TT 2020:50

Oikeudenkäyntikulut
Työrauha
Ulosmarssi
Valvontavelvollisuus
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Diaarinumero: R 86/19, R 87/19
Antopäivä: 1.6.2020

Ulosmarssin sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon syynä oli ollut työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan päätöksiin yhteistoimintamenettelyn jälkeen. Mainituilla työtaistelutoimenpiteillä ammattiosastot olivat osoittaneet mieltään työnantajan säästökeinoja vastaan. Työtaistelut olivat siten kohdistuneet voimassa olleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Myöntämistensä perusteella ammattiosastot tuomittiin hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta ja ammattiliitot valvontavelvollisuutensa laiminlyönnin johdosta. Pääsopijajärjestö tuomittiin kummassakin asiassa erikseen hyvityssakkoon valvontavelvollisuutensa laiminlyönnin johdosta, koska sen alaisten eri ammattiliittojen ammattiosastot olivat itsenäisesti tehneet päätöksensä ryhtyä työtaisteluihin ja pääsopijajärjestön valvontavelvollisuus kohdistui erikseen sen jokaisen alayhdistyksen toimiin.

Yhdessä käsitellyistä asioista perittiin yksi oikeudenkäyntimaksu, joka jaettiin puoliksi asioiden kesken.

KANTAJA

Kunnallinen työmarkkinalaitos

VASTAAJA

Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry

KUULTAVAT

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (vain R 86/19)

SuPerin Asikkalan ja Padasjoen ammattiosasto ry (vain R 86/19)

SuPerin Itä-Hämeen ammattiosasto ry (vain R 86/19)

SuPerin Lahden ammattiosasto ry (vain R 86/19)

SuPerin Orimattilan seudun ammattiosasto ry (vain R 86/19)

SuPerin Päijät-Hämeen keskussairaalan ammattiosasto ry (vain R 86/19)

SuPerin Tiirismaan ammattiosasto ry (vain R 86/19)

SuPerin Nastolan-Iitin ammattiosasto ry (vain R 86/19)

Tehy ry (vain R 87/19)

Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry (vain R 87/19)

ASIA

Työrauha

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

Asiassa R 86/19 kuultavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n (SuPer ry) ammattiosastot sekä asiassa R 87/19 yksi Tehy ry:n ammattiosasto olivat järjestäneet Päijät-Hämeen keskussairaalassa, Lahden kaupunginsairaalassa ja kuntoutussairaala Jalmarissa työsuhteisia jäseniään koskeneet seuraavat työtaistelutoimenpiteet: ulosmarssi 4.10.2019 kello 14.00 – 14.30 sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto 4.10.2019 kello 14.00 ja 11.10.2019 kello 16.00 välisenä aikana.

Ulosmarssiin oli osallistunut yhteensä noin 300 henkilöä, heidän joukossaan SuPer ry:n ammattiosastojen puheenjohtajia ja pääluottamusmiehiä sekä Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry:n puheenjohtaja ja pääluottamusmiehiä. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä oli saanut tiedon ulosmarssista sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta 4.10.2019 noin kello 11 ammattiosastojen puheenjohtajien lähettämällä viestillä.

Osallistujista SuPer ry:n ammattiosastoihin kuuluvia oli ollut yhteensä noin 40 henkilöä, joista puolet oli osallistunut ulosmarssiin vapaa-aikanaan. SuPer ry:n ammattiosastojen kesken osallistujamäärä oli jakautunut edelleen siten, että SuPerin Lahden ammattiosasto ry:stä ja SuPerin Päijät-Hämeen keskussairaalan ammattiosasto ry:stä oli kummastakin osallistunut noin 15 henkilöä. Muista asiassa kuultavina olevista SuPer ry:n ammattiosastoista ulosmarssiin oli osallistunut enintään muutama henkilö kustakin. Osallistujista Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry:hyn oli kulunut vajaat 300 henkilöä.

Ulosmarssilla sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla ammattiosastot olivat osoittaneet mieltään työnantajan säästökeinoja vastaan. Työnantaja oli antanut esityksen 250 henkilön työpanoksen vähentämisestä. Työtaistelutoimenpiteiden syynä oli ollut työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan päätöksiin yhteistoimintamenettelyn jälkeen.

SuPer ry on Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n (KoHo ry) jäsenjärjestö. Kuultavina olevissa SuPer ry:n ammattiosastoissa on seuraavat määrät maksavia jäseniä:

SuPerin Asikkalan ja Padasjoen ammattiosasto ry 167 jäsentä,

SuPerin Itä-Hämeen ammattiosasto ry 126 jäsentä,

SuPerin Lahden ammattiosasto ry 924 jäsentä,

SuPerin Orimattilan seudun ammattiosasto ry 268 jäsentä,

SuPerin Päijät-Hämeen keskussairaalan ammattiosasto ry 89 jäsentä,

SuPerin Tiirismaan ammattiosasto ry 237 jäsentä ja

SuPerin Nastolan-Iitin ammattiosasto ry 221 jäsentä.

Myös Tehy ry on KoHo ry:n jäsenjärjestö. Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry:ssä on 2.433 maksavaa jäsentä.

R 86/19

KANNE

Vaatimukset

Kunnallinen työmarkkinalaitos on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla SuPerin Asikkalan ja Padasjoen ammattiosasto ry:n, SuPerin Itä-Hämeen ammattiosasto ry:n, SuPerin Lahden ammattiosasto ry:n, SuPerin Orimattilan seudun ammattiosasto ry:n, SuPerin Päijät-Hämeen keskussairaalan ammattiosasto ry:n, SuPerin Tiirismaan ammattiosasto ry:n ja SuPerin Nastolan-Iitin ammattiosasto ry:n maksamaan hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta,

- tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n maksamaan hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n maksamaan hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa asiassa R 86/19 Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n yhteisvastuullisesti sekä asiassa R 87/19 Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n ja Tehy ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut yhteensä 3.050 eurolla korkoineen, mikäli asioissa peritään yksi oikeudenkäyntimaksu tai 5.100 eurolla, mikäli asioissa peritään kaksi oikeudenkäyntimaksua.

Perusteet

Ulosmarssi sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto olivat kohdistuneet noudatettavan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa (KVTES 2018 – 2019 I luku 5 §).

Saatuaan tiedon työtaisteluista Kunnallinen työmarkkinalaitos oli heti pyytänyt kirjallisesti SuPer ry:tä ja KoHo ry:tä ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin työtaistelun keskeyttämiseksi. Mahdollisilla valvontatoimenpiteillä ei ollut ollut mitään vaikutusta työtaisteluihin, vaan ulosmarssi sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto olivat toteutuneet ennakkoilmoituksen mukaisesti. SuPer ry ja KoHo ry eivät olleet ryhtyneet minkäänlaisiin toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi tai keskeyttämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. SuPer ry ja KoHo ry olivat siten laiminlyöneet työehtosopimuslain mukaan niille kuuluvan valvontavelvollisuutensa sallimalla jäsentensä ryhtyä työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain vastaiseen työtaisteluun sekä laiminlyöneet ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin työrauhan ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Kuultavat ammattiosastot ovat kukin myöntäneet rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan.

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuttaan mutta vaatinut, ettei sitä tuomita hyvityssakkoseuraamukseen sekä työtuomioistuimen asiassa R 86/19 että asiassa R 87/19 tai että molemmissa asioissa hyvityssakon määräksi tuomitaan ainoastaan puolet siitä, mikä määrä muuten olisi työtuomioistuimen tavanomaisen ratkaisukäytännön mukaan.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuttaan.

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry ovat vastustaneet sitä, että ne velvoitettaisiin korvaamaan oikeudenkäyntimaksu sekä työtuomioistuimen asiassa R 86/19 että asiassa R 87/19. Muilta osin yhdistykset ovat hyväksyneet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Perusteet

Asian käsittely

Työtuomioistuimessa vireillä olevat asiat R 86/19 ja R 87/19 tuli asiallisen yhteneväisyytensä vuoksi yhdistää ja ratkaista yhdellä tuomiolla, koska kantaja oli asioissa sama ja kanteet myös johtuivat olennaisesti samasta perusteesta.

KoHo ry:n valvontavelvollisuus

Kunnallinen työmarkkinalaitos oli nostanut KoHo ry:tä vastaan samasta asiasta kaksi kannetta, jotka olivat vireillä työtuomioistuimessa asianumeroilla R 86/19 ja R 87/19. Molemmat kanteet perustuivat samaan tapahtumainkulkuun, ja niissä molemmissa oli vaadittu KoHo ry:n tuomitsemista hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Jutuissa oli KoHo ry:n osalta asiallisesti kyse samaan tapahtumakokonaisuuteen perustuvan valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä. Yksinään se seikka, että KoHo ry:n valvontavelvollisuuden piirissä oli ollut kaksi ammattiliittoa eli SuPer ry ja Tehy ry, ei antanut aihetta arvioida KoHo ry:n menettelyä kahtena erillisenä valvontavelvollisuuden laiminlyöntinä.

Hyvityssakot

KoHo ry ja SuPer ry olivat ryhtyneet työtaistelun johdosta valvontatoimenpiteisiin, jotka olivat kuitenkin jääneet tuloksettomiksi.

Hyvityssakkojen osalta asiassa ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida tuomittavien hyvityssakkojen määriä tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen.

Oikeudenkäyntikulut

Kunnallinen työmarkkinalaitos oli nostanut kaksi kannetta (R 86/19 ja R 87/19), jotka johtuivat olennaisesti samasta perusteesta ja tähtäsivät osin päällekkäisiin oikeusseuraamuksiin. Kahden kanteen nostaminen ei ollut ollut objektiivisesti arvioiden tarpeellista, joten vastapuolten kuluvastuun piirissä ei voinut kohtuudella olla enempää kuin yhteensä yhden oikeudenkäyntimaksun korvaaminen Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle.

R 87/19

KANNE

Vaatimukset

Kunnallinen työmarkkinalaitos on vaatinut, että työtuomioistuin

- tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry:n maksamaan hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta,

- tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n maksamaan hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä,

- tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Tehy ry:n maksamaan hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä ja

- velvoittaa asiassa R 86/19 Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n yhteisvastuullisesti sekä asiassa R 87/19 Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n ja Tehy ry:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut yhteensä 3.050 eurolla korkoineen, mikäli asioissa peritään yksi oikeudenkäyntimaksu tai 5.100 eurolla, mikäli asioissa peritään kaksi oikeudenkäyntimaksua.

Perusteet

Ulosmarssi sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto olivat kohdistuneet noudatettavan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa (KVTES 2018 – 2019 I luku 5 §).

Saatuaan tiedon työtaisteluista Kunnallinen työmarkkinalaitos oli heti pyytänyt kirjallisesti Tehy ry:tä ja KoHo ry:tä ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin työtaistelun keskeyttämiseksi. Tehy ry ja KoHo ry olivat ryhtyneet valvontatoimenpiteisiin, mutta tällä ei ollut ollut mitään vaikutusta työtaisteluihin, vaan ulosmarssi sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto olivat toteutuneet ennakkoilmoituksen mukaisesti. Tehy ry ja KoHo ry eivät olleet ryhtyneet minkäänlaisiin toimenpiteisiin työtaistelun estämiseksi tai keskeyttämiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Tehy ry ja KoHo ry olivat siten laiminlyöneet työehtosopimuslain mukaan niille kuuluvan valvontavelvollisuutensa sallimalla jäsentensä ryhtyä työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain vastaiseen työtaisteluun sekä laiminlyöneet ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin työrauhan ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi.

VASTAUS

Vastaus kannevaatimuksiin

Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry on myöntänyt rikkoneensa työrauhavelvollisuuttaan.

Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuttaan mutta vaatinut, ettei sitä tuomita hyvityssakkoseuraamukseen sekä työtuomioistuimen asiassa R 87/19 että asiassa R 86/19 tai että molemmissa asioissa hyvityssakon määräksi tuomitaan ainoastaan puolet siitä, mikä määrä muuten olisi työtuomioistuimen tavanomaisen ratkaisukäytännön mukaan.

Tehy ry on myöntänyt laiminlyöneensä valvontavelvollisuuttaan.

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja Tehy ry ovat vastustaneet sitä, että ne velvoitettaisiin korvaamaan enemmän kuin puolet oikeudenkäyntimaksusta sekä työtuomioistuimen asiassa R 87/19 että asiassa R 86/19. Muilta osin yhdistykset ovat hyväksyneet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Perusteet

Asian käsittely

Työtuomioistuimessa vireillä olevat asiat R 86/19 ja R 87/19 tuli yhdistää, koska niissä oli kysymys samasta tapahtumainkulusta.

KoHo ry:n valvontavelvollisuus

Kunnallinen työmarkkinalaitos oli nostanut KoHo ry:tä vastaan samasta asiasta kaksi kannetta, jotka olivat vireillä työtuomioistuimessa asianumeroilla R 86/19 ja R 87/19. Molemmat kanteet perustuivat samaan tapahtumainkulkuun, ja niissä molemmissa oli vaadittu KoHo ry:n tuomitsemista hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Jutuissa oli KoHo ry:n osalta asiallisesti kyse samaan tapahtumakokonaisuuteen perustuvan valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä. Yksinään se seikka, että KoHo ry:n valvontavelvollisuuden piirissä oli ollut kaksi ammattiliittoa eli SuPer ry ja Tehy ry ammattiosastoineen, ei antanut aihetta arvioida KoHo ry:n menettelyä kahtena erillisenä valvontavelvollisuuden laiminlyöntinä.

Hyvityssakot

Ulosmarssi oli kestänyt vain lyhyen aikaa, eikä siitä ollut edes väitetty koituneen työnantajalle mitään konkreettista vahinkoa. Ulosmarssiin osallistuneista ammattiosaston jäsenistä noin 50 henkeä oli ollut sellaisia, joiden työvuoro oli päättynyt kyseisenä päivänä kello 14.00 eli ennen ulosmarssin alkua, tai he olivat osallistuneet ulosmarssiin vapaapäivänään. Potilasturvallisuuden vuoksi työyksiköihin oli jätetty ulosmarssin ajaksi minimimiehitys eli esimerkiksi vuodeosastoilla oli ollut yöaikainen vahvuus.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon seurauksena työntekijät eivät olleet rajoittaneet työntekoaan millään tavalla siitä, mihin he normaalisti olivat velvollisia. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ei myöskään ollut edes väitetty aiheutuneen vahinkoa työnantajalle.

Asiassa ei ollut tullut esille muitakaan seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon hyvityssakkojen määrää korottavina tekijöinä. Hyvityssakkojen määriä ei ollut perusteita tuomita korkeammiksi kuin työtuomioistuimen tuomiossa TT 2019:98.

Oikeudenkäyntikulut

Kunnallinen työmarkkinalaitos oli nostanut kaksi kannetta (R 86/19 ja R 87/19), vaikka asia olisi ollut mahdollista ja tavanomaista saattaa vireille yhdellä haastehakemuksella kaikkien vastaajien ja kuultavien osalta. Kahdelle haastehakemukselle ei ollut ollut mitään perustetta. Samaan tapahtumainkulkuun perustuvat asiat tuli käsitellä yhdessä, ja niistä tuli periä vain yksi oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksusta voitiin tarpeellisena ja kohtuullisena oikeudenkäyntikuluna tuomita vastapuolten maksettavaksi vain puolet eli 1.025 euroa asiassa R 86/19 ja 1.025 euroa asiassa R 87/19.

TODISTELU ASIASSA R 86/19

Kantajan kirjalliset todisteet

1. SuPer ry:n Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosastojen 401, 402, 403, 404, 405, 407 ja 409 ilmoitus työtaistelusta

2. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valvontapyyntö

TODISTELU ASIASSA R 87/19

Kantajan kirjalliset todisteet

1. Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry:n ilmoitus työtaistelusta

2. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valvontapyyntö

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

Asiassa R 86/19 KoHo ry, SuPer ry ja SuPer ry:n edellä mainitut ammattiosastot sekä asiassa R 87/19 KoHo ry, Tehy ry ja Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry ovat pyytäneet asioiden käsittelemistä yhdessä. Kunnallinen työmarkkinalaitos on hyväksynyt vaatimuksen. Työtuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla päättänyt käsitellä asiat R 86/19 ja R 87/19 yhdessä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

Päijät-Hämeen keskussairaalassa, Lahden kaupunginsairaalassa ja kuntoutussairaala Jalmarissa oli järjestetty edellä kuvatuin tavoin seuraavat työtaistelut: ulosmarssi 4.10.2019 kello 14.00 – 14.30 sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto 4.10.2019 kello 14.00 ja 11.10.2019 kello 16.00 välisenä aikana.

Ulosmarssiin oli osallistunut yhteensä noin 300 henkilöä, heidän joukossaan SuPer ry:n ammattiosastojen puheenjohtajia ja pääluottamusmiehiä sekä Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry:n puheenjohtaja ja pääluottamusmiehiä. Osallistujista Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry:hyn oli kulunut vajaat 300 henkilöä ja SuPer ry:n ammattiosastoihin kuuluvia oli ollut yhteensä noin 40 henkilöä. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, kuinka monta kertaa ylitöiden tekemisestä tai vuoron vaihtamisesta oli kieltäydytty ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta.

Työtaistelutoimenpiteiden syynä oli ollut työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan päätöksiin yhteistoimintamenettelyn jälkeen. Työnantaja oli antanut esityksen 250 henkilön työpanoksen vähentämisestä. Ulosmarssilla sekä ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla ammattiosastot olivat osoittaneet mieltään työnantajan säästökeinoja vastaan. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen I luvun 5 §:n työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan työnantajalla on oikeus ottaa ja erottaa työntekijä sekä johtaa ja valvoa työntekoa.

Ammattiosaston, ammattiliiton ja pääsopijajärjestön vastuu ja hyvityssakot

Asiassa R 86/19 on myönnetty SuPer ry:n ammattiosastojen rikkoneen työrauhavelvollisuutensa sekä SuPer ry:n ja KoHo ry:n laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa. KoHo ry on kuitenkin katsonut, ettei sitä voida tuomita samoihin tapahtumiin perustuvan valvontavelvollisuuden laiminlyönnin perusteella hyvityssakkoon sekä asiassa R 86/19 että asiassa R 87/19. Yksistään se seikka, että KoHo ry:n valvontavelvollisuuden piirissä on asiassa ollut kaksi ammattiliittoa (SuPer ry ja Tehy ry) ei antanut aihetta arvioida KoHo ry:n menettelyä kahtena erillisenä valvontavelvollisuuden laiminlyöntinä.

Asiassa R 87/19 on myönnetty Tehy ry:n ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuutensa sekä Tehy ry:n ja KoHo ry:n laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa. KoHo ry on kuitenkin katsonut, ettei sitä voida tuomita samoihin tapahtumiin perustuvan valvontavelvollisuuden laiminlyönnin perusteella hyvityssakkoon sekä asiassa R 86/19 että asiassa R 87/19.

Työtuomioistuin toteaa, että myöntämisensä perusteella SuPer ry:n ammattiosastot ja Tehy ry:n ammattiosasto on tuomittava hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta. Samoin myöntämisensä perusteella SuPer ry ja Tehy ry on tuomittava hyvityssakkoihin valvontavelvollisuutensa laiminlyönnin johdosta.

KoHo ry:n osalta työtuomioistuin toteaa, että SuPer ry:n ja Tehy ry:n ammattiosastot ovat kaikki tehneet itsenäisesti päätöksensä ryhtyä työtaisteluihin. Koska työehtosopimuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu KoHo ry:n valvontavelvollisuus on kohdistunut erikseen sen kummankin alayhdistyksen toimiin, se tulee tuomita hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä kummassakin asiassa.

Hyvityssakko

Asioissa R 86/19 ja R 87/19 ei ole tullut esille seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida hyvityssakkojen määriä tavanomaisesta ratkaisukäytännöstä poiketen. Hyvityssakkojen määriä arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteiden kestot, niihin osallistuneiden lukumäärät, ammattiosastojen koot ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

SuPer ry, SuPer ry:n ammattiosastot, Tehy ry, Tehy ry:n ammattiosasto ja KoHo ry ovat oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollisia korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen oikeudenkäyntikulut. Mainitut tahot ovat paljoksuneet oikeudenkäyntikuluvaatimusta oikeudenkäyntimaksun osalta ja katsoneet, että yksi oikeuden-käyntimaksu tulee jakaa asioiden R 86/19 ja R 87/19 kesken. Muilta osin oikeudenkäyntikuluvaatimusta, jonka määrä on ilman oikeudenkäyntimaksua ollut yhteensä 1.000 euroa, ei ole paljoksuttu.

Työtuomioistuin toteaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhdessä käsiteltävistä asioista peritään yksi oikeudenkäyntimaksu. Työtuomioistuin harkitsee näin ollen oikeaksi velvoittaa SuPer ry:n, Tehy ry:n ja KoHo ry:n korvaamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle muiden oikeudenkäyntikulujen ohella kummassakin asiassa puolet oikeudenkäyntimaksun määrästä (ks. TT 2016:46).

Tuomiolauselma

Asia R 86/19

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla asiassa kuultavina olleet ammattiosastot maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta

- SuPerin Asikkalan ja Padasjoen ammattiosasto ry:n 700 euroa,

- SuPerin Itä-Hämeen ammattiosasto ry:n 700 euroa,

- SuPerin Lahden ammattiosasto ry:n 1.500 euroa,

- SuPerin Orimattilan seudun ammattiosasto ry:n 850 euroa,

- SuPerin Päijät-Hämeen keskussairaalan ammattiosasto ry:n 1.000 euroa,

- SuPerin Tiirismaan ammattiosasto ry:n 850 euroa ja

- SuPerin Nastolan-Iitin ammattiosasto ry:n 850 euroa

sekä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.000 euroa ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.000 euroa.

Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 1.525 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asia R 87/19

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosasto ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 2.500 euroa, Tehy ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.000 euroa ja Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry:n maksamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle hyvityssakkoa valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä 3.000 euroa.

Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry ja Tehy ry velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 1.525 euroa, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Niemiluoto puheenjohtajana sekä Kröger, Nyyssölä, Wilska, Komulainen ja Stenholm jäseninä. Esittelijä on ollut Korhonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 1.6.2020