TT 2020:53

Lakko
Työrauha
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 22/20
Antopäivä: 3.6.2020

Työtaistelun syynä oli ollut mielenilmaus työnantajan urakkapalkkaussopimusta koskevaa tulkintaa kohtaan. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olleen työehtosopimuksen palkkausta koskevaan määräykseen sekä työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus määrätä työn johtamisesta. Ammattiosasto myönsi rikkoneensa työrauhavelvollisuutensa ja se tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Helsingin Hissityöntekijät ry (ammattiosasto 128)

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:n työntekijät ovat aloittaneet lakon keskiviikkona 8.5.2019 kello 7. Kello 22 ja torstain 9.5.2019 kello 6.59 välisenä aikana yrityksessä on ollut varalla päivystäjiä, jotka ovat kuitenkin tehneet vain tehtäviä, jotka ovat liittyneet hissiin jumiin jääneisiin ihmisiin sekä hengen, terveyden ja laiteturvallisuuden vaarantumiseen.

Lakko on ollut ammattiosaston järjestämä. Pääluottamusmiehen mukaan se on ollut mielenilmaus työnantajan urakkapalkkaussopimusta koskevaa tulkintaa kohtaan. Lakkoon on osallistunut yhteensä noin 496 työntekijää, joista enintään 400 työntekijää on ollut Helsingin Hissityöntekijät ry:n jäseniä.

Helsingin Hissityöntekijät ry:ssä on 618 maksavaa jäsentä.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- ensisijaisesti tuomitsee Helsingin Hissityöntekijät ry:n työrauhavelvollisuuden rikkomisesta hyvityssakkoon,

- toissijaisesti tuomitsee Helsingin Hissityöntekijät ry:n valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon, ja

- velvoittaa Helsingin Hissityöntekijät ry:n korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.550 eurolla korkoineen.

Perusteet

Helsingin Hissityöntekijät ry on rikkonut työehtosopimuslain mukaan sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä työehtosopimuslain ja työehtosopimuksen vastaisen työtaistelun.

Työtaistelu on kohdistunut voimassa olleen työehtosopimuksen palkkausta koskevaan määräykseen sekä työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus määrätä työn johtamisesta. Lakolla on pyritty painostamaan työnantajaa asioissa, jotka kuuluvat työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin.

Lakko on jatkunut torstaihin 9.5.2019 kello 6.59 asti. Päivystäjät eivät kello 22 ja 6.59 välillä ole tehneet kaikkia työtehtäviä niiden normaalissa laajuudessa.

Pääluottamusmies A:n mukaan lakko on ollut mielenilmaus työnantajan urakkapalkkaussopimusta koskevaa tulkintaa kohtaan. Työnantajan tekemät tulkinnat ja päätökset ovat olleet urakkapalkkaussopimuksen mukaisia.

Välittömästi lakon alettua pääluottamusmieheltä on vaadittu toimia työrauhan palauttamiseksi. Teollisuusliitolta on myös vaadittu toimenpiteitä työrauhan palauttamiseksi.

Ammattiosastoa edustava pääluottamusmies on itse ollut aktiivisesti mukana järjestämässä lakkoa. Ammattiosasto ei ole myöskään ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin lakon estämiseksi tai lakon päättämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi.

Työnantajan arvion mukaan lakko on aiheuttanut 3.300 työtunnin menetyksen. Rahallisesti lakko on aiheuttanut noin 300.000 euron vahingon työnantajalle.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Teollisuusliitto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 12 §:n 3 momentin nojalla vastannut kanteeseen sekä omasta että Helsingin Hissityöntekijät ry:n puolesta.

Teollisuusliitto ry ja Helsingin Hissityöntekijät ry ovat myöntäneet Helsingin Hissityöntekijät ry:n rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan. Lisäksi ne ovat myöntäneet Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään oikeaksi.

Perusteet

Työpaikalla oli paikallisesti sovittu urakointipalkkausjärjestelmän ehdoista. Jälkikäteen työnantaja on tulkinnut sopimuksen ehtoja siten, että tulkinnat ovat merkittävästi poikenneet työntekijäpuolen näkemyksistä. Asiasta on yritetty neuvotella sovinnollisesti.

Liittojen edustajat ovat käyneet työpaikalla yrittämässä saada osapuolia löytämään sovinnollisen ratkaisun sopimuksen tulkintoihin. Asiassa ei ole löytynyt yhteistä näkemystä, joten työnantaja on toteuttanut tulkintaetuoikeuttaan.

Mielenilmaus on ollut viimeinen keino, joka on jäänyt enää ainoaksi toimenpidevaihtoehdoksi työnantajan turvauduttua tulkintaetuoikeuteensa. Mielenilmaus on ollut ammattiosaston järjestämä. Mielenilmaukseen osallistuneista enintään 400 työntekijää on kuulunut kuultavaan ammattiosastoon. Muiden mielenilmaukseen osallistuneiden osalta kuultava ammattiosasto ei vastaa työrauhavelvollisuudesta.

Ilmoitetun vahingon määrä vaikuttaa liioitellun suurelta. Vähentämättä lienee jäänyt ainakin säästyneet kustannukset, kuten palkkakustannukset. Lisäksi ilmoitetuissa menetetyissä työtunneissa ja vahingonmäärässä on mukana myös kuultavaan ammattiosastoon kuulumattomien työntekijöiden osuus.

Mahdollisesti tuomittavan hyvityssakon määrässä tulee huomioida, että työnantaja, jonka tulkintaetuoikeutta vastaan mielenilmaus on järjestetty, on katsonut asiassa olevan tarpeetonta nostaa kannetta ja vaatia hyvityssakkoa ammattiosastolta, koska asia on selvitetty paikallisesti osapuolten välillä. Työnantaja on myös muuttanut useampaa kohtaa urakointisopimuksen ehdoista mielenilmauksen jälkeen.

Lisäksi tulee huomioida se, että mielenilmaus on pyritty välttämään viimeiseen saakka, mutta lopulta se on jäänyt ainoaksi vaihtoehdoksi. Myös mielenilmauksen lyhyt kesto tulee ottaa huomioon, sillä mielenilmaus on kestänyt yhteensä vain 15 tuntia. Riidatonta kuitenkin on, että päivystäjät ovat tehneet vain tehtäviä, jotka ovat liittyneet hissiin jumiin jääneisiin ihmisiin sekä hengen, terveyden ja laiteturvallisuuden vaarantumiseen.

TODISTELU

Asianosaiset eivät ole nimenneet todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä on järjestetty edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka on alkanut keskiviikkona 8.5.2019 kello 7. Päivystäjät ovat olleet varalla kello 22 alkaen seuraavaan aamuun, mutta he eivät ole suorittaneet kaikkia työtehtäviä. Työtaistelutoimenpiteet ovat siten päättyneet torstaina 9.5.2019 kello 6.59. Työtaisteluun on osallistunut yhteensä 496 työntekijää, joista enintään 400 työntekijää on ollut Helsingin Hissityöntekijät ry:n jäseniä.

Työtaistelun syynä on ollut mielenilmaus työnantajan urakkapalkkaussopimusta koskevaa tulkintaa kohtaan. Työtaistelu on kohdistunut siten voimassa olleen työehtosopimuksen palkkausta koskevaan määräykseen sekä työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus määrätä työn johtamisesta.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Helsingin Hissityöntekijät ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakon määrää tavallisesta menettelystä poiketen. Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Helsingin Hissityöntekijät ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Helsingin Hissityöntekijät ry maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 3.500 euroa.

Helsingin Hissityöntekijät ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.550 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarensola, Äimälä, Aarto, Lehto ja Koskinen jäseninä. Valmistelija on ollut Korhonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 3.6.2020