Ar­bets­dom­sto­len

Ar­bets­dom­sto­len be­hand­lar tvis­te­mål och ar­bets­freds­brott som hän­för sig till tillämp­ning­en och tolk­ning­en av ar­bets- och tjäns­te­kol­lek­tivav­tal.
Läs mer om Ar­bets­dom­sto­lens upp­gif­ter