Tietosuojaselosteet

TYÖTUOMIOISTUIN............TIETOSUOJASELOSTE

25.5.2018..............................Dnro H 21/18

Työtuomioistuimen lainkäyttötoiminta.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 12 - 14 artiklat.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Työtuomioistuin

Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Puh: +358 29 56 43350 tai +358 50 4061152

sähköpostiosoite: tyotuomioistuin@oikeus.fi

2. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSHENKILÖ

Kirsi Honkanen

Osastosihteeri

Puh: +358 29 56 43350 tai +358 50 4061152

sähköpostiosoite: tyotuomioistuin@oikeus.fi

3. KÄSITTELYTOIMIEN KOKONAISUUS

Työtuomioistuimen lainkäyttöasioiden käsittely

- lainkäyttöä varten kerätyt tiedot, joita käsitellään useissa rekistereissä ja järjestelmissä, joiden rekisterinpitäjä työtuomioistuin on.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLINEN PERUSTE

Tietojen kerääminen, käsitteleminen ja luovuttaminen ovat tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Perustuslaki (731/1999), Tuomioistuinlaki (673/2016), Oikeudenkäymiskaari (4/1734), Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa (646/1974), Hallintolainkäyttölaki (586/1996), Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta (56/2001) ja Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista (400/2004), myöhempine muutoksineen.

Tietojen julkisuus ja salassapito määräytyvät seuraavien säädösten nojalla:

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007)

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Tietosuojalaki (HE 9/2018)

Lisäksi henkilötietojen käsittelyä ohjaavat useat erityislait.

5. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ TAI RYHMISTÄ JA KÄSITELTÄVISTÄ HENKILÖTIETORYHMISTÄ

Lainkäyttöasioiden käsittelyn kokonaisuus sisältää tietoja asianosaisista, joita ovat riita-asian, lausuntoasian ja valitusasian kantajat ja vastaajat, kuultavat, väliintulijat, hakijat, asiaan osalliset, valittajat, vastapuolet; edunvalvojista ja muista laillisista edustajista, oikeudenkäyntiavustajista ja muista lainkäyttöasiaan osallisista, kuten todistajista, asiantuntijoista, kuultavista, tulkeista ja kääntäjistä.

Edellä mainituista henkilöistä kerätään vain tarpeelliset tiedot, joita voivat olla:

- nimi

- syntymäaika tai henkilötunnus/y-tunnus

- ammattia ja koulutusta koskevat tiedot

- yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, muu prosessiosoite, puhelinnumero)

- kotikunta

- turvakielto

- yhteystietojen luovutuskielto

- sähköisen laskutuksen tiedot

- kieli

- oikeusavun asiakkuus

- muu henkilön tilaa koskeva tieto (kuollut, holhouksen alainen tai konkurssissa)

- esteellisyyteen vaikuttavat tiedot

Lainkäyttöasioiden käsittely sisältää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja vain tarpeellisilta osin.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiaan osallisten esittämien tietojen lisäksi tietoja saadaan seuraavilta tahoilta:

- Oikeusrekisterikeskus

- Väestörekisterikeskus

- Maistraatti

- Patentti- ja rekisterihallitus

- Kansaneläkelaitos

- Työttömyysvakuutusrahasto

- Työttömyyskassat

- Työmarkkinajärjestöt

- Oikeusaputoimistot

- Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

- Suomen Asianajajaliitto ja sen yhteydessä toimiva valvontalautakunta

- Muut tuomioistuimet

- EU:n toimielimet

- Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomaiset

7. VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT, JOILLE HENKILÖTIETOJA ON LUOVUTETTU TAI LUOVUTETAAN SÄÄNNÖNMUKAISESTI

Tietojen luovuttaminen perustuu lainsäädäntöön.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa:

7.1 KOTIMAA

- asiaan osalliset ja muutoksenhaun kohteena olevan ratkaisun tehnyt viranomainen

- Kansaneläkelaitos

- Työttömyysvakuutusrahasto

- Työttömyyskassat

- Työmarkkinajärjestöt

- Yhdenvertaisuusvaltuutettu

- Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto

- Palkeet

- Valtiokonttori

- Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

- Suomen Asianajajaliitto ja sen yhteydessä toimiva valvontalautakunta

- Ahvenanmaan maakuntahallitus

- Viestintävirasto

- Virallinen lehti

- Oikeusministeriö

- Oikeuskansleri

- Eduskunnan oikeusasiamies

- Tuomiokapituli

- Arkistolaitos

- Yliopistot ja korkeakoulut

- Edilex ja Finlex

- Muut tuomioistuimet

- Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomaiset

- Tiedotusvälineet

7.2 EU- JA ETA-MAAT

- EU:n toimielimet

- Jäsenvaltioiden oikeushallintoviranomaiset ja tuomioistuimet sekä muut tiedoksiantoja suorittavat viranomaiset

8. KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE SUORITETTUJEN HENKILÖTIETOJEN SIIRTOJEN RYHMÄT

Tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle asian käsittelyn sitä vaatiessa kuten kansainvälisiä tiedoksiantoja koskevissa tilanteissa.

9. TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Tietoja säilytetään ja hävitetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Asianhallintajärjestelmien ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen arkiston sisältämien tietojen

säilytysaikaa ei ole rajoitettu.

Määräajan säilytettävät asiakirjat hävitetään määräajan päätyttyä arkistonmuodostus- suunnitelman mukaisesti.

10. PROFILOINTI

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä profilointia.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1 REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 15 artiklassa mainitut tiedot.

Sen, joka haluaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tunnistaa.

11.2 TIETOJEN OIKAISEMINEN, POISTAMINEN TAI KÄSITTELYN RAJOITTAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 17 artiklan mukaisista vaatimuksista täyttyy. Rekisteröidyllä on niin ikään oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 18 artiklassa mainituista asioista.

Rekisteröity voi saattaa oikaisemista, poistamista tai rajoittamista koskevan vaatimuksen vireille hallintolain (434/2003) asian vireillepanosäännöksiä noudattaen.

12. OIKEUS TEHDÄ KANTELU VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016).

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Valtioneuvoston oikeuskansleri

Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A, Helsinki

Postiosoite: PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelinnumero: 029 51 62902

Sähköposti: kirjaamo@okv.fi

Eduskunnan oikeusasiamies

Käyntiosoite: Arkadiankatu 3, 2. kerros, Helsinki

Postiosoite: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, 00102 EDUSKUNTA

Puhelinnumero: 09 4321

Sähköposti: oikeusasiamies@eduskunta.fi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYÖTUOMIOISTUIN......................TIETOSUOJASELOSTE

25.5.2018............................... ......Dnro H 21/18

Työtuomioistuimen muu toiminta kuin lainkäyttö.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 12 - 14 artiklat.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Työtuomioistuin

Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Puh: +358 29 56 43350 tai +358 50 4061152

sähköpostiosoite: tyotuomioistuin@oikeus.fi

2. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSHENKILÖ

Marjo Hietanen

Osastosihteeri

Puh: +358 29 56 43350 tai +358 50 4061152

sähköpostiosoite: tyotuomioistuin@oikeus.fi

3. TIETOSUOJAVASTAAVA

Pekka Pärnänen

Presidentti

Puh: +358 29 56 43350 tai +358 50 4061152

sähköpostiosoite: tyotuomioistuin@oikeus.fi

4. KÄSITTELYTOIMIEN KOKONAISUUS

Työtuomioistuimen henkilökuntaan ja lainkäyttöasiakkaisiin kuulumattomien henkilöiden henkilötietojen käsittelemisen kokonaisuus.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLINEN PERUSTE

Rekisteriin tallennetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi vaadittavia tietoja.

Virkaan valitun henkilön turvallisuusselvitystietoja käsitellään turvallisuusselvityslain 17, 23, 25 - 28, 31, 35 ja 37 pykälien mukaisesti.

Työtuomioistuimessa käsitellään lisäksi henkilötietoja, joita kysymyksessä olevat henkilökuntaan ja lainkäyttöasiakkaisiin kuulumattomat henkilöt ovat ilmoittaneet työtuomioistuimelle vapaaehtoisesti muun ohella siinä tarkoituksessa, että heille voidaan ilman eri pyyntöä ja osin automatisoitua jakelua käyttäen lähettää työtuomioistuimen toimintaa koskevia tiedotteita, raportteja ja muita vastaavia asiakirjoja tai tietoja.

6. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMISTÄ JA KÄSITELTÄVISTÄ HENKILÖTIETORYHMISTÄ

Rekisteröityjen ryhmiä ovat viranhakijat, palkkionsaajat, ulkopuoliset matkustajat, vieraat, vuokranantajat, tietopyyntöjen tekijät, rekisteröidyn oikeuksia koskevien kyselyiden tekijät (art. 15), myyntilaskuasiakkaat, ostolaskujen toimittajat tai edunsaajat, työtuomioistuimen tiloissa toimivat ulkopuoliset henkilöt, käyttäjärekistereihin tallennettavat ulkopuoliset henkilöt sekä henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet henkilötietonsa tiedotteiden, raporttien tai vastaavien asiakirjojen jakelua varten.

Kerättävät henkilötiedot voidaan jaotella seuraaviin henkilötietoryhmiin:

Henkilön yksilöintitiedot:

Henkilön nimi, virkanimike, syntymäaika, henkilötunnus, henkilönumero, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkitiedot, kansalaisuus, äidinkieli ja sukupuoli.

Viranhakijatiedot:

Esimerkiksi koulutus- ja työkokemustiedot, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot kuten nimikirja/ansioluettelo, koulu- ja opintotodistukset, työtodistukset, hakijan ilmoittamat suosittelijat, muut työnhakuun ja virantäytön ehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot sekä soveltuvuusarviointien tiedot.

Maksatustiedot:

Palkkiot, matkakorvaukset, myynti- ja ostolaskutiedot, vuokranantajatiedot, palautukset, verotiedot ja ulosottotiedot.

Muut tiedot:

Järjestelmien käyttövaltuudet, turvallisuusselvitystiedot, tilaisuuksien osallistujatiedot ja matkatiedot.

Kameravalvonta.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään.

Muita tietolähteitä ovat:

Sopimukset (organisaation yhteyshenkilöt)

Ulosottoviranomainen (ulosottotiedot)

Suojelupoliisi (turvallisuusselvitystiedot)

Kamera- ja kulunvalvonta

Tuomarinvalinta- ja -tuomarinkoulutuslautakunta

Muut tuomioistuimet

Oppilaitokset

Työnhakijan työnantajat

TE-toimistot

Vakuutusyhtiöt

Siviilipalveluskeskus

Palkeet

Vuokranantajat

8. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT

Tietoja voidaan luovuttaa tai ulkoistaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.

Lisäksi hakemusasiakirjat ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL, 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan nähtäväksi pyydettäessä. Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 ja 16 §:ien edellytysten mukaisesti. Salassa pidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain 1) asianomaisen suostumuksella, 2) asianosaiselle tai 3) lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

Tahoja, joille tietoja luovutetaan:

Nimitysasioissa muille tuomioistuimille ja tuomarinvalintalautakunnalle ja tuomarinkoulutus- lautakunnalle.

Harjoittelijoiden tms. henkilöiden osalta tietoja luovutetaan oppilaitoksille, TE-toimistoille, vakuutusyhtiöille sekä siviilipalvelusmiesten osalta siviilipalveluskeskukselle.

Tietoja luovutetaan säännöllisesti managerointi- ja turvallisuuspalveluita tuottaville palveluntarjoajille, turvallisuusviranomaisille, ulosottoviranomaisille, rahalaitoksille palkkio- ja korvausmaksutietojen muodossa, Kevalle ja verohallinnolle sekä suojelupoliisille ja kunniamerkkejä käsitteleville tahoille.

Tahot, jotka käsittelevät tietoja tuomioistuimen/viraston lukuun eli joille tietojen käsittely on ulkoistettu:

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) ja Oikeusrekisterikeskus.

Henkilötietoja käsittelevät tuomioistuimen/viraston lukuun myös tietojärjestelmätoimittajat: Visma (M2), CGI (Kieku ja Rondo), Tieto (Hilda), Palkeet (Pointti), Netum (Senaattila), Rapal (Optimaze), VR (verkkokauppa) sekä Amadeuksesta KDS (SMT).

Lisäksi yksilöinti- ja yhteystietoja tallennetaan järjestelmiin, joihin ulkopuoliselle henkilölle on tarpeen luoda käyttövaltuudet sovittujen tehtävien hoitamista varten.

9. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KOLMANSIIN MAIHIN

Lähtökohtaisesti rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli sovitaan, että toimittaja saa siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, sopijapuolet huolehtivat siitä, että henkilötietojen siirto toteutetaan Suomessa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

10. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Työtuomioistuimen ulkopuolisten henkilöiden henkilötietojen säilytysajat pohjautuvat arkistonmuodostussuunnitelmaan.

11. PROFILOINTI

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä profilointia.

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä ja saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 15 artiklassa mainitut tiedot.

Niiden henkilötietojen osalta, joihin rekisteröidyllä ei ole käyttöoikeuksia järjestelmien kautta, voi rekisteröity tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Sen, joka haluaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tunnistaa.

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle tietyin poikkeuksin oikeuden tietojen oikaisemiseen sekä oikeuden tietojen poistamiseen.

13. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (679/2016).

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66735

tietosuoja@om.fi

 
Julkaistu 29.5.2018