TT 2020:65

Lakko
Työrauha
Työrauhavelvollisuuden rikkominen
Työtaistelu

Diaarinumero: R 38/20
Antopäivä: 3.7.2020

Työtaistelun syynä oli ollut yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen ja mahdolliset irtisanomiset. Työtaistelu oli siten kohdistunut voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan yhtiöllä on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijät sekä määrätä työn johtamisesta. Kanteeseen annetussa vastauksessa myönnettiin ammattiosaston rikkoneen työrauhavelvollisuutensa, ja ammattiosasto tuomittiin hyvityssakkoon.

KANTAJA

Teknologiateollisuus ry

VASTAAJA

Teollisuusliitto ry

KUULTAVA

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry

ASIA

Työrauha

Vireille 9.6.2020

TYÖTAISTELUTOIMENPITEET

X Oy:ssä Turun puhallintehtaalla on 22.1.2020 järjestetty työtaistelu kello 12–22. Yhtiössä on 22.1.2020 aamupäivällä ilmoitettu yhteistoimintalain 8 luvun mukaisten neuvottelujen aloittamisesta, jotka ovat käsitelleet mahdollisia irtisanomisia. Työntekijät ovat ryhtyneet työtaisteluun poistumalla työpaikalta kello 12.

Yhtiössä on tapahtumahetkellä ollut työssä noin 60 työntekijöiden henkilöstöryhmään kuuluvaa työntekijää ja työtaistelutoimenpide on koskenut kaikkia kyseisinä päivinä työvuoroissa ollutta, eli 51 työntekijää. Heistä enintään 40 on ollut kuultavan ammattiliiton jäseniä.

Lakon syynä on ollut yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen.

Kuultavassa ammattiosastossa on maksavia jäseniä 3 428.

KANNE

Vaatimukset

Teknologiateollisuus ry on vaatinut, että työtuomioistuin

- ensisijaisesti tuomitsee Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry:n työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen työrauhavelvollisuutensa rikkomisesta hyvityssakkoon

- toissijaisesti tuomitsee ammattiosaston työehtosopimuksen ja työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä hyvityssakkoon

- velvoittaa ammattiosaston korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla korkoineen.

Perusteet

Ammattiosasto on rikkonut sille kuuluvaa työrauhavelvollisuutta järjestämällä laittoman työtaistelun edellä kuvatuin tavoin.

Työtaistelu on kohdistunut Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välisen työehtosopimuksen 6 kohdan työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan yhtiöllä on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijät sekä määrätä työn johtamisesta.

Ammattiosasto on ollut aktiivisesti mukana järjestämässä lakkoa. Yhtiön tiedossa ei ole, että ammattiosasto tai sen edustajat olisivat ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin lakon estämiseksi ja työrauhan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Mikäli joihinkin työnantajalle tuntemattomiksi jääneisiin toimenpiteisiin olisikin ryhdytty, ovat ne joka tapauksessa näillä näkymin riittämättömiä työrauhan säilyttämiseksi tehtaalla.

Tehtaalla työskennellään kolmivuorotyössä. Lakon vuoksi on menetetty yhteensä 1 020 työtuntia ja siitä on aiheutunut taloudellista vahinkoa arviolta 30 000 euroa.

VASTAUS

Teollisuusliitto ry on vastannut kuultavan puolesta työtuomioistuimesta annetun lain 12 §:n 3 momentin perusteella.

Teollisuusliitto ry on myöntänyt kanteen työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Teollisuusliitto ry on myöntänyt kantajan oikeudenkäyntikulut perusteeltaan ja määrältään.

Työnantaja ilmoitti aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut työvoiman irtisanomiseksi. Syynä oli tuotannon lopettaminen. Kaikki työntekijät tiesivät siten menettävänsä työnsä. Mielenilmauksella haluttiin saada työntekijöiden mielipaha näkyväksi. Työtuomioistuinta pyydetään huomioimaan mahdollista hyvityssakon määrää harkitessaan sitä alentavana tekijänä inhimillinen syy mielenilmaukselle. Kaikki työntekijät olivat menettämässä työnsä.

Ilmoitettu aiheutunut vahinko vaikuttaa liioitellun suurelta.

TODISTELU

Ei nimettyä todistelua.

TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU

Perustelut

Työtaistelutoimenpiteet ja kohdistuminen työehtosopimukseen

X Oy:ssä Turun puhallintehtaalla järjestettiin edellä kuvatuin tavoin työtaistelu, joka alkoi 22.1.2020 kello 12 ja päättyi samana päivänä kello 22. Työtaisteluun osallistui noin 40 kuultavan ammattiosaston jäsentä.

Työtaistelun syynä oli yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen ja mahdolliset irtisanomiset. Työtaistelu kohdistui siten voimassa olevan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, jonka mukaan yhtiöllä on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijät sekä määrätä työn johtamisesta.

Ammattiosaston vastuu

Vastauksessa on myönnetty, että Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry on rikkonut työrauhavelvollisuutensa.

Hyvityssakko

Hyvityssakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon työtaistelutoimenpiteen kesto, siihen osallistuneiden määrä, ammattiosaston koko ja muut työehtosopimuslain 10 §:ssä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulut

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry on oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 33 a §:n nojalla velvollinen korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään myönnetty.

Tuomiolauselma

Työtuomioistuin tuomitsee työehtosopimuslain 8, 9 ja 10 §:n nojalla Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry:n maksamaan Teknologiateollisuus ry:lle hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta 1.800 euroa.

Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry velvoitetaan korvaamaan Teknologiateollisuus ry:n oikeudenkäyntikulut 2.720 eurolla, mille määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien.

Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Anttila puheenjohtajana sekä Saarikoski, Äimälä, Aarto, Lehto ja Tähkäpää jäseninä. Esittelijä on ollut Korhonen.

Tuomio on yksimielinen.

 
Julkaistu 3.7.2020