TT 2020:64

Lakko
Työrauha
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 37/20
Antopäivä: 3.7.2020

Työtaistelun syynä oli ollut yhteistoimintaneuvotteluissa harkinnan kohteena olleet irtisanomistoimenpiteet. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan yhtiöllä on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijät sekä määrätä työn johtamisesta. Kanteeseen annetussa vastauksessa myönnettiin ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuutensa, ja ammattiosasto tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

Vireille 9.6.2020

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä on järjestetty työtaistelu torstaina 30.4.2020 kello 7.00–15.30. Yhtiössä on tapahtumahetkellä ollut työssä noin 21 työntekijöiden henkilöstöryhmään kuuluvaa työntekijää, ja työtaistelutoimenpide on koskenut kaikkia kyseisenä päivänä työvuoroissa ollutta, eli 15 työntekijää. Heistä 12 on ollut kuultavan ammattiosaston jäseniä.

Pääluottamusmies on ilmoittanut lakosta työnantajalle edellisenä päivänä keskiviikkona 29.4.2020 noin kello 15. Yhtiö on todennut lakon laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi ja vaatinut pääluottamusmiestä olemaan rikkomatta työrauhavelvollisuutta sekä ryhtymään toimenpiteisiin työrauhan palauttamiseksi.

Yhtiössä oli 18.3.2020 alkaen käyty yhteistoimintalain 8 luvun mukaisia neuvotteluja, jotka olivat käsitelleet mahdollisia irtisanomisia. Lakon syynä on ollut yhteistoimintaneuvotteluissa harkinnan kohteena olleet irtisanomistoimenpiteet.

Kuultavassa ammattiosastossa on maksavia jäseniä 3 428.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- ensisijaisesti tuomitsee Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry:n työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta hyvityssakkoon

- toissijaisesti tuomitsee ammattiosaston työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon

- velvoittaa ammattiosaston korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla korkoineen.

Perusteet

Ammattiosasto on rikkonut sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman työtaistelun 30.4.2020 kello 7.00–15.30.

Työtaistelu on kohdistunut Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välisen työehtosopimuksen 6 kohdan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan yhtiöllä on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijät sekä määrätä työn johtamisesta.

Ammattiosasto on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä lakkoa. Yhtiön tiedossa ei ole, että ammattiosasto tai sen edustajat olisivat ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Mikäli joihinkin työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ovat ne joka tapauksessa näillä näkymin riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi tehtaalla.

Lakon vuoksi on menetetty yhteensä 120 työtuntia ja siitä on aiheutunut taloudellista vahinkoa arviolta 10 000 euroa.

VASTAUS

Teollisuusliitto ry on vastannut kuultavan puolesta työtuomioistuimesta annetun lain 12 §:n 3 momentin perusteella.

Teollisuusliitto ry on myöntänyt kanteen työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Teollisuusliitto ry on myöntänyt Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut perusteeltaan ja määrältään.

Työntekijät päättivät mielenilmauksesta kollektiivisesti kuultuaan, että työnantaja aikoo irtisanoa neljä työntekijää koronaviruspandemian aiheuttaman töiden vähentymisen vuoksi. Työntekijät pitivät toimenpidettä ylimitoitettuna ja lomauttamista oikeampana. Pääluottamusmies ilmoitti 30.4.2020 alkavasta mielenilmauksesta työpaikan toimitusjohtajalle 29.4.2020 sen jälkeen, kun työntekijät olivat jo poistuneet työpaikalta.

Mielenilmaus johtui tarpeesta osoittaa mieltä työnantajan tekemille varsin koville päätöksille. Pienellä työpaikalla neljän työntekijän irtisanominen on merkittävä toimenpide, etenkin, kun irtisanomisten taustalla vaikutti seikka, jonka odotetaan aiheuttavan työn vähenemistä vain tilapäisesti. Mielenilmaus kesti vain yhden työvuoron ajan. Työtuomioistuinta pyydetään huomioimaan nämä edellä mainitut seikat mahdollista hyvityssakon määrää alentavina tekijöinä.

Ilmoitettu 12 työntekijän yhden työvuoron kestäneen mielenilmauksen aiheuttama vahinko vaikuttaa liioitellun suurelta.

TODISTELU

Ei ilmoitettua todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi torstaina 30.4.2020 kello 7 ja päättyi samana päivänä kello 15.30. Työtaisteluun osallistui 12 kuultavan ammattiosaston jäsentä.

Työtaistelun syynä oli yhteistoimintaneuvotteluissa harkinnan kohteena olleet irtisanomistoimenpiteet. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan yhtiöllä on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijät sekä määrätä työn johtamisesta.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.500 euroa.

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarikoski, Äimälä, Aarto, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Korhonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 3.7.2020