 välisenä aikana, lakko 7.11.2019 kello 06.00 ja 8.11.2019 kello 24.00 välisenä aikana sekä ulosmarssi 7.11.2019 kello 13.00 ja 15.00 välisenä aikana.

Lakkoon 1.11.2019 oli osallistunut yhteensä 146 Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelun työsuhteista työntekijää, lakkoon 7. - 8.11.2019 yhteensä 177 Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelun työsuhteista työntekijää ja ulosmarssiin 7.11.2019 kello 13.00 - 15.00 yhteensä noin 320 työsuhteista työntekijää. Työtaisteluihin osallistuneet työntekijät olivat olleet Rauman JHL ry:n jäseniä.

Työtaistelujen syynä oli ollut työntekijöiden tyytymättömyys kaupungin liikkeenjohtovallan piiriin kuuluvia toimia kohtaan. Rauman kaupunginhallinnon ohjausryhmä oli päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveystoimialalle tuotettavat ruoka- ja puhtauspalvelut siirretään liikkeenluovutuksella hoidettavaksi yksityiselle sektorille aikaisintaan 1.1.2021. Työtaistelut olivat kohdistuneet noudatettavan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla oli oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa.

Rauman JHL ry:n ja Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry:n vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Rauman JHL ry oli rikkonut työrauhavelvollisuutensa siltä osin kuin kanteessa tarkoitettujen lakkojen ja ulosmarssin katsotaan kohdistuneen työehtosopimukseen. Yhdistyksen mukaan työtaistelut olivat kuitenkin olleet luonteeltaan ensisijaisesti poliittisia.

Työtuomioistuin toteaa, että lailliselta poliittiselta työtaistelulta on oikeuskäytännössä (ks. esim. TT 2008:32) edellytetty muun muassa, että se ei osaksikaan kohdistu sovellettavaan työehtosopimukseen. Työtuomioistuin on edellä todetuin tavoin katsonut, että työtaistelut ovat kohdistuneet työehtosopimukseen. Rauman JHL ry:tä koskevat kannevaatimukset on näin ollen hyväksyttävä.

Vastauksessa on myönnetty, että Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry:n on laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Julkisen alan Unioni JAU ry:n vastuu

Julkisen alan Unioni JAU ry:n vastuun osalta työtuomioistuin toteaa, että oikeuskäytännössä myös neuvottelujärjestö on voitu tuomita hyvityssakkoon työrauhaa koskevissa asioissa (ks. esim. 2016:19, 2014:137, 2013:169, 2012:76). Pääsopijajärjestö Kunta-alan unionin (sittemmin Julkisen alan Unioni JAU ry) on edellä mainituissa ratkaisuissa katsottu laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa tilanteissa, joissa se ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin työtaistelun ehkäisemiseksi, vaikka Kunnallinen työmarkkinalaitos oli työtaistelusta tiedon saatuaan lähettänyt sille valvontakirjeen ja pyytänyt sitä ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin työtaistelun keskeyttämiseksi.

Tässä asiassa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valvontapyynnöstä (K3) ilmenee, että Kunnallinen työmarkkinalaitos on 31.10.2019 pyytänyt JAU ry:tä, JHL ry:tä ja Rauman JHL 130 ry:tä ryhtymään valvontavelvollisuutensa perusteella toimenpiteisiin 1.11.2019 järjestettävän lakon estämiseksi. Valvontakirje on osoitettu myös Julkisen alan Unioni JAU ry:lle ja se mainitaan nimenomaisesti myös valvontakirjeen tekstissä. Näistä syistä kanne on Julkisen alan Unioni JAU ry:n osalta tämän työtaistelun osalta hyväksyttävä.

Sen sijaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valvontapyynnöstä (K4) ilmenee, että Kunnallinen työmarkkinalaitos on 6.11.2019 pyytänyt JHL ry:tä ja Rauman JHL 130 ry:tä ryhtymään valvontavelvollisuutensa perusteella toimenpiteisiin 7. - 8.11.2019 järjestettävän lakon ja 7.11.2019 järjestettävän ulosmarssin estämiseksi. Valvontakirjettä ei ole osoitettu Julkisen alan Unioni JAU ry:lle ja se on toimitettu vain Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n toimihenkilöille. Julkisen alan Unioni JAU ry:tä ei mainita myöskään valvontakirjeen tekstissä. Näistä syistä kanne on näiden työtaistelujen osalta Julkisen alan Unioni JAU ry:tä kohtaan hylättävä.

Hyvityssakot

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakkojen määriä tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakkojen määriä arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteiden kesto, niihin osallistuneiden lukumäärä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n 1 momentin mukaan asianosainen, joka häviää asian, voidaan velvoittaa korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vaatimus Julkisen alan Unioni JAU ry:n tuomitsemisesta hyvityssakkoon hylätään lakon 7. - 8.11.2019 ja ulosmarssin 7.11.2019 osalta. Muutoin kanne hyväksytään. Työtuomioistuin katsoo, että sillä, minkä Kunnallinen työmarkkinalaitos on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa. Tämän vuoksi Julkisen alan Unioni ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Rauman JHL ry ovat velvollisia korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Kunnallinen työmarkkinalaitos on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi 2.650 euroa. Oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrään ei ole ollut huomauttamista.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Rauman JHL ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.500 euroa sekä Julkisen alan Unioni JAU ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä, Julkisen alan Unioni JAU ry:n 1.000 euroa ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n 4.500 euroa.

Julkisen alan Unioni JAU ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Rauman JHL ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 2.650 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua työtuomioistuimen tuomion antopäivästä lukien.

Kanne hylätään Julkisen alan Unioni ry:n osalta enemmälti.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Pärnänen puheenjohtajana sekä Kröger, Nyyssölä, Wilska, Komulainen ja Stenholm jäseninä. Esittelijä on ollut Korhonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 1.6.2020