Uppgifter

Arbetsdomstolen behandlar tvistemål och arbetsfredsbrott som hänför sig till tillämpningen och tolkningen av arbets- och tjänstekollektivavtal.

Det är arbetsdomstolens uppgift att i egenskap av specialdomstol handlägga och avgöra tvistemål som gäller arbets- och tjänstekollektivavtal samt sådana tvister som grundar sig på lagarna om kollektivavtal och tjänstekollektivavtal och som närmare definierats i lagen om arbetsdomstolen. Utöver detta avgör arbetsdomstolen i egenskap av fullföljdsdomstol besvären över beslut av nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan samt besvären över avgöranden som arbetsrådet meddelat om vissa dispensbeslut.

Arbetsdomstolen är i ovan nämnda mål och ärenden den enda behöriga domstolen. Dess domar kan inte överklagas, utan de är slutgiltiga och de kan verkställas omedelbart. Högsta domstolen kan dock återbryta en dom av arbetsdomstolen under samma förutsättningar som domar av andra domstolar kan återbrytas.

Till arbetsdomstolens uppgifter hör även att ge utlåtanden till andra domstolar i mål och ärenden som behandlas där då avgörandet av dessa förutsätter särskild kännedom om förhållandena på arbets- och tjänstekollektivavtalens område.

Arbetsdomstolen behandlar sålunda inte alla arbetsrättsliga tvister. Tvister som härrör från arbetsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare behandlas i vederbörande tingsrätt. Motsvarande tvister för dem som står i tjänsteförhållande behandlas antingen vid statens tjänstemannanämnd eller förvaltningsdomstolen.

 
Publicerad 20.6.2018